Kirke og menigheder

Tre skoler, sognemenighed, valgmenighed, pigeforening, foredragsforening, vælgerforening, husmoderforening, borgerforening, idrætsforening og flere andre. Vind har igennem de seneste hundrede år været et lokalsamfund rigt på initiativ og foreningsliv, både af den åndelige slags og af den fysiske.

På denne side findes oplysninger om og billeder fra Vind Kirkes menighedsliv, hhv. sogne- og valgmenighed. Vi modtager gerne supplerende oplysninger og eventuelle korrektioner -og naturligvis også meget gerne flere billeder!

Skulle nogen ønske kopi af billeder, med eller uden nummerering, så fremsender vi gerne billedfiler elektronisk. Kontakt venligst arkivet.

Vind Kirke, omkring 1910. Samtidigt, koloreret postkort. Se også øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede, februar 2018’.

Vind sognemenighed

Prospekt fra omkring 1920 med præster ved Vind kirke samt lærere ved Vind, Stråsø og Agerfeld skoler. Bemærk i nederste række, nummer fire fra venstre, Agerfeld skoles første lærer, J. C. Christensen (1856-1930), der senere i årene 1905-1908 var dansk konseilspræsident, dén tids statsministerbenævnelse. Klik på billedet for at se det i større format.

Prospekt fra omkring 1920 med præster ved Vind kirke samt lærere ved Vind, Stråsø og Agerfeld skoler. Bemærk i nederste række, nummer fire fra venstre, Agerfeld skoles første lærer, J. C. Christensen (1856-1930), der senere i årene 1905-1908 var dansk konseilspræsident, dén tids statsministerbenævnelse. Klik på billedet for at se det i større format.

Præster, Vinding-Vind sognemenighed:
1513-1563: Ib Jensen ‘Hr. Ib’ (1477-1563)
1557-1610: Jens Poulsen Søervad (1528-1610)
1583-1644: Niels Pedersen Vildberg (o.1553-1644)
1618-1659: Christen Pedersen Stadell (1593-1659)
1652-1679: Andreas Jacobsen Hegelund (1619-1679)
1679-1704: Hans Christensen Mariager (o.1641-1704)
1704-1749: Mikkel Pedersen Dorschæus (1672-1749)
1747-1781: Terkel Mikkelsen Dorschæus (1718-1786)
1782-1789: Joachim Frederik Kühlmann (1750-1789)
1789-1792: Christian Johan Davidsen Fog (1762-1792)
1792-1812: Jens Poulsen Fenger (1741-1812)
1813-1819: Johan Henrik Stabell (1781-1846)
1819-1831: Hans Søren Sørensen (1775-1836)
1832-1844: Henrik Rudolf Buchhave (1802-1865)
1844-1853: Niels Henrik Schnegelsberg (1810-1876)
1853-1863: Peder Daniel Blicher (1811-1865)
1863-1882: Victor Christian Jørgensen (1817-1891)
1883-1889: Ole Christian Enrique With (1856-1932)
1889-1894: Jens Nygaard (1863-1929)
1894-1904: Svend Laursen (1857-1931)
1904-1918: Jens Peter Jensen (1867-1944)
1918-1926: Frits Kristian Fangel (f. Frandsen, 1882-1956)
1927-1953: Kristian Larsen (1886-1953)
1953-1974: Frederik Olesen Sigh (1907-1996)
1974-1986: Asger Dahl Sørensen (1943-1995)
1986-         : Morten Mouritzen

Vind Kirkes ældst kendte altertavle, anvendt indtil 1926.

Vind Kirkes ældst kendte altertavle, anvendt indtil 1926.

Stort og småt om Vind Kirke og sognemenighed, som det kunne læses i datidens aviser

‘Orgel i Vind Kirke: I Vind Kirke ved Holstebro er der nu anskaffet et Orgel, hvilket er en Pryd for den ellers noget tarvelige Landsbykirke derude paa Heden. I Hovedsognet Vinding har der i lang Tid været Orgel.’
-Herning Avis, den 15. oktober 1906.

