Politik og samfundsforhold

På samme vis som Vind og Vinding i flere hundrede år har haft status af dobbeltpastorat, således har de to sogne også i de fleste af årene kørt et tæt politisk parløb. Navnlig i årene 1841-1970, hvor politiske anliggender blev varetaget af først et fælles sogneforstanderskab og efterfølgende af et fælles sogneråd.

Som ethvert andet ægteskab har forholdet mellem Vind og Vinding til tider været konfliktfyldt og stormomsust, og som det blandt andet vil kunne læses af nogle af nedenstående avisuddrag, tog man flere gange tilløb til en kommunal sogneadskillelse -dog uden at der nogensinde blev gjort alvor af det. I Vind følte man sig underlegne i forholdet til den dominerende storebror i øst, og i Vinding var man trætte af den fattige lillebror i vest, hvor udgifterne var høje og skatteindtægterne små. Navnlig det økonomiske aspekt gav anledning til så megen mismod i Vinding, at daværende sognerådsformand Søren Kjærgaard omkring 1920 angiveligt skal have trøstet sig ved udsigten til, at Vind -i følge hans egen beregning og i forventning om fortsat dalende befolkningstal- ville uddø i løbet af et par hundrede år!

Sognerådet (1867-1970) bestod af ni medlemmer. Indtil omkring århundredeskiftet afholdtes der valg hvert tredje år -for de højstbeskattede med stemmeret ved hvert valg, altså hvert tredje år, for øvrige kun med stemmeret ved hvert andet valg, altså hvert sjette år. Fra 1909 afholdtes der fast sognerådsvalg hvert fjerde år, dog med undtagelse af det planlagte valg i 1941, der på grund af den tyske besættelse måtte udskydes til 1943. Også i efterkrigstiden og ved overgangen fra sogneråd til kommunalbestyrelse i 1970 opretholdtes valgperioder af fire år.

I mange år var valglisterne forankret i de opstillede kandidaters kirkelige tilhørsforhold, hhv. indremissionsk og grundtvigiansk, mens de først senere gradvist begyndte at afspejle partipolitiske holdninger, sådan som vi kender dem i dag. I Vind opstilledes i reglen altid mindst to lister, den ene med kandidater tilknyttet sognemenigheden, den anden med kandidater tilknyttet valgmenigheden. Med til dén historie hører dog, at uenigheder i relation til tro og kirkeretning blev lagt til side, når Vinds interesser skulle tjenes i sognerådet. Også derfor dannede listerne i reglen valgforbund, således man undgik unødigt stemmespild til fordel for ‘konkurrenterne’ i Vinding. Og dét var en strategi, der bar frugt, for som det vil kunne ses af valgresultaterne nedenfor, så lykkedes det ved samtlige sognerådsvalg minimum to kandidater fra Vind at blive valgt ind i sognerådet, i nogle perioder tre og i et enkelt tilfælde hele fire.

Partipolitisk var Venstre altdominerende, faktisk var det mere reglen end undtagelsen, at samtlige medlemmer af sognerådet var venstremænd. Og med mænd menes mænd: Først ved valget i 1966 blev en kvinde valgt ind i sognerådet, nemlig Else Marie Jensen fra Vinding.

Ved kommunalreformen i 1970 blev Vinding-Vind kommune lagt sammen med Nørre Omme (Ørnhøj), Timring og Vildbjerg-Nøvling kommuner i den nye Trehøje kommune med rådhus i Vildbjerg. Med sammenlægningen nedsattes nu en kommunalbestyrelse bestående af 17 medlemmer, og med undtagelse af den sidste valgperiode var Vind i alle årene frem til den efterfølgende kommunalreform i 2007 repræsenteret ved minimum ét indvalgt medlem. En overgang i 1980’erne var der faktisk så mange som fire repræsentanter fra Vind i samme kommunalbestyrelse, hhv. John Astrup, Tonni Bjerrum, Svend Aage Lauritsen og Holger Mogensen.  

Vind har siden 2007 været en del af den nuværende Herning Kommune.

Nedenfor findes oversigter over sogneforstandere, sognerådsformænd og borgmestre igennem alle årene samt navnene på rådsmedlemmer fra Vind -i de tilfælde, hvor det har været muligt at finde bekræftede oplysninger, desuden med angivelse af perioden, de var valgt.

Skulle nogen kunne bidrage med supplerende oplysninger, hører vi meget gerne nærmere.

– – –  

Sogn og kommune

1841-1867: Vinding-Vind sogneforstanderskab

Formænd:
1841-1844: Sognepræst Henrik Rudolf Buchhave (1802-1865)
1844-1853: Sognepræst Niels Henrik Schnegelsberg (1810-1876)
1853-1856: Sognepræst Peder Daniel Blicher (1811-1865)
          1857: Peder Christian Bojesen (1806-1873), Resdal i Vinding
1858-1859: Sognepræst Peder Daniel Blicher (1811-1865)
          1860: Frederik Pedersen (1820-1901), Sdr. Ramskov i Vinding
          1861: Christen Christensen (o.1801-1882), Klejnstrup i Vinding
1862-1867: Jens Madsen (1828-1905), Toustrup i Vinding

Fra Vind, medlemmer af Vinding-Vind sogneforstanderskab:
1841-         : Jens Pedersen (1794-1869), Troldtoft
1841-         : Christen Hansen (o. 1799-1863), Sandfær
1841-         : Poul Thomasen, Vindgab
1841-         : Anders Lauritsen (o. 1790-1857), Vindby
1844-         : Jacob Christensen (o. 1805-1878), Skold
1844-         : Jeppe Madsen Brøde (o. 1808-1897), Bahr
1847-         : Laurits Jensen (o. 1806-1857), Vingtoft
1850-         : Jens Christian Jensen (o. 1812-1895), Voldstedgård
1853-         : Jens Thuesen (1814-1882), Gammelvind
1853-         : Anders Kjær Mouritsen (1822-1879), Søndergård
1858-         : Søren Andersen (o. 1826-1893), Spartoft
1861-         : Peder Jacobsen (1824-1894), Blåkjær
1864-         : Laurs Laursen (o. 1824-1909), Viholm

– – –

1867-1970: Vinding-Vind kommune

Sognerådsformænd:
1867-1870: Jens Madsen (1828-1905), Toustrup i Vinding
1871-1872: Niels Tusholt
          1873: Mikkel Ramskov
1874-1878: Sognepræst Victor Christian Jørgensen (1817-1891)
1879-1882: Jens Madsen (1828-1905), Toustrup i Vinding
1883-1886: Jens Thyrgaard Hedegaard (1848-1931), Hedegaard i Vinding
1887-1888: Niels Madsen (1853-1936), Tjagvad
          1889: Søren Henriksen, Pogager
1890-1891: Christen Clementsen (1849-1909), Tegager i Vinding
1892-1897: Jens Thyrgaard Hedegaard (1848-1931), Hedegaard i Vinding
1898-1900: Niels Peter Jørgensen Tingsager (1844-1929), Tingsager i Vinding
1901-1903: Anders Meldgaard Kjær (1858-1924), Hadskjær i Vinding
1904-1906: Jens Christian Pedersen, Bæklund i Vinding
1907-1909: Anders Fonager (1872-1959), Vinding
1909-1923: Søren Peter Kjærgaard (1878-1957), Vinding
1923-1943: Anders Fonager (1872-1959), Vinding
1943-1946: Jens Christian Carl Hedegaard (1887-1946), Vinding
1946-1954: Johan Marinus Poulsen (1892-1976), Vinding
1954-1966: Svend Bilberg (1909-2005), Vinding
1966-1970: Christian Richard Saaugaard (1915-1994), Vinding

Fra Vind, medlemmer af Vinding-Vind sogneråd:
                   : Kjeld Mohrsen (1829-1918), Troldtoft
1879-1885 og igen 1891-1897: Anders Jensen (1845-1931), Brandtoft
    -1882-   : Laurits Lauritsen (o. 1824-1909), Viholm
    -1882-   : Peder Jacobsen (1824-1894), Blåkjær
    -1882-   : Christen Hansen Svendsen (1834-1904), Fuglsang
    -1883-   : Jens Peter Knudsen (1831-1914), Gosmer
    -1883-   : Jacob Kyndesen (1849-1912), Østergård
1894-1900 og igen 1906-1913: Anders Kjær (1859-1945), Blåkjær
        -1896: Jens Laursen (1860-1932), Sandfær
1896-        : Jens Jensen Voldsted (1860-1923), Voldstedgård
    -1897-   : Jens Jacobsen (1846-1923), Skold
    -1903-   : Laust Poulsen (1866-1911), Meldgård
    -1903-   : Niels Christian Jensen Katborg (1871-1922), Blåbjerg
1909-1933: Karl Jensen Kirkegaard (1872-1952), Kirkegård
1913-1921: Mikkel Peder Lauritsen (1870-1947), Viholm
1917-1925: Peder Blaabjerg Nielsen (1869-1938), Gosmer
1925-1933: Jens Bak Poulsen (1890-1975), Sønder Vindgab
1933-1937: Diderik Bendtsen (1884-1954), Søndergård
1933-1937: Poul Nørgaard Bjerregaard (f. Poulsen, 1882-1971), Bjerregård
1933-1950: Daniel Mikkelsen (1899-1976), Vildkilde
1933-1943: Poul Christian Spaabæk Poulsen (1892-1988), Meldgård
1943-1950: Jens Jensen (1893-1973), Trækris
1946-1970: Kjeld Kirkegaard (1903-1985), Vesterbo, senere Vind by
1950-1954: Søren Christian Holger Jensen (1897-1968), Vind Stationsby
1954-1962: Jens Christian Andersen (1899-1991), Vind Stationsby
1962-1966: Erik Refstrup Gravesen (1922-2008), Vind by
1966-1970: Kaj Poulsen (1920-1995), Sønder Vindgab

– – –

1970-2006: Trehøje kommune

Borgmestre:
1970-1982: Christian Richard Saaugaard (1915-1994), Vinding
1982-1998: Jens Pedersen (1933-2017), Vildbjerg
1998-2006: Svend Blæsbjerg (1941-2020), Vildbjerg (opvokset i Vind)

Fra Vind, medlemmer af kommunalbestyrelsen:
1970-         : Sigfred Emanuel Pedersen (1924-1996), Blåkjærhus
1978-1982 og igen 1987-1989: Holger Orla Mogensen (1919-2004), Vind by
         -1987: Svend Aage Lauritsen (1938-1987), Vesterbo
                   : John Astrup, Vind by
         -1998: Tonni Bjerrum, Kirkegård
1990-2002: Ester Larsen, Voldstedgård
1994-1998: Kirsten Sand, Vind by

