Folk og fæ

‘Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde’

…sådan hedder det som bekendt i Drachmanns midsommervise.

Og Vind har, som andre byer, til alle tider haft sin andel såvel af virksomme og visionære mænd og kvinder… som af særlige og originaler!

Albertsen, Bertelsen, Bækdahl, Damgaard, Daater, Frydendal, Gammelvind, Jeppesen, Kirkegaard, Kjær, Mathiasen, Mikkelsen, Poulsen, Troldtoft, Vingtoft og flere til. Går man en tur på kirkegården, eller kaster man et blik i arkivets materialer, vil man konstatere, at der er slægtsnavne, der går igen i Vinds historie generation efter generation. Nye slægter er kommet til, andre har forladt sognet eller er uddøde.

Alle har de hver især været med til at sætte deres præg på Vinds historie og udvikling, og nedenfor har vi samlet en række billeder af nogle af sognets navnkundige bønder og byboer. En skøn blanding af folk og fæ!

Nederst på siden gengives en række artikler og notitser om og af folk fra Vind.

Desværre er det endnu langt fra alle familier, der er repræsenteret i billedgalleriet. Det er vi kede af! Kan du bidrage med billeder, så kontakt os meget gerne.

Hold musen hen over billederne for at læse billedteksten -eller tryk på billedet for at se det i større format.

Bemærk: Lokalarkivet er i mange tilfælde bekendt med de afbildedes personlige oplysninger så som fødsel, vielse, død, bopæl og eventuelle efterkommere. Personlige oplysninger vil dog her på siden kun blive angivet for personer født for mere end 100 år siden, samt for personer, der med sikkerhed vides døde. Nulevende angives kun ved navn. Finder du oplysninger om dig selv, som du ikke ønsker offentliggjort, kontakt da arkivet -så vil oplysningerne naturligvis blive fjernet.

Alle er velkomne til at kontakte lokalarkivet for eventuel formidling af kontakt til slægtninge, gamle skolekammerater m.m.

A
A
hle, hhv. ‘Røjkærgård’ og Vind Kirkeby
Albertsen, ‘Damtofthus’
Albertsen, Stråsø
Albertsen, ‘Vestervang’ og ‘Højgaard’
Andersen, ‘Nygård’
Andersen, Vind by
Boutrup Andersen, ‘Øster Spartoft’
Højbjerg Andersen, ‘Nygård’
Rosenkvist Andersen, Røjkær
Stjernholm Andersen, Vind by

B
B
endtsen, ‘Søndergård’ (se også under Søndergaard)
Bertelsen, ‘Blåkjærhus’
Bertelsen, Vind by
Bilgrav, ‘Nørgård’
Bjerregaard, ‘Bjerregård’
Blæsbjerg, hhv. ’Bladbjerg’ og ’Åkjær’ (’Vissenbak’) og ‘Løvhus’, se under Jensen og Nielsen
Blaaberg, ‘Blåbjerg’
Boelstoft, ‘Bakhus’
Boutrup, ‘Øster Spartoft’, se under Andersen
Bramstrup, ‘Bramstrup’, se under Laustsen
Brandtoft, ‘Brandtoft, se under Jensen
Brunsborg, Vind by, se under Nielsen
Bundgaard, ‘Bundgård’, se under Christensen
Bækdal, ‘Tolstrup’

C
Bundgaard Christensen, ‘Bundgård’
Christiansen, Vind Kirkeby

D
Damgaard, ‘Bakkely’
Damgaard, ‘Fromborg’
Damgaard, ‘Kristiansminde’
Damgaard, ‘Krathus’
Domdal, Vind by
Daater, hhv. ‘Nørrevindgabhus’ og ‘Skelvad’

E
E
sager, ‘Ulstrup’

F
Frydendal, ‘Frydendal’

G
Gammelvind, ’Gammelvind’
Gammelvind, ’Lundbæk’
Gammelvind, ’Løvhus’

H
H
alkjær, Vind by
Hansen, ’Virkelyst’
Rounborg Hansen, ‘Skelvad’
Hedegaard, ’Hedegård’, se under Poulsen
Holmgaard, ‘Spartoft, se under Pedersen
Højbjerg, ‘Nygård’, se under Andersen
Højgaard, ‘Højgård, se under Lauritsen

I
Iversen, ’Vester Skovgård’

J
J
acobsen, hhv. Røjkær og ’Øster Skovgård’
Jacobsen, ’Skold’
Jacobsen, ’Sofiedal’
Jacobsen, ’Virkelyst’
Jensen, ’Mikkelborg’
Jensen, ’Trækris’
Jensen, Vind Station
Blæsbjerg Jensen, hhv. ’Bladbjerg’ og ’Åkjær’ (’Vissenbak’)
Brandtoft Jensen, ‘Brandtoft’
Kamp Jensen, Bakhus
Kjærgaard Jensen, Vind Mejeri
Mohr Jensen, Vind Kirkeby
Stjernholm Jensen, Vind by
Troldtoft Jensen, ’Moesgård’
Troldtoft Jensen, ‘Øster Skovgård’ og ’Røjkærgård’
Jeppesen, ’Bahr’
Jeppesen, ’Højbo’
Jeppesen, ’Nørreris’
Jeppesen, hhv. Troldtoft og ’Skovgård Hede’
Jeppesen, ’Vestergård’
Jespersen, ‘Søndergård’
Jespersen, ’Voldstedgård’, se under Voldsted
Jespersen, ’Vingtoft’, se under Vingtoft

K
Kamp, ‘Bakhus’, se under Jensen
Katborg, hhv. ’Blåbjerg’, ’Flidsminde’ og ’Hedegård’
Kirkegaard, ’Kirkegård’
Kirkegaard, ’Vesterbo’
Kjeldsen, ’Troldtoftgård’, se under Mohrsen
Kjær, hhv. ’Blåkjær’ og ’Kjærgård’
Kjær, ’Arnsbjerg’, se under Pedersen
Kjærgaard, Vind Mejeri, se under Jensen
Stokholm Knudsen, ‘Nørreholm’
Mosetoft Kristensen, Vind Kirkeby
Kristensen, ‘Boutrup’

L
Larsen, ’Stråsøgård’
Larsen, ’Voldstedgård’ og ‘Moselund’
Larsen Straasø, Stråsø Skole
Lauritsen, ’Vesterbo’
Lauritsen, ‘Højgaard’
Lauritsen, ’Viholm’
Laustsen, ’Bramstrup’ (’Lille Vingtoft’)

M
Madsen, ’Sønder Røjkær’
Thusgaard Mathiasen, Vind Kirkeby og Vind by
Mikkelsen, ‘Bak’, senere ‘Vestertoft’
Mikkelsen, ‘Højbjerg’
Mikkelsen, ’Vildkilde’
Mogensen, Røjkær
Mohr, Vind Kirkeby, se under Jensen
Mohrsen, hhv. ’Troldtoftgård’ og ’Kirkegård’
Mosetoft, Vind Kirkeby, se under Kristensen

N
N
ielsen, ’Gosmer’
Nielsen, ’Nybo’ (se også under Poulsen, ’Moselund’)
Nielsen, ’Vester Spartoft’
Blæsbjerg Nielsen, ‘Løvhus’ (se også under Blæsbjerg Jensen)
Brunsborg Nielsen, Vind by
Norborg, Vind Skole
Nygaard, ’Nygård’, se under Andersen
Nørregaard, ‘Nørre Vindgab’, se under Poulsen

O

P Q
P
edersen, ’Arnsbjerg’
Pedersen, ’Blåkjærhus’
Pedersen, Vind by
Holmgaard Pedersen, ‘Spartoft’
Poulsen, ’Damtoft’
Poulsen, ’Moselund’
Poulsen, ’Nørre Vindgab’
Poulsen, ’Solvang’
Poulsen, ’Sønder Vindgab’
Hedegaard Poulsen, ’Hedegård’
Meldgaard Poulsen, ’Meldgård’
Nørregaard Poulsen, ‘Nørre Vindgab’
Præstholm, ’Vestertoft’

R
Rahbek, Vind by
Rask, Nørgård
Rasmussen, Østermarkhus i Stråsø
Raunsbæk (Ravnsbæk), ‘Toftsminde’ og senere ‘Skovhuset’
Rosenkvist, Vind by, se under Andersen
Rounborg, se Hansen

S
Stjernholm, Vind by, se under Andersen og Jensen
Stokholm, ‘Nørreholm’, se under Knudsen
Svendsen, ’Blåbjerghus’
Søndergaard, ’Havrsnap’
Søndergaard, ’Søndergård’ (se også under Bendtsen og Jespersen)

T
T
ang, Stråsøgård
Thomsen
Thusgaard, Vind Kirkeby og Vind by, se under Mathiasen
Troldtoft, ’Troldtoftgård’ (se også under Gammelvind og Jensen)

U

V W
V
ennevold, ’Toftsminde’
Vingtoft, ‘Vingtoft’
Vinkel, ’Skårmose’
Jensen Voldsted, ’Voldstedgård’

X Y Z

Æ Ø Å

Små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

Om Niss Laursen (1828-1896) og hans hustrus svigermor af første ægteskab, Johanne Marie Graversdatter (o.1786-1860), begge Kirkegård: 

‘Dom, afsagt i den Kgl. Landsoverret i Viborg: Ldsovrpct. Neckelmann mødte for Ungkarl Niss Laursen af Kirkegaard, contra: Ldsovrpct. Cancelliraad Møller for Gaardmandsenke Johanne Marie Graversdatter sammesteds. Citanten Ungkarl Niss Laursen paaanker under nærværende Sag en inden Hjerm-Ginding Herreders Politiret den 9de October 1855 afsagt Dom i en Sag, anlagt imod ham af Gaardmandsenke M. Graversdatter, fordi han skal have overfaldet og mishandlet hende samt kastet hende af en Vogn. Ved bemeldte Dom er kjendt for Ret: Saafremt Indklagede, Ungkarl Niss Laursen af Kirkegaard i Vind Sogn, efter foregaaende lovlig Omgang inden Retten med sin corporlige Eed bekræfter, at han, da han den 6te Juli sidstleden kjørte fra Holstebro med Klagerinde, Gaardmandsenke Johanne Marie Graversdatter, ligeledes af Kirkegaard i bemeldte Sogn, hverken har overfaldet, stødt eller slaaet hende, bør han for Klagerindens Tiltale i denne Sag fri at være, i hvilket Tilfælde Søgsmaalets Omkostninger ophæves. Drister han sig derimod ei til saadan Eed at aflægge, bør han til Ringkjøbing Amts Fattigkasse at bøde 100 Rd., saa bør han og til Klagerinden at udrede i Erstatning for Smerte og Svie 25 Rd., samt Lægehonorar og nærværende Søgsmaals Omkostninger med 8 Rd. At efterkommes inden 3de Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven. Dom: Politiretsdommen bør ved Magt at stande. Det Idømte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.’
-Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis, den 9. juli 1856.

– – –

Om Peder Mede Andersen (1825-1912), Øster Skovgård:

‘Under det heftige Tordenveir, som fandt Sted Søndagen den 3die Juni om Eftermiddagen slog Lynilden ned i et Udhuus i Skovgaard i Vind Sogn hos Sognefoged Peder Andersen. Udhuset nedbrændte aldeles. Saavel Huset som Indboet var assureret. Kreaturerne blev reddede.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 14. juni 1860.

– – –

Om Laurence Marie Nielsen (1846-1860), Gosmer:

‘I Gaarden Gosmer i Vind Sogn har en Hyrdepige, 13 Aar gl., den 29de forrige Maaned aflivet sig ved Hængning. Bevæggrunden til dette Skridt er ikke bekjendt, men hun havde oftere ytret til Gaardens Folk, at hun ønskede at døe.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 7. juli 1860.

– – –

Om Ane Margrethe Jensdatter (1814-1860) og sønnerne Jens Peder og Niels, Skårmose: 

‘I Vind Sogn, 2 Miil herfra, er passeret den sørgelige Ulykke, at en Kone, som sidstafvigte Fredag den 17de dennes om Aftenen Kl. 9 er kjørt fra en Eng med et Læs Græs, paa Veien til hendes c. ½ Miil fraliggende Hjem er væltet, og at Konen og hendes 2 Børn, Drenge paa respektive 5 og 3 Aar, have fundet deres Død under Læsset, hvor de først fandtes efter 24 Timers Forløb.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 21. august 1860.

– – –

Om Christen Laursen (o.1789-1861), Vindby:

‘Den 14de dennes har en Huusmand ved Navn Christen Laursen fra Vind Sogn, som Dagen i Forveien var bleven anholdt som mistænkt for Faaretyveri, aflivet sig ved Hængning i Byens Arresthuus.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 17. oktober 1861.

