Stråsø Skole

Tre skoler, sognemenighed, valgmenighed, pigeforening, foredragsforening, vælgerforening, husmoderforening, borgerforening, idrætsforening og flere andre. Vind har igennem de seneste hundrede år været et lokalsamfund rigt på initiativ og foreningsliv, både af den åndelige slags og af den fysiske.

På denne side findes oplysninger om og billeder af Stråsø Skole og dens elever. Vi modtager gerne supplerende oplysninger og eventuelle korrektioner -og naturligvis også meget gerne flere billeder!

Finder du oplysninger om dig selv, som du ikke ønsker offentliggjort, kontakt da arkivet -så vil oplysningerne naturligvis blive fjernet.

Skulle nogen ønske kopi af billeder, med eller uden nummerering, så fremsender vi gerne billedfiler elektronisk. Kontakt venligst arkivet.

Stråsø Skole (til venstre) og lærerbolig (til højre). Postkortmotiv fra omkring 1910.

Stråsø Skole (til venstre) og lærerbolig (til højre). Postkortmotiv fra omkring 1910.

Stråsø Skole
Seneste skole opført 1900, lærerbolig opført 1901
Lukket 1959

Lærere ved Stråsø Skole
1900-1901: Laurs Christensen (1875-1960)
1901-1903: Carl Rasmus Rasmussen (1879-1931)
1903-1905: Karl Vilhelm Pedersen Værge (1873-1946)
1905-1906: Emil Magnus Madsen (1879-1953)
1906-1925: Niels Peder Larsen Straasø (1873-1947)
                   : Hansen, vikar 
                   : Niels Christen Nielsen (1893-1964), vikar, efterfølgende mangeårig lærer ved Lystlund Skole
1923-1924: Jens Christian Laursen (1897-1975), vikar, efterfølgende mangeårig lærer ved Vind Skole
1925-1937: Katrine Sørensen (f. Mølgaard, 1889-1965)
1937-1947: Jens Berg Jensen (1904-1987), efterfølgende mangeårig lærer ved Vind Skole
1947-1950: Johannes Jeppesen (1899-1982)
1950-1951: Christian Sørensen (1908-1987)
1951-1959: Johannes Peder Tinge (f. Larsen, 1895)

Udsigt over Stråsø -med skole og lærerbolig i baggrunden til højre. Postkortmotiv fra omkring 1910.

Udsigt over Stråsø -med skole og lærerbolig i baggrunden til højre. Postkortmotiv fra omkring 1910.

Mangeårig lærer ved Stråsø Skole, Niels Peter Larsen Straasø (1873-1947), fotograferet omkring 1910-1920 i tidstypisk fotoatelier.

Mangeårig lærer ved Stråsø Skole, Niels Peter Larsen Straasø (1873-1947), fotograferet omkring 1910-1920 i tidstypisk fotoatelier.

Om lærer Niels Peter Larsen Straasø (1873-1947), der var lærer ved Stråsø Skole i årene 1906-1925, kunne man i 1933 i Herning Avis i forbindelse med hans forestående 60 års fødselsdag læse følgende portræt:

‘Den kendte Lokalhistoriker, pens. Lærer N. P. Larsen Straasø, Aulum, fylder den 17. April 60 Aar.

Larsen Straasø er født i “Kærsminde” i Hodsager som Søn af Husmand Lars Andersen, Hodsager. Som Barn var han Hyrdedreng ude paa de store Hede- og Kærstrækninger mellem Hodsager og Feldborg. I 1895 blev han Elev paa Nr. Nissum Højskole. Samme Aar blev han Vacanselærer ved Yllebjerg Skole i Hodsager Sogn. Derefter var han en Tid Vinterlærer ved Saugstrup Skole i Borbjerg Sogn. Fra November 1898 til December 1906 var han Lærer i Brejnholt Skole i Tvis Sogn. Den 1. December 1906 blev han kaldet til Lærer i Straasø i Vind Sogn. Her var han Lærer, indtil han i 1925 søgte Afsked paa Grund af Sygdom. Han flyttede derpaa til Aulum Stationsby, hvor han har boet siden.

N. P. Larsen Straasø begyndte allerede tidlig at interessere sig for gamle Folkeminder og Hedeegnenes Historie. Og han har i talrige Artikler i de lokale Blade fremdraget mange interessante Træk fra disse Hedeegnes Historie, og mange gamle Folkeminder og mundtlige Overleveringer ude fra disse afsides liggende Egne er ved ham bleven reddet fra Forglemmelse. Han har udgivet to Bøger, nemlig “Gennem de skiftende Tider” og “Hodsager Minder”. Den sidste Bog, der udkom i 1917, er en Skildring af Hodsager Sogns Historie.’

– – –

Skole- og elevbilleder fra Stråsø Skole samt små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

‘En Vinterlærer søges til Straasø Skole, Vind, fra 1. November 1894 til 1. Maj 1895. Børneantallet ca. 16 Børn. Løn efter overenskomst. De, som ønske denne Plads, bedes skriftlig henvende sig til Sogneraadet inden 1. August d. A.
For Vinding-Vind Sogneraad,
Jens Hedegaard.’
-Holstebro Dagblad, den 21. juli 1894.

