Politik og samfundsforhold

OBS: Siden er pt. under opbygning…

 

Sogn og kommune

1841-1867: Vinding-Vind sogneforstanderskab

Formænd:
1841-1844: Pastor Henrik Rudolf Buchhave (1802-1865)
1844-1853: Pastor Niels Henrik Schnegelsberg (1810-1876)
1853-1856: Pastor Peder Daniel Blicher (1811-1865)
          1857: P. Chr. Bojsen, Resdal
1858-1859: Pastor Peder Daniel Blicher (1811-1865)
          1860: Fr. Pedersen, Sdr. Ramskov
          1861: Chr. Christensen Klejnstrup
1862-1867: Jens Toustrup

– – –

1867-1970: Vinding-Vind kommune

Sognerådsformænd:
1867-1870: Jens Madsen Toustrup
1871-1872: Niels Tusholt
          1873: Mikkel Ramskov
1874-1878: Pastor Victor Christian Jørgensen (1817-1891)
1879-1882: Jens Toustrup
1883-1886: Jens Hedegaard
1887-1888: Niels Madsen (1853-1936), Tjagvad
          1889: Søren Pogager
1890-1891: Chr. Tegager
1892-1897: Jens Hedegaard
1898-1900: Niels Peter Jørgensen Tingsager (1844-1929), Vinding
1901-1903: Anders Kjær (f. Pedersen, 1859-1945), Blaakjær i Vind
1904-1906: Jens Chr. Bæklund
1907-1909: Anders Fonager (1872-1959), Vinding
1909-1923: Søren Peter Kjærgaard (1878-1957), Vinding
1923-1943: Anders Fonager (1872-1959), Vinding
1943-1946: Jens Christian Karl Hedegaard (1887-1946), Vinding
1946-1954: Johan Marinus Poulsen (1892-1976), Vinding
1954-1966: Svend Bilberg (1909-2005), Vinding
1966-1970: Christian Richard Saaugaard (1915-1994), Vinding

Fra Vind, medlemmer af Vinding-Vind sogneråd:
                   : Kjeld Mohrsen (1829-1918), Troldtoft
1879-1885 og igen 1891-1897: Anders Jensen (1845-1931), Brandtoft
    -1882-   : Laurits Lauritsen (o.1821-1909), Viholm
    -1882-   : Peder Jacobsen (1824-1894), Blåkjær
    -1882-   : Christen Hansen Svendsen (1834-1904), Fuglsang
    -1883-   : Jens Peter Knudsen (1831-1914), Gosmer
    -1883-   : Jacob Kyndesen (1849-1912), Østergård
    -1896-   : Jens Laursen (1860-1932), Sandfær
    -1897-   : Jens Jacobsen (1846-1923), Skold
    -1903-   : Laust Poulsen (1866-1911), Meldgård
    -1903-   : Niels Christian Jensen Katborg (1871-1922), Blåbjerg
1909-         : Karl Jensen Kirkegaard (1872-1952), Kirkegård
1925-         : Jens Bak Poulsen (1890-1975), Sønder Vindgab
1946-1970: Kjeld Kirkegaard (1903-1985), Vesterbo
                    : Kaj Poulsen (1920-1995), Sønder Vindgab

– – –

1970-2006: Trehøje kommune

Borgmestre:
1970-1982: Christian Richard Saaugaard (1915-1994), Vinding
1982-1998: Jens Pedersen (1933-2017), Vildbjerg
1998-2006: Svend Blæsbjerg (1941-2020), Vildbjerg

Fra Vind, medlemmer af kommunalbestyrelsen:
1970-         : Sigfred Emanuel Pedersen (1924-1996), Blåkjærhus
1978-1981 og igen 1987-1989: Holger Orla Mogensen (1919-2004), Vind by
         -1987: Svend Aage Lauritsen (1938-1987), Vesterbo
                   : John Astrup, Vind by
                   : Tonni Bjerrum, Kirkegård
                   : Ester Larsen, Voldstedgård