– – –

Om Peder Pedersen (o.1800-1887) og Ane Espersdatter (o.1803-1895), Blåbjerg: 

‘Guldbryllup: Søndagen den 8. April fejrede Aftægtsmand Peder Pedersen og Hustru Ane Espersdatter i Blaabjerg i Vind Sogn deres Guldbryllup. P. Pedersen er født i Rejkjær i Thim og bliver i Maj 83 Aar gl. Hans Hustru er født i Stadil og er 80 Aar gl. De bleve viede i Stadil Kirke den 8. April 1833, men havde begge tidligere været gifte. P. Pedersen har ejet Gaarden Blaabjerg i Vind fra 1831, indtil han for omtr. 15 Aar siden afstod den til sin ældste Søn. I deres Ægteskab have de haft 4 Sønner og 2 Døtre. Den ene af Sønnerne faldt i Krigen 1864, de 5 andre Børn ere endnu levende. Ved deres Guldbryllupsfest samlede der sig en talrig Kreds af Slægt og Venner om de to gamle, der endnu ere aandsfriske, raske og rørige, og de følte sig i høj Grad oplivede og glade ved den store Deltagelse, der blev vist dem. De deltoge i Forening med deres Gjæster i Gudstjenesten og nøde sammen med deres Børn og konfirmerede Børnebørn den hellige Nadver. Under Festen i Hjemmet raadede der en glad og hjærtelig Stemning, og Guldbrudeparret modtoge en Del Gaver og mange andre Vidnesbyrd om, at deres stille, bramfri Liv og trofaste, pligtopfyldende Færd og Virken inden for deres Kreds blev paaskjønnet, ikke alene af deres Børn, men ogsaa af mange andre.’
-Holstebro Dagblad, den 13. april 1883.

– – –

Om Peder Kristian Pedersen Blaabjerg (1836-1883), Røjkær:

‘Selvmord: En Mand i Vind har aflivet sig selv. Man mener, at Motivet har været Udsigterne til en daarlig Avl paa Grund af det tørre Vejr.’
-Holstebro Dagblad, den 15. juni 1883.

– – –

Om Dorthea Kjeldsdatter (1795-1887), Sandfær:

‘I Gaar døde en gammel Kone i Vind Sogn, som opnaaede den høje Alder af 93 Aar. Indtil for faa Dage siden var hun fuldkommen aands- og legemsfrisk, kunde selv klæde sig af og paa, rede sin Seng osv. Fra hun stod op til hun gik i Seng syslede hun næsten uafbrudt med sin Spinderok, et Arbejde hun elskede frem for noget andet. Et heftigt Anfald af Kolerine gjorde i Løbet af et Par Dage Ende paa hendes Liv. Denne Sygdom har for øvrigt næsten antaget Karakter af Epidemi i Holstebro og Omegn, uden just i Reglen at være ondartet har den dog krævet adskillige Ofre.’
-Jyllandsposten, den 13. juli 1887.

– – –

Om Anders Madsen (1869-1938), Løvhus: 

‘En Infanterist med Nr. 2.652 ønsker at bytte med et lavere Nummer, som vil blive indkaldt 31. Marts. Lysthavende henvende sig til Anders Madsen, Løvhus i Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 13. december 1887.

– – –

Om Ole Peder Christensen (1884-1893), Lille Vingtoft:

‘Funden død: I Fredags Eftermiddag fandtes en lille 9-Aars Dreng liggende død paa Landevejen syd for Agerfeldt Kro i Vind Sogn. Alle Tegn tydede paa, at han er bleven overkjørt, men hvorledes Ulykken ser sket, er endnu uopklaret. Drengen, der er hjemmehørende i Sogne, havde været i Skole, og var dernæst gaaet til en Høker for at kjøbe nogle Kolonialvarer, som han skulde have med hjem. Derefter har han begivet sig paa Hjemvejen, hvor Ulykken er hændet. Han fandtes liggende ved Siden af Kjørebanen med den ene Tinding trykket ind, hvilket skjønnedes at være sket ved, at et Vognhjul er gaaet over Hovedet. Adskilligt tydede paa, at han havde lagt sig til at sove. Om Ulykken er sket ved Uagtsomhed fra en Kusks Side eller hvorledes, er som sagt endnu ikke opklaret. Om det kan lykkes Politiet at skaffe Lys i Sagen, vil Tiden vise. Da Landevejen gjennem disse Egne hører til de mindre befærdede, er det sandsynligt, at der kan skaffes Oplysning om, hvem der har befaret Vejen den nævnte Eftermiddag.’
-Holstebro Dagblad, den 27. juli 1893.

– – –

Om Laust Poulsen (1866-1911), Meldgård:

‘Tordenvejr og Ildebrand: Mandag trak et hæftigt Tordenvejr med vældige Regnskyl hen over Egnen syd for Holstebro. Lynet slog ned i Laust Poulsens Gaard i Vindby, der fuldstændig nedbrændte. 7 Kreaturer, Svinene, Avlsredskaberne og det meste Inventar brændte. Bygningerne var assurerede for 5.400 Kr. i Wistofts Brandkasse, Løsøret i Ulfborg-Hind Herreders Brandkasse. Det hele var lavt assureret, saa Ejeren lider et betydeligt Tab.’
-Holstebro Dagblad, den 17. juni 1896.

– – –

Om Niels Christian Sanddahl Blaaberg (1834-1911), Blåbjerg:

‘Lynnedslag i Vind Sogn: Under Uvejret Natten til i Tirsdags slog Lynet ned i Gaarden Blaabjerg i Vind Sogn. Gaarden nedbrændte fuldstændig. Ejeren, N. Chr. Pedersen, havde assureret for 7.400 Kr.’
-Herning Folkeblad, den 8. oktober 1896.

– – –

Om Ane Cecilie Jensen (1843-1897), Agerfeld:

‘Lynnedslag – et Menneske dræbt: I Dag ved Middagstid slog Lynet ned i det af Smed Søren Pedersen beboede Hus i Vind Sogn tæt ved Agerfeld Kro i Agerfeld, Vinding Sogn, og dræbte Smedens Svigermoder, der opholdt sig hos ham. Huset nedbrændte. Det nedbrændte Sted var assureret i “Alm. Brandforsikring for Landbygninger” for 400 Kroner.’
-Holstebro Avis, den 27. juli 1897.

– – –

Om Jens Hansen (ej identificeret):

‘Inserat: For nogen Tid siden fandtes indrykket en Artikel i Kristeligt Dagblad under mærket “En Afholdsmand”. Artiklen var et hvast Angreb paa Dilettantforestillingerne, der er holdt i Vind i Vinter, og Artiklen har vakt adskillig Opsigt. Navnlig er der gjættet paa, hvem den anonyme Forfatter er, der ikke tør være sit Navn bekjendt. Der skal ogsaa være gjættet paa undertegnede som Forfatter, og af denne Grund finder jeg mig foranlediget til at fralægge mig enhver som helst Lod og Del i Artiklens Forfatterskab og Fremkomst, der maa søges hos andre – maaske udensogns.
Jens Hansen, Vind Kirkeby.’
-Holstebro Dagblad, den 26. februar 1898.

fortsat:

Om Jens Madsen (1863-1917), Meldgård (sønder sogn) og Kristen Kjær Pedersen (1872-1939), Vind Kirkeby:

‘Dilettanterne i Vind – et Gjensvar til Tømrer Kristen Kjær Pedersen i Vind i Anledning af hans Artikel i Kristeligt Dagblad: Hr. Kjær Pedersen var selv med til at udleje Forsamlingshuset til Dilettantforestillingerne, og han udtalte ved denne Lejlighed, at han hellere vilde leje Huset ud for 20 Kr., end at der ikke skulde blive spillet. Han var heller ikke uvidende om, at der blev Dans efter Forestillingen. Hvorfor saa al den Blæst bagefter? Jeg vidste ikke, at der fandtes nogen kristelig Retning, der uden videre fordømmer Skuespil, og her er i al Fald intet passeret, som ikke kan taale Offentlighedens eller Dagens Lys, og Øvrighedens Tilladelse til det hele var indhentet. Saa mener Hr. Kjær Pedersen, at naar det endda var bleven brugt i veldædigt Øjemed, hvad der kom ind af Penge, saa kunde han have været forsonet lidt. De 20 Kr. i Leje gik til Forsamlingshuset, og Overskuddet, der ellers blev, fik Afholdsforeningen at virke med. Er dette ikke en veldædig Anvendelse af Pengene? Jeg mener jo! Hans Tale om Skrig og Skraal og de værste Eder er nærmest Snak. Vi har ikke føjet noget som helst til Stykket, vi opførte, og Kristen Kjær Pedersen har slet ikke været til Stede ved Opførelsen, saa han gjorde bedst i at tie med, hvad han kun har Besked om paa anden eller tredje Haand – og passe sin Profession. Vi har et Minde om hans Kunst netop ved Opførelsen af Vind Forsamlingshus, men det er ikke af de lyse Minder. Naar han nu mener, at vi skal finde os i at staa Skoleret for ham, saa tager han fejl. Han gjorde bedre i at passe sit og lade os i Fred. På Dilettanterne Vegne:
Jens Madsen, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 24. april 1898.

– – –

Om Om Jacob Jacobsen (1848-1908), Skold:

‘Tilskadekommen: I Gaar Eftermiddags var Jacob Jacobsen Skold fra Vind paa Hjemvejen fra Holstebro med sin Enspænderbefordring. Han gav sig til noget umotiveret at springe af Vognen, hvorved han slog et Par Huller i Hovedet og blev liggende bevidstløs, indtil et Par Mænd kom til, fik ham læsset op i sin Vogn, som de var saa heldige at faa fat paa i god Behold, og førte ham til Holstebro. Paa Vejen begyndte han at komme til sig selv. En Læge forbandt ham. Det største Saar var paa ca. 4 Tommers Længde, og en Del af den behaarede Del af Hovedhuden var skrællet løs fra Hjerneskallen. Efter Forbindingen blev han kørt til sin Broder Jens Jacobsen Skold, der er Sogneraadsformand i Kommunen, for at han skulde tage sig af ham.’
-Holstebro Avis, den 15. juni 1899.

– – –

Om Mourits Andersen, kaldet ‘Moust Nygaard’ (1860-1929), Røjkær:

‘Ulykke: Moust Nygaard i Felding blev forleden Dag funden uden for Baunsgaard i en hjælpeløs Tilstand. Han havde været kørende til Holstebro, og paa Hjemvejen er han falden af Vognen, hvorved Ryg- eller Halshvirvlerne har taget saa betydelig Skade, at han efter den tilkaldte Læges Udsagn ikke kan leve. Den tilskadekomne, der dog lever endnu, har ikke kunnet føres hjem, men ligger paa Baunsgaard.’
-Holstebro Dagblad, den 4. maj 1900

fortsat:

‘Den tilskadekomne: Moust Nygaard, som vi i Gaar omtalte, er fra Vind og ikke fra Felding.’
-Holstebro Dagblad, den 5. maj 1900.

– – –

Om Peder Christensen Toft (1840-1907), tidligere Toftsminde:

‘Undertegnede, der tidligere har boet i Vind, modtager igen Geværer, Stueure og Blikkenslagerarbejder til Reparation, hvilket jeg haaber at kunne udføre til Folks Tilfredshed.
Sdr. Bakhus, Ølby pr. Struer, P. C. Toft.’
-Holstebro Dagblad, den 30. oktober 1900.

– – –

Om Mads Kristian Jeppesen (1843-1924), Røjkjær:

‘Kom og hør Koncerten af Thomas A. Edisons Kæmpefonograf, som afholdes i kommende Uge. Koncerten begynder Kl. 7 Aften: Mandag d. 29. Februar hos Mads Kr. Jeppesen, Røjkjær, Vind […].’
-Holstebro Dagblad, den 27. februar 1904.

– – –

Om Jens Pedersen (1833-1905), Vestertoft:

‘Jordefærd: I Onsdags jordedes paa Vind Kirkegaard Landpost Jens Pedersen af Vestertoft. Han var det første Landpostbud i den vestlige og sydlige Del af Sognet og blev ansat den 1. Juli 1885. Det har været strenge Ture, han har haft mange Gange over de store vidtstrakte Heder i Løbet af de omtrent 20 Aar. Der var mødt et stort Ligfølge og bl.a. sendt en stor Krans fra “samtlige Landpostbude” og en lignende fra Vind ny Afholdsforening, hvoraf han var Medlem. I Hjemmet talte Lærer Larsen, Brejnholt, kort, og ved Graven talte Pastor Jensen, Vinding, over Johs. Ev. 14. Kap., 16. Vers.’
-Holstebro Dagblad, den 2. april 1905.