– – –

Siden 2007: Herning kommune

Borgmestre:
2006-2021: Lars Krarup
2021-         : Dorte West

– – –

Amt og region

1970-2006: Ringkøbing amt

Amtsborgmestre:
1970-1981: Aage Ebbensgaard (1910-1990)
1982-1983: Lars Agerskov (1928-1983)
1983-1992: Anton Kristensen (1921-2019)
1992-1996: Svend Erik Kristensen (1932-2001)
1996-2006: Knud Munk Nielsen

– – –

Siden 2007: Region Midtjylland

Formænd:
2007-2018: Bent Hansen
2018-         : Anders Kühnau

– – –

Sognefogeder i Vind

    -1850-    : Christen Jensen (o.1808-1860), Østergård
    -1860-    : Peder Mede Andersen (1825-1912), Øster Skovgård
    -1880-    : Søren Andersen (1825-1893), Vindby
         -1899: Johannes Mikkelsen (1858-1930), Vildkilde
1899-1923: Jens Jensen Voldsted (1860-1923), Voldstedgård
1923-1954: Diderik Bendtsen (1884-1954), Søndergård
1954-1973: Kjeld Kirkegaard (1903-1985), Vesterbo

En af sognefogedens opgaver var at forrette borgerlige vielser. Desværre er arkivet ikke bekendt med billeder taget ved borgerlige vielser i Vind. I stedet ses nedenfor et billede fra 1956 af Vindings daværende sognefoged, tidligere formand for Vinding-Vind sogneråd, Anders Fonager (1872-1959), der vier Grethe Jespersen (1923-1993) fra Vinding og Jens Sognstrup (1926-2007) fra Nørre Felding. 

Borgerlig vielse, 1956.

Borgerlig vielse, 1956.

– – –

Valgresultater, hhv. sogneråds- og kommunalvalg fra årene 1882-1970 (i kronologisk rækkefølge)

‘I Vinding og Vind Sogne valgtes til Medlemmer af Sogneraadet: Gaardmændene Niels Madsen, Tjagvad, og Chr. Svenstrup i Vinding samt Jacob Østergaard og Jens Peter Gosmer i Vind. De valgtes af den almindelige Vælgerklasse i Stedet for Gaardmand, Sognefoged Jens Madsen Toustrup og Husmand Søren Svenstrup i Vinding og Gaardmændene Christen Fuglsang og Laust Viholm i Vind. Af de højstbeskattede er valgt Husmand Peter Mathiesen, Ramskov Mark i Vinding, i Stedet for Gaardmand Peter Kjær i Vind.’
-Holstebro Avis, den 20. december 1882.

– – –

‘Sogneraadsvalg afholdtes i Gaar i Vinding-Vind Kommune af de højstbeskattede. Valgte bleve: Søren Pogager med 21 Stemmer, Chr. Tegager med 21 Stemmer, Jens Skold med 18 Stemmer, Chr. Horslund med 16 Stemmer og Poul Spaabæk med 16 Stemmer. De valgte ere Venstremænd.’
-Holstebro Dagblad, den 25. november 1885.

– – –

‘Sogneraadsvalget: I Vinding-Vind valgte den almindelige Vælgerklasse: P. Chr. Kjærgaard, Vinding: 62 Stemmer, P. Svendsen, Vinding: 60 Stemmer, Jacob N. Vindgab, Vind: 48 Stemmer, Chr. Fuglsang, Vind: 47 Stemmer. Derefter havde Jacob Kjær 46 og Chr. Bahr 46 Stemmer. De valgte ere Venstremænd.’
-Holstebro Dagblad, den 14. december 1888.

– – –

‘Sogneraadsvalg: Ved det den 7. December af de højstbeskattede Vælgere foretagne Valg af Sogneraadsmedlemmer i Vinding-Vind Kommune valgtes: Jens Hedegaard med 24 Stemmer, Knud Peder Moesgaard med 21 Stemmer, Lars Chr. Fonager med 15 Stemmer, Peder Chr. Andersen med 12 Stemmer og Svenning Blindkilde ved Lodtrækning mellem denne og Niels Vestergaard, der hver havde faaet 11 Stemmer. Derefter havde Jens Chr. Hvergaard 9 Stemmer. Resten var spredt.’
-Holstebro Dagblad, den 17. december 1891.

– – –

‘Sogneraadsvalg: Ved det i Onsdags afholdte Valg til den mindre Halvdel af Vinding og Vind Sogneraad valgtes: Gaardmand Niels P. Jørgensen, Tingsager, Husmand Christen Pedersen Ramskov af Vinding og Gaardmændene Jens Sandfær og Anders Pedersen Kjær af Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 22. november 1894.

– – –

‘Sogneraadsvalg: Ved et i forrige Uge foretaget Udfyldningsvalg af et Medlem til Vinding-Vind Sogneraad i Stedet for Jens Sandfær, der paa Grund af Sygdom var fritaget, valgtes Gaardejer Jens Jensen Voldsted i Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 18. juni 1896.

– – –

‘Sogneraadsvalg: Til Medlemmer af Vinding-Vind Sogneraad valgtes i Onsdags: Niels Lund, Vinding: 24 Stemmer, Th. Birkelyst, Vinding: 20 Stemmer, Anders Kjær, Vinding: 19 Stemmer, Jens Skold, Vind: 17 Stemmer og Niels Vestergaard, Vinding: 12 Stemmer.’
-Holstebro Dagblad, den 27. november 1897.

– – –

‘Sogneraadsvalg: Ved Sogneraadsvalget i Vinding-Vind i Fredags, der foretoges af den almindelige Vælgerklasse, valgtes: Jens Chr. Bæklund, Poul Chr. Svenstrup og Peder Chr. Laursen, Spaabæk af Vinding, samt Jens Sandfær af Vind. De fratrædende var: Niels Peter Tinsager (Formand) og Christen Ramskov af Vinding samt Jens Voldsted og Anders Blaakjær af Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 13. november 1900.

– – –

‘Sogneraadsvalget i Vinding-Vind: Ved det af de højstbeskattede forleden afholdte Valg af Medlemmer til Vinding-Vind Sogneraad valgtes følgende: For Vinding: Anders Fonager, Refning, Gravers Offersen, Vinding og Kr. Hoffmann, Hahle. For Vind: Laust Poulsen, Vind By og Niels Blaabjerg Jensen, Melgaard.’
-Holstebro Dagblad, den 2. december 1903.

– – –

‘Ved Sogneraadsvalget i Vinding-Vind valgtes af den almindelige Vælgerklasse Gaardmand Anders Kjær, Vind, med 96 Stemmer, Husmændene Peder Svendsen, Storbjerg, med 79 Stemmer, Christen Pedersen, Ramskov, med 71 Stemmer og Chr. Paaskesen, Lundager, med 68 Stemmer.’
-Holstebro Dagblad, den 1. december 1906.

– – –

‘Sogneraadsvalget i Vinding og Vind agtes afholdt den 12. Marts. Det er ordnet saaledes, at hvert Sogn stemmer for sig, men paa en Dag. I Vinding Sogn er 277 Vælgere opført paa Valglisten og i Vind Sogn 130 Vælgere. Desuden er der nu paa Tillægslisten opført enkelte, som var forglemte eller først i sidste Øjeblik fik Valgret.’
-Holstebro Dagblad, den 24. februar 1909.

fortsat:

‘Sogneraadsvalg: Ved Sogneraadsvalget i Vinding-Vind i Gaar stemte 329 af 434 Vælgere, altsaa 76 pCt. Paa Liste A, der var Fællesliste for Vinding, stemte 207 og valgtes Søren P. Kjærgaard, Kjærgaard i Vinding, Chr. K. Pedersen, Ramskov i Vinding, Chr. Christensen, Nygaard i Vinding, Knud Peder Vad, Lund i Vinding, Peder Svendsen, Storbjerg i Vinding og Chr. Christiansen, Spaabæk i Vinding. Paa Liste B faldt 75 Stemmer og valgtes Jens Voldsted , Voldstedgaard i Vind, og Anders Kjær, Blaakjær i Vind. Paa Liste C faldt 47 Stemmer og valgtes Karl Kirkegaard, Kirkegaard i Vind. Der var Valgsted baade i Vinding og Vind. Af de afgivne Stemmer var ca. Halvdelen af Kvinder.’
-Holstebro Dagblad, den 13. marts 1909, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘Lokale Kommunevalg: Ved Valget i Gaar afgaves 365 Stemmer, heraf fik Liste A 75 Stemmer, Liste B 40 Stemmer, Liste C 103 Stemmer, Liste D 57 Stemmer, Liste E 40 Stemmer og Liste F 49 Stemmer. Af Liste A valgtes Karl Kirkegaard, Kirkegaard i Vind, og Mikkel P. Lauridsen, Viholm i Vind. Af Liste B valgtes Jens Voldsted, Voldstedgaard i Vind. Af Liste C valgtes Søren P. Kjærgaard, Kjærgaard i Vinding, Knud P. Vad, Nr. Lund i Vinding og Niels Chr. Christensen, Blindkilde i Vinding. Af Liste D valgtes Lars Boutrup Andersen, Klejnstrup i Vinding. Af Liste E valgtes Niels Kr. Hoffmann, Agerbæk i Vinding. Af Liste F valgtes Laurs Chr. Pedersen, Ramskov i Vinding.’
-Holstebro Dagblad, den 8. marts 1913, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘Vinding-Vind Kommune: Mandag den 12. Marts afholdes Valg af 9 Medlemmer til Vinding-Vind Sogneraad med Afstemning i Vinding og Vind Forsamlingshuse for henholdsvis Vinding og Vind Sogne fra Kl. 10-1 og 4-8 Eftm.’
-Holstebro Dagblad, den 26. februar 1917.