– – –

Siden 2007: Herning kommune

Borgmestre:
2006-2021: Lars Krarup
2021-         : Dorte West

– – –

Amt og region

1970-2006: Ringkøbing amt

Amtsborgmestre:
1970-1981: Aage Ebbensgaard (1910-1990)
1982-1983: Lars Agerskov (1928-1983)
1983-1992: Anton Kristensen (1921-2019)
1992-1996: Svend Erik Kristensen (1932-2001)
1996-2006: Knud Munk Nielsen

– – –

Siden 2007: Region Midtjylland

Formænd:
2007-2018: Bent Hansen
2018-         : Anders Kühnau

– – –

Sognefogeder i Vind

    -1850-    : Christen Jensen (o.1808-1860), Østergård
    -1860-    : Peder Mede Andersen (1825-1912), Øster Skovgård
    -1880-    : Søren Andersen (1825-1893), Vindby
         -1899: Johannes Mikkelsen (1858-1930), Vildkilde
1899-         : Jens Jensen Voldsted (1860-1923), Voldstedgård
                   : Didrik Bendtsen (1884-1954), Søndergård

– – –

Små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

Om Jeppe Madsen Brøde (o. 1808-1897), Bahr:

‘Velærværdige Hr. Pastor Blicher i Vinding!
I det udkomne Udtog af Amtsraadsforhandlinger i Mødet den 21de og 22de November forrige Aar staaer anført saaledes: “Andragende fra Pastor Blicher i Vinding, hvori han klager over, at Skolepatronen i Vind, Jeppe Bahr, saa godt som egenmægtigen har affattet Skoleligningen.” Da det er bekjendt nok, at vi fire Sogneforstandere i Vind affattede Ligningen i Forening, saa forekommer det mig besynderlig, at De, Hr. Pastor, kunde skrive, at jeg alene havde udført denne Bestilling, og jeg tillader mig derfor herved at forespørge Dem, hvorfra eller af hvem De havde faaet en saa falsk Efterretning? Deres Svar herpaa udbedes, da jeg er bestemt paa at vil have mig den Beskyldning fralagt, at jeg egenmægtigen skulde have forfattet en Skoleligning.
Vind, den 18de April 1860, ærbødigt Jeppe Bahr.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 19. april 1860.

– – –

Om Mads Andersen (1828-1871), Løvhus og Peder Mede Andersen (1825-1912), Øster Skovgård:

‘Taksigelse til Sognefogden i Vind, Peder Skovgaard: Jeg kan nu ikke her benævne alle hans Fortjenester, thi de ere mange, men den Iver i Sagkyndighed, som han har udført, det fortjener at benævnes. Allerførst i afvigte Sommer 1864 saae vi ham drage mod Syden med Sogneforstander Jeppe Bahr, for i Forening med ham og en anden Mand, navnlig Esper Røjkjær, at tilkæmpe og afliste Fuglsang Eier den Ret, at Jeppe Bahrs Faar frit og uden videre maatte afgræsse deres Korn, og for den derved opflammende Tvist tilkommer Peder Skovgaard Æren. Atter i samme Sommer har han udmærket sig angaaende en Fægtning mellem tvende Koner i Søndergaard, og der øvede han venlig Daad ved altid at slutte sig til den Stærke, ikke at tale om Ret, thi det holder han just ikke saa meget af. Nu seer vi ham atter i Virksomhed, han har nu atter sluttet sig til den allierede Forsamling, som bestaaer af David Jensen, Peder Christian Andersen og Søren Borch med flere meget velbevandrede Mænd, som nu alt har til Formaal heelt og ganske at ruinere og tilintetgjøre Mads Andersen Løvhuus, og fremgaaer det dog ganske tydelig, at i den Sag er der megen Løgn og store Usandheder, som især i fuldeste Maal er rettet af de tvende uberettigede Syns- og Taxationsmænd, der nu ikke paa een Maade, men paa flere, har skrevet det, som paa det bestemteste kan modbevises, saa det synes mig klart, hvor lidet de ærede Mænd anseer den Ed, hvorved de er fæstet. Det har nu altid været smukt, at Mænd af Rang antog sig den Betrængtes Sag og forsøgte at forsvare den mod Vold og Overgreb. Men derimod at hjælpe den meget Stærkere med at fortrykke den meget Svagere, det fortjener efter min Mening en især lav Omtale. 
Mads Andersen Løvhuus.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 14. januar 1865.