– – –

Om Thomas Christian Pedersen (1872-1944), Vind Fattighus:

‘Ulykkestilfælde: En ca. 33 Aar gl. Arbejdsmand ved Navn Thomas Pedersen, der er gift og bosiddende i Vind Sogn, var i Lørdags Eftermiddags saa uheldig, under Arbejdet i en Grusgrav, at faa et stort Jordoverlag styrtet ned over sig, saa at han i meget lidende Tilstand maatte føres til Holstebro og indlægges paa Amtssygehuset. Ved den straks foretagne Lægeundersøgelse viste det sig, at Rygraden var beskadiget, og der er saaledes ringe Udsigt til, at den tilskadekomne, der har 5 ukonfirmerede Børn, kan leve.’
-Herning Folkeblad, den 16. maj 1905.

– – –

Om Anders Kjær (f. Pedersen, 1859-1945), Blåkjær:

‘Navnebevillinger: Gaardejer Anders Pedersen, Blaakjær i Vind har faaet kgl. Bevilling til at føre Familienavnet Kjær i Stedet for Pedersen.’
-Holstebro Dagblad, den 10. juni 1905.

– – –

Om Thue Gammelvind (f. Jensen, 1876-1966), Gammelvind:

‘Navneforandring: Thue Jensen, Vind, har faaet Bevilling til at føre Familienavnet Gammelvind i Stedet for Jensen.’
-Holstebro Dagblad, den 20. juli 1905.

– – –

Om Søren Pedersen (1870-1932), Vind Kirkeby:

‘Sindssyg som Følge af Drik: En Mand i Vind Kirkeby, Smed af Profession, der har stort Hang til berusende Drikke, er som Følge deraf endt i Sindssygdom, saa der maa være Vagt hos ham Dag og Nat. Der er nu gjort Skridt til, at han snarest mulig kan blive optaget paa en Sindssygeanstalt.’
-Herning Avis, den 15. oktober 1906.

– – –

Om Ane Ebbesen (f. Hansdatter, 1829-1914), Højbjerg:

‘En rask gammel Kone maa man kalde Ane Højbjerg fra Røjkjær i Vind, der trods sine 77 Aar og det ret ublide Vejrlig, i Dag er spadseret her til Byen paa sine bare Ben. I Eftermiddag gør hun Turen tilbage, det bliver i det hele ca. 4 Mil.’
-Holstebro Avis, den 24. oktober 1906.

– – –

Om Thomas Poulsen (1848-1923) og Kirsten Marie Poulsen (f. Christensen, 1862-1932), Sønder Vindgab:

‘Sølvbryllup fejredes i Lørdags af Gaardejer Thomas Poulsen og Hustru, Vindgab i Vind. Sølvbrudeparret modtog flere værdifulde Gaver af Slægt og Venner. Thomas Poulsen har været Medlem af Vinding-Vind Sogneraad, af Skolekommissionen m.m., og mange var komne til Stede for at lykønske det agtede Sølvbrudepar.’
-Holstebro Dagblad, den 3. april 1907.

– – –

Om søstrene Karen Gammelvind Frydendal (g. Gammelvind, 1881-1962) og Else Katrine Frydendal (g. Nielsen, 1885-1914), Frydendal:

‘Dobbeltbryllup: Paa Torsdag vies i Vind Kirke Jens Peter Gammelvind og Karen Gammelvind Frydendal samt Niels Peder Nielsen af Sdr. Omme og Else Katrine Frydendal. De to unge Piger er Døtre af Karl Frydendal i Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 15. oktober 1907.

– – –

Om Jacob Jacobsen (1848-1908), Skold:

‘Funden død: En bekendt Eneboer, Jakob Skold, fra Vind Sogn, er tidlig i Morges funden død paa Landevejen, omtrent ½ Fjerdingvej Syd for Holstebro. Han var i Holstebro i Gaar og havde i Aftes begivet sig paa Vej hjemad. Manden var set beruset i Gaar Eftermiddags paa Gaden, og han har sandsynligvis ikke været ædru, da han forlod Byen. Politimesteren og Distriktslægen var i Morges ved 8-Tiden ude, hvor den døde laa. Denne blev derefter kørt ind til Amtssygehuset, for at det legale Ligsyn kunde blive foretaget. Vi spurgte i Eftermiddag hos Distriktslægen, om Manden var frossen ihjel, men Lægen vilde ingen Oplysning give os om Dødsaarsagen.’
-Holstebro Dagblad, den 15. november 1908.

– – –

Om Poul Martinus Mathiasen (1860-1909), Vind Kirkeby:

‘Forsvunden: En Mand fra Vind Kirkeby, Murer Poul Martinus Mathiasen, har været forsvunden i længere Tid, ca. 14 Dage. Man har haabet paa, at han skulde komme tilbage, men det er hidtil ikke sket. Han er Ringer ved Vind Kirke, og denne Bestilling plejer han ellers at passe nøjagtig. Det befrygtes, at han er forulykket.’
-Holstebro Dagblad, den 2. februar 1909.

fortsat:

‘Poul Martinus Mathiasen, 48 Aar, frasepareret Murer bosiddende i Vind Sogn, forsvundet siden 24. Januar 1909, fandtes den 9. maj 1909 hængt i et Grantræ i Møllehøj Krat, Krogsdal Mark i Nr. Felding Sogn. Han havde da været død i lang Tid.’
-Nr. Felding kirkebog.

fortsat:

‘Manden fra Vind: Poul Martinus Mathiasen, der i Vinter i Januar Maaned forsvandt sporløst, er nu funden af en Lærer fra Nr. Felding, der sammen med sin Hustru var ude at lede efter Bregner. Liget fandtes godt 1/4 Mil Syd for Holstebro paa Krogsdal Mark ved en Mergelgrav, hvor der er plantet rundt om. Saa vidt det kunde skønnes, har han hængt sig i et Tørklæde. Liget er nu ført til Vind for at begraves. Motivet til hans fortvivlede Gerning er, saa vidt man kan skønne, en Skilsmissesag med hans Hustru. Han skulde nemlig, den Dag han blev borte, have været i Retten i Anledning af denne Sag. De havde længe levet adskilte.’
-Herning Avis, den 14. maj 1909.

– – –

Om Jens Jensen Voldsted (1860-1923), Voldstedgård:

‘Venstres Familievrøvl paa Vers: En her paa Egnen kendt Venstre-“Poet” har i Cirkulæreform ladet uddele en poetisk Udgydelse med Overskriften “Mads”. Versene, der er hele tolv, behandler Mads Mølgaard Nielsens Genopstilling i Holstebro-Kredsen, samt Tiden før Folketingsmandens første Debut og giver i mere eller mindre vellykkede Vendinger de forskellige Vestrespidser det glatte Lag. Vi tillader os at anføre en Prøve paa Tendensen, idet vi nedenfor anfører et Par Vers grebne i Flæng:

                                                                                         […]

                                                                                         Ret en Støtte efter Madses Sind
                                                                                         var Jens Voldsted, boende i Vind.
                                                                                         Frem han triner stiv og støt og stram,
                                                                                         som om Verden blot tilhørte ham.
                                                                                         Taler han, da skyder Øjet Lyn,
                                                                                         og han rynker barsk de røde Bryn.
                                                                                         Brysk han spanker om med Værdighed,
                                                                                         Hænder dybt i Bukser puttet ned.
                                                                                         Da han rigtig er, det ser man vel,
                                                                                         inderlig fornøjet med sig selv.’
-Holstebro Avis, den 12. marts 1909.

– – –

Om Ane Andersen (g. Jørgensen, 1857-1931) og Laurids Jørgensen (1874-1912), Trækris:

‘En ung Enkemand eller en ældre Ungkarl kan faa Plads straks som Bestyrer i Trækris i Vind.
Ane Andersen.’
-Holstebro Dagblad, den 23. september 1909.

fortsat:

‘Viet i Vind Kirke den 13. december 1909:
Ungkarl Laurids Jørgensen af Trækkeris, født 1874 og Gaardejerske Ane Andersen af Trækkeris, født 1857.’
-Vind kirkebog.

– – –

Om Anders Andersen Stubkjær (1887-1967), Nybo:

‘Et mærkeligt Ulykkestilfælde: Et ungt Menneske, Søn af Anders Stubkjær i Vind, der tjener hos Knud Poulsen, Vindby, kørte forleden Korn hjem og blev paa Læsset, da han kørte ind i Laden. Han fik et Straa ind i Øret, hvorved Trommehinden gik i Stykker, og man ved endnu ikke, hvorvidt Saaret kan læges, saa at Hørelsen vender tilbage. Uheldigvis har han ikke før kunnet høre med det andet Øre, saa for Tiden er han helt døv.’
-Holstebro Dagblad, den 5. oktober 1909.

fortsat:

‘Den unge Mand fra Vind, Anders Stubkjær (Sønnesøn af Indremissionær A. Stubkjær), der fik et Rugstraa igennem Trommehinden paa Øret, er fremdeles døv, og der er desværre heller ingen Haab om, at Hørelsen kommer tilbage. Han har været i København hos en Specialist i Øresygdomme, men der var intet at gøre. Som man vil huske, var han allerede før døv paa det andet Øre. Det er tungt for ham – han er godt 20 Aar.’
-Herning Avis, den 23. november 1909.

fortsat:

‘Erstatning for Ulykkestilfælde: Efter Arbejderforsikring-Raadets Afgørelse er der tillagt Tjenestekarl Anders Andersen Stubkjær en yderligere Erstatning af 540 Kr. i Anledning af det ham under Arbejdet for Gdr. Knud Poulsen, Nygaard i Vind, den 10. Septbr. 1909 overgaaede Ulykkestilfælde. Erstatningen er udredet af “Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring.’
-Holstebro Avis, den 18. maj 1912.

– – –

Om Jens Jensen Voldsted (1860-1923), Voldstedgård:

‘En gymnastisk Kvie – Følgende vistnok ret enestaaende Tilfælde hændte i Søndags hos Sognefogden i Vind: Kreaturerne var ude i Gaarden for at vandes. Ved denne Lejlighed sprang en 1½ Aars Kvie op paa Møddingen, der ligger ind mod Lademuren, derfra op paa Taget, over Tagrygningen og ned paa den anden Side, næsten til Tagskægget, hvor den standsede. Med lidt Hjælp gjorde den Turen tilbage igen og havnede paa Møddingen i god Behold. Det er en almindelig Kørelade med 11 Alen Spændetræer, og Kvien manøvrerede deroppe, omtrent som det kunde have været en Gedebuk.’
-Holstebro Dagblad, den 23. marts 1910.

– – –

Om Mourits Troldtoft (f. Jensen, 1870-1951), Troldtoft og Laust Poulsen (1866-1911), Meldgård:

‘Dom: Gaardejer Mourits Troldtoft i Vind er for skriftlige Injurier mod Gaardejer Laust Poulsen, Vind, idømt en Mulkt til Statskassen paa 25 Kr., subsidiært simpelt Fængsel i 4 Dage, og Sagens Omkostninger. Mourits Troldtoft havde i en af ham affattet Skrivelse til Vinding-Vind Sogneraad i Anledning af en Vejsag anbragt, at “Laust Poulsen gik fra Dør til Dør og fyldte Folk med Løgn.” Den fornærmelige Udtalelse mortificeredes.
Holstebro, d. 26. April 1910.
P. Baadsgaard Bruun, Sagfører.’
-Holstebro Dagblad, den 27. april 1910.

– – –

Om Thomas Poulsen (1848-1923), Sdr. Vindgab:

‘I Morgen, den 15. Januar, er det 40 Aar siden, jeg meldte mig i Randers som Rekrut, og først nu, det sidste Aar, er det kommet mig for Øre, at der er en Mand, som siger, at jeg har gaaet paa Skolen 2 Gange, og derfor erklærer jeg, at han og enhver anden, som siger det samme om mig, taler Usandhed.
Sønder Vindgab, Thomas Poulsen.’
-Holstebro Dagblad, den 14. januar 1911.

– – –

Om Jacob Jensen Brandtoft (1870-1940), Brandtoft:

‘En Dom: En Mand fra Venø, der havde udspredt det Rygte om Jacob Brandtoft i Vind, at han havde solgt en Hund med falsk Stamtavle, er ved Hjerm-Ginding Herreders Ret bleven idømt en Bøde til Statskassen paa 25 Kr. og Sagens Omkostninger. Udtalelsen er bleven mortificeret.’
-Holstebro Dagblad, den 17. januar 1911.