-fortsat:

‘Ved Sogneraadsvalget i Vinding-Vind Kommune fik Liste A 219 Stemmer og 6 valgt, Liste B 70 Stemmer og 2 valgt og Liste C 50 Stemmer og 1 valgt. De valgte er: Søren P. Kjærgaard, Kjærgaard Vinding (Liste A), Laurs Chr. Pedersen, Ramskov i Vinding (A), Lars Boutrup Lyskjær, Klejnstrup i Vinding (A), Karl Kirkegaard, Kirkegaard i Vind (B), Jørgen Møller Tingsager, Tingsager i Vinding (A), Peder Blaabjerg Nielsen, Gosmer i Vind (C), N. Chr. Christensen, Blindkilde i Vinding (A), Anders Fonager, Refning i Vinding (A) og Mikkel P. Lauridsen, Viholm i Vind (B).’
-Holstebro Dagblad, den 14. marts 1917, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘Kommunalvalgene: Ved Sogneraadsvalget i Vinding-Vind Kommune fik Liste A 206 Stemmer og valgt Søren P. Kjærgaard, Kjærgaard i Vinding, Anders Fonager, Refning i Vinding, Peder Chr. Vennevold, Nr. Spaabæk i Vinding, og Peder Fonager, Nygaard i Vinding. Liste B fik 156 Stemmer og valgt Jørgen Møller Thingsager, Nybo i Vinding, Mikkel Klejnstrup, Klejnstrup i Vinding og Niels Chr. Hoffmann, Agerbæk i Vinding. Liste C fik 10 Stemmer og ingen valgt. Liste D fik 55 Stemmer og valgt Peder Blaabjerg Nielsen, Gosmer i Vind. Liste E fik 96 Stemmer og valgt Karl Kirkegaard, Kirkegaard i Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 16. marts 1921, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘Sogneraadsvalgene: Ved Sogneraadsvalget i Vinding-Vind Kommune fik Liste A 240 Stemmer og valgtes Anders Fonager, Sørvad, Kristian Hedegaard, Hedegaard i Vinding, Kr. Vennevold, Spaabæk i Vinding, Peder Fonager, Refning i Vinding, og Peder Drejer, Aldershvile i Vinding. Liste B fik 96 Stemmer og valgtes Niels Chr. Hoffmann, Nygaard i Vinding, og Mikkel Klejnstrup, Klejnstrup i Vinding. Liste C fik 88 Stemmer og valgtes Karl Kirkegaard, Kirkegaard i Vind. Liste D fik 59 Stemmer og valgtes Jens Bak Poulsen, Vindgab i Vind. Der er indvalgt 6 Medlemmer af det gamle Sogneraad og 3 ny. Der afgaves mange personlige Stemmer, og Listestemmerne gjorde ikke noget væsentligt Udslag paa Resultatet. Kun to af de valgte opnaaede fuld Kvotient ved personlige Stemmer. Listeforbundene gjorde intet Udslag paa Valgets Resultat.’
-Holstebro Dagblad, den 9. marts 1925, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘I Vinding-Vind fik Liste A 150 Stemmer og valgt Anders Fonager, Sørvad, Chr. Vennevold, Spaabæk i Vinding og Niels Offersen, jun., Ramskov i Vinding. Liste B fik 60 Stemmer og valgt Jens Bak Poulsen, Vindgab i Vind. Liste C fik 139 Stemmer og valgt Mikkel Klejnstrup, Klejnstrup i Vinding, Niels Chr. Hoffmann, Nygaard i Vinding, og Jens Chr. Jensen, Løgager i Vinding. Liste D fik 89 Stemmer og valgt Karl Kirkegaard, Kirkegaard i Vind. Liste E fik 54 Stemmer og valgt Chr. Hedegaard, Hedegaard i Vinding. Liste F fik 32 Stemmer og ingen valgt.’
-Holstebro Dagblad, den 13. marts 1929, sammenholdt med opstillingsliste.

Medlemmerne af Vinding-Vind sogneråd i årene 1929-1933 – klik på billederne for se deres navne.
Kilde: ‘Danmarks kommunale Forvaltning’, u/ år (omkring 1930).

– – –

‘Sogneraadsvalget i Vinding-Vind: Ved Sogneraadsvalget i Vinding-Vind Kommune fik Liste A 126 Stemmer og valgt Anders Fonager, Sørvad, Niels Offersen, jun., Ramskov i Vinding, og Lærer Esbern Jespersen, Kirkeskolen. Liste B fik 73 Stemmer og valgt Laurs Chr. Pedersen, Ramskov i Vinding, og ved Lodtrækning mellem Jens Jensen, Løgager i Vinding, og Jørgen Thingsager, Nybo i Vinding, valgtes Jens Jensen. Liste C fik 94 Stemmer og valgt Chr. Poulsen, Meldgaard i Vind, Poul Bjerregaard, Bjerregaard i Vind, og Daniel Mikkelsen, Vildkilde i Vind. Liste D fik 38 Stemmer og valgt Diderik Bendtsen, Søndergaard i Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 15. marts 1933, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘Ved Sogneraadsvalget i Vinding-Vind i Gaar fik Liste F 248 Stemmer og fire Mandater. Valgt blev Sogneraadsformand Anders Fonager, Sørvad (86 personlige Stemmer), Lærer Esbern Jespersen, Kirkeskolen (58), Hmd. Volmer Nielsen, Overtoft i Vinding (48), og Gdr. Jens Andersen, Nygaard i Vinding (22). Liste G fik 37 Stemmer og intet Mandat. Liste H fik 122 Stemmer og to Mandater. Valgt blev Hmd. Daniel Mikkelsen, Vildkilde i Vind (55), og Gdr. Chr. Poulsen, Meldgaard i Vind (11). Liste I fik 110 Stemmer og to Mandater. Valgt blev Hmd. Jørgen Møller Tingsager, Nybo i Vinding (22), og Hmd. Laurits A. Lauritsen, Nr. Ramskov i Vinding (31). Liste J fik 67 Stemmer og ét Mandat. Valgt blev Gdr. Chr. Thingsager, Thingsager i Vinding (32). Liste K fik 27 Stemmer og intet Mandat. Af de gamle Sogneraadsmedlemmer genvalgtes fire, nemlig Sogneraadsformand Anders Fonager, Lærer Esbern Jespersen, Chr. Poulsen og Daniel Mikkelsen.’
-Holstebro Dagblad, den 12. marts 1937, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘Vinding-Vind: Liste A: 45 Stemmer (deraf 6 Listestemmer), ingen valgt. Liste E: 155 Stemmer (deraf 6 Listestemmer), valgt blev Jens Andersen, Nygaard i Vinding (31 Stemmer plus 6 Listestemmer), Volmer Nielsen, Overtoft i Vinding (30 Stemmer) og Niels Offersen, Ramskov i Vinding (50 Stemmer). Liste F: 61 Stemmer (deraf 4 Listestemmer), valgt blev Jens Jensen, Trækris i Vind (31 Stemmer). Liste G: 112 Stemmer (deraf 12 Listestemmer), valgt blev Daniel Mikkelsen, Vildkilde i Vind (61 Stemmer). Liste H: 193 Stemmer (deraf 19 Listestemmer), valgt blev Jens Jensen, Løgager i Vinding (57 stemmer), Johan Poulsen, Sørvad (42 Stemmer) og Chr. Pedersen, Møllevang i Vinding (50 Stemmer). Liste I: 90 Stemmer (ingen Listestemmer), valgt blev Jens Chr. Hedegaard, Hedegaard i Vinding (70 Stemmer).’
-Holstebro Dagblad, den 6. maj 1943, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘I Vinding-Vind valgtes paa Liste F med 229 Stemmer: Gdr. Niels Offersen, Ramskov i Vinding, Husmand Karl Lauritsen, Theager i Vinding, og Tømrermester Martin Knudsen, Sørvad. Paa Liste G med 79 Stemmer: Gdr. Jens Jensen, Trækris i Vind. Paa Liste H med 116 Stemmer: Husmand Daniel Mikkelsen, Vildkilde i Vind, og Husmand Kjeld Kirkegaard, Vesterbo i Vind. Paa Liste I med 152 Stemmer: Gdr. Jens Jensen, Løgager i Vinding, og Købmand Johan Poulsen, Sørvad. Paa Liste L med 103 Stemmer: Gdr. Chr. Hedegaard, Hedegaard i Vinding.’
-Holstebro Dagblad, den 13. marts 1946, sammenholdt med opstillingsliste.

– – –

‘I Vinding-Vind blev der af 895 stemmeberettigede afgivet 789 Stemmer. I Vinding var Stemmeprocenten 89 og i Vind 85,5. Liste F fik 90 Stemmer. Nyvalgt blev Arbm. Jens Christensen, Sørvad, med 67 personlige Stemmer og 4 Listestemmer. Liste G fik 268 Stemmer. Genvalgt blev Johan Poulsen, Sørvad, med 35 personlige Stemmer og 23 Listestemmer, Jens Jensen, Løgager i Vinding, med 115 Stemmer, og nyvalgt blev Svend Bilberg, Kjærgaard i Vinding, med 47 Stemmer. Liste H fik 231 Stemmer. Genvalgt blev Karl Lauritsen, Theager i Vinding, med 52 personlige Stemmer og 12 Listestemmer, nyvalgt blev Holger Jørgensen, V. Ramskov i Vinding, med 47 Stemmer og Købmand Kamp Lauritsen, Sørvad, med 35 Stemmer. Liste J fik 122 Stemmer. Genvalgt blev Kjeld Kirkegaard, Vesterbo i Vind, med 52 personlige Stemmer og 2 Listestemmer. Liste L fik 80 Stemmer. Nyvalgt blev Mejeribestyrer Holger Jensen, Vind, med 47 Stemmer. Af det gamle Sogneraad afgaar Jens Nørup, Hadskjær, Daniel Mikkelsen, Vildkilde i Vind, Jens Jensen, Trækris i Vind, Tømrermester Martin Knudsen, Sørvad, og Gdr. Niels Offersen, Ramskov i Vinding. De to sidste nægtede at modtage Genvalg.’
-Holstebro Dagblad, den 15. marts 1950.

– – –

‘Vinding-Vind, 4 ny Sogneraadsmedlemmer: I Vinding-Vind Kommune blev der afgivet 861 Stemmer, hvilket svarer til en Stemmeprocent paa 89. Liste F: 107 Stemmer, deraf én Listestemme. Arbejdsmand Jens Eduard Christensen genvalgt med 94 personlige Stemmer. Liste G: 291 Stemmer, deraf 24 Listestemmer. Gdr. Svend Bilberg genvalgt med 97 personlige Stemmer, Husmand Jens Kr. Østertoft Kristensen nyvalgt med 49 personlige Stemmer, Købmand Stjernholm Pedersen nyvalgt med 41 personlige Stemmer og Gdr. Richard Saaugaard nyvalgt med 34 personlige Stemmer. Liste H: 239 Stemmer, deraf 13 Listestemmer. Husmand Karl Marinus Lauritsen genvalgt med 58 personlige Stemmer og Købmand Kamp Lauridsen genvalgt med 64 personlige Stemmer. Liste J: 133 Stemmer, deraf 5 Listestemmer. Husmand Kjeld Kirkegaard genvalgt med 61 personlige Stemmer. Liste L: 91 Stemmer, deraf én Listestemme. Tømrer Jens Chr. Andersen nyvalgt med 59 personlige Stemmer.’
-Holstebro Dagblad, den 3. marts 1954.