fortsat:

‘I Anledning af Mads Andersen Løvhuus’ Inserat i dette Blads Nr. 6 for Løverdagen den 14de dennes, skulde Undertegnede, som er berørt i dette pæne Stykke, ikke undlade at gjøre følgende Bemærkninger: Hvad Mads Andersens Udtryk “velbevandrede Mænd” angaaer, forekommer det os, at han burde have fremført i hvilken Egenskab vi vare bevandrede. For at sætte Publicum i Kundskab om Sagen, da er denne jo saaledes: Mads Andersen har alt i flere Aar ladet sine Kreaturer og Faar afgræsse paa vore ved hans Eiendom beliggende Enge, men da vi nu uagtet flere ham i Mindelighed givne Paamindelser, have taget Sagen fra en alvorligere Side, og ladet ham indstævne for Retten, er det vel at han kalder os “den allierede Forsamling”. Mon man, fordi man vil værne sig mod Voldsmænds Overlast, derfor kan kaldes “en allieret Forsamling”? Hvorledes kan Mads Andersen fremsætte, at det er vor Hensigt at ruinere og tilintetgjøre ham? Maaskee han troer sig ikke istand til at kunde bestaae, naar han ikke, som hidtil paa en ulovlig Maade maa afbenytte vore Enge. Hvad Synet over vore Enge angaaer, som var saa meget stødende for Mads Andersen, da maa vi hertil svare, at Hr. Overauditeur Olsen selv fremsagde i Retten, at det var godt disse bleve synede, og eftersom der ingen Sognesynsmænd her forefindes, saa valgte vi Sognefogderne i Vinding og Vind hertil, og det af dem foretagne Syn, som just ikke blev til Mads Andersens Fordeel, vil de med Ed bekræfte, saa Beskyldningen “megen Løgn og Usandheder” vil falde paa den, af hvem det er fremført. Forøvrigt maa vi, hvad Sognefoged Peder Skovgaard angaaer, bemærke, at han er en retsindig Mand, der er agtet og æret af Alle, og som vil fare med Ret og Sandhed, thi han er sandelig ikke den Mand, der gaaer uden om Retten, som Mads Andersen beskylder ham for. Ligeledes er Sognefogden i Vinding os ogsaa bekjendt som en meget retskaffen Mand. Det er os endelig noget uforklarligt, hvorledes Mads Andersen i sit Inserat omtaler Sagen mellem Jeppe Bahr og Fuglsang Eier fra sidste Sommer, med mindre at den som opreiste denne Sag, ikke selv havde Evne til at forfatte et Stykke til Avisen, og desaarsag har henvendt sig til Mads Andersen, som han maa have anseet for en sagkyndig Mand, dog uden videre at betænke, om han farer med Ret og Retfærdighed. Forøvrigt bevises herved en ikke smuk Characteer, da Faaresagen faldt bort uden videre Resultat, at der saa søges ad omveie at faae denne Sag berørt i Avisen.
Vind, den 21de Januar 1865,
David Jensen     Peder Christian Andersen     Søren Borch.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 26. januar 1865.

fortsat:

‘I Anledning af Mads Andersen Mikkelborg eller Løvhuus’ Inserat i dette Blads Nr. 6, hvori han ytrer, at den foretagne Taxation er foretaget af tvende uberettigede Taxationsmænd, skulle jeg for mit Vedkommende blot bemærke, at jeg som var een af disse Mænd, har efter min fulde Overbeviisning taxeret retfærdig og er villig til at aflægge Ed derpaa. Jeg foretog en Reise i den Anledning til Holstebro, men kunde ikke blive afhørt, og Grunden dertil er mig ubekjendt.
Christen Kleinstrup, Sognefoged.’
-Holstebro Avis og Avertissementstiden, den 26. januar 1865.

fortsat:

‘Erkjendtlighed til Mads Andersen Løvhuus (født Mikkelborg) for hans til mig i dette Blads Nr. 6 rettede Taksigelse: Da jeg i Din skjønne Tagsigelse saae, at der var indløben megen Løgn og Usandhed, saa har jeg fattet den Beslutning at imødegaa Dine store Løgne og Usandheder, for at dette Blads Læsere, som ikke kjender Dig personlig, kunne komme til at Kundskab om, hvilken brav og herlig Mand Du er. Med Hensyn til Tvisten mellem Jeppe Bahr og Fuglsang Eier, hvorom Du skriver at jeg fortjener Æren, da tør jeg, overeensstemmende med Sandhed, herved erklære, at jeg virkede alt Muligt for at faae Striden bilagt i Mindelighed. Forøvrigt er denne Sags rette Sammenhæng Dig vist ubekjendt, dog skal jeg for endeel her undskylde Dig, eftersom Du formodentlig af et andet ondskabsfuldt Menneske, denne Sag vedkommende, er brugt som et Redskab til at udføre, hvad det ikke vel selv kunde gjøre. Hvem der af Konerne i Søndergaard fik Medhold, er Dig vist heelt ubekjendt, og hvad Ret og Retfærdighed angaaer, er der formodentlig heri ingen, der mere gaaer udenom end Dig, thi i Løgn og Usandheder synes Du at indtage en fremragende Plads. Hvad Dit sidste Hovedstykke angaaer med Hensyn til Syns- og Taxationsforretningen, da er denne udført efter bedste Skjønnende og saaledes, som vi med Ed er villig til at bekræfte, hvor og naar forlanges. Du maa være forvisset om, at vi ikke for Dine ulovlige Handlingers Skyld svigte den Ed, vi engang have aflagt. Sluttelig maa jeg endnu tilføie, at eftersom der ere saa mange agtede Mænd, der sigte Dig for ulovlig Handlemaade, er det et talende Beviis for, at Du selv er den, der vandrer langt udenom Sandhed og Ret.
Skovgaard i Vind, den 24. Januar 1865,
Peder Andersen.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 28. januar 1865.

– – –

‘Ringkjøbing Amtsraad: Formanden meddelte, at han efter Samraad med vedkommende Udvalg paa Amtsraadets Vegne havde tilladt Vinding-Vind Sogneraad at erhverve Ane Marie Hansen ‘Sols’ Ejendom i Vind for 150 Kr. og Aftægt og 19 3/4 Tdr. Land Hede af Sognefoged Johannes Mikkelsens Ejendom for 6 Kr. 50 Øre pr. Td. Land, paa hvilke Arealer i Forbindelse med 36 Tdr. Land af Kommunens egen Ejendom agtes anlagt en Kommuneplantage.’
-Holstebro Dagblad, den 30. november 1893.

– – –

‘Ny Sognefoged: Ringkjøbing Amt har beskikket Gaardejer Jens Jensen af Voldsted i Vind til Sognefoged for Vind Sogn i Stedet for Husmand Johs. Mikkelsen af Vind som efter Ansøgning er bleven entlediget.’
-Holstebro Dagblad, den 4. juli 1899.

– – –

‘Ringkøbing Amtsraad holdt i Dag Møde paa Ringkøbing Raadhus: Andragende fra forskellige Beboere af Vinding Sogn om Ophævelse af dette Sogns kommunale Forbindelse med Vind Sogn. Formanden: Da der ikke er opnaaet Overenskomst mellem de to Sogne om Vilkaarene for Adskillelsen, vil der ikke foreløbig være at foretage noget i Sagen: Samtykke kunde for Tiden ikke indrømmes.’
-Holstebro Avis, den 25. februar 1904

– – –

‘Sogneraadsvalget i Vinding og Vind agtes afholdt den 12. Marts. Det er ordnet saaledes, at hvert Sogn stemmer for sig, men paa en Dag. I Vinding Sogn er 277 Vælgere opført paa Valglisten og i Vind Sogn 130 Vælgere. Desuden er der nu paa Tillægslisten opført enkelte, som var forglemte eller først i sidste Øjeblik fik Valgret.’
-Holstebro Dagblad, den 24. februar 1909.