– – –

Om Niels Rasmussen (1829-1911) og Bodil Marie Rasmussen (f. Andersdatter, 1830-1911), Grundflod:

‘Følgeskab i Liv og Død: Forleden Dag jordedes paa Vind Kirkegaard den 82-aarige Mand, Niels Rasmussen, og paa hans Begravelsesdag døde hans Hustru, der er paa samme Alder. I Gaar stedtes hun til Hvile ved Siden af sin Mand. De to gamle var sjældne dygtige og arbejdsomme Mennesker. I mange Aar boede de i Grundflod i Vind, men i de senere Aar har de boet i Vildbjerg, indtil de sidste Efteraar igen flyttede til Vind og boede hos Svigersønnen, Niels Kr. Madsbjerg. Niels Rasmussen var ikke saa lidt tunghør, ellers var de to gamle aandsfriske til det sidste.’
-Holstebro Dagblad, den 8. april 1911.

– – –

Om Laust Poulsen (1866-1911), Meldgård:

‘Jordefærd i Vind: Under stor Deltagelse jordedes i Onsdags paa Vind Kirkegaard Gaardejer Laust Poulsen af Vindby, der døde paa Rigshospitalet i København efter en Operation for en Øjensvaghed. Sjælden er der set saa stort et Væld af Kranse i Vind. Der var flere med signerede Baand. I Hjemmet blev der talt af Lærerne Norborg, Vind, og Larsen, Straasø. I Kirken talte Pastor Jensen ud fra 1. Peters Brev, 1. Kap, 24. og 25. Vers. Laust Poulsen har haft ikke saa lidt at gøre i det offentlige Liv i sit Hjemsogn. Han har saaledes været Medlem af Vinding-Vind Sogneraad og af Skolekommissionen, tillige Medlem af Menighedsraadet i den Tid, de bestod, var Vurderingsmand til Ejendomsskyld, tillige med flere andre offentlige Hverv, som han altid udførte samvittighedsfuldt og pligttro. I den senere Tid har han lidt en Del under den tiltagende Øjensvaghed, der nu medførte Døden.’
-Holstebro Dagblad, den 30. juni 1911.

Se også øverst på denne side under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede, oktober 1917.’

– – –

Om Karen Oline Thomasen (g. Jacobsen, 1895-1964), Øster Skovgård:

‘Løbskkørsel i Vind: Da en Vogn fra Østertoft i Vinding, der i Gaar Morges var paa Vej til Holstebro, kørte ned ad Spaabæk Bakke i Vind, knækkede Stjerten, hvorved Hesten blev sky og løb løbsk. Vognen væltede, og 2 Passagerer, der sad paa den, en ældre og en yngre Pige, slyngedes ud og kom ret alvorligt til Skade. Navnlig blev den unge Pige, der kun er 15 Aar og Datter af Gdj. Thomasen, Skovgaard, Vind, ilde tilredt i Hovedet. Hun blev i bevidstløs Tilstand baaret ind til Mads Chr. Trækris i Vind, hvorpaa der gik Bud efter Læge Faber, Holstebro. Det viste sig, da denne kom til Stede, at Pigen havde paadraget sig en Hjernerystelse, og hendes Tilstand er ikke uden Fare. De øvrige 2 paa Vognen værende Personer slap uskadt. Selskabet skulde have været med Morgentoget til Ungdomsmødet i Vinderup.’
-Holstebro Dagblad, den 10. juli 1911.

fortsat:

‘Kørselsuheldet i Vind: De tre unge Piger, som blev forslaaet ved Kørselsuheldet, er nu alle i god Bedring. Selv Karen Thomasen, hvis Tilstand de første Dage var betænkelig, menes nu at være uden for Fare.’
-Holstebro Dagblad, den 18. juli 1911.

– – –

Om Niels Peder Pedersen (1881-1958), Trækris:

‘En Tvilling-Ko, 3 Aar gammel, med 6 Ben, 2 Hjærter, 4 Lunger m.v., er billig til Salg eller Bortbytte med Varer. Koen er fuldvoxen, har faaet en Kalv og skal kælve igjen til Efteraaret. Malker ca. 30 Pd. Mælk om Dagen.
Gaardejer P. Pedersen, Trækkeris pr. Holstebro.’
-Jyllandsposten, den 3. august 1911.

– – –

Om Peder Larsen (1841-1926), Troldtoft:

‘Ildebrand – en rask Daad: I Gaardejer P. Larsens Ejendom i Troldtoft i Vind Sogn opstod forleden en mindre Ildløs. Man mærkede, at en stærk, kvælende Røg trængte ud fra en Stue, og ved nærmere Eftersyn viste det sig, at der fra den hede Kakkelovn var gaaet Ild i nogle nær ved denne staaende Møbler samt i noget Tøj. Der blev straks gjort Alarm, og P. Lassen, en nogle-og-halvfjerds Aar gammel Mand, sprang ind i Stuen med Fare for sit Liv og fik to Børn, der laa og sov, bragt ud. Ved et energisk Slukningsarbejde fik man nu Ilden slukket, inden den greb videre om sig, men en Del Løsøre, der tilhørte Gaardens Bestyrer, og som efter Forlydende ikke var forsikret, var da allerede blevet Ildens Bytte.’
-Herning Avis, den 4. marts 1913.

fortsat:

‘Tordenvejret i Onsdags – mange Lynnedslag og Ildebrande: Ved 4-Tiden slog Lynet ned i P. Larsens Gaard i Troldtoft i Vind. Nedslaget skete i Laden, og den sammenbyggede Gaard var næsten øjeblikkelig omspændt af Luerne. Kreaturerne var heldigvis kommen paa Græs samme Dag, ellers var de utvivlsomt indebrændte, da er kun var en Kone hjemme i Gaarden. Ejeren og hans Folk var i Mosen. 4 Polte og et Par smaa Kalve indebrændte, og af Indboet reddedes saa godt som intet. Bygningerne var assureret i Landbygningernes alm. Brandforsikring for ca. 9.000 Kr. og Løsøret i Wistofts Brandkasse.’
-Holstebro Dagblad, den 2. maj 1913.

fortsat:

‘Ejendomshandel: P. Larsen har solgt sin Ejendom i Troldtoft i Vind til et Interessentskab bestaaende af Kornhandler Jensen, Ulfborg, Købmand Jensen, Esbjerg og Murer Vejgaard, Ulfborg. Gaardens Bygninger nedbrændte ved Lynild for nogle Uger siden og er endnu ikke genopførte. P. Larsen beholder Avl og Besætning, og Køberne faar Brandtomten og Bygningernes Assurancesum. Købesummen er 12.500 Kr.’
-Holstebro Dagblad, den 18. juni 1913.

– – –

Om Peder Larsen (1841-1926), Troldtoft:

‘Tredobbelt Familiefest: I Dag, den 10. Juli, fylder P. Larsen, Troldtoft i Vind, 72 Aar, hans Hustru 71 Aar og deres Søn, der er bosiddende i Amerika, 41 Aar.
-Holstebro Dagblad, den 10. juli 1913.

– – –

Om Anders Nygaard Sørensen (1866-1934), Vester Spartoft:

‘En vidtløftig Ungersvend – han rejser som blind Passager fra Vejle til Holstebro og gør Indbrud i Vind: I Gaar Eftermiddag modtog Betjent Fjeldsøe, Skave, telefonisk Anmeldelse fra Anders Sørensen, Vester Spartoft, Vindby, om, at der ved Middagstid var foretaget et Pengetyveri hos ham samt Opbrud af en Jernpengekasse. Da man formodede, at Tyven havde skjult sig et Sted paa Gaarden, ønskedes Politiets Nærværelse hurtigst, saa Retfærdighedens Haand straks kunde faa en Klo i Fyren. Hr. Fjeldsøe, der er en overordentlig gesvindt Politimand, rekvirerede sporenstregs Automobil fra Holstebro, og 1 Time senere ankom han sammen med Betjent Olsen, Holstebro, til Anders Sørensens Gaard, uden om hvilken Anders Sørensen og behjælpsomme Naboer dannede en Ring, saa Tyven ikke skulde smutte ud. Politiet skred nu offensivt til Værks, og der begyndte en hel dramatisk Jagt inde i Gaardens Bygninger efter Tyven, som man først saa et Glimt af paa Høstænget. Tyven var smidig som en Lækat og flygtede fra Hanebjælke til Loftet, ned i Kostalden, ind i Laden osv., alt medens Vagten holdt alle Smuthuller besat. Det blev da Olsen og Fjeldsøe, der i denne Rævejagt maatte agere Gravhunde, og det undrer os ikke, at de skal have tabt flere Kilo i Vægt af at springe mellem Høstæng og Ladegulv og balancere paa Hanebjælkerne i Anders Sørensens Lade. Sluttelig kapitulerede imidlertid Tyven, siddende under en Agestol i en Vogn i Vognporten. Han viste sig at være en 16-aarig ung Fyr, Robert Ludvigsen, som i sin Tid af Værgeraadet blev anbragt hos Anders Sørensen, men som det sidste Par Aar har vagabonderet, imellem han løb fra sine Pladser. En Gang havde han Hyre med et Marstal-Skib, der gik til Skotland. 1. Oktober 1914 anbragtes han paa Flakkebjerg Opdragelsesanstalt, men løb herfra 3 Gange. I Fredags skulde han transporteres til Braaskovgaard ved Horsens, men sprang af Toget, inden det standsede i Vejle. Han rullede et Par Gange rundt, men rejste sig saa og forsvandt skyndsomst. Han havde set sit Snit til at slippe fra sin Bevogter i Toget og var kommen ud af Vognen, hvorefter han havde fortsat Rejsen paa Bufferne. Lørdag Aften ankom den raske Yngling til Holstebro som blind Passager med Toget fra Vejle. Han havde opholdt sig dels i Kupéerne, dels uden paa Toget. Han satte straks Kursen mod sit tidligere Plejehjem, hvor han tog Ophold i Laden. Ved Middagstid i Gaar saa han sit Snit til at tage ca. 10 Kr. fra en uaflaaset Bordskuffe og bryde en Jernpengekasse saa meget op, at en deriværende Tegnebog, som dog var tom, kunde tages ud. Den stakkels forvildede Fyr har en Gang stjaalet et Ur paa Flakkebjerg. Han vil rimeligvis nu blive sendt til Braaskovgaard.’
-Holstebro Dagblad, den 26. april 1915.

– – –

Om Ane Marie Frydendal (1886-1915), Frydendal, senere Sevel:

‘Dødsfald: Frk. Marie Frydendahl, der i mange Aar var kommunal Sygeplejerske i Herning og senere Distriktsjordemoder i Ørre og Sevel, er i Tirsdags afgaaet ved Døden paa Krabbesholm Sanatorium, hvor hun var indlagt for galloperende Tæring, Dagen efter at være fyldt 29 Aar. Afdøde var Datter af Husmand Karl Frydendahl i Vind ved Holstebro.’
-Herning Avis, den 15. juli 1915.

– – –

Om Mette Kirstine Jensen (f. Kjeldsen, 1879-1954), Østergård:

‘Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark har ved sit 40 Aars Jubilæum, der fejredes den 25. Septbr. i Studenterforeningen i København, uddelt en lang Række Belønninger og Anerkendelser. Her i Ringkøbing Amt er der uddelt til følgende: […] Fru Mette Kirstine Jensen, Østergaard, Vind Sogn, som Anerkendelse af det Mod og den Dygtighed, hvormed hun deltog i Redningen af Gaardens Besætning ved en Ildebrand: Et stort Sølvbæger […].’
-Holstebro Dagblad, den 20. november 1915.

– – –

Om Jakob Laustsen (1902-1915), Bramstrup:

‘Et brat Dødsfald: En Dreng paa 13½ Aar, Søn af Jens Laustsen, Bramstrup i Vind, var forleden cyklende til Holstebro. Da han kom hjem, følte han sig ikke vel, kom i Seng og døde allerede Morgenen efter, rimeligvis af et Hjerteslag. Paa Hjemvejen var han kørt imod en Mand. Det skønnedes ikke, at nogen af dem tog Skade, men maaske det muligt alligevel kan have været medvirkende Aarsag til Drengens Sygdom og Død, idet Forskrækkelsen kan have indvirket paa Hjertet. I Søndags blev han begravet, fulgt til Graven bl.a. af en hel Del af sine Skolekammerater.’
-Holstebro Dagblad, den 1. december 1915.

– – –

Om Karl Jensen Kirkegaard (1872-1952), Kirkegård:

‘Ildløs i Vind: Natten til Onsdag er alle Udlænger til Vind Kirkegaard, tilhørende Karl Kirkegaard, totalt nedbrændt. Ilden opstod ved Firetiden i et af Udhusene. Med store Anstrængelser fra Ejerens og Karlens Side lykkedes det i sidste Øjeblik at redde Besætningen. Avl og Maskiner brændte. Ilden formenes at være opkommen i Vaskerhuset, hvor der netop Dagen i Forvejen havde været tændt Ild. Saavel Ejeren som Karlen var meget medtagne af Redningsarbejdet. Stuehuset lykkedes det at redde. Ejendommen var forsikret i Landbygningernes almindelige Brandforsikring for 16.000 Kr. Skaden paa de brændte Udbygninger udgør ca. 10.000 Kr. Løsøret var forsikret i Ulfborg-Hind Herreders Brandkasse.’
-Holstebro Avis, den 23. november 1916.