– – –

‘Vinding-Vind Menigheders forrige Sognepræst, E. With fra København, prædikede i Torsdags i sine forrige Sognekirker. Der foretoges Indsamling til en ny Kirke, der tænkes opført i Sions Sogn, hvor Pastor With saa skal være Sognepræst, med foreløbig Afbenyttelse af en Nabokirke. Som Andenpræst i det paatænkte ny Sogn er der Tale om Pastor P. Lauridsen ved Sions Kirke. Pastor Lauridsen er barnefødt i Vind Sogn.’
-Herning Avis, den 30. maj 1908.

– – –

‘Skriftlig Tilbud over Fyring i Vind Kirke fra 1. November 1911 til 1. Maj 1912 modtages af undertegnede senest den 26. Oktober.
Anders Kjær.’
-Holstebro Dagblad, den 17. oktober 1911.

– – –

‘Vind Kirkes Prædikestol er nylig bleven malet op og fremtræder nu i en smuk tiltalende Skikkelse. Den har før set meget tarvelig ud, men er nu som ny, og Farvernes Sammensætning tager sig kønt ud. Omkring i de øverste Felter er malet med lys Farve paa mørk Bund: “Herre, velsign dit Ord!”, og i de tre nederste større Felter er malet med sort paa forgyldt Bund: “Tro, Haab og Kærlighed”. Arbejdet er udført af Malermester Carl Jensen, København, paa Kirkeværgen, Anders Kjærs, Foranstaltning. Der er gjort ikke saa lidt for at forskønne og bygge op i den gamle Kirke i de senere Aar, og naar der forhaabentlig i Tidens Løb kommer en ny og smukkere Altertavle, vil det blive endnu mere højtidsfuldt for Menigheden at samles i det gamle Gudshus.’
-Holstebro Dagblad, den 12. juli 1912

– – –

‘Ved et Menighedsmøde i Vind, hvortil Menighedsraadet havde indbudt forleden, blev det vedtaget at indføre den ny Salmebog som Kirkesalmebog fra 1. Søndag i Advent i Aar. Hidtil har man brugt Roskilde Konvents Salmebog i Vind Kirke.’
-Holstebro Dagblad, den 27. september 1917.

– – –

‘En Gave til Vind Kirke: Kirkeværge Anders Kjær har i Anledning af sit 25 Aars Jubilæum som Kirkeværge for Vind Kirke skænket et smukt Billede: Frelseren, saaledes som han skildres under sin ypperste præstelige Bøn i Joh. Ev., 17., 2.-4. Det smukke Billede er ophængt paa Kirkeskibets nordre Væg’.

-og

‘Reformationsfesten i Vind Kirke i Onsdags var en Festdag. Kirken var smukt pyntet med Grønt og Blomster. Et Sanghefte med Vekselsang og Børnekor af Børnene i Vind Skole blev benyttet. Pastor Jensen prædikede ud fra Epheserb. 2. Kap., 8.-10. Vers og dvælede særlig ved Morten Luther og hans store Gerning. Kirken var helt fuld.’
-Holstebro Dagblad, den 3. november 1917.

– – –

‘Vindboere! Herved indbydes alle, der har Lyst at være med til en Sammenkomst med Pastor Jensen og Hustru i Vind Skole Mandag den 5. August Kl. 4. Vi skulde gerne nyde Chokolade sammen, men Deltagerne maa selv bringe Brød med. Man bedes melde sig til et af Menighedsraadsmedlemmerne inden 1. August.
Menighedesraadet.’

-Holstebro Dagblad, den 24. juli 1918.

‘Vi bringer herved Beboerne i Vinding og Vind vor hjerteligste Tak for det hyggelige Samvær i Vinding Forsamlingshus og i Vind Skole. Tak for Gaverne og for Tiden, der svandt. 
Kolind Præstegaard, d. 29. August 1918.
Anne og J.P. Jensen.’

-Holstebro Dagblad, den 30. august 1918.

