Blandede bolsjer fra aviserne

Her på siden bringes et udvalg af underfundige avisartikler og -notitser om hændelser i Vind – dels om vindboer, hvis identitet har ikke kunnet fastslås med sikkerhed, dels om emner, der ikke har kunnet henføres under andre af hjemmesidens menupunkter.

Indlæggene er listet i kronologisk rækkefølge, med samme retstavning og i samme skriftsprog, som de oprindeligt kunne læses i aviserne. Nye “klip” vil blive lagt ind på siden, efterhånden som de dukker op. 

Se også: 

-for “klip” om navngivne vindboer, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Folk og fæ’.

-for “klip” om ejendomme i Vind, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Sognets gårde’.

-for “klip” om skolevæsen i Vind, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> hhv. ‘Vind, Agerfeld og Stråsø Skole’.

-for “klip” om kirkerelaterede forhold i Vind, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Kirke og menigheder’.

-for “klip” om foreningsforhold i Vind, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Foreningsliv’.

-for “klip” om politiske forhold i Vind, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Politik og samfundsforhold’.

– – –

‘En Rævesax er funden paa Røikjærhede i Vind Sogn, som Ejeren kan afhente hos Anton Martin Henriksen i Vind imod dette Avertissements Betaling og en passende Findeløn.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 16. februar 1864.

– – –

‘Afvigte Søndag d. 2. ds. nedbrændte et mindre Sted i Vind Sogn. Branden blev anmeldt paa Herredskontoret af Ejeren selv, som ved den Lejlighed bemærkede, at han formodede, at Ilden var paasat. Ved det nu foretagne Forhør paa Brandstedet fremkom der saa mange Indicier imod Ejeren, at Forhørsdommeren fandt sig foranlediget til at belægge baade Ejeren og hans to Sønner med Arrest. Disse tre sidde nu velforvarede i Holstebro Arresthus for at samle deres Tanker og om muligt at huske ret, paa hvad Maade Ilden er opkommen.’
-Jyllandsposten, den 6. februar 1889.

– – –

‘Vagabondering: En formentlig i Vind Sogn hjemmehørende Vagabond, der i November og December har strejfet om paa Egnen og en Masse Gange har været straffet, deraf 4 Gange med Forbedringshus for Tyveri, er ved Ulfborg-Hind Herreders Politirets Dom anset med Fængsel paa Vand og Brød i 3 x 5 Dage for under et urigtigt Foregivende og under et falsk Navn at have betlet fra Dør til Dør i Sdr. Nissum.’
-Holstebro Dagblad, den 11. januar 1899.

– – –

‘En Mand fra Vind var i Gaar Formiddags i Holstebro, hvor han købte 2 Flasker Brændevin. Da han paa Hjemvejen var naaet ud til Galgebakken, var Flaskerne allerede tømte, og han har formodentlig troet, at han var naaet hjem, thi et Landpostbud fandt ham liggende bevidstløs paa Stien, kun halvt paaklædt. Han blev bragt over i Vegen Mølle og kom der under Lægebehandling. Foreløbig er han anbragt paa Fattiggaarden, men han kan gøre Regning paa at faa en større Bøde, og saa maa han endda være glad for, at Landposten fandt ham. Ellers kunde han let være frossen ihjel.’
-Holstebro Dagblad, den 5. januar 1907.

– – –

‘Sessionen i Holstebro i Gaar gav følgende Resultat: […] Fra Vind mødte 5, hvoraf kasseredes 4 og afvistes 1. […].’
-Holstebro Dagblad, den 11. oktober 1907.

– – –

‘En gymnastisk Kvie: Følgende vistnok ret enestaaende Tilfælde hændte i Søndags hos Sognefogden i Vind. Kreaturerne var ude i Gaarden for at vandes. Ved denne Lejlighed sprang en 1½ Aars Kvie op paa Møddingen, der ligger ind mod Lademuren. derfra op paa Taget, over Tagrygningen og ned paa den anden Side, næsten til Tagskægget, hvor den standsede. Med lidt Hjælp gjorde den Turen tilbage igen, og havnede paa Møddingen i god Behold. Det er en almindelig Kørelade med 11 Alen Spændetræer, og Kvien manøvrerede deroppe, omtrent som det kunde have været en Gedebuk.’
-Holstebro Dagblad, den 23. marts 1910.