– – –

Om Niels Marinus Jacobsen (1830-1920), Sofiedal:

’80 Aar: Vind Sogns næstældste Mand, Niels M. Jacobsen, forhen af Sofiedal, kan den 14. December fejre sin 80-aarige Fødselsdag. Jacobsen, der er født i Rødsten i Thorsted, købte 1875 Sofiedal i Vind. Smaat var det i Førstningen, men ved Dygtighed og Paapassenhed sammen med sin dygtige Hustru fik de Ejendommen drevet op og havde til sidst ret gode Kaar. I 1911 overdrog han Hjemmet til sin Søn, og de to gamle flyttede ud til Datteren og Svigersønnen, Marinus Damgaard, Vind, men Niels har ikke endnu lagt Hænderne i Skødet, særlig lægger han sig efter Lyngplukning og endnu i dette Efteraar kan man se den gamle arbejdsvante Lyngplukker ude i Troldtoft Hede, omgivet af Lyngknipperne.’
-Holstebro Dagblad, den 12. december 1916.

Se også øverst på denne side under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede, november 1917’.

– – –

Om Peter Emil Jensen Bækdahl (1886-1967) og Kirstine Johanne Bækdahl (f. Pedersen, 1885-1962), Tolstrup:

‘Til Kina som Missionær: Peter Bækdahl fra Røjkjær i Vind rejser i en nær Fremtid sammen med sin unge Hustru til Kina for at drive Mission der. De er ikke udsendte af noget Missionsselskab, men rejser ud paa egen Regning og vil selv se at underholde sig ved Arbejde med, hvad de behøver, i Tillid til, at Gud nok skal sørge for dem. Rejsen, der vil foregaa over Rusland, betaler en Grosserer i København, men ellers faar de ingen Støtte fra Hjemlandet. Foreløbig rejser de til en Missionærfamilie derovre, der er draget derover paa samme Maade. Her skal de saa sættes ind i Sproget og kan faa Vejledning paa forskellig Maade.’
-Holstebro Dagblad, den 15. februar 1917.

Se også øverst på denne side under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede, januar 2024.’

– – –

Om Anders Jensen (1845-1931) og Edel Kathrine Jensen (f. Jacobsen, 1834-1918), Brandtoft:

‘Guldbryllup fejredes i Gaar af Anders Jensen (Brandtoft) og Hustru, Østertoft i Vind, under stor Opmærksomhed fra Slægts og Venners Side. Ved en Sammenkomst i Hjemmet blev der talt af Guldbrudeparrets Søn, Karl Kirkegaard, Vind, Lærer Norborg, Vind, og Lærer Larsen, Straasø, og en i Dagens Anledning forfattet Sang blev afsunget. Anders Jensen er født i Vester Ramskov i Vinding 1845 og er 72½ Aar. Hans Hustru er født i Nybo i Tvis og er godt 83 Aar. I Foraaret 1867 købte han “Brandtoft” i Vind, som han samtidig med, at han fraskilte Nybo, afhændede til sin Søn Jacob Brandtoft i 1900, men han og Hustru blev boede her til 1907, da de flyttede med en Datter til Østertoft, hvor de siden har boet. Anders Jensen er en agtet og anset Mand i sin Kreds, bl.a. har han været Medlem af Vinding-Vind Sogneraad i en Aarrække, først fra 1879-85 og senere fra 1891-97.’
-Holstebro Dagblad, den 24. november 1917.

fortsat:

‘Hjertelig Tak til Slægt og Venner for udvist Deltagelse ved vort Guldbryllup den 22. ds.
Anders Jensen (Brandtoft) og Hustru, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 26. november 1917.

– – –

Om Kjeld Mohrsen (1829-1918), Troldtofthus, senere Kirkegård:

‘Afdød Veteran: I Torsdags afgik den gamle Kjeld Mohrsen, Kirkegaard i Vind, ved Døden, ca. 88½ Aar gl. Han var det ældste Menneske i Vind og Sognets eneste Veteran. Han mødte til Tjeneste som Konstabel i København 1852 og var Soldat ialt 3 Aar og 4 Maaneder, deraf omtrent 2 Aar som Underkorporal. Da Krigen saa brød ud i 1864, blev han atter indkaldt (det var sidst i Marts Maaned 1864 – han var jo af de ældre Aargange) og var med i Forsvaret for Dybbølstillingen i ca. 14 Dage og var hveranden Nat i Skanserne, men var ikke med i nogen større Kamp,  kun en lille Fægtning en Nat. I i den store Kamp den 18. April deltog han ikke, thi da var han afløst. Kjeld Mohrsen er født i Røjkjær i Vind den 17. Juli 1829 og har sin meste Tid været i Vind. I Aaret 1860 fik han en Afbyggergaard fra Troldtoft og blev gift med en Datter derfra. Herude i den tarvelige Hedegaard boede han i 39 Aar og dyrkede den godt op, og hans Stilling var ret tilfredsstillende. I 1899 afstod han Gaarden i Troldtoft til en Datter og Svigersøn, Karl Kirkegaard og Hustru, hos hvem han har henlevet sine sidste Aar, glad, lykkelig og veltilfreds. Han var i sine yngre Dage en af Sognets Støtter og ansete Mænd, der havde flere offentlige Hverv, bl.a. var han i en Aarrække Medlem af Vinding-Vind Sogneraad m.m. Ingen kunde som han give Besked om Forholdene i Vind i gamle Dage, thi han havde en udmærket Hukommelse og fortalte fortræffeligt. Altid var han en stadig Kirkegænger hver Søndag, skønt han havde omtrent en Mil til Kirke fra Troldtoft, men han forstod, at “I Herrens Hus er godt at bo”, og han blev ved med at møde her hver eneste Søndag, indtil Tunghørighed i de sidste Leveaar forbød det. Med ham er en af Vind Sogns bedste Mænd af de gamle gaaet bort. Hans Liv var bygget paa Klippen og var præget af en alvorlig Gudsfrygt. Hans Minde vil længe blive bevaret.’
-Holstebro Dagblad, den 23. februar 1918.

Se også øverst på denne side under menupunktet ‘Jeg husker dengang, da…’ -> ‘Kjeld Mohrsen (1829-1918)’.

– – –

Om Søren Nielsen (1890-), Nygård:

‘En Dame i Nørre Felding har udbredt et Rygte om, at jeg skulde have to Børn. Da jeg ikke føler mig tiltrukket af et saadant Rygte, skal jeg meddele dem, der har deltaget i denne løgnagtige Historie, at de maa tage Vare paa deres Mund, i Særdeleshed den Dame, som har udbredt Rygtet, da de ellers skal blive draget til Ansvar for deres Løgn.
Nygaard i Vind, d. 17. Febr. 1918, Søren Nielsen.’
-Holstebro Dagblad, den 1. marts 1918.

– – –

Om Jens Jensen (1868-1942), Mikkelborg:

‘Min Ejendom, ca. 90 Tdr. Land og ca. 50 Tdr. Land god, sandmuldet Jord, egner sig til Frø- og Kartoffelavl, resten god Hede til Opdyrkning, kan købes meget billig pr. Td. Land. Stuehuset trænger til Ombygning. Jeg mangler Kontanter. En, som har en Kapital, kan tjene Penge.
Jens Jensen, Mikkelborg i Vind pr. Holstebro.’
-Berlingske Tidende, den 23. oktober 1918.

– – –

Om Søren Peder Madsen (1883-1918), Røjkær:

‘Ulykke ved Eksplosion: Gdjr. Søren P. Madsen, Røjkjær i Vind, fik for nogen Tid siden indlagt et Acetylengasværk. Værket gik godt i nogen Tid, men for nogle Dage siden vilde det ikke rigtig fungere, og Blussene blev efterhaanden mindre og mindre. Madsen gik da ud for muligvis at opdage, hvad der var i Vejen, Beholderen, der indeholdt Carbid og Vand, var nedgravet ude i Gaarden, og Hullet var, af Hensyn til, at der var indtraadt Frostvejr, tildækket med nogle Sække. Da Madsen vilde undersøge Beholderen og Røret, der førte derfra, begik han den Uforsigtighed at stryge en Tændstik efter at have fjernet Sækkene fra Beholderen, hvori, formentlig som Følge af en Utæthed i Røret, en Del Gas havde samlet sig i Stedet for at gaa ud gennem Ledningen. Der paafulgte øjeblikkelig en voldsom Eksplosion, og en mægtig Flamme slog i Vejret. Madsen blev meget stærkt forbrændt i Ansigtet og paa Hænderne, og der tilkaldtes hurtigt Lægehjælp. Der var dog intet at udrette, og i Lørdags Aftes afgik han ved Døden. Han blev 35 Aar gl. og efterlader sig Hustru og to Børn.’
-Holstebro Dagblad, den 16. december 1918.

– – –

Om Else Kristensen (1898-1919), Skelvad:

‘Dødsfald: Herren hjemkaldte i Dag min kære Forlovede, Else Kristensen, 20 Aar. gl.
Skjeldvad i Vind, d. 19. Januar 1919.
Jens Rounborg.
Begravelsen foregaard Fredag d. 24. ds. Kl. 12 fra Hjemmet.’
-Holstebro Dagblad, den 21. januar 1919.

– – –

Om Karl Frydendal (f. Kristensen, 1843-1919), Frydendal:

‘Jordefærd: Forleden Dag jordedes Karl Frydendal paa Vind Kirkegaard. Han var en af Sognets ældste Mænd -kun 3 er ældre- og havde boet i Vind Sogn siden først i 1870’erne, da han kom hertil fra Herningegnen. Han har været med i Husmandssagen fra første Færd af, og ligeledes har han været med i Afholdssagen i Vind Sogn og har arbejdet for den i en Aarrække. Han blev 75½ Aar og har for flere Aar siden afstaaet Hjemmet til sin Søn. Ved hans Baare i Hjemmet talte Lærer Fuursted, Agerfeld, og i Kirken Sognepræsten, Pastor Frandsen. Vind Husmandsforening lagde en smuk Krans med signerede Baand paa hans Grav.’
-Holstebro Dagblad, den 18. februar 1919.

– – –

Om Jens Rounborg Hansen (1847-1919), Skelvad:

‘Jordefærd: Atter er en af Vind Sogns ældste stedt til Hvile, idet Jens Rounborg Hansen, Skjelvad, jordfæstedes i Torsdags. Han har boet i Sognet i omtrent 50 Aar. Han oplevede dog ikke sin Guldbryllupsdag, som han kunde have fejret d. 30. Marts i Aar.’
-Holstebro Dagblad, den 1. marts 1919.

– – –

Om Niels Christian Jensen (1880-1958), Troldtofthus:

‘Advarsel: Alle løsgaaende Faar og Lam, som træffes paa min Kornmark, vil ufravigelig blive nedskudt.
Niels Chr. Jensen, Troldtoft, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 8. juli 1919.

– – –

Om Kirsten Marie Jensen Brandtoft (g. Christiansen, 1877-1950), Østertoft:

‘Ildebrand i Vind: Natten til Tirsdag ved 11-Tiden er Stuehuset og Tørveskuret i Østertoft i Vind, tilhørende Kirstine Marie Jensen Brandtoft, nedbrændt. Ilden er opstaaet i Tørvehuset og er derfra med Vinden sprunget over til Stuehuset, hvor Beboerne alle laa i dyb Søvn. Paa et hængende Haar kunde de nær have fundet Døden i Flammerne, men heldigvis havde en af Naboerne opdaget Ilden og var styrtet hen til den brændende Gaard. Han dundrede paa Vinduerne og fik Beboerne vækkede. Kun iført det allernødvendigste tumlede de ud i Gaarden, og det var paa høje Tid. Det var umuligt at redde noget af Indboet, da Flammerne allerede havde omspændt hele Stuehuset, og et ret kostbart Møblement foruden det andet Løsøre indebrændte. En af Gaardens Karle maatte ligeledes flygte i største Hast, og foruden hans Indbo, som kun var forsikret for 500 Kr., brændte en Tegnebog med 200 Kr., som ikke var forsikret. Udbygningerne, der var tækkede med haardt Tag, blev derimod reddet. De brændte Bygninger var forsikret i Landbygningernes alm. Brandkasse for 8.400 Kr., og Løsøret var forsikret i Ulfborg-Hind Herreds Brandkasse for ca. 11.000 Kr. Ejerinden lider et meget stort Tab, da alt var for lavt forsikret. Hvorledes Branden er opstaaet har ikke med Bestemthed kunnet fastslaaes, men man hælder til den Anskuelse, at den er opkommet derved, at Ejerindens Fader, der om Eftermiddagen havde kørt et Læs Tørv i Hus, paa en eller anden Maade har tabt en Glød fra sin Pibe ned i Tørvene, hvor Ilden saa maa have ligget og ulmet for til sidst, da alle var gaaet til Ro, at udbryde i lys Lue.’
-Holstebro Dagblad, den 6. august 1919.