– – –

‘En Menighedsgave: Menigheden i Vind Sogn har skænket Pastor Frandsen og Hustru en dejlig ny Gig samt nyt Seletøj til deres Hest, en lille Islænder, som de havde med hertil. Da Vind, som er Udsogn, hvortil Præsten jo særlig maa benytte Køretøj mere end hjemme i Vinding, vilde Menigheden i Vind gerne yde denne Gave, som Præstefolkene modtog i Søndags efter Gudstjenesten med Glæde og hjertelig Tak.’
-Holstebro Dagblad, den 28. januar 1919.

– – –

‘Fredag den 4. ds. Kl. 6 Eftmd. afholdes Menighedsmøde i Vind Missionshus om mulig Overtagelse af Vind Kirke samt Regulering af Kirkegaarden. Alle -saavel Kvinder som Mænd- bedes give Møde.’
-Holstebro Dagblad, 3. juni 1920.

– – –

‘De, som har Gravsteder paa Vind Kirkegaard og de, som ønsker at faa en saadan Plads anvist, bedes give Møde i Vind Forsamlingshus Tirsdag den 22. Februar, Eftermiddag Kl. 2½. Grave, som ikke er vedligeholdt, vil derefter blive sløjfet. Anvisning om, hvordan Gravsteder skal gøres i Stand, kan faas ved henvendelse til Kirkeværgen.
Anders Kjær, Tlf. 23, Idom.
NB: Derefter vil der blive forhandlet om at rejse en Genforeningssten paa Kirkegaarden.’

-Holstebro Dagblad, 16. februar 1921.

– – –

‘Klage over Pastor Fangel: Efter hvad vi erfarer, er der til Kirkeministeriet indgivet Klage over Pastor Fangel, Vinding-Vind, for ubeherskede og krænkende Udtalelser, han skal have brugt paa Prædikestolen om Mennesker og Forhold i hans Menighed. Navnlig fremhæves i Klagen en Prædiken, Pastor Fangel holdt Søndagen efter Lærer Kjeld Grønbæks Jordefærd, i hvilken Prædiken der hævdes at være givet en saadan Karakteristik af den afdøde Lærer, at Udtalelserne maatte betragtes som baade kristeligt og juridisk ganske utilstedelige. Udtalelserne bekræftes af navnunderskrevene Vidner. Ogsaa andre udæskende og formentlig ubegrundede Udtalelser paa Prædikestolen af Pastor Fangel indbefattes i Klagen. Det formenes, at der vil blive nedsat en Provsteret i Sagen.’
-Holstebro Dagblad, den 10. august 1922.

– – –

‘Menighedsraadsvalget i Vind Torsdag den 23. Novbr. gav følgende Resultat: Af 150 Vælgere stemte 137. Liste A fik 52 Stemmer og fik to Kandidater valgt: Gdjr. Kr. Sandfær Poulsen, Hedegaard, og Lærer E. Jespersen, Vind Skole. Suppleanter: Hmd. Martin Jensen, Boutrup, og Arbejdsmand Christen M. Christensen, Vind Kirkeby. Liste B fik 56 Stemmer og tre kandidater: Gdjr. Johannes Jensen, Østergaard, Gdjr. Jens Gammelvind, Gammelvind, og Gdjr. Poul Poulsen, Bjerregaard. Suppleanter: Gdjr. Karl Kirkegaard, Kirkegaard, Hmd. Kristen Frydendal, Frydendal, og Hmd. Oluf Eskild Jensen, Brandtoft. Liste C fik 29 Stemmer og én Kandidat: Husejer Anders Chr. Andersen, Vind Kirkeby. Suppleant: Landpost Peder Mikkelsen, Højbjerg.’
-Holstebro Dagblad, den 25. november 1922.

– – –

‘Kapellet i Vind nu fjernet som forlangt: Kapelbyggeriet ved Vind Kirke, som for nogle måneder siden blev standset af fredningsmyndighederne, kan nu begynde forfra. Kapellet er blevet revet ned og skal nu opføres nogle meter vest for det oprindelig planlagte sted. Fredningsmyndighederne forlangte byggeriet standset, da det opdagede, at kapellet fra visse vinkler tog udsynet fra kirken. Byggeriet var blevet sat i gang under præstens ferie, og man var nået helt til taghøjde, før fredningsmyndighederne greb ind. Der kræves nu udarbejdet helt nye arbejdstegninger, før det nye byggeri kan sættes i gang. Det er specielt rejsningen på det nye kapel, som myndighederne nu vil sikre sig bliver i orden.’
-Holstebro Dagblad, den 8. september 1970.