– – –

‘Stæren er kommen – og har i de sidste Dage fulgt efter Ploven i Gosmer, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 20. december 1910.

– – –

‘Grove Nytårsløjer: 2 unge Karle fra Vind maatte i Dag møde i Politiretten i Holstebro og hver betale en Bøde paa 25 Kr., fordi de Nytaarsaften havde lavet forskellig Hærværk hjemme i deres Nabolag. De havde saaledes spoleret en Vogn og gemt Mælkespande for Mælkekusken o. lign. Foruden Bøden blev de dømt til at betale den forvoldte Skade.’
-Holstebro Dagblad, den 12. januar 1911.

– – –

‘En Stenkile: Flint fra Oldtiden er funden i Straasø Plantage i en Afdeling Nord for Lærkehøj af Hegnsmand Julius Rasmussen. Den er meget smukt forarbejdet. Man ved ikke af, at der før er fundet slige Ting der i Nærheden.’
-Holstebro Dagblad, den 11. september 1912.

– – –

‘En drøj Tur: En gammel Mand fra Vind Sogns sydvestlige Del var forleden kørende til Grønbjerg i Nr. Omme. Da han kørte hjem, var han ikke saa lidt beruset, og en Mand fra Nr. Omme ledsagede ham et Stykke af Vejen. Da han var bleven ene, faldt han af Vognen, ikke langt fra sin Gaard, og slog sig meget slemt. Det var ved Aftenstid, og først næste Morgen Kl. 8 kom han forfrossen og forkommen til et Hjem i Nr. Omme. Han ved ikke, hvordan Natten er gaaet. Her kom han i Seng og laa et Par Dage, før han kom hjem. Mærkeligt, at han slap med Livet. De stakkels Heste fandt man ude paa Heden med Tømmen fastfurret om Hjulet, saa de ingen Steder kunde komme. Der havde de staaet hele Natten. Og saa er der endda dem, der endnu mener, at den rare Spiritus ikke kan undværes.’
-Holstebro Dagblad, den 14. januar 1913.

– – –

‘Brandstiftelse i Holstebro – Snedkerlærlingen var ked af Pladsen og satte Ild paa sin Mesters Værksted: En Ildebrand opstod i Kælderen under Snedkermester Poulsen-Lunds Værksted paa Lille Østergade i Holstebro. Ilden, der opstod i Middagspausen, da Poulsen-Lund og hans Medhjælpere var fraværende, fandt i Kælderen en fortræffelig Næring i nogle Spaanbunker og gav sig hurtig gennem Kælderloftet op til Værkstedet. Branden blev nu opdaget, Brandvæsenet blev tilkaldt, og i Løbet af ca. ½ Times Tid var Ilden slukket. Skaden paa Løsøret anslaas til 2-300 Kr. Poulsen-Lund tegnede ved Juletid en Forsikring i Selskabet “Danmark”, men da han endnu ikke har indløst Forsikringen, er det vel tvivlsomt, at han erholder nogen Erstatning. Bygningen ejes af Snedker Christiansen, Hurup. Ilden er paasat af en 19-aarig Snedkerlærling hos Poulsen-Lund. I Eftermiddag meldte han sig selv hos Arrestforvareren, Kammerassessor Høst, overfor hvem han aflagde Tilstaaelse, hvorefter han indsattes i Arresten. Som Motiv til sin Gerning angav han, at han var ked af Pladsen hos Poulsen- Lund, der ofte irettesatte ham. Dette havde ogsaa gentaget sig i Formiddags, og han var da bleven vred og havde truffen sin Beslutning, og i Middags, da Mesteren og Svendene var fraværende, listede han sig ned i Kælderen og tændte Ild i Spaanerne. Derefter gik han ud i Byen, men da han indsaa, at han vilde blive opdaget, meldte han sig selv. Lærlingen stammer fra Vind og var af Vind Værgeraad anbragt i Lære hos Poulsen-Lund. For 14 Dage siden gik han bort af sin Tjeneste, men blev atter sendt tilbage af Værgeraadet. I 1910 forøvede han et Voldtægtsforsøg mod en lille 4-Aars Pige. Han blev ikke straffet den Gang, men anbragt paa et Optagelseshjem paa Fyn og senere paa et Skolehjem paa Sjælland.’
-Holstebro Dagblad, den 29. maj 1913.