– – –

‘Vinding-Vind, suppleant glider ud: I Vinding-Vind kommune var der genvalg over hele linjen -med undtagelse af husmand Jens Christensen, Lykkebo, der var indtrådt i sognerådet som suppleant. I hans sted blev gdr. Anders Frandsen, Hvergel, nyvalgt. Stemmeprocenten blev ca. 90 og valgresultatet: Liste F (arbejderliste): 82 stemmer og ét mandat: Arbejdsmand Jens E. Christensen, Sørvad, med 57 personlige stemmer. Liste G (Vinding Missionshus): 272 stemmer og tre mandater: Sognerådsformand Svend Bilberg med 117 personlige stemmer, husmand Kr. Hoffmann Kristensen med 36 personlige stemmer og sognefoged, gdr. Richard Saaugaard med 59 personlige stemmer. Liste H (Vinding Forsamlingshus): 300 stemmer og tre mandater: Husmand Karl Lauritsen, Theager, med 60 personlige stemmer, købmand L. Kamp Lauridsen med 74 personlige stemmer og gdr. Anders Frandsen, Hvergel, med 49 personlige stemmer. Liste L (Vind Forsamlingshus): 81 stemmer og ét mandat: Tømrermester Jens Chr. Andersen, Vind, med 56 personlige stemmer. Liste M (Vind Missionshus): 139 stemmer og ét mandat: Sognefoged Kjeld Kirkegaard med 107 personlige stemmer. Liste N (Vind): 29 stemmer og intet mandat.’
-Holstebro Dagblad, den 5. marts 1958.

– – –

‘6 nyvalgte i Vinding-Vind: Det nye sogneråd i Vinding-Vind bliver domineret af nye folk. Af de 9 medlemmer er de 6 nyvalgte. Det er i hvert fald én mere end ventet, for købmand Kamp Lauridsen opnåede overraskende ikke genvalg. Han har udført et energisk og godt arbejde for kommunen, stod som sin listes spidskandidat, og hans fald vil vække overraskelse. Tre af de seks nye kommer fra den liste, Kamp Lauridsen repræsenterede. Det er Jens Wejs Hansen, Gustav Nørgaard og Sigurd Poulsen, der står opført på listen i denne rækkefølge. Foruden disse bliver de nye Mads Klejnstrup, Erik Gravesen og Kjeld Kirkegaard. Genvalgt blev sognerådsformand Svend Bilberg, Richard Saaugaard og Jens E. Christensen. De personlige stemmer på sognerådsmedlemmerne fordeler sig således, nævnt i den rækkefølge, de står på listerne: Jens E. Christensen: 89, Svend Bilberg: 135, Richard Saaugaard: 46, Mads Klejnstrup: 53, Jens Wejs Hansen: 58, Gustav Nørgaard: 80, Sigurd Poulsen: 68, Erik Gravesen: 63 og Kjeld Kirkegaard: 89. Listerne fik dette antal stemmer: N 100, G 304, H 280, L 146 og M 127. Der blev afgivet 630 stemmer af 747 berettigede.’
-Holstebro Dagblad, den 7. marts 1962.

– – –

‘Vinding-Vind får en kvinde i sognerådet: Spidskandidaten på kvindelisten i Vinding-Vind, fru Else Jensen, Ramskovlund, blev valgt ind i sognerådet. Hun fik 56 personlige stemmer, og i alt fik listen 86 stemmer. I alt kom der fire nye sognerådsmedlemmer ind i Vinding-Vind sogneråd. Arbejderlisten mistede sit ene mandat, idet listen kun fik 62 stemmer, og arbejdsmand Jens E. Christensen gled ud af sognerådet. Det nye sogneråd får følgende sammensætning: Gdr. Richard Saaugaard, Sørvadgård, fru Else Jensen, Ramskovlund i Vinding, gdr. Mads Klejnstrup, Møgelbjerg i Vinding, gdr. Hans Andersen, Tjagvad i Vinding, husmand Jens Wejs Hansen, gdr. Sigurd Poulsen, Fonager i Vinding, købmand Kamp Lauridsen, Sørvad, sognefoged Kjeld Kirkegaard, Vind by, og gdr. Kaj Poulsen, Vindgab i Vind. Stemmefordelingen var følgende: Kvindelisten 86 stemmer, missionslisten 232, kandidatlisten fra Hjemmeværnsgården 180, Sørvad borgerliste 131, arbejderlisten 62 og fælleslisten for Vind 256 stemmer. Der var en stemmeprocent på 88,5.’
-Amtsbladet, den 9. marts 1966.

Vinding-Vinds sidste sogneråd i årene 1966-1970. Fra venstre sidder Laurids Kamp Lauridsen (1915-1972), Kaj Poulsen (1920-1995), Sigurd Poulsen (1921-2014), Hans Bogh Andersen (1924-2017), Mads Klejnstrup (1925-1996), Else Jensen (1915-2003), Kjeld Kirkegaard (1903-1985), sognerådsformand Richard Saaugaard (1915-1994) samt kæmner Poul Bent Jensen (1932-1989). Fotograf og i den tomme stol sandsynligvis det manglende sognerådsmedlem, Jens Wejs Hansen (1910-1995).

Vinding-Vinds sidste sogneråd i årene 1966-1970. Fra venstre sidder Laurids Kamp Lauridsen (1915-1972), Kaj Poulsen (1920-1995), Sigurd Poulsen (1921-2014), Hans Bogh Andersen (1924-2017), Mads Klejnstrup (1925-1996), Else Jensen (1915-2003), Kjeld Kirkegaard (1903-1985), sognerådsformand Richard Saaugaard (1915-1994) samt kæmner Poul Bent Jensen (1932-1989). Fotograf og i den tomme stol sandsynligvis det manglende sognerådsmedlem, Jens Wejs Hansen (1910-1995).

– – –

‘Jævn fordeling af mandaterne i Trehøje: Af de 19 opstillede sognerådsmedlemmer fra de tidligere kommuner i Trehøje Kommune blev de 12 indvalgt i den nye kommunalbestyrelse. Hele dagen var der en stadig strøm af vælgere til valgstederne. Kommunens højeste stemmeprocent opnåedes i Abildå, hvor man kom op på 91,1. Den laveste stemmeprocent fik man i Vind med 81. […] Mandatfordelingen i den nye kommunalbestyrelse blev pænt fordelt over hele kommunen, idet Abildå-Ørnhøj får to, Timring tre, Vildbjerg-Nøvling seks og Vinding-Vind fire. De sidste to mandater tilfalder lønmodtagerlisten med et mandat i Ørnhøj og et i Vildbjerg. Den nye kommunalbestyrelse får efter sammenslutningen følgende sammensætning: Lønmodtagerlisten: Postbud Karl Engkjær, Ørnhøj og postbud Gunnar Kristensen, Vildbjerg. Abildå-Ørnhøj-listen: Gdr. Thomas Nielsen og dyrlæge Simon Poulsen, begge Ørnhøj. Fælleslisten i Timring: Gdr. Hartvig E. Sørensen, sygeplejerske Ellen Nielsen og gdr. Ejner Madsen, alle Timring. Borgerlisten Vildbjerg. Skoleinspektør Lars Poul Andersen, dyrlæge Erik Engberg og købmand Jens Pedersen. Landbolisten, Vildbjerg: Gdr. Richard Bakbo Pedersen, Vildbjerg og gdr. Andreas Kjær, Rødding. Fælleslisten Nøvling: Gdr. Niels Vestergaard Jensen, Nøvling. Vinding I: Gdr. Richard Saaugaard, Sørvad. Vinding II: Husmand Jens Wejs Hansen og husmoder Else Marie Jensen, begge Vinding. Fælleslisten Vind: Gdr. Sigfred Emanuel Pedersen, Vind. Der er valgforbud mellem Borgerlisten og Landbolisten, der tilsammen får fem mandater, og Vinding I og Vinding II samt Fælleslisten Vind, der tilsammen får fire mandater. Stemmefordelingen i den kommende Trehøje Kommune: Lønmodtagerlisten: 377, Abildå-Ørnhøj-listen: 533, Timring Fællesliste: 629, Borgerlisten, Vildbjerg: 500, Vildbjerg Landboliste: 415, Nøvling Sogns Fællesliste: 250, Vinding I: 317, Vinding II: 331 og Fælleslisten Vind: 197. Stemmeprocenten var 84,9. Personlige stemmer: […] Lønmodtagerlisten: Husmoder Elisabeth Blæsbjerg Madsen, Vind: 9, skovløber Holger Mogensen, Vind: 3, arbejdsmand Søren Nygaard, Vind: 0. […] Fælleslisten Vind: Gårdejer Sigfred Emanuel Pedersen, Vind: 101, vognmand Sven-Egon Jensen, Vind: 86, gårdejer Ulrik Jensen, Vind: 13, husmoder Anna Gammelvind, Vind: 13.’
-Holstebro Dagblad, den 4. marts 1970.

– – –

Andre valg- og afstemningsresultater (i kronologisk rækkefølge)

‘Vinding-Vind Kommune: Afstemningen angaaende Salget af de vestindiske Øer foretages Torsdag den 14. d. M. fra Kl. 10-1 og 3-8 i Vinding Forsamlingshus og i Vind Forsamlingshus. Stemmeret har enhver Mand og Kvinde, som findes opført paa Folketingsvalglisten og er fyldt 29 Aar.’
-Holstebro Dagblad, den 8. december 1916.

-fortsat:

‘Folkeafstemningens foreløbige Resultater, indløbet i Nat: […] Vinding-Vind: Ja: 52, Nej: 67 […].’
-Holstebro Dagblad, den 15. december 1916.

-fortsat:

Det samlede landsresultat af folkeafstemningen den 14. december 1916 om salget af de dansk-vestindiske øer. Pris: 25 millioner dollars. Den officielle overdragelse fandt sted året efter, den 31. marts 1917, hvormed 245 års dansk koloniherredømme i Caribien endegyldigt var forbi.