– – –

‘I Onsdags Aftes slog Lynet ned i Straasø Skole i Vind. Lynet er, efter hvad der kan ses, slaaet ned gjennem Skorstenen, der er sprængt lige til Grunden, og det med en voldsom Kraft. Murstensstumperne fra denne har knust Lægter og Hanebjælker og er slynget ud gjennem Gavlmurene indtil 50 Alen bort fra Huset. Lufttrykket har været saa voldsomt, at det har trykket Ydermurene ud af deres Stilling, saa de har slaaet Revner. Vinduesruderne ere knuste og Karmene splintrede. Skillemurene ere væltede, Kakkelovne slaaede i Stykker og kastet rundt i Stuerne. Loftet saa vel som Gibsdækket er oprevet. Uden for Skolen er Jorden i Følge Ringkjøbing Dagblad oprevet af flere Lynstraaler indtil ca. 100 Alen bort fra Huset. En af disse har paa sin Vej knust Dele af en Vogn, der stod 30 Alen bort og er derfra gaaet videre ind under en af Bygningerne paa Straasøgaard, hvor den er forsvunden uden at efterlade Spor.’
-Jyllands-Posten, 24. september 1896.

– – –

‘Enelærerembedet ved Straasø Skole i Vind Sogn ved Holstebro opslaas paany, da der ikke meldte sig et tilstrækkelig Antal egnede Ansøgere. Begyndelsesløn 500 Kr. med Afkortning for Højtidsoffer 17 Kr. 85 Øre og for Accidenser 17 Kr. 85 Øre. Bolig for en gift Lærer med Have. 21.000 Stkr. Tørv. Boligen er endnu ikke færdig, men den ældre Del af samme vil kunne benyttes eller Logi faas i Nærheden. Kan søges af Seminarister uden Anciennitet. Ansøgninger, stilede til Skoledirektionen og ledsagede af fornødne Bevisligheder, indsendes til Provst G. A. Olsen, Ulfborg, inden den 28. September d. A.’
-Holstebro Dagblad, 6. september 1901.

– – –

‘Et Sæt Sengetøj er tabt mellem Ulfborg Station og Straasø Skole. Oplysninger bedes sendt til Lærer Rasmussen, Straasø Skole i Vind.’
-Holstebro Dagblad, 10. maj 1902.

– – –

‘Ved Ringkøbing Amtsraads Møde: Tidligere Lærer ved Straasø Skole, L. Christensen, androg om at det maa blive paalagt Vinding-Vind Sogneraad at yde ham Erstatning for formentlig manglende Bolig og Brændsel i hans Embedstid fra 1. December 1900 til 17. Juli 1901. Amtsraadet ansaa Besværingen for ubeføjet’.
-Lemvig Folkeblad, 5. september 1902.

– – –

‘Konstitueret Lærer ved Straasø Skole, Seminarist Karl Vilhelm Pedersen har faaet fast Ansættelse ved samme Skole.’
-Jyllands-Posten, 14. januar 1904.

– – –

‘Skoledirektionen for Ulfborg-Hind Herreder har under 13. September kaldet Hjælpelærer Emil Magnus Madsen ved Barslev Skole i Hvidbjerg Sogn til at være Enelærer ved Straasø Skole, Vind Sogn, fra 1. Oktbr. d. A. at regne.’
-Holstebro Dagblad, 14. september 1905.

fortsat:

‘Skoledirektionen for Fleskum-Hornum Herreder har under 27de f. M. kaldet hidtilværende Enelærer ved Straasø Skole, Vind Sogn, E. M. Madsen, til at være Enelærer ved Hedegaarde Skole, Bislev Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, fra 1ste Juli d. A. at regne.’
-Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, 3. juli 1906.

fortsat:

‘Beboerne i Straasø Skoledistrikt bedes ved disse Linier at modtage et Farvel, ledsaget af min hjerteligste Tak til alle, baade store og smaa, for alt godt vi har haft sammen.
Hedegaard Skole pr. Halkær, d. 9. Juli 1906.
E. M. Madsen.’

-Holstebro Dagblad, 12. juli 1906.

– – –

‘Da der ikke har meldt sig kvalificerede Ansøgere til Læreembedet ved Straasø Skole, Vind Sogn, opslaas det paany.’
-Nationaltidende, 4. oktober 1906.

fortsat:

‘Lærer i Brejnholt Skole i Tvis, N. P. Larsen er af Skoledirektionen for Ulfborg-Hind Herreder kaldet til Lærer i Straasø, Vind Sogn. Lærer Larsen vil sikkert savnes i Brejnholt, hvor han er meget afholdt baade af Børn og Forældre, da han har en sjælden Naturbegavelse til at være Lærer. Han er Formand for Afholdsforeningen, Lærer i Husflidsforeningen, Formand for Sønderjydsk Forening, Tilsynsmand for Plejehjemsforeningerne, og flere lignende Hverv vidner om den almindelige Agtelse, han nyder. Men alle ønsker ham sikkert til Lykke med den opnaaede Forflyttelse, selv om Befordringen i økonomisk Henseende ikke er saa stor. Thi nu har han arbejdet trofast i sin Gerning i Brejnholt i 8 Aar for 400 Kr. om Aaret.’
-Holstebro Avis, 27. november 1906.