– – –

‘Vinding-Vind Kommunes Beboere indbydes til et Møde for Vinding Sogns Vedkommende i Vinding Forsamlingshus Fredag den 8. Marts, Eftm. Kl. 2, og for Vind Sogns Vedkommende samme Dag og Tid i Vind Skole til Forhandling om, hvorvidt der maatte være Stemning for en Adskillelse af Vinding og Vind Sogne i kommunal Henseende, og til eventuelt at foretage Valg af et Udvalg til at arbejde for Sagens videre Fremme.
Sogneraadet’
-Holstebro Dagblad, den 4. marts 1912.

fortsat:

‘De kommunale Møder i Vinding og Vind i Fredags angaaende Sogneadskillelsen i kommunal Henseende havde fundet almindelig Tilslutning. Der var Stemning for at gøre Forsøg paa en Overenskomst, og der nedsattes paa begge Steder et 10-Mands Udvalg til at arbejde for Sagen. Af disse valgtes foruden Sogneraadets Medlemmer Anders Fonager, Anders Kjær, Jens Hedegaard og Poul Kr. Svenstrup i Vinding og Plantør Tang, Lærer Norborg, Kristian Blaabjerg, Anders Spartoft, Jakob Brandtoft, Niels Blæsbjerg og Jens Søndergaard i Vind. Udvalget holder sig første Møde i Agerfeld Skole førstkommende Fredag.’
-Holstebro Dagblad, den 12. marts 1912.

– – –

‘Sogneadskillelsen i Vinding-Vind: Paa et Møde i Gaar bestemtes, at et Udvalg for Vind Sogn skulde udarbejde en Arbejdsplan, som der saa efter senere Forhandlinger skal gaaes frem efter.’
-Holstebro Dagblad, den 7. januar 1921.

– – –

‘Poetisk farvel i byrådssalen: Kommunalbestyrelsens “poet”, den 70-årige forhenværende skovarbejder Holger Mogensen (S) sluttede gårsdagens møde med et poetisk farvel og tak til de andre efter sine godt syv år i den kommunalpolitiske arbejde:

                                                                                 Debatten her i vores byrådssal,
                                                                                 den gå sommetider op og ned i bakkedal,
                                                                                 den kan gå på kryds og tværs
                                                                                 osse sommetider træls på vise og vers.

                                                                                 Tonen kan være både mild og hvas,
                                                                                 men hvis den bliver alt for krads,
                                                                                 så er det borgmesteren sige,
                                                                                 at salontonen må vi ej gerne fravige.

                                                                                 Men hvis ens ønsker bliver stemt ned,
                                                                                 så kan man godt blive lidt vred,
                                                                                 men så får man at vide
                                                                                 fra den borgerlige side,
                                                                                 at man aldrig må glemme,
                                                                                 at det er dem, der har de flestes stemme,
                                                                                 at deres magt kan ingen forklejne,
                                                                                 derfor er det altid dem, der vil sejre.

                                                                                 Men hvad er så sejrens pris,
                                                                                 ikke for os alle, ret så vis,
                                                                                 men for overmagt man må sig bøje,
                                                                                 så der er man tvunget til at falde til føje:
                                                                                 But thank you all together –
                                                                                 I forget you never!’
-Holstebro Dagblad, den 19. december 1989.

– – –

Sundhed og sygekasse

Små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

‘Bestillingen som Distriktsjordemoder i Vinding Distrikt, der omfatter Vinding og Vind Sogne samt en Del af Nørre Omme Sogn, vil i den nærmeste Fremtid blive ledig. Foruden den aarlige Løn, 110 Kr., oppebærer Jordemoderen et Præstationsvederlag af 240 Kr. aalig, hvorhos hun har Brugen af Bolig med Jordlod. Boligen er hun pligtig at vedligeholde, ligesom hun ogsaa er pligtig at svare alle Skatter og Afgifter af samme undtagen kgl. Skatter. Ansøgninger om denne Bestilling, ledsagede af sædvanligt Lærebrev, Forholdsattester og Oplysninger om Alder m.m., indgives inden 5. Maj d. A. til undertegnede Amtmand.
Ringkjøbing Amthus, den 19. April 1884, Bardenfleth.’
-Holstebro Dagblad, den 22. april 1884.