Det samlede landsresultat af folkeafstemningen den 14. december 1916 om salget af de dansk-vestindiske øer. Pris: 25 millioner dollars. Den officielle overdragelse fandt sted året efter, den 31. marts 1917, hvormed 245 års dansk koloniherredømme i Caribien endegyldigt var forbi.

– – –

‘Valgdagen prægede livet i Trehøje: Folkeafstemningen om Danmarks tilslutning til de europæiske fællesskaber fik i Trehøje kommune en rolig afvikling dagen igennem […] Størst stemmedeltagelse var der i Vinding-området med 95,9 pct., mens det laveste stemmetal blev opnået i Vind med 88,6 pct. […] Vind: Ja 247. Nej 53. Ugyldige 1. Blanke 2. I alt afgivet 303 stemmer af 342.’
-Holstebro Dagblad, den 3. oktober 1972.

– – –

Anette Kristensen afgiver sin stemme ved folkeafstemningen den 19. september 1978 om nedsættelse af valgretsalderen fra 20 til 18 år. Læs hele beretningen, se øverst på siden under menupunktet 'Vind i billeder' -> 'Månedens billede, juni 2019'.

Anette Kristensen afgiver sin stemme ved folkeafstemningen den 19. september 1978 om nedsættelse af valgretsalderen fra 20 til 18 år. Læs hele beretningen, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede, juni 2019’.

– – –

‘Et mindre ja: Selv om vestjyderne er de ivrigste unionstilhængere i Danmark, var der større opbakning til EU-projektet i 1993, end det var tilfældet i går. Tendensen slog også igennem i Trehøje Kommune, hvor 63,8 procent stemte ja, mod 69,5 procent i 1993. […] Men det var ikke kun opbakningen til unionen, der var svækket -også interessen for overhovedet at opfylde sin demokratiske pligt var betydelig svagere i går end i både 1992 og 1993. Kun 77,2 procent af de stemmeberettigede i Trehøje Kommune fandt vej til stemmeurnerne mod hele 87,8 procent i 1993 og 83,9 procent i 1992. Mere håndgribeligt betyder det, at næsten 1.600 stemmeberettigede borgere i Trehøje valgte sofaen frem for stemmelokalet, hvilket er omkring 500 mere, end sidst der var EU-afstemning. Dertil kommer, at 89 stemmesedler var blanke, og syv var ugyldige.

Tallene for de sidste tre EU-afstemninger i Trehøje Kommune, fordelt på afstemningssteder:

Folkeafstemningen om Maastricht-traktaten, 1992
Vind: Ja 174 – Nej 118
Trehøje Kommune: Ja 3475 – Nej 2103

Folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen, 1993
Vind: Ja 221 – Nej 109
Trehøje Kommune: Ja 4086 – Nej 1791

Folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten, 1998
Vind: Ja 169 – Nej 98
Trehøje Kommune: Ja 3425 – Nej 1844′

-Holstebro Dagblad, den 29. maj 1998.

– – –

Kommunale anliggender – herunder ævl og kævl og andre trakasserier, som de findes beskrevet i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

Af Jeppe ‘Bahr’ Madsen Brøde (o. 1808-1897), Bahr:

‘Velærværdige Hr. Pastor Blicher i Vinding!
I det udkomne Udtog af Amtsraadsforhandlinger i Mødet den 21de og 22de November forrige Aar staaer anført saaledes: “Andragende fra Pastor Blicher i Vinding, hvori han klager over, at Skolepatronen i Vind, Jeppe Bahr, saa godt som egenmægtigen har affattet Skoleligningen.” Da det er bekjendt nok, at vi fire Sogneforstandere i Vind affattede Ligningen i Forening, saa forekommer det mig besynderlig, at De, Hr. Pastor, kunde skrive, at jeg alene havde udført denne Bestilling, og jeg tillader mig derfor herved at forespørge Dem, hvorfra eller af hvem De havde faaet en saa falsk Efterretning? Deres Svar herpaa udbedes, da jeg er bestemt paa at vil have mig den Beskyldning fralagt, at jeg egenmægtigen skulde have forfattet en Skoleligning.
Vind, den 18de April 1860, ærbødigt Jeppe Bahr.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 19. april 1860.

– – –

Mads Andersen (1828-1871), Løvhus, mod sognefoged Peder Mede Andersen (1825-1912), Øster Skovgård:

‘Taksigelse til Sognefogden i Vind, Peder Skovgaard: Jeg kan nu ikke her benævne alle hans Fortjenester, thi de ere mange, men den Iver i Sagkyndighed, som han har udført, det fortjener at benævnes. Allerførst i afvigte Sommer 1864 saae vi ham drage mod Syden med Sogneforstander Jeppe Bahr, for i Forening med ham og en anden Mand, navnlig Esper Røjkjær, at tilkæmpe og afliste Fuglsang Eier den Ret, at Jeppe Bahrs Faar frit og uden videre maatte afgræsse deres Korn, og for den derved opflammende Tvist tilkommer Peder Skovgaard Æren. Atter i samme Sommer har han udmærket sig angaaende en Fægtning mellem tvende Koner i Søndergaard, og der øvede han venlig Daad ved altid at slutte sig til den Stærke, ikke at tale om Ret, thi det holder han just ikke saa meget af. Nu seer vi ham atter i Virksomhed, han har nu atter sluttet sig til den allierede Forsamling, som bestaaer af David Jensen, Peder Christian Andersen og Søren Borch med flere meget velbevandrede Mænd, som nu alt har til Formaal heelt og ganske at ruinere og tilintetgjøre Mads Andersen Løvhuus, og fremgaaer det dog ganske tydelig, at i den Sag er der megen Løgn og store Usandheder, som især i fuldeste Maal er rettet af de tvende uberettigede Syns- og Taxationsmænd, der nu ikke paa een Maade, men paa flere, har skrevet det, som paa det bestemteste kan modbevises, saa det synes mig klart, hvor lidet de ærede Mænd anseer den Ed, hvorved de er fæstet. Det har nu altid været smukt, at Mænd af Rang antog sig den Betrængtes Sag og forsøgte at forsvare den mod Vold og Overgreb. Men derimod at hjælpe den meget Stærkere med at fortrykke den meget Svagere, det fortjener efter min Mening en især lav Omtale. 
Mads Andersen Løvhuus.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 14. januar 1865.

fortsat:

‘I Anledning af Mads Andersen Løvhuus’ Inserat i dette Blads Nr. 6 for Løverdagen den 14de dennes, skulde Undertegnede, som er berørt i dette pæne Stykke, ikke undlade at gjøre følgende Bemærkninger: Hvad Mads Andersens Udtryk “velbevandrede Mænd” angaaer, forekommer det os, at han burde have fremført i hvilken Egenskab vi vare bevandrede. For at sætte Publicum i Kundskab om Sagen, da er denne jo saaledes: Mads Andersen har alt i flere Aar ladet sine Kreaturer og Faar afgræsse paa vore ved hans Eiendom beliggende Enge, men da vi nu uagtet flere ham i Mindelighed givne Paamindelser, have taget Sagen fra en alvorligere Side, og ladet ham indstævne for Retten, er det vel at han kalder os “den allierede Forsamling”. Mon man, fordi man vil værne sig mod Voldsmænds Overlast, derfor kan kaldes “en allieret Forsamling”? Hvorledes kan Mads Andersen fremsætte, at det er vor Hensigt at ruinere og tilintetgjøre ham? Maaskee han troer sig ikke istand til at kunde bestaae, naar han ikke, som hidtil paa en ulovlig Maade maa afbenytte vore Enge. Hvad Synet over vore Enge angaaer, som var saa meget stødende for Mads Andersen, da maa vi hertil svare, at Hr. Overauditeur Olsen selv fremsagde i Retten, at det var godt disse bleve synede, og eftersom der ingen Sognesynsmænd her forefindes, saa valgte vi Sognefogderne i Vinding og Vind hertil, og det af dem foretagne Syn, som just ikke blev til Mads Andersens Fordeel, vil de med Ed bekræfte, saa Beskyldningen “megen Løgn og Usandheder” vil falde paa den, af hvem det er fremført. Forøvrigt maa vi, hvad Sognefoged Peder Skovgaard angaaer, bemærke, at han er en retsindig Mand, der er agtet og æret af Alle, og som vil fare med Ret og Sandhed, thi han er sandelig ikke den Mand, der gaaer uden om Retten, som Mads Andersen beskylder ham for. Ligeledes er Sognefogden i Vinding os ogsaa bekjendt som en meget retskaffen Mand. Det er os endelig noget uforklarligt, hvorledes Mads Andersen i sit Inserat omtaler Sagen mellem Jeppe Bahr og Fuglsang Eier fra sidste Sommer, med mindre at den som opreiste denne Sag, ikke selv havde Evne til at forfatte et Stykke til Avisen, og desaarsag har henvendt sig til Mads Andersen, som han maa have anseet for en sagkyndig Mand, dog uden videre at betænke, om han farer med Ret og Retfærdighed. Forøvrigt bevises herved en ikke smuk Characteer, da Faaresagen faldt bort uden videre Resultat, at der saa søges ad omveie at faae denne Sag berørt i Avisen.
Vind, den 21de Januar 1865,
David Jensen     Peder Christian Andersen     Søren Borch.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 26. januar 1865.

fortsat:

‘I Anledning af Mads Andersen Mikkelborg eller Løvhuus’ Inserat i dette Blads Nr. 6, hvori han ytrer, at den foretagne Taxation er foretaget af tvende uberettigede Taxationsmænd, skulle jeg for mit Vedkommende blot bemærke, at jeg som var een af disse Mænd, har efter min fulde Overbeviisning taxeret retfærdig og er villig til at aflægge Ed derpaa. Jeg foretog en Reise i den Anledning til Holstebro, men kunde ikke blive afhørt, og Grunden dertil er mig ubekjendt.
Christen Kleinstrup, Sognefoged.’
-Holstebro Avis og Avertissementstiden, den 26. januar 1865.

fortsat:

‘Erkjendtlighed til Mads Andersen Løvhuus (født Mikkelborg) for hans til mig i dette Blads Nr. 6 rettede Taksigelse: Da jeg i Din skjønne Tagsigelse saae, at der var indløben megen Løgn og Usandhed, saa har jeg fattet den Beslutning at imødegaa Dine store Løgne og Usandheder, for at dette Blads Læsere, som ikke kjender Dig personlig, kunne komme til at Kundskab om, hvilken brav og herlig Mand Du er. Med Hensyn til Tvisten mellem Jeppe Bahr og Fuglsang Eier, hvorom Du skriver at jeg fortjener Æren, da tør jeg, overeensstemmende med Sandhed, herved erklære, at jeg virkede alt Muligt for at faae Striden bilagt i Mindelighed. Forøvrigt er denne Sags rette Sammenhæng Dig vist ubekjendt, dog skal jeg for endeel her undskylde Dig, eftersom Du formodentlig af et andet ondskabsfuldt Menneske, denne Sag vedkommende, er brugt som et Redskab til at udføre, hvad det ikke vel selv kunde gjøre. Hvem der af Konerne i Søndergaard fik Medhold, er Dig vist heelt ubekjendt, og hvad Ret og Retfærdighed angaaer, er der formodentlig heri ingen, der mere gaaer udenom end Dig, thi i Løgn og Usandheder synes Du at indtage en fremragende Plads. Hvad Dit sidste Hovedstykke angaaer med Hensyn til Syns- og Taxationsforretningen, da er denne udført efter bedste Skjønnende og saaledes, som vi med Ed er villig til at bekræfte, hvor og naar forlanges. Du maa være forvisset om, at vi ikke for Dine ulovlige Handlingers Skyld svigte den Ed, vi engang have aflagt. Sluttelig maa jeg endnu tilføie, at eftersom der ere saa mange agtede Mænd, der sigte Dig for ulovlig Handlemaade, er det et talende Beviis for, at Du selv er den, der vandrer langt udenom Sandhed og Ret.
Skovgaard i Vind, den 24. Januar 1865,
Peder Andersen.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 28. januar 1865.

– – –

‘Ringkjøbing Amtsraad: Formanden meddelte, at han efter Samraad med vedkommende Udvalg paa Amtsraadets Vegne havde tilladt Vinding-Vind Sogneraad at erhverve Ane Marie Hansen ‘Sols’ Ejendom i Vind for 150 Kr. og Aftægt og 19 3/4 Tdr. Land Hede af Sognefoged Johannes Mikkelsens Ejendom for 6 Kr. 50 Øre pr. Td. Land, paa hvilke Arealer i Forbindelse med 36 Tdr. Land af Kommunens egen Ejendom agtes anlagt en Kommuneplantage.’
-Holstebro Dagblad, den 30. november 1893.

– – –

‘Ny Sognefoged: Ringkjøbing Amt har beskikket Gaardejer Jens Jensen af Voldsted i Vind til Sognefoged for Vind Sogn i Stedet for Husmand Johs. Mikkelsen af Vildkilde i Vind, som efter Ansøgning er bleven entlediget.’
-Holstebro Dagblad, den 4. juli 1899.

– – –

‘Amtsraadsmøde: Andragende fra Vinding-Vind Sogneraad om Tilladelse til at optage et Laan paa 4.000 Kr. at afdrage i 10 Aar til Dækning af Underskud. Amtsraadsformanden: Sogneraadet skriver, at det har maattet optage en Del Smaalaan for at dække Udgifterne. Naar man ikke havde Penge i Kassen, saa gjorde man et lille Laan, og disse var nu svulmet op til 4.000 Kr. Den Trafik er ikke heldig. Amtsraadsmedlem Korsgaard: Lad os se gennem Fingre med det, da det jo er en fattig Kommune. Andragendet tillodes efter Omstændighederne, dog at Laanet vil være at afdrage i 5 Aar.’
-Herning Folkeblad, den 1. december 1899.

– – –

‘Ringkøbing Amtsraad holdt i Dag Møde paa Ringkøbing Raadhus: Andragende fra forskellige Beboere af Vinding Sogn om Ophævelse af dette Sogns kommunale Forbindelse med Vind Sogn. Formanden: Da der ikke er opnaaet Overenskomst mellem de to Sogne om Vilkaarene for Adskillelsen, vil der ikke foreløbig være at foretage noget i Sagen: Samtykke kunde for Tiden ikke indrømmes.’
-Holstebro Avis, den 25. februar 1904.

-fortsat:

Jens Jensen Voldsted (1860-1923), Voldstedgård, mod amtsrådsmedlem Carl Korsgaard (1844-1910): 

‘Vinding-Vind: Efter Referatet udtalte Hr. Korsgaard i sidste Amtsraadsmøde, at der er ingen Grund til en Deling af Vinding-Vind Kommune. Det vil vel med andre Ord sige, at Hr. Korsgaard mener, at der er vægtige Grunde, hvorfor Kommunen bør forblive udelt. Maa jeg spørge Hr. Korsgaard: Hvilke er disse Grunde? Det er rart til enhver Dom at have Præmisserne med, de er ofte nødvendige for ret at forstaa Dommen, og i dette Tilfælde synes jeg, de er absolut nødvendige. Efter min Mening er der mange Grunde, der taler for en Adskillelse. Her skal nævnes nogle af de væsentligste: Hvert Sogn er ca. 1 Kvadratmil stort. Naar to saa store Sogne skal styres af eet Sogneraad, bliver Arbejdet meget besværligt, hvorfor det let gaar saadan, at noget bliver forsømt. Det vil ogsaa let indses, at Beboerne paa et saa stort Omraade ikke saa nær altid kan have fælles Interesser, hvoraf følger Uenighed og Strid til Skade for hele Kommunen. Sognene er hinanden meget ulige. Deraf følger, at det store Sogn fuldstændig kan herske over det lille, saaledes at dette kun kender kommunalt Selvstyre af Navn. Dette har meget sløvende og uheldige Virkninger, bl.a. den, at der er og har altid været en vis Uenighed mellem Sognene, sikkert ikke til nogen Fordel. Ved Sogneraadsvalg gaar det let saadan, at der tages andre Hensyn end til vedkommendes Dygtighed, saaledes at Mænd bliver holdt uden for, som burde have været valgte, og vendte, ogsaa til Skade for Kommunen. Naar dertil kommer, at de smaa Kommuner sikkert kan administreres lettere, billigere og meget bedre end de store, og at Flertallet af Kommunens Beboere er stemte for en Adskillelse, skulde man synes, at en saadan var meget naturlig og burde foregaa, saa snart en nogenlunde Enighed om Vilkaarene kunde opnaas. Man maa jo gaa ud fra, at Hr. Korsgaard kendte Sagen og Forholdene meget nøje, inden han afsagde sin ubetingede Dom. Det vilde derfor være ønskeligt at kende de Grunde og Beviser, han har paa Haanden, da Sagen har betydelig Interesse for Kommunes Beboere.
Jens Voldsted, Vind’
-Holstebro Dagblad, den 9. marts 1904.

-fortsat:

‘Vinding-Vind: I Dagbladet den 9de Marts er rettet nogle Spørgsmaal til mig angaaende min Stilling til Delingen af Vinding-Vind i to Kommuner. Den ærede Indsender Hr. Jens Voldsted mangler Præmisser for at kunne forstaa den ubetingede Dom, jeg efter hans Mening har udtalt i denne Sag. Ved Amtsraadsmødet udtalte jeg, at der efter min Mening ingen Grund var til at skille disse to Sogne -og jeg er ikke kommen paa andre Tanker ved at læse Hr. Jens Voldsteds Indlæg. At Vinding vil herske over Vind lyder noget mærkeligt, thi Sogneraadet kan og vil temmelig sikkert ikke prøve paa at indføre andre Regler for Administrationen i Vind end i Vinding Sogn. Jeg lader derfor dette Anbringende staa for Jens Voldsteds egen Regning, indtil der føres andre Beviser for Rigtigheden af samme. Naar Hr. Jens Voldsted mener, at de smaa Kommuner administreres lettere, billigere og meget bedre end de store, da mangler Beviset ogsaa her. Jeg har som Amtsraadsmedlem haft god Lejlighed til at gøre den modsatte Erfaring. Der mangler imidlertid den allervigtigste Betingelse, for at Adskillelsen kan finde Sted, nemlig Enighed mellem Beboerne om at ville skilles ad. Uden denne Enighed sker Adskillelsen sikkert ikke, selv om Amtsraadet vilde gaa med dertil, dette ved Hr. Jens Voldsted formentlig ogsaa godt, og vil han gerne have Sognene skilt ad, vil jeg tillade mig at anbefale ham at gøre sin Indflydelse gældende for at tilvejebringe denne absolut nødvendige Enighed, dette er af langt mere Betydning end at høre min personlige Mening, der for øvrigt skikkert falder sammen med det øvrige Amtsraads. Jeg haaber hermed at have tilfredsstillet Hr. Jens Voldsted og med det samme givet ham et Fingerpeg til at begynde sit Arbejde for en Adskillelse fra den rette Ende.
Carl Korsgaard, Fjordvang.’
-Holstebro Dagblad, den 17. marts 1904.

-fortsat:

‘Vinding-Vind: Som Læserne vil erindre, kendte Hr. Korsgaard for Ret i sidste Amtsraadsmøde, at der var ingen Grund til en Deling af Vinding-Vind Kommune. Jeg tillod mig i den Anledning, idet jeg gik ud fra, at denne Dom var vel overvejet og grundet paa et nøje Kendskab til Sagen og Forholdene, at spørge om Præmisserne, idet jeg anførte nogle af de Grunde, som efter min Mening taler for en Adskillelse. Men Hr. Korsgaards Svar skuffede mig noget. I Stedet for at anføre sine Grunde og lade Læserne dømme, søgte han ved en Del Udenomssnak og en lille Forvanskning af mine Ord at slippe uden om Stridens Kerne. Jeg skrev bl.a.: “Som Følge af, at Sognene er hinanden meget ulige, kan det store Sogn fuldstændig herske over det lille”. Dette finder Hr. Korsgaard mærkeligt. Maa jeg spørge hvorfor? Kommunalloven lægger jo hele Magten i Flertallets Hænder saavel ved Sogneraadsvalg som i selve Sogneraadet. Der er ikke levnet Mindretallet anden Indflydelse, end hvad Flertallet af Naade vil unde det. Med andre Ord: Det er en Umyndighedstilstand, det lille Sogns Beboere er henvist til at leve i, som er lidet lystelig for disse og sikkert til Skade for Kommunen, thi kun med Rettigheder følger Ansvarsfølelse. At Hr. Korsgaard mener, at Sogneraadet er nødt til at administrere ens overalt, er kun en daarlig Trøst. Sogneraadets Spillerum er meget stort, hvad ogsaa Hr. Korsgaard godt ved, bl.a. fra Estvad-Rønbjerg. Naar Hr. Korsgaard skriver, at han har erfaret, at de store Kommuner styres lettere, billigere og meget bedre end de smaa, da maatte det jo være let for ham at bevise Paastanden, men han gjorde det ikke. Hr. Korsgaards Bemærkning om, at den nødvendige Enighed mellem Beboerne om Adskillelsen mangler, kunde være sparet. Dette vidste jeg godt i Forvejen, hvad jeg ogsaa antydede i mit første Indlæg. Sine gode Raad og Fingerpeg til mig kunde han ogsaa godt have sparet. Jeg har ingen Brug for disse i denne Sag. Naar Hr. Korsgaard til sidst skriver, at den nævnte Enighed er af langt større Betydning end hans personlige Mening, som han oven i Købet beraaber sig paa Vegne af hele Amtsraadet, da forstaar jeg ham ikke rigtig. Thi sæt, at den nødvendige Enighed kommer -og jeg tror sikkert, at den kommer- men Hr. Korsgaard og hele Amtsraadet alligevel siger Nej, da ser jeg ikke rettere, end at det bliver Hr. Korsgaards Mening, der faar den største Betydning. Maa jeg derfor til Slutning endnu engang spørge Hr. Korsgaard: Hvorfor bør disse to Sogne under ingen Omstændigheder adskilles?
Jens Voldsted, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 3. april 1904.