Vind Kirkes nuværende altertavle, opsat i forbindelse med kirkens renovering i 1973-1974.

Vind Kirkes nuværende altertavle, opsat i forbindelse med kirkens renovering i 1973-1974.

– – –

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed (stiftet 1922)

Præster:
1922-1935: Hans Peder Juul Nyholm (1870-1935)
1935-1963: Gustav Christian Petersen-Bønding (1889-1968)
1963-1967: Knud Andresen (1923-1996)
1968-1971: Knud Sørensen (1923-1989)
1972-1990: Anders Damgaard (1923-1994)
1990-2000: Claus Helsbøl
2000-2013: Kjeld Slot Nielsen 
2013-2020: Ronald Risvig
          2020: Bent Ole Pedersen (afløser)
2020-         : Finn Tarpgaard

Stort og småt om Aulum-Vinding-Vind valgmenighed, som det kunne læses i datidens aviser

‘Den ny Valgmenighed for Aulum, Vinding og Vind Sogne afholdt i Gaar stiftende Generalforsamling, hvor det vedtoges med 118 Stemmer mod 1 at antage Højskolelærer Hans Peter Nyholm som Præst. Han er for Tiden Lærer ved Flensborg Fjords Højskole og har været Hjælpepræst i ca. 2 Aar hos Pastor Marius Jensen, Stevns Frimenighed, i den Tid, Pastor Krebs-Lange var bortrejst.’
-Holstebro Dagblad, den 23. marts 1922.

-fortsat:

‘Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed – officielt meddeles: Kongen har den 3. September bifaldet Anerkendelsen af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed som et Led af Folkekirken samt stadfæstet Højskolelærer H. P. J. Nyholm som Valgmenighedens Præst.’
-Holstebro Dagblad, den 7. september 1922.

– – –

‘Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed – Pastor H. P. Juul Nyholm indsattes i Gaar: Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed har nu faaet sin egen Præst, og dermed er et gennem flere Aar næret Ønske blandt de af de tre Sognes Beboere, der ikke følte sig tilfredsstillet af den Forkyndelse, der lød fra de tre Kirkers Prædikestole, blevet afhjulpet, og i Gaar blev den ny Præst, Pastor H. P. Juul Nyholm højtidelig indsat i sit Embede af Provst Kristensen, Ulfborg. Højtidelighed fandt Sted i Aulum Kirke, der jo efter den foretagne Udvidelse er den største inden for den nydannede Valgmenighedskreds. Da Klokken ved 10-Tiden ringede sammen, fyldtes den smukke Kirke til sidste Plads af Menighedsmedlemmer fra alle tre Sogne, og endvidere var til Stede mange Repræsentanter fra de forskellige Valg- og Frimenighedskredse fra hele Amtet, og da i særlig Grad fra Holstebro Frimenighed, ligesom ogsaa mange af Valgmenighedspræsterne fra Amtet var til Stede. […].’
-Holstebro Dagblad, den 23. oktober 1922.

– – –

‘Konfirmation: I Søndags konfirmeredes i Vinding Kirke 11 Børn af Familier i den ny Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed.’
-Holstebro Dagblad, den 31. oktober 1922.