– – –

‘Offentlig Vaccination foretages af Distriktslægen Mandag den 20. Maj i Vinding Skole Kl. 3 og i Vind Skole Kl. 4½.’
-Holstebro Dagblad, den 12. maj 1901.

– – –

‘Vind Sygekasse holdt i Mandags sin aarlige Generalforsamling i Vind Skole, hvor Regnskabet fremlagdes og godkendtes. Formanden, Lærer Gravesen, Vind, gav nogle Oplysninger om Kassens Status m.m. Der er nu 96 Medlemmer i Vind Sygekasse (sidste Aar 84). Kassebeholdningen var 1. Januar 1908 45 Kr. 11 Øre, i Kontingent er i 1908 indbetalt 319 Kr. 48 Øre, modtaget Statstilskud 221 Kr. 37 Øre og desuden flere smaa Indtægter. I Sygepenge er i Aarets Løb udbetalt 16 Kr., for Sygehusophold 14 Kr. 5 Øre og Lægeregninger 520 Kr. 80 Øre. Formandens Løn 25 Kr. og andre Udgifter 5 Kr. 17 Øre. 1. Januar 1909 var Kassebeholdningen 86 Kr. 57 Øre, i Sparekassen indestaar 254 Kr. 42 Øre, Sygekassen udviser en Formuenedgang i Aarets Løb paa 4 Kr. 89 Øre. Det vedtoges at forhøje Formandens Løn til 35 Kr. aarlig. Af Bestyrelsesmedlemmer afgik efter Tur Formanden, Lærer Gravesen og Marinus Pedersen, Blaakjær. Desuden Tømrer Mads Mosetoft, som er afgaaet ved Døden. Formanden ønskede ikke at modtage Genvalg, og Marinus Pedersen, Blaakjær Mark, valgtes derefter til Formand. Endvidere valgtes til Bestyrelsesmedlemmer Boelsmand Jens Poulsen, Røjkjær og Lærer Larsen, Straasø. Til Revisorer for næste Aar valgtes Lærer Gravesen, Vind, og Jakob Jensen Brandtoft, Vind. Det forventede Statstilskud til Vind Sygekasse til næste Aar er 255 Kr. 90 Øre.’
-Holstebro Dagblad, den 22. januar 1909.’

– – –

‘Vind Sygekasse har efter Udkast af det nedsatte Udvalg ved to efter hinanden afholdte Generalforsamlinger – med Sygekasseinspektoratets forventede Godkendelse – foretaget forskellige Forandringer i Vedtægterne, bl.a. at der først faas Dagpenge efter 7 Dages Forløb under Sygdom, og at Kontingent skal være betalt senest den 15. i første Maaned i Kvartalet, samt adskillige flere Smaaændringer.’
-Holstebro Dagblad, den 22. marts 1910.

– – –

‘Vind Skole er foreløbig lukket paa Grund af nogle lettere Tilfælde af spansk Syge i Distriktet.’
-Holstebro Dagblad, den 17. december 1918.

fortsat:

‘Den spanske Syge synes nu at være færdig i Vind. Næsten alle er nu raske, og Skolerne aabnes i Morgen.’
-Holstebro Dagblad, den 28. januar 1919.