-fortsat:

‘Vinding-Vind: I dette Blad Nr. 79 har Hr. Jens Voldsted atter faaet indrykket en Artikel angaaende mit Forhold til Sagen vedrørende Adskillelsen af de to Sogne til to selvstændige Kommuner. Det gør mig lidt ondt, at Hr. Jens Voldsted ikke er tilfreds med mit forrige Svar, men derimod er jeg glad ved, at han, som han siger, ikke behøver mine gode Raad. Det kan jeg forsikre Hr. Jens Voldsted, at jeg aldrig har troet, han gjorde. Jeg har alt mærket, at han er langt klogere end jeg i denne Sag, og ser nu, at det eneste, han i Grunden ønsker at vide, er, hvorfor jeg mener, at disse Sogne ikke bør skilles ad, og dette skal jeg gerne tjene ham i, da det kun er af den simple Grund, at jeg mener, at Vind er for lille et Sogn til at være en selvstændig Kommune. Ganske vist har vi Kommuner, som er mindre, men det er sikkert kun, hvor Forholdene har gjort det nødvendigt. Dersom alle Kommuner, der bestaar af mere end et Sogn, skal deles, hvad der jo maa være Hr. Jens Voldsteds Mening, er der en vid Mark at arbejde paa, eftersom vi saavel her i Amtet som i andre Amter har mange Kommuner bestaaende af to og ikke saa ofte af tre Sogne, og det er nu min Mening, at to Sogne kan administreres baade lige saa godt og sikkert lige saa billigt samlede, som naar de deles. Og i alle de Kommuner, som bestaar af to eller flere Sogne, vil det største Sogn jo som Regel faa de fleste Stemmer i Sogneraadet, men det er dog for haardt at mene eller sige, at Flertallet benytter deres Magt til at forfordele det mindre Sogn. Jeg synes virkelig, det er at kaste Snavs saavel paa Sogneraadet som paa de Mænd, der har valgt det. Hr. Jens Voldsted henviser mig til Estvad-Rønbjerg og mener, at jeg derfra maa vide, at Sogneraadets store Spillerum kan blive til Skade for det lille Sogn. Ja, ogsaa her er Hr. Jens Voldsted selvfølgelig langt klogere end jeg, men jeg skal dog tillade mig at oplyse, at i de 10 Aar, jeg havde den Ære at være Medlem af Estvad-Rønbjerg Sogneraad, var jeg Formand hele Tiden, og skønt Sogneraadet var sammensat af 5 Medlemmer fra Estvad, medens vi kun var to fra det lille Sogn, kan jeg dog forsikre Hr. Jens Voldsted, at jeg aldrig har mærket Ulemper i den antydede Retning. Hr. Jens Voldsted udtrykker sig saa smukt, naar han siger, at “jeg kender for Ret…”. Det lyder saa juridisk. Imidlertid kan jeg dog forsikre ham, at jeg ikke har skiftet Mening ved at læse hans juridiske Indlæg i Sagen, og forresten har jeg aldrig udtalt nogen bestemt Dom, men kun sagt, at efter min Mening var der ingen Grund til Deling. Jeg synes, det havde været lige saa rigtigt og lige saa berettiget, at han havde spurgt saavel Amtmanden som de øvrige valgte Medlemmer, hvorfor der ikke var en eneste af dem, der stemte for en Deling. Dersom min Anskuelse var saa forkert, var det mærkeligt, at ikke een hævede sin Røst imod mig. Er jeg ene om min forkerte Anskuelse, har det jo ingen Betydning. Deler derimod de øvrige Medlemmer samme, ja, saa ser det jo ud til, at Hr. Jens Voldsted spilder sine gode Evner. Dersom Hr. Jens Voldsted kan faa Sagen moden til Behandling, saaledes at den nødvendige Enighed er til Stede, er det ikke usandsynligt, at jeg kan stemme for en Deling, hvis jeg til den Tid har Sæde i Amtsraadet, men det vil sikkert vise sig, at den vil faa Vanskeligheder nok at gennemgaa, inden den absolut nødvendige Billigelse gives af Ministeriet. Hermed er dette Ordskifte sluttet for mit Vedkommende.
Carl Korsgaard, Fjordvang.’
-Holstebro Dagblad, den 17. april 1904.

– – –

‘Vinding-Vind Kommunes Beboere indbydes til et Møde for Vinding Sogns Vedkommende i Vinding Forsamlingshus Fredag den 8. Marts, Eftm. Kl. 2, og for Vind Sogns Vedkommende samme Dag og Tid i Vind Skole til Forhandling om, hvorvidt der maatte være Stemning for en Adskillelse af Vinding og Vind Sogne i kommunal Henseende, og til eventuelt at foretage Valg af et Udvalg til at arbejde for Sagens videre Fremme.
Sogneraadet’
-Holstebro Dagblad, den 4. marts 1912.

fortsat:

‘De kommunale Møder i Vinding og Vind i Fredags angaaende Sogneadskillelsen i kommunal Henseende havde fundet almindelig Tilslutning. Der var Stemning for at gøre Forsøg paa en Overenskomst, og der nedsattes paa begge Steder et 10-Mands Udvalg til at arbejde for Sagen. Af disse valgtes foruden Sogneraadets Medlemmer Anders Fonager, Anders Kjær, Jens Hedegaard og Poul Kr. Svenstrup i Vinding og Plantør Tang, Lærer Norborg, Kristian Blaabjerg, Anders Spartoft, Jakob Brandtoft, Niels Blæsbjerg og Jens Søndergaard i Vind. Udvalget holder sit første Møde i Agerfeld Skole førstkommende Fredag.’
-Holstebro Dagblad, den 12. marts 1912.

– – –

‘Sogneadskillelsen i Vinding-Vind: Paa et Møde i Gaar bestemtes, at et Udvalg for Vind Sogn skulde udarbejde en Arbejdsplan, som der saa efter senere Forhandlinger skal gaaes frem efter.’
-Holstebro Dagblad, den 7. januar 1921.

– – –

‘Poetisk farvel i byrådssalen: Kommunalbestyrelsens “poet”, den 70-årige forhenværende skovarbejder Holger Mogensen (S) sluttede gårsdagens møde med et poetisk farvel og tak til de andre efter sine godt syv år i den kommunalpolitiske arbejde:

                                                                                 Debatten her i vores byrådssal,
                                                                                 den gå sommetider op og ned i bakkedal,
                                                                                 den kan gå på kryds og tværs
                                                                                 osse sommetider træls på vise og vers.

                                                                                 Tonen kan være både mild og hvas,
                                                                                 men hvis den bliver alt for krads,
                                                                                 så er det borgmesteren sige,
                                                                                 at salontonen må vi ej gerne fravige.

                                                                                 Men hvis ens ønsker bliver stemt ned,
                                                                                 så kan man godt blive lidt vred,
                                                                                 men så får man at vide
                                                                                 fra den borgerlige side,
                                                                                 at man aldrig må glemme,
                                                                                 at det er dem, der har de flestes stemme,
                                                                                 at deres magt kan ingen forklejne,
                                                                                 derfor er det altid dem, der vil sejre.

                                                                                 Men hvad er så sejrens pris,
                                                                                 ikke for os alle, ret så vis,
                                                                                 men for overmagt man må sig bøje,
                                                                                 så der er man tvunget til at falde til føje:
                                                                                 But thank you all together –
                                                                                 I forget you never!’
-Holstebro Dagblad, den 19. december 1989.

– – –

Socialforhold, herunder fattigvæsen og sygekasse – små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

‘Bestillingen som Distriktsjordemoder i Vinding Distrikt, der omfatter Vinding og Vind Sogne samt en Del af Nørre Omme Sogn, vil i den nærmeste Fremtid blive ledig. Foruden den aarlige Løn, 110 Kr., oppebærer Jordemoderen et Præstationsvederlag af 240 Kr. aalig, hvorhos hun har Brugen af Bolig med Jordlod. Boligen er hun pligtig at vedligeholde, ligesom hun ogsaa er pligtig at svare alle Skatter og Afgifter af samme undtagen kgl. Skatter. Ansøgninger om denne Bestilling, ledsagede af sædvanligt Lærebrev, Forholdsattester og Oplysninger om Alder m.m., indgives inden 5. Maj d. A. til undertegnede Amtmand.
Ringkjøbing Amthus, den 19. April 1884, Bardenfleth.’
-Holstebro Dagblad, den 22. april 1884.

– – –

‘Ringkjøbing Amtsraadsforhandlinger, pkt. 287: Fattigvæsnet – Vinding-Vind Sogneraad sender Tegning og Overslag til et nyt Fattighus i Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 30. juni 1884.  

– – –

‘Anerkendelse af Sygekasser: I Henhold til Lov om anerkendte Sygekasser er der meddelt Vind Sogns Sygekasse i Ringkjøbing Amt offentlig Anerkendelse fra den 1. Oktbr.’
Holstebro Avis, den 12. oktober 1898.