– – –

‘Indvielsesfesten i Aulum Præstebolig – en smuk Højtidelighed: Aulum, Vinding-Vind Valgmenigheds Præstebolig er taget i Brug. Bygmestrene har været Murermester Johan Knudsen & Søn samt Tømrermester D. Danielsen, begge af Aulum. I Mandags afleverede Bygmestrene Huset, og der var, som i Gaar meddelt, i den Anledning en festlig Sammenkomst i Præsteboligen, hvortil alle Haandværkerne med Hustruer og Bestyrelsen for Valgmenigheden var mødt. Der var udelt Tilfredshed med Bygningen fra Bestyrelsens Side, og der lød Tak til Bygmestrene for det solide og smukke Arbejde. Onsdag den 28. Novbr. var hele Valgmenigheden indbudt til en Indvielseshøjtidelighed, og det blev en Festdag, som Deltagerne sent vil glemme. Ved 4-Tiden var efterhaanden omtrent alle Menighedsmedlemmer mødt, og man besaa de store, lyse, hyggelige Stuer, der efterhaanden helt fyldtes med Mennesker i rigtig Feststemning. […].’
-Holstebro Dagblad, den 1. december 1923.

– – –

Valgmenighedens præstebolig i Aulum, 1923.

Valgmenighedens præstebolig i Aulum, 1923.

– – –

Valgmenighedens første præst i årene 1922-1935, pastor Hans Peder Juul Nyholm (1870-1935) og hustru Marie Kirstine Larsen Nyholm (f. Langelund, 1896-1987) fotograferet med deres to børn, datteren Kirsten Marie Juul Nyholm (g. 'Ostenfeld' Christiansen) og sønnen Hans Peder Juul Nyholm, opkaldt efter sin far. Billedet er taget kort før pastor Juul Nyholms død.

Valgmenighedens første præst i årene 1922-1935, pastor Hans Peder Juul Nyholm (1870-1935) og hustru Marie Kirstine Larsen Nyholm (f. Langelund, 1896-1987) fotograferet med deres to børn, datteren Kirsten Marie Juul Nyholm (g. ‘Ostenfeld’ Christiansen) og sønnen Hans Peder Juul Nyholm, opkaldt efter sin far. Billedet er taget kort før pastor Juul Nyholms død.

– – –

En lille gruppe af valgmenighedsmedlemmer fotograferet uden for Vind Kirke i 1937. Klik på billedet for at se det i større format.

En lille gruppe af valgmenighedsmedlemmer fotograferet uden for Vind Kirke i 1937. Klik på billedet for at se det i større format.

Fra venstre ses – med sin præstekjolekuffert – pastor Gustav Christian Petersen-Bønding (1889-1968), Aage Jensen Katborg (1912-1994), dernæst gårdmand i Blåkjær, Anders Kjær (1859-1945), Johan Peder Poulsen (1898-1982), landpost Bertel Bertelsen (1894-1995), i forgrunden med stok Christen ‘Bundgaard’ Madsen Christensen (1867-1940), bag ham halv skjult Karen ‘Hedegaard’ Poulsen (f. Madsen, 1888-1982), dernæst hendes søster, Marie Bertelsen (f. Madsen, 1885-1962), længst i baggrunden gårdmand i Hedegård, Kristen Sandfær Poulsen (1887-1954), Magda Bertelsen (g. Pedersen, 1922-1987), dernæst husmand i Flidsminde, Kristian Jensen Katborg (1904-1999) og sidst, yderst til højre, gårdmand i Sdr. Vindgab, Jens Bak Poulsen (1890-1975).

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

‘Et år uden præst i valgmenighed: I næsten et år har valgmenighederne i Vinding, Vind og Aulum været uden præst, efter at pastor Knud Sørensen i fjor fik ansættelse som sognepræst på Møn. Efter at den nye valgmenighedspræst, pastor Anders Damgaard Andersen, havde holdt sin første gudstjeneste i Vind kirke, holdt menigheden generalforsamling. Formanden, gdr. Tonni Bjerrum, bød det nye præstepar velkommen til arbejdet med håbet om et godt samarbejde præst og menighed imellem. I sin beretning omtalte formanden de problemer, der havde været, da menigheden stod uden præst og skulle have hjælp udefra. Formanden, gdr. Tonni Bjerrum, genvalgtes for en ny periode. Pastor Damgaard sluttede aftenen med oplæg til diskussion om menighedsarbejdet. Flere former for menighedsarbejdet blev debatteret.’
-Holstebro Dagblad, den 14. august 1972.

– – -.