– – –

Om Jens Svendsen (1859-1936) og Ane Kirstine Svendsen (f. Christensen, 1869-1955), Blåbjerghus:

‘Sølvbryllup: Søndag den 26. Oktober kan Jens Svendsen og Hustru, Blaabjerghus i Vind, fejre deres Sølvbryllup. Sølvbrudgommen er paa Mødrenesiden langt ude beslægtet med Forfatteren C. A. Thyregod, hvis Fader var født i Katborg i Ulfborg, og Sølvbruden er Søster til Missionær Chr. Christensen i Kina, hvis Hjemsted er Pederstoft i Idom.’
-Holstebro Dagblad, den 21. oktober 1919.

– – –

Om Mourits Troldtoft (1870-1951), Troldtoftgård:

‘Skatteklage: Den i Amtsraadets Møde i August d. A. foretagne Skatteklage fra Mourits Troldtoft i Vind, hvis Behandling udsattes efter Skatteraadets Afgørelse af den paagældendes Klage over Statsskat, forelagdes paany, efter at Skatteraadet har stadfæstet Sogneraadets Ansættelse.
Afvistes i det lukkede Møde.’
-Holstebro Dagblad, den 28. november 1919.

– – –

Om Hans Peter Jensen (ej identificeret):

‘En Kæntrings-Ulykke i Lillebælt: Fra Stenderup meldtes i Dag til Middelfart Politi, at et Par Mænd i Aftes havde taget en Lystkutter, “Linda”, som laa forankret ved Stenderup Hage. I Eftermiddag meldes fra Føns til os om en Kæntringsulykke, ved hvilken en Mand er druknet i Bæltet, medens en anden er reddet i sidste Øjeblik, hængende paa den kæntrede Kutter. Der kan ikke herske nogen Tvivl om, at de to Ting staar i Forbindelse med hinanden, og en sørgelig Tildragelse har saaledes fundet Sted i Bæltet i Nat. Om Ulykken meddeles, at Jørgen Jepsens Karl paa Rud i Formiddags ved 11-Tiden observerede en Kutter, der drev i Tybrind-bugten med Rigningen under Vandet. Han meddelte det hurtigt til Føns, og Fiskerne Rud. Jensen og Brødrene And. og Carl Nielsen tog straks ud. Det var Storm og høj Sø, men de naaede Vraget og fandt der en Mand i stærkt forkommen Tilstand klyngende sig til Køl og Rigning. De fik den skibbrudne bjerget og sejlede ham til Land, hvorpaa han bragtes til Læge Neukirch, Liliedal […].’
-Middelfart Venstreblad, den 21. juli 1921.

fortsat:

‘Manden, der reddedes i Tybrind Vig, tilstaar at have “laant” Baaden: Som det fremgik af vor Skildring i Gaar, kunde der ikke herske nogen Tvivl om, at de to Mænd, der oprindelig havde Plads i Kutteren, havde denne med Urette. Den i sidste Øjeblik reddede Mand blev fra Dr. Neukirch ført til Middelfart Sygehus, hvor han indlagdes for at komme til Kræfter efter den haarde Medfart. Sengelejet varede dog ikke længe, idet han i Virkeligheden da var kommen sig. Fra Politiet i Middelfart meddeltes det da i Aftes til Sygehuset, at man nok ønskede at tale med Manden, før han kom videre. Dette kunde nu ske med det samme, og der ansattes Forhør. Han oplyste her, at hans Navn var Hans Peter Jensen fra Vind ved Holstebro. Han har vistnok ikke tidligere været straffet. Som arbejdsløs havde han -saaledes lød hans Beretning videre overfor Politiet- i Sydjylland truffet sin nu afdøde Kammerat, en Mand, han ikke i Forvejen havde noget Kendskab til. De havde da spadseret sammen. Politiet kunde nu komme Manden til Hjælp i hans videre Fremstilling. Allerede i Aftes drev der i Land et Redningsbælte, mærket “Linda”, og senere bjergede den havarerede Kutter af dette Navn -det samme som den indberettede stjaalne Kutter ved Stenderup Stand lød. Da dette forelaa, maatte Hans Peter Jensen rykke ud med, at de to spadserende ganske rigtig havde taget Baaden ved Stenderup Onsdag Aften. Men rigtignok -tilføjede Jensen- var han for sin Part ganske uskyldig, eftersom Kammeraten havde fortalt ham, at det var hans Baad, og den kunde de udmærket bruge til at sætte over til Fyn med. Det var deres Hensigt at søge Arbejde paa Fyn! På Spørgsmaalet om, hvem den druknede Kammerat var, kunde Jensen kun give meget ufyldestgørende Besked, Han kaldte ham Nielsen, men om det var hans rigtige Navn, vidste han ikke. Sandsynligvis er han gaaet under flere forskellige Navne. Politiet i Kolding, under hvis Jurisdiktion Sagen hører, faar nu at foretage dens videre Behandling […].’
-Middelfart Venstreblad, den 22. juli 1921.

fortsat:

‘Findedag: 4. August 1921, ukendt Mand, formodes at være Liget af 26-aarige Carl Jakob Nielsen, som er efterlyst af Kolding Politi, og som den 21. Juli kuldsejlede og druknede i Tybrind Vig.’
-Føns kirkebog.

– – –

Om Mette Marie Pedersen (f. Nielsen, 1887-1921) og Jens Peder Pedersen (1893-1944), Sønderkjær, senere Lyskjær:

‘Død 5te September 1921: Mette Marie Pedersen, 34 Aar, gift med Husmand Jens Peder Pedersen, død i Sønderkjær, Vind Sogn, begravet paa Vind Kirkegaard.’
-Vind kirkebog.

fortsat:

‘Husbestyrerinde, der med Kærlighed vil passe mine smaa Børn, søges til 1. November.
P. Pedersen, Røjkjær i Vind pr. Holstebro.
-Holstebro Dagblad, den 29. august 1922.

– – –

Om Jens Christian Mikkelsen (1851-1934) og Petrine Kirstine Mikkelsen (f. Knudsen, 1846-1923), Vestertoft:

‘Guldbryllup i Vind: I Søndags fejrede Jens Mikkelsen (Bak) og Hustru, Vestertoft i Vind, deres Guldbryllup under stor Opmærksomhed fra Slægt og Venner. De har i alle de mange Aar boet i Vind, først derude i Sognets sydøstlige Del og i de senere Aar i Vestertoft. Jens Mikkelsen er trods Alderen en forholdsvis rask og stærk Mand, medens Hustruens Helbred ikke er saa godt nu. De har arbejdet trofast sammen igennem de mange Aar, de har dyrket den fattige Hedejord derude, der dog har ydet dem dagligt Brød, og Herrens Velsignelse har fulgt dem gennem det altsammen. De har tre Sønner, hvoraf den ældste er Landmand paa Viborgegnen, og den anden er Lærer paa samme Egn, medens den yngste, der ogsaa er Lærer, er paa Hobroegnen.’
-Holstebro Dagblad, den 14. november 1922.

fortsat:

‘Hermed vor hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved vort Guldbryllup. Tak for Gaverne og Talerne.
Vestertoft i Vind, den 14. Novbr. 1922, Trine og Jens Mikkelsen (Bak).’
-Holstebro Dagblad, den 15. november 1922.

– – –

Om Niels Christian ‘Kjær’ Pedersen (1860-1937), Arnsbjerg:

‘En Jagtsag: Gdr. Niels Kjær, Røjkjær, Vind, havde i 1921 udlejet Jagtretten paa sin Ejendom til Restauratør Dybdal, Holstebro, men havde en Dag truffet Grosserer C. Larsen, København, der havde Jagtretten paa en Naboejendom, gaaende med Bøsse og Hun paa sin Ejendom. Kjær havde anmeldt Sagen og blev i Dag afhørt ved Retten i Holstebro. I Modsætning til Grossereren hævdede han bestemt, at der var tydeligt Skel mellem Jorderne, saa man ikke uden at bemærke det kunde overskride dette. Sagen udsattes.’
-Holstebro Dagblad, den 28. november 1922

– – –

Om Jens Jensen Voldsted (1860-1923), Voldstedgård:

‘Gaard til Salg: Voldsted i Vind er til Salg straks paa billige Betingelser for en solid Køber.
Jens Voldsted, Tlf. 34 Vinding.’
Holstebro Dagblad, den 19. december 1922.

– – –

Om Karl Jensen Kirkegaard (1872-1952) og Karen Kirkegaard (f. Kjeldsen, 1877-1956), Kirkegård:

‘Et Sølvbrudepar: Søndag den 9. November kan Gaardejer Karl Kirkegaard og Hustru, Karen, f. Kjeldsen, af Kirkegaard i Vind fejre deres Sølvbryllup; thi da er det nemlig 25 Aar, siden de stiftede deres første Hjem i Troldtoft i den sydlige Del af Sognet, idet de da overtog Sølvbrudens Barndomshjem, hvor de boede, indtil de i Januar 1904 bortbyttede dette med Kirkegaard i Vind, hvor de siden har boet. Da de flyttede til Kirkegaard, var Gaarden meget forfalden og ramponeret og næsten uden Avl og Besætning, men de tog ihærdig fat, forbedrede efterhaanden Gaardens Drift betydeligt, ombyggede omtrent hele Gaarden, men den 22. november 1916 nedbrændte Udhusene ved Ild fra Skorstenen, og atter maatte der som begyndes forfra, og Aaret efter var alt færdigbygget og i solid Stand. Stadig forbedredes Driften og maa siges at være i mønsterværdig Stand i enhver Henseende. Der er lagt et godt og solidt Arbejde i Aarenes Løb, og Herrens Velsignelse har stadig fulgt dem baade ude og inde, og med Tak til ham kan de se tilbage paa de henrundne Aar og Dage. Karl Kirkegaard, der er født i Brandtoft i Vind den 1. August 1872 -Hustruen er nogle faa Aar yngre- har altid nydt Tillid og Agtelse i sin Kreds, derom vidner de mange og store Tillidsposter, han har og har haft i Aarenes Løb. I Foraaret 1909 blev han valgt ind i Vinding-Vind Sogneraad og har stadig siden været Medlem deraf, og i 1913 blev han tillige Kommunekasserer for Vind Sogn. Siden 1907 har han taget Del i Arbejdet for at faa Jernbane til Sognet og er blandt Bevillingshaverne for Holstebro-Ørnhøj-Banen. Endvidere har han været Taksationsmand for Den alm. Brandkasse for Landbygninger i 20 Aar, Formand for Hedebrugets Lokalforening i 15 Aar, er Vurderingsmand til Ejendomsskyld og Sognevurderingsmand for Den vest- og sønderjydske Kreditforening, var i sin Tid Medlem af Kornnævnet m.m. Ved Lærer Norborgs Bortrejse fra Sognet i 1921 blev han formand for Bestyrelsen for Vind Missionshus. Han har været en god Mand for Sognet og Egnen, og vi er mange, der vil være ham og hans Hustru Tak skyldig og ønsker dem Herrens Fred og Velsignelse i kommende Dage.’
-Holstebro Dagblad, den 1. november 1924.

– – –

Om Nielsine Kristine Kjeldsen (1890-1983), Troldtofthus, senere Holstebro:

‘Mandag den 5. August fylder Forstanderinden for Holstebro Børneasyl, Frk. Kristine Kjeldsen, 50 Aar. Frk. Kjeldsen kom til Holstebro i 1926 fra Aarhus som Leder af Asylet, og det viste sig snart, at man havde truffet det rette Valg. Frk. Kjeldsen er i Besiddelse af et venligt Væsen, som gør hende afholdt af alle, hun kommer i Berøring med, og dertil har hun et sjældent Greb paa at omgaas Børn. De mange Børn, der mellem Aar og Dag besøger Asylet, hænger ved hende, som var hun Moder til dem alle, og Forældrene ved, at naar de sender deres smaa til Frk. Kjeldsen, er de i gode Hænger. Undenfor Børnehjemmet er Frk. Kjeldsen ikke meget kendt, men alligevel vil hun sikkert modtage megen Opmærksomhed paa sin 50 Aars Dag.’
-Holstebro Dagblad, den 2. august 1940.

Læs også beretningen om Kirstine Kjeldsen og børneasylet i Holstebro, se øverst på denne side under menupunktet ‘Månedens billede’, marts 2020.