– – –

‘Vind Sygekasse holdt i Onsdags Generalforsamling i Vind Forsamlingshus. Formanden, Marinus Pedersen, gennemgik det reviderede Regnskab, der godkendtes. Af Regnskabet fremhæves: Medlemsbidrag 884 Kr. 28 Øre, indbetalt for Sygesedler 73 Kr. 50 Øre, Indskud af ny Medlemmer m.m. 109 Kr. 80 Øre, Statstilskud 567 Kr. Hævet i Banker og Sparekasser 970 Kr. Indtægten i alt 2.708 Kr. 84 Øre. Udbetalt i Dagpenge i Hjem og Sygehus 51 Kr., Betaling paa Sygehuse 617 Kr. 30 Øre og paa andre Sygehuse 55 Kr., Betaling til Lægerne 926 Kr. 25 Øre, Driftsudgifter 86 Kr. 94 Øre, indsat i Banker og Sparekasser 777 Kr., i alt samlet Udgift 2.693 Kr. 46 Øre. Medlemstallet var 1. Januar 1919 101 Mænd og 103 Kvinder, i alt 204 Medlemmer. I Aarets Løb er optaget 7 Mænd og 6 Kvinder over 40 Aar. Af Bestyrelsen afgik efter Tur Formanden, Marinus Pedersen, Poul R. Poulsen, Bjerregaard, og Lærer Larsen, Straasø. Alle tre genvalgtes. Ligeledes genvalgtes Lærer Norborg, Vind, som Revisor og Chr. Sandfær Poulsen og Købmand J. Chr. Jensen, Vind, som Suppleanter. Generalforsamlingen vedtog at forhøje Formandens Løn fra 50 til 100 Kr. aalig, eftersom Arbejdet med Kassen bliver større og større. Der var god Tilslutning til Generalforsamlingen.’
-Holstebro Dagblad, den 14. februar 1919.

– – –

Blandede bolsjer

Små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

‘Folketællingen: Vinding Sogn har en Folkemængde af 713, deraf Mandkjøn 354 og Kvindekjøn 359. Vind Sogn har 449, deraf Mandkjøn 219 og Kvindekjøn 130. Begge Sogne, som danne een Kommune, har altsaa tilsammen en Folkemængde af 1047.’
-Holstebro Avis, den 14. februar 1880.

– – –

‘Vinding-Vind Kommune: Afstemningen angaaende Salget af de vestindiske Øer foretages Torsdag den 14. d. M. fra Kl. 10-1 og 3-8 i Vinding Forsamlingshus og i Vind Forsamlingshus. Stemmeret har enhver Mand og Kvinde, som findes opført paa Folketingsvalglisten og er fyldt 29 Aar.’
-Holstebro Dagblad, den 8. december 1916.

Det samlede landsresultat af folkeafstemningen den 14. december 1916 om salget af de dansk-vestindiske øer. Pris: 25 millioner dollars. Den officielle overdragelse fandt sted året efter, den 31. marts 1917, hvormed 245 års koloniherredømme i Caribien endegyldigt var forbi.

Det samlede landsresultat af folkeafstemningen den 14. december 1916 om salget af de dansk-vestindiske øer. Pris: 25 millioner dollars. Den officielle overdragelse fandt sted året efter, den 31. marts 1917, hvormed 245 års koloniherredømme i Caribien endegyldigt var forbi.

– – –

‘Mødet i Vind angaaende Elektricitetssagen i Onsdags havde det Resultat, at mange tegnede sig og vilde have Del i Værket. Der valgtes et Udvalg paa tre Mand til at arbejde videre for Sagen, nemlig Karl Kirkegaard, Vind, Plantør Tang, Straasø, og Martin Jensen, Spartoft.’
-Holstebro Dagblad, den 7. december 1918.

– – –

‘Telefoncentral i Vind: Der arbejdes for at faa oprettet en Telefoncentral i Vind, formodentlig i Vind Kirkeby. Der er tegnet 15 Abonnenter, og Begæring om Oprettelsen er indsendt til Selskabet. Man ønsker Centralen, saa snart det kan lade sig gøre.’
-Holstebro Dagblad, den 7. december 1918.

fortsat:

‘Alle, der interesserer sig for Oprettelsen af en Telefoncentral i Vind, bedes møde i Forsamlingshuset Mandag den 1. Decbr. Kl. 6½.’
-Holstebro Dagblad, den 27. November 1919.

– – –

‘Kreaturtællingen: I Vind Sogn viste Optællingen Heste 231 (i Fjor 211), Køer 363 (372), Kvier 142 (124), Tyre 45 (37), Kalve 246 (264), Faar og Lam 1012 (909) og Svin 233 (296).’
-Holstebro Dagblad, den 29. juli 1919.

– – –

Copyright: Hjemmesidens beretninger og billeder må anvendes til private formål og herudover kun gengives efter forudgående aftale.