– – –

‘Overtro – stakkels Dyr: En Gaardmand i Vind ved Holstebro havde for nogle Aar siden Uheld i sin Kvægbesætning, og et Par Køer døde. Skønt det vistnok var meget naturlige Grunde, kom Gaardmanden i Tanker om, at Dyrene maatte være forhekset og søgte Raad hos en klog Mand i Ulfborg, der ogsaa vidste Besked med, hvordan saadanne sælsomme Ting skulde tages. Gaardmanden skulde fange en levende Hugorm, som skulde sættes i en Flaske og nedgraves levende et bestemt Sted i Kostalden, under bestemte Formularer, saa var der ingen Fare for Hekseri og Trolddom, saa længe den laa urørt der. To Aar efter blev den taget op, og der blev lagt ny Forsyning af grønt Mos ind i Flasken til Føde for det stakkels Dyr, som endnu levede – efter en tilstedeværende Mands Vidnesbyrd. Det skulde rimeligvis have været gjort med forskellige Mellemrum, men nu solgte Manden sin Gaard, og den ny Ejer brød sig ikke om “Trolddomskusterne”. Men nu fornylig skulde han have lavet lidt om i sin Kostald og have den pikket om – den var belagt med Kampesten – og nu fandt han ganske rigtig en hvid Flaske, i hvilken Mosset endnu fandtes, medens Hugormen nu var død for længe siden, og der fandtes nu kun Skindet af den. Den fik jo ikke sin 2-aarige Livsforsyning. Men var det ikke Dyrplageri? Og skulde man tro, at sligt kunde lade sig høre i vore Dage, da der tales saa højt om vor store Oplysning.’
-Herning Avis, den 17. juni 1913.

– – –

‘En stor Hønsehund, Han, rød med hvid Snip, Bryst og Poter, er bortløben den 23. ds. For Oplysning om den, enten levende eller død, udloves en Ducør.
V. Skovgaard i Vind pr. Holstebro.’
-Holstebro Dagblad, den 28. august 1914.

– – –

‘Kloge Folk i Vestjylland: Mon der ikke skulde være en eller anden af Bladets Læsere, der kan og vil fortælle mig Træk om “Gro Gret”, Laust Glavinds Moder i Vind? Kunde hun kurere Folk? Hvorledes var Glavind kommen ind paa at blive Kvaksalver? Er der nogen, der ved, hvorledes det gik hans Sønner, Christian og Vilhelm i Amerika? Jeg vilde meget gerne have fat paa et Billede af Glavind – mon der eksisterer et saadant? Er der blandt Bladets Læsere nogen, der kan fortælle mig, helst selvoplevede, Træk vedrørende de “kloge” Mænd og Koner (Glavind, Anders Ulfkjær, Kjeld Bjerg, Pæ Towt, Kjær Krathus, Ot Lindvig osv.), da rejser jeg gerne til vedkommende, hvis man ikke kan sende mig Oplysningerne skriftlig. Af særlig Interesse vil Træk være, der belyser, hvorledes disse Folk i gamle Dage behandlede forheksede Mennesker og Dyr. Finder der haandskrevne Lægebøger eller Cyprianus’er, jeg ikke har set, da vilde jeg gerne have Meddelelse derom. Det er til en Bog om kloge Folk i Vestjylland, jeg ønsker nævnte Stof.
H. P. Hansen, Museumsforstander, Herning, Marts 1924′
-Holstebro Dagblad, den 7. marts 1924.

– – –

‘Pålæg – Usædvanlig belægning på asfalt i nat: Klokken 01:48 i nat skete der et færdselsuheld på Skjernvej ved Vind. En 30-årig lastbilchauffør fra Brovst i Nordjylland mistede herredømmet over sin lastbil, da et af hjulene i højre side pludselig befandt sig ude i rabatten. Lastbilen væltede om på siden, og anhængeren fulgte trop. Uheldet gav Falck en hel del ekstraarbejde. Det var nemlig leverpostej, der var i lastbilen, og ved uheldet røg et par ton af den brune pålægsmasse ud på hovedvejen. Vaghavende ved ordenspolitiet i Herning oplyser, at det tog Falck mellem seks og syv timer at skrabe den megen leverpostej op igen. Også for chaufføren blev natten ekstra lang. Han blev indbragt til sygehuset, hvor en undersøgelse viste, at han ud over en del andre kvæstelser også havde brækket et ribben ved uheldet.’
-Holstebro Dagblad, den 29. juli 1997.