– – –

Om Karl Jensen Kirkegaard (1872-1952) og Karen Kirkegaard (f. Kjeldsen, 1877-1956), Kirkegård:

‘Karl Kirkegaard og Hustru, Karen, kan Onsdag den 9. November fejre deres Guldbryllup. De er begge Vindboere, hun en af Kjeld Mohrsens smukke Døtre, hvoraf tre blev Gaardmandskoner i Vind og alle afholdt, Karen ikke mindst, for deres venlige og stilfærdige Væsen. Karl Kirkegaard har været i Sogneraadet uafbrudt fra 1909 til 1933 og er uden Tvivl den betydeligste Kommunalmand, Sognet har haft. Tre betydelige Opgavers Løsning har ligget ham stærkt paa Sinde: Jernbanen, Mejeriet og Telefoncentralen, og hertil kan nævnes en fjerde Ting, som han har været Sjælen i, nemlig Opdyrkningen af Røjkjær Hede og dens Forvandling til smukke Landbrug. Hans Aner rækker langt tilbage i Vinding Sogn, helt til Hr. Jens Poulsen, Sognets første lutherske Præst. Religiøst har han uden Vaklen fundet sin Plads hos Indre Mission, og hans Parti har naturligvis ikke været ene om at skabe Stemning. Han har haft Modstandere, og hans Taktik har ikke været ubetinget gouteret af alle hans Sognefæller. Men at hans Hovedformaal altid har været at gavne sit Sogn, derom vil vist alle være enige. Han har for mange Aar siden afhændet Gaarden Kirkegaard til en Søn. Karen har været hans gode Medhjælper, og denne kan glæde sig over en stor og velanset Børnefolk. Det skyldes nok det aldrende Ægtepars svigtende Helbred, at de har frabedt sig al Opmærksomhed i Anledning af Højtidsdagen.’
-Holstebro Dagblad, den 7. november 1949.

– – –

Om Johannes Kathrine Jensen Kirkegaard (1901-1962), Vind Kirkeby:

‘Dødsfald: Frk. Johanne Kirkegaard, Vind, er død efter længere tids sygdom, 61 aar gammel. Johanne Kirkegaard, der var datter af den kendte nu afdøde gdr. Karl Kirkegaard, Vind, drev sammen med en søster viktualieforretning i Skolegade i Holstebro i 26 aar, indtil forretningen blev afhændet i foraaret, da søstrene flyttede til Vind, hvor de ejede et hus. Johannes Kirkegaard, var kendt som en stille og elskelig kvinde. Foruden søsteren, hun forretning sammen med, efterlader hun sig seks søskende, hvoraf de fire bor her paa egnen.’
-Holstebro Dagblad, den 7. september 1962.

– – –

Om Jensine Poulsen (f. Kjeldsen, 1884-1962), Meldgård:

‘Dødsfald: Tidligere gaardejer i Vind Sogn, Kristian Poulsen har haft den sorg at miste sin hustru, Jensine Poulsen, der døde i gaar, 78 aar gammel, efter nogen tids svagelighed. Fru Jensine Poulsen var datter af den kendte og fremtrædende Vindbo Kjeld Mohrsen, og hun blev husmoder i Meldgaard, gift med Laust Poulsen, som døde paa Rigshospitalet i 1911. I 1916 giftede hun sig med Kristian Poulsen, og ægteparret drev derefter gaarden indtil 1950, da de overdrog den til en søn og flyttede til Holstebro. Det afholdte ægtepars tilknytning til Vind Sogn var stærkt og varende, og de kunne glæde sig over hyppige besøg i den gamle gaard, hvor de havde øvet deres livsgerning. Vindboerne vil mindes Jensine Poulsen som en intelligent og venlig kvinde. Hun efterlader sig foruden sin mand fire børn, heriblandt Knud Poulsen, der har gaarden efter forældrene.’
-Holstebro Dagblad, den 10. september 1962.

– – –

Om Karen Johanne Kristine Kirkegaard (f. Nakskov, 1903-1964), Vesterbo:

‘Dødsfald i Vind: Fru Karen Kirkegaard, født Nakskov og gift med sogneraadsmedlem Kjeld Kirkegaard, døde i gaar paa Centralsygehuset i Holstebro, 61 aar gammel. Kjeld Kirkegaard og Karen boede siden 1931 i en smuk nyopført gaard Vesterbo, som var fraskilt modergaarden Kirkegaard, i hvilken sidste gaard Karens søster blev husmoder. Her boede ægteparret, indtil Ørnhøjbanen standsede driften, og Kjeld købte den ledigblevne stationsbygning, men snart efter blev Karen syg. Hun maatte lade sig indlægge paa sygehuset, hvor hun nu efter et halvt aars sygeleje er død. Karen Kirkegaard var en venlig og afholdt kvinde. Foruden manden efterlader hun sig to børn.’
-Holstebro Dagblad, den 22. februar 1964.

– – –

Om Jens Peter Gammelvind (1882-1975), Lundbæk:

‘Dødsfald: Fhv. gdr. Peter Gammelvind, Vind, er død, 93 år. Han var født i Vind og var en kendt og meget afholdt mand i sognet. Han havde mange venner, der trofast og gerne kom og besøgte ham, også i hans høje alder. Hans helbred var godt indtil de sidste få dage, og han var fuldstændig åndsfrisk og fulgte med i alt, både politik og andet, og diskuterede det gerne. Foreningsarbejde havde derimod ikke hans interesse. Han kunne sagtens få tiden til at gå alligevel. Hans store interesse var landbruget, og det har han også været beskæftiget ved hele sit liv. Hans ejendom var udstykket fra hans fødehjem, og han drev den i mange år, indtil sønnen Karl Gammelvind overtog den. Han blev dog boende på ejendommen og tog del i driften, så længe han i det hele taget kunne. Han blev gift i 1907, og han og hustruen, Karen, nåede at fejre guldbryllup, inden hun døde i 1962. Peter Gammelvind efterlader sig fem børn.’
-Holstebro Dagblad, den 10. november 1975.

– – –

Om Thue Gammelvind (1908-1982), Lundbæk:

‘Dødsfald: Kværnbilder Thue Gammelvind, Ørnhøjvej 13, Vind, er død på Centralsygehuset i Holstebro, 73 år. Thue Gammelvind var født i gården Lundbæk i Vind, som nu benævnes Ørnhøjvej 13. I sin ungdom arbejdede han ved landbrug, dels på fødegården og dels på andre gårde. I to år har han været borte fra sit fødesogn, men har ellers hele sit liv boet i Vind. Han blev en dygtig og anerkendt kværnbilder. Der var bud efter ham fra et meget stort område lige fra Nissum Fjord til Skive. Thue Gammelvind var en ener med sine meningers mod. Han tænkte dybt over tingene og læste meget, fortrinsvis historiske romaner, egnshistorie og religiøs litteratur. Kendt var hans store evner som fortæller, en evne, der særlig kom til fuld udfoldelse over for lyttende børn. Han havde en meget stor vennekreds rundt omkring, og mange vil føle savnet af en god ven og en markant personlighed. I en årrække boede han sammen med sin morbror, men de sidste halvandet år boede han i barndomshjemmet hos sin bror og søster. Thue Gammelvind efterlader sig fem søskende.’
-Holstebro Dagblad, den 14. april 1982.

– – –

Om Anker Larsen (1915-1983), Voldstedgård: 

‘Dødsfald: Fhv. gdr. Anker Larsen, Granstien 1, Vind, er død, 67 år. Anker Larsen var født i Grurup i Thy. I sin ungdom blev han landvæsenselev på sjællandske herregårde. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden, og han var desuden elev på Uldum Højskole. I 1939 købte købte Anker Larsen gården Voldsted i Vind, han blev da gift med Anna Holmgaard fra Dover ved Hurup. Kort efter at Anker Larsen havde overtaget gården i Vind, måtte han ved krigsudbruddet 1. september 1939 drage hjemmefra, idet han sammen med mange andre måtte deltage i det militære beredskab, som Danmark oprettede i nogle måneder. Anker Larsen var en jævn og stilfærdig mand, der med sit rolige væsen og stille lune vandt sig mange venner. I 1970 afstod han gården til sønnen Preben Larsen, hvorpå han og hustruen købte hus i Vind Stationsby. Anker Larsen havde været formand for landboforeningen, i bestyrelsen for Vind Andelsmejeri og deltog i andet foreningsarbejde, han var blandt andet ved sin død stadig bestyrelsesmedlem i valgmenigheden. Anker Larsen var en ordensmand og havde havebrug som hobby, han skabte en meget fine have ved huset i Vind, desuden havde højskolen og det folkelige liv hans interesse helt fra ungdommen af. Anker Larsen efterlader sig sin hustru og deres fem børn, hvoraf de tre bor på hjemegnen.’
-Holstebro Dagblad, den 25. januar 1983.

– – –

Om Sven-Egon Hedegaard Jensen (1925-1983), Vind by:

‘Dødsfald: Vognmand Sven-Egon Jensen, Ørnhøjvej 2, Vind, døde mandag af et hjertestop, mens han var ved at læsse kalk af ved gården Virkelystvej 3 i Vejvad. Det varede omkring en time, før han blev fundet liggende ved lastbilen. Han blødte fra et sår i hovedbunden, som han ifølge kriminalpolitiet har fået ved at støde hovedet imod bilens udstødningsrør, da han faldt. Sven-Egon Jensen, der blev 58 år, var født i Nr. Felding, hvor faderen var gårdejer og vognmand. Han begyndte tidligt at hjælpe til ved vognmandserhvervet. I 1946 blev han gift med Grethe Andersen fra Vind. Parret tog ophold i Herrup, hvor Sven-Egon Jensen etablerede sig som vognmand. Efter kort tid flyttede parret til Skave og startede vognmandsforretning dér. For ca. 34 år siden flyttede parret til Vind. Sven-Egon Jensen var en arbejdskraft af rang. Det kom også til udtryk i hans interesser udover dagligdagen. Han var på en gang inspirator og aktiv i alle sammenhænge. Man husker især hans store indsats ved rejsningen af det store fælles bygningsværk Vind sogn- og hjemmeværnsgård. De to ord, sogn og hjemmeværn, berørte noget centralt i han liv og virke for det samfund, han levede med i. Det kom også til udtryk i arbejdet for det nye vandværk, for gadebelysning og mange andre ting. Sven-Egon Jensen efterlader sig sin hustru og deres fire børn, der bor i Vind, Vinding, Holstebro og Ørre.’
-Holstebro Dagblad, den 28. september 1983.

– – –

Om Poul Christian Spaabæk Poulsen (1992-1988), Meldgård:

‘Dødsfald: Forhenværende landmand Christian Poulsen, Tvis plejehjem, er død, 96 år. Han var født i Tvis, men boede det meste af sit liv i Vind og Holstebro. I 1916 blev han gift med Jensine Kjeldsen, og sammen købte de Meldgård i Vind. Ægteparret drev ejendommen indtil 1950, hvor de flyttede til Færøvej i Holstebro, mens en søn overtog Meldgård. I 1962 mistede Christian Poulsen sin hustru, men han blev boende i huset og passede selv husførelse og have indtil 1985, hvor han flyttede til plejehjemmet i Tvis. Christian Poulsen var en meget aktiv og udadvendt mand, der tog del i det offentlige liv. Han var med til at oprette Vind Andelsmejeri og sad i den første bestyrelse, lige som han i to perioder sad i Vinding-Vind sogneråd. Han var en retskaffen og afholdt mand, der var åndsfrisk til det sidste. Christian Poulsen efterlader sig fire børn, der alle er gift. De bor i henholdsvis Vind, Herning, Viborg og Humlum.’
-Holstebro Dagblad, den 8. marts 1988.

– – –

Om Inger Marie Halkjær (f. Jensen, 1901-1988), Vind by:

‘Dødsfald: Forhenværende centralbestyrer Inger Marie Halkjær, Vind, er død på Sørvad Plejehjem, 86 år. Inger Marie Halkjær var gift med købmand Niels Halkjær, Vind, der døde for en årrække siden, og forretningen er i de sidste 25 år blevet videreført af ægteparrets søn Knud E. Halkjær. Inger Marie og Niels Halkjær startede i forretningen i Vind i 1923, hvor Inger Marie også hjalp til. Da der oprettedes telefoncentral i Vind, blev hun bestyrer af den, og hun var centralbestyrer i Vind lige til automatiseringen af telefonen gennemførtes. I starten fandtes telefoncentralen i købmandsforretningen, senere flyttede den til et andet hus. Inger Marie Halkjær kom således gennem sit arbejde i kontakt med næsten alle mennesker på egnen, og mange vil mindes hendes liv og virke. Inger Marie Halkjær Halkjær efterlader sig tre sønner.’
-Holstebro Dagblad, den 27. juni 1988.