– – –

Læs hele den følgende beretning og samtidens reaktioner derpå øverst på siden under menupunktet ‘Kender du historien om…’ -> ‘Staklen, der døde af sult’:

‘Død af Sult paa en Fattiggaard – hvordan fattige behandles: Et Par Mil Syd for Holstebro ligger Sognet Vinding-Vind. Paa Vind Kirkegaard begravedes for et Par Uger siden Liget af en 60-aarig Mand, som i den sidste Tid havde haft ophold i Fattighuset. Manden, J. Chr. Leth, var en stakkels halvfjollet Person, som ganske var ude af Stand til at udføre noget Slags Arbejde. Han fik Bolig i Fattighuset, hvor han boede aldeles ene. Føden maatte han imidlertid selv skaffe sig, og skønt han, svag og fjollet som han var, ikke kunde arbejde, og ingen vilde have ham i Arbejde, truede Sognefogden i Vind ham dog stadig og befalede ham, at han skulde lade Tiggeri være…’.

– – –

‘Offentlig Vaccination foretages af Distriktslægen Mandag den 20. Maj i Vinding Skole Kl. 3 og i Vind Skole Kl. 4½.’
-Holstebro Dagblad, den 12. maj 1901.

– – –

‘Vind Sygekasse holdt i Mandags sin aarlige Generalforsamling i Vind Skole, hvor Regnskabet fremlagdes og godkendtes. Formanden, Lærer Gravesen, Vind, gav nogle Oplysninger om Kassens Status m.m. Der er nu 96 Medlemmer i Vind Sygekasse (sidste Aar 84). Kassebeholdningen var 1. Januar 1908 45 Kr. 11 Øre, i Kontingent er i 1908 indbetalt 319 Kr. 48 Øre, modtaget Statstilskud 221 Kr. 37 Øre og desuden flere smaa Indtægter. I Sygepenge er i Aarets Løb udbetalt 16 Kr., for Sygehusophold 14 Kr. 5 Øre og Lægeregninger 520 Kr. 80 Øre. Formandens Løn 25 Kr. og andre Udgifter 5 Kr. 17 Øre. 1. Januar 1909 var Kassebeholdningen 86 Kr. 57 Øre, i Sparekassen indestaar 254 Kr. 42 Øre, Sygekassen udviser en Formuenedgang i Aarets Løb paa 4 Kr. 89 Øre. Det vedtoges at forhøje Formandens Løn til 35 Kr. aarlig. Af Bestyrelsesmedlemmer afgik efter Tur Formanden, Lærer Gravesen og Marinus Pedersen, Blaakjær. Desuden Tømrer Mads Mosetoft, som er afgaaet ved Døden. Formanden ønskede ikke at modtage Genvalg, og Marinus Pedersen, Blaakjær Mark, valgtes derefter til Formand. Endvidere valgtes til Bestyrelsesmedlemmer Boelsmand Jens Poulsen, Røjkjær og Lærer Larsen, Straasø. Til Revisorer for næste Aar valgtes Lærer Gravesen, Vind, og Jakob Jensen Brandtoft, Vind. Det forventede Statstilskud til Vind Sygekasse til næste Aar er 255 Kr. 90 Øre.’
-Holstebro Dagblad, den 22. januar 1909.

– – –

‘Vind Sogns Sygekasse holdt i Onsdags sin ordinære Generalforsamling i Vind Skole. Der var mødt forholdsvis faa Medlemmer. Formanden, Marinus Pedersen, Blaakærhus, oplæste det reviderede Regnskab, der godkendtes, og gav Oplysning om Foreningens Virksomhed i 1909. Sygekassen har gaaet rigtigt godt og haft en Formuefremgang af 148 Kr. 27 Øre. Den samlede Indtægt har været 991 Kr. 81 Øre, deraf bl.a. 390 Kr. 30 Øre i Kontingent og 255 Kr. 90 Øre i Statstilskud. Den samlede Udgift har været 990 Kr. 01 Øre, deraf bl.a. til Lægeregninger 407 Kr. 80 Øre og Dagpenge 42 Kr. Det forventede Statstilskud for næste Aar er 275 Kr. 06 Øre. Medlemsantallet 1. Januar 1910 var 102. Derefter foretoges Valg af to Bestyrelsesmedlemmer. De afgaaende var Anders Stubkjær, Nybo, og Anders Boutrup Andersen, Spartoft, som begge genvalgtes. Til Revisorer nyvalgtes N. Kr. Katborg, Blaabjerg, og Jens Mikkelsen, Vind Kirkeby, som Suppleant Mads Jacobsen, Røjkær. Som Voldgiftsmænd for 2 Aar valgtes Peder Blaabjerg, Gosmer, Poul Kr. Poulsen, Damtoft, og Murer Visti Pedersen, Vind Kirkeby. Da der snart skal trykkes ny Vedtægter for Sygekassen, kunde nogle Forandringer være ønskelige. Til at affatte disse nedsattes et Udvalg, nemlig Formanden, Marinus Pedersen, samt Lærer Larsen, Straasø, og Niels Kr. Katborg, Blaabjerg. Det vedtoges, at Kontingentet skal være betalt inden den 15. i første Maaned af hvert Kvartal, ligeledes at ethvert Lægebesøg eller en Konsultation straks skal meldes til Kredsforstanderen. Lægekørsel for Sygekassen er af Sogneraadet overdraget Jens Mikkelborg, Vind, og Kørselen med Patienter til Lægen er overdraget Købmand J. Chr. Jensen, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 4. februar 1910.

– – –

‘Vind Sygekasse har efter Udkast af det nedsatte Udvalg ved to efter hinanden afholdte Generalforsamlinger – med Sygekasseinspektoratets forventede Godkendelse – foretaget forskellige Forandringer i Vedtægterne, bl.a. at der først faas Dagpenge efter 7 Dages Forløb under Sygdom, og at Kontingent skal være betalt senest den 15. i første Maaned i Kvartalet, samt adskillige flere Smaaændringer.’
-Holstebro Dagblad, den 22. marts 1910.

– – –

‘Vind Skole er foreløbig lukket paa Grund af nogle lettere Tilfælde af spansk Syge i Distriktet.’
-Holstebro Dagblad, den 17. december 1918.

fortsat:

‘Den spanske Syge synes nu at være færdig i Vind. Næsten alle er nu raske, og Skolerne aabnes i Morgen.’
-Holstebro Dagblad, den 28. januar 1919.

– – –

‘Vind Sygekasse holdt i Onsdags Generalforsamling i Vind Forsamlingshus. Formanden, Marinus Pedersen, gennemgik det reviderede Regnskab, der godkendtes. Af Regnskabet fremhæves: Medlemsbidrag 884 Kr. 28 Øre, indbetalt for Sygesedler 73 Kr. 50 Øre, Indskud af ny Medlemmer m.m. 109 Kr. 80 Øre, Statstilskud 567 Kr. Hævet i Banker og Sparekasser 970 Kr. Indtægten i alt 2.708 Kr. 84 Øre. Udbetalt i Dagpenge i Hjem og Sygehus 51 Kr., Betaling paa Sygehuse 617 Kr. 30 Øre og paa andre Sygehuse 55 Kr., Betaling til Lægerne 926 Kr. 25 Øre, Driftsudgifter 86 Kr. 94 Øre, indsat i Banker og Sparekasser 777 Kr., i alt samlet Udgift 2.693 Kr. 46 Øre. Medlemstallet var 1. Januar 1919 101 Mænd og 103 Kvinder, i alt 204 Medlemmer. I Aarets Løb er optaget 7 Mænd og 6 Kvinder over 40 Aar. Af Bestyrelsen afgik efter Tur Formanden, Marinus Pedersen, Poul R. Poulsen, Bjerregaard, og Lærer Larsen, Straasø. Alle tre genvalgtes. Ligeledes genvalgtes Lærer Norborg, Vind, som Revisor og Chr. Sandfær Poulsen og Købmand J. Chr. Jensen, Vind, som Suppleanter. Generalforsamlingen vedtog at forhøje Formandens Løn fra 50 til 100 Kr. aalig, eftersom Arbejdet med Kassen bliver større og større. Der var god Tilslutning til Generalforsamlingen.’
-Holstebro Dagblad, den 14. februar 1919.

– – –

Blandede bolsjer – små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

‘Folketællingen: Vinding Sogn har en Folkemængde af 713, deraf Mandkjøn 354 og Kvindekjøn 359. Vind Sogn har 449, deraf Mandkjøn 219 og Kvindekjøn 130. Begge Sogne, som danne een Kommune, har altsaa tilsammen en Folkemængde af 1047.’
-Holstebro Avis, den 14. februar 1880.

– – –

‘Mødet i Vind angaaende Elektricitetssagen i Onsdags havde det Resultat, at mange tegnede sig og vilde have Del i Værket. Der valgtes et Udvalg paa tre Mand til at arbejde videre for Sagen, nemlig Karl Kirkegaard, Vind, Plantør Tang, Straasø, og Martin Jensen, Spartoft.’
-Holstebro Dagblad, den 7. december 1918.

– – –

‘Telefoncentral i Vind: Der arbejdes for at faa oprettet en Telefoncentral i Vind, formodentlig i Vind Kirkeby. Der er tegnet 15 Abonnenter, og Begæring om Oprettelsen er indsendt til Selskabet. Man ønsker Centralen, saa snart det kan lade sig gøre.’
-Holstebro Dagblad, den 7. december 1918.

fortsat:

‘Vind: Alle, der interesserer sig for Oprettelsen af en Telefoncentral i Vind, bedes møde i Forsamlingshuset Mandag den 1. Decbr. Kl. 6½.’
-Holstebro Dagblad, den 27. november 1919.

fortsat:

‘Vind Forsamlingshus – Onsdag den 16 ds. Kl. 2: Møde om Oprettelse af en Telefoncentral.’
-Holstebro Dagblad, den 14. januar 1924.

fortsat:

‘Vind Telefoncentral: Alle, der har tegnet sig, indbydes til Møde i Vind Skole Lørdag den 23. ds. Kl. 7 præcis. Der skal vælges Repræsentanter til at rejse til Aarhus.’
-Holstebro Dagblad, den 20. februar 1924.

– – –

‘Kreaturtællingen: I Vind Sogn viste Optællingen Heste 231 (i Fjor 211), Køer 363 (372), Kvier 142 (124), Tyre 45 (37), Kalve 246 (264), Faar og Lam 1012 (909) og Svin 233 (296).’
-Holstebro Dagblad, den 29. juli 1919.