– – –

Om Karen Albertsen (f. Graversen, 1898-1989), Damtofthus:

‘Dødsfald: Karen Albertsen, Skjernvej 224, Vind, er død, 91 år. Karen Albertsen flyttede sammen med sin mand Albert til Vind i 1921, hvor de overtog ejendommen Damtofthus på Skjernvej 224. Der har parret boet sammen indtil jul i fjor, hvor Karen på grund af sygdom flyttede ind på De Ældres Hjem i Ørnhøj. Med stor flid drev hun i mange år det lille landbrug alene, hvor der hørte 25 tdr. land jord til, mens Albert Albertsen passede sit job som postbud. Hun var desuden kendt for at være et meget gæstfrit menneske, og mange folk har i tidens løb besøgt hjemmet på Skjernvej 224 i Vind. Hun var et hjemmets menneske, hvor hendes hovedinteresser var at passe hus og have. Ægteparret har i alle år haft et fast ståsted i Indre Mission. I december overtog den yngste søn, Niels Otto, gården, hvor han bor sammen med faderen, Albert Albertsen. Karen Albertsen efterlader sig sin mand samt fire sønner og fire døtre.’
-Holstebro Dagblad, den 31. marts 1989.

– – –

Om Anders Jensen (1899-1991), Øster Skovgård, senere Røjkærgård:

‘Dødsfald: Fhv. gårdejer Anders Jensen, Sørvad Plejehjem, tidligere Vind, er død, 91 år. Han var født og opvokset i Timring som den tredjeældste i en søskendeflok på ti. Han kom tidligt ud at tjene. Som 11-årig knuste han sin venstre knæskal og måtte døje med et dårligt ben resten af livet. Anders tjente på forskellige gårde for til sidst at komme til Troldtoft i Vind, der dengang ejedes af Mourits Troldtoft. I 1927 giftede han sig med gårdens ældste datter, Karen. De besatte sig i landejendommen Skovgård nær Vind by. Anders Jensen drev en lillebilvognmandsforretning ved siden af landbruget. De boede på Skovgård i 17 år, indtil de i 1944 købte den noget større Røjkjærgård. Kort efter indstillede Anders Jensen lillebil-kørslen. Det skete, da der kom benzinkort. Generatorgas var ikke noget for ham. Megen hede blev omdannet til muldjord i de 25 år, parret drev Røjkjærgård. I 1969 blev den overtaget af den næstældste søn Mourits, som i dag viderefører gården sammen med lillebror Henning. Karen og Anders blev boende på Røjkjærgård indtil 1976, da de flyttede ind til Vind by i en nyopført hus, som blev bygget på deres tidligere ejendom, Skovgård Mark. Her boede de indtil februar i år, da de kom på Sørvad Plejehjem. Anders Jensen var kendt som en frisk, munter og udadvendt mand, der havde sine meningers mod. Foruden sin kone efterlader han sig seks børn: Tre døtre, som bor i hhv. Sabro, Vildbjerg og Holstebro, samt tre sønner, alle i Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 24. maj 1991.

– – –

Om Christen Østergaard Sørensen (1923-1996), Højgård:

‘Dødsfald: Christen Østergaard Sørensen, Højgård, Vind, er død, 73 år. Han var født på gården Okkels i Kollund ved Herning som nummer seks af en børneflok på ni. Som ung havde han forskellige pladser ved landbruget, indtil han i 1951 flyttede til Vind, hvor han drev en gård sammen med en bror. Her mødte han Elna Albertsen, som han blev gift med i 1953, og de bosatte sig i Højgård. Der voksede en børneflok op på fire i hjemmet. Christen var en glad og aktiv landmand, som holdt meget af dyrene og naturen, og han var et udpræget hjemmemenneske. Han var samtidig udstyret med en jydes lune, som gjorde ham hyggelig at være sammen med. For cirka fem år siden blev de fleste af dyrene sat ud. Herefter var det især børnebørnene, der var hans store glæde, og han fulgte interesseret med i deres opvækst. Ægteparret tog desuden aktivt del i sognets menighedsliv. Christen Østergaard Sørensen efterlader sig sin hustru, tre døtre og en søn samt svigerbørn og  børnebørn.’
-Holstebro Dagblad, den 16. december 1996.

– – –

Om Helga Alvilde Jensen (f. Troldtoft, 1911-1997), Moesgård:

‘Dødsfald: Helga Jensen, tidligere Ørnhøjvej 18, Vind, er død på Sørvad Plejehjem, 85 år. Helga Jensen var født og opvokset på gården Troldtoft i Vind. Hun var i sine unge dage i huset forskellige steder, således bl.a. i København og på Fyn, inden hun kom hjem til Vestjylland igen. Hun blev i 1936 gift med Ulrik Jensen, og ægteparret erhvervede gården Frydentoft i Vinding, hvor parret boede i fire år. Herefter flyttede de i 1943 tilbage til egnen til gården Moesgård. Gården blev i 1979 overtaget af en datter og svigersøn, hvorefter bopælen var på naboejendommen Nyholm. Helga Jensen måtte på grund af svigtende helbred flytte ind på Sørvad Plejehjem i 1995. Helga Jensen var kendt som en kvinde med lune og med sine meningers mod. Hun var interesseret i det pulserende samfund nær og fjern. Hun deltog aktivt i gårdens drift og var meget aktiv med mange hjemlige gøremål fra tidlig morgen til sen aften. Hun var hjemmets og familiens midtpunkt. Udover sin mand efterlader hun en søn i Snejbjerg og døtrene Tove i Frederikshavn, Gerda i Vind og Birgit, der bor i Grønbjerg, samt otte børnebørn og fire oldebørn.’
-Holstebro Dagblad, den 22. marts 1997.

– – –

Om Ansgar Mando Kristensen (1913-1997), Boutrup:

‘Dødsfald: Mando Kristensen, Skjernvej 214, Vind, er død, 83 år. Han var født og opvokset i Tanderupkær som den ældste i en søskendeflok på 10. Efter endt skolegang havde han arbejde på forskellige landbrug. I 1942 giftede han sig med Anette Johannesen fra Ørre, og parret bosatte sig i Snejbjerg. De første fire år arbejdede Mando Kristensen i brunkulslejerne i Nr. Vium. I 1946 flyttede de til gården Boutrup i Vind, hvor de drev landbrug ved fælles hjælp. Mando Kristensen kørte desuden mælk på den samme rute i 18 år. Da Mando Kristensen stoppede ved landbruget, blev den foretrukne fritidsbeskæftigelse at arbejde med træ. Han fremstillede mange flotte ting, bl.a. dukkesenge om blomsterkasser. Mando Kristensen var en hjemmets mand, og ikke mindst familien nød godt af hans store gæstfrihed. På det sidste blev kræfterne mindre, men Mando Kristensen fulgte stadig med i alt, hvad der foregik. Foruden sin hustru efterlader han sig to døtre og tre sønner samt 11 børnebørn og to oldebørn.’
-Holstebro Dagblad, den 17. juni 1997.

– – –

Om Dagmar Margrethe Ahle (f. Poulsen, 1917-1997), Damtoft, senere Sandfærvej:

‘Dødsfald: Dagmar Margrethe Ahle var født på Damtoft i Vind, hvor hun også voksede op. Sin skolegang til og med 7. klasse havde hun på Vind Skole, og bagefter arbejdede hun blandt andet som kogekone og som barselshjælper. Kort før krigen giftede hun sig med Mourits Ahle, som hun havde gået i skole med, og parret bosatte sig i Vind, hvor de drev Damtoft i et par år. Derefter oprettede ægteparret deres vognmandsforretning i Vind. Men indtil hun først i 1960’erne tog kørekort og blandt andet kørte med skolebørn, fortsatte Dagmar Margrethe Ahle med at tage forskelligt slags arbejde. Desuden fik hun tid til at passet hjemmet og parrets eneste søn. I 1963 solgte parret vognmandsforretningen og gik på pension. De blev boende i Vind, og i 1984 mistede hun sin mand. Tre år efter solgte hun huset på Sandfærvej og flyttede ind i en af pensionistboligerne ved Sørvad Plejehjem. Hun var et stille og roligt gemyt, der satte privat- og familielivet i højsædet, men vennerne kom også tit på besøg i hendes hjem. Dagmar Margrethe Ahle efterlader sig sin søn og to børnebørn, der bor i Tvis.’
-Holstebro Dagblad, den 29. juli 1997.

– – –

Om Anna Ingeborg Jensen (1913-1997), Vind Kirkeby:

‘Dødsfald: Anna I. Jensen, Vind Kirkeby er død, 84 år. Anna I. Jensen har gennem hele sit liv boet i Vind Kirkeby, hvor hun også er barnefødt. Hun har det meste af sit voksenliv drevet købmandsforretningen i byen. En forretning, hun overtog efter sine forældre ved deres død. Selv afhændede hun den for cirka 15 siden efter næsten 40 år drift. Anna I. Jensen har hele sit liv været et udadvendt menneske. Hun havde et nært forhold til Indre Mission og har gennem lang tid været meget optaget af menighedsrådsarbejde. Anna I. Jensen var ugift og den sidste blandt ni søskende. Hun var afholdt af familien og var den, der holdt sammen på dem alle. I familien, og også ud over den, var hun kendt som tante Anna. Anna I. Jensen boede alene i hus lige til sin død. Og det var kun i den sidste tid, hun ikke kom meget ud, da kræfterne ikke længere var til det. Anna I. Jensen efterlader sig to svigerinder og en del søskendebørn.’
-Holstebro Dagblad, den 17. oktober 1997.

– – –

Om Thue Gammelvind (1910-2000), Gammelvind:

‘Dødsfald: Thue Gammelvind, Vind, er død, 89 år. Thue Gammelvind overtog i 1942 slægtsgården Gammelvind som den femte generation. Sammen med hustruen Kristine og deres fire børn udviklede han gården med opdyrkning af store hedearealer og tilplantning af skov. I 1966 fik sønnen Jens ansvaret for Gammelvind. I de seneste år glædede det ham meget, at sønnesønnen Lars var på vej til at sikre Gammelvinds forbliven i slægtens syvende generation. Thue Gammelvind var meget aktiv som organisationsmand og satte sit præg på de tillidshverv, han blev betroet. Han repræsenterede i flere år den lokale transformatorforening i HOE, var kasserer i Vind Vandværk og formand for Vind Jagtforening. Hans indsats her blev belønnet med et livsvarigt æresmedlemsskab af Danmarks Jægerforbund. Den største indsats i Thue Gammelvinds aktive fritidsliv lagde han i Hjemmeværnet, som han tilsluttede sig ved oprettelsen lige efter krigen. Han gennemgik den krævende uddannelse som skydeinstruktør og havde rang af delingsfører. Selv var Thue Gammelvind en dygtig skytte, der helt frem i pensionistalderen supplerede antallet af pokaler og udmærkelser. For sin mangeårige og store indsats i Hjemmeværnet modtog han Frederik den Niendes fortjenstmedalje. Thue Gammelvind, der mistede hustruen Kristine sidste år, boede de senere år på Sørvad Plejehjem, hvor han var glad for personalets gode og kærlige pleje. Besøg af børn, børnebørn og oldebørn var højdepunkter, som han satte stor pris på.’
-Holstebro Dagblad, den 26. august 2000.

– – –

Om Marie Hedegaard Katborg (f. Poulsen, 1912-2002), Flidsminde, senere Hedegård:

‘Dødsfald: Marie Katborg, Ahornsvinget 8, Nr. Felding, er død, 89 år. Hun var født i Hedegård i Vind som den ældste af en søskendeflok på fem. I 1933 blev hun gift med Kristian Katborg fra Blåbjerg, og sammen købe de Flidsminde i Vind, hvor en stor børneflok kom til verden. I 1950 overtog de Maries fødehjem, hvor de boede og drev landbrug, indtil de byggede hus på et hjørne af gårdens jord. Foruden dagligdagen med landbruget og den store familie fik hun også tid til at tage del i det, der rørte sig i lokalsamfundet. Til det sidste var hun levende optaget af alt, hvad der skete politisk, kulturelt og kirkeligt. Hun var altid trofast i valgmenigheden, både som en flittig kirkegænger og som deltager ved foredrag, og en engageret deltager i diskussioner. I den lokale studiekreds var hun også en værdsat deltager. Livet og dets indhold blev hende aldrig ligegyldigt. Der blev også tid til den store have, som hun elskede. Fra hendes store staudebed er der blevet kreeret mange dekorationer og fine buketter, som har gjort lykke ved fødselsdage og andre festlige lejligheder. For cirka fem år siden flyttede hun til Nr. Felding, hvor to af døtrene bor. Marie Katborg efterlader sig ti børn, otte svigerbørn, 24 børnebørn og 18 oldebørn.’
-Holstebro Dagblad, den 20. februar 2002.