fortsat:

‘Lærerindsættelse: Ved Gudstjenesten i Vind Kirke i Søndags indsatte Sognepræsten, Pastor Jensen, Lærer Larsen, Straasø, i hans nye Embede, oplæste Kaldsbrev og Kollats og anbefalede ham til Menigheden og Skoledistriktets Beboere.’
-Herning Avis, den 11. december 1906.

– – –

Ukendt forfatter, omkring 1905-1910:

                                                                                                 I denne barske Vintertid,
                                                                                                 da Jorden overalt er hvid,
                                                                                                 vi sidder fjernt fra Byens Larm,
                                                                                                 i Straasø Skole lun og varm.

                                                                                                Thi derfor prøvede vi engang
                                                                                                at skrive op en lille Sang
                                                                                                om hele Skolens Børneflok,
                                                                                                det morsomt bli’r, det tror vi nok.

                                                                                                Af ældste Klasse har vi først
                                                                                                Marinus Sandfær, han er størst,
                                                                                                derefter Albert Albertsen fra Fuglsang,
                                                                                                og dernæst igen Marinus fra Sofiedal,
                                                                                                Jens Kristian til Thorsted skal,
                                                                                                dernæst Jens Christian Damgaard staar
                                                                                                og Martin Larsen, Straasøgaard.

                                                                                                Vor Pigeflok er ikke stor,
                                                                                                ja, gæt, hvor mange mon I tror?
                                                                                                Marie Svendsen, hvad så mer’?
                                                                                                Vi færdig er – nej, ikke fler’!

– – –

Stråsø Skole, angiveligt 1914. Klik på billedet for at se det i større format.

Stråsø Skole, angiveligt 1914. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Niels Peder Larsen (1873-1947)
  2: Mette Marie Albertsen (1899-1987, g. Jørgensen), Stråsøhus
  3: Else Kathrine Jensen Katborg (g. Christensen, 1900-1998), Blåbjerg
  4: Mette Marie Svendsen (g. ‘Bjerg’ Kristensen, 1897-1986), Blåbjerghus
  5: Jakob Albertsen (1901-1989), Grundflod
  6: Viggo Nielsen (1903-1984), Gosmer
  7: Carl Nielsen (1902-1968), Gosmer
  8: (usikkert) Ane Marie Jensen (g. Nielsen, 1901-1996), Fuglsang
  9: Anna Jensen Katborg (g. Poulsen, 1901-1982), Blåbjerg
10: Inger Kirstine ‘Stinne’ Svendsen (1902-1998), Blåbjerghus

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – – 

Stråsø Skole, vinteren 1915. Klik på billedet for at se det i større format.

Stråsø Skole, vinteren 1915. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Niels Peter Larsen (1873-1947) og hustru Kirsten Larsen (f. Frederiksen, 1883-1958)
    3: Ukendt
    4: Ukendt
    5: Ukendt
    6: Ukendt
    7: Anna Jensen Katborg (g. Poulsen, 1901-1982), Blåbjerg
    8: Inger Kirstine ‘Stinne’ Svendsen (1902-1998), Blåbjerghus
    9: Else Kathrine Jensen Katborg (g. Christensen, 1900-1998), Blåbjerg
  10: Mette Marie Albertsen (g. Jørgensen, 1899-1987), Stråsøhus
  11: Ukendt
  12: Niels Valdemar Troldtoft (1906-1980), Troldtoftgård
  13: Karen Troldtoft (g. Jensen, 1904-1993), Troldtoftgård, senere Røjkjærgård
  14: Gunhild Tang (g. Christiansen, f. 1908), Stråsøgård
  15: Ukendt
  16: Ukendt
  17: (usikkert) Lars Erik Bernhard Larsen (1910-1981), Stråsø Skole
  18: Ukendt
  19: Ukendt

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Skrivetime i Stråsø Skole, 1915. Bagest til venstre står lærer Larsen Straasøs hustru, Kirsten Larsen (f. Frederiksen, 1883-1958).

Skrivetime i Stråsø Skole, 1915. Bagest til venstre står lærer Larsens hustru, Kirsten Larsen (f. Frederiksen, 1883-1958).

– – –

Stråsø Skole, sommeren 1918. Klik på billedet for at se det i stort format.

Stråsø Skole, sommeren 1918. Klik på billedet for at se det i stort format.

  1: Ukendt lærervikar (Hansen?)
  2: Ukendt (angiveligt feriepige)
  3: Gunhild Tang (g. Christiansen, f. 1908), Stråsøgård
  4: Alma Nielsen (g. Sommer, 1907-1994), Gosmer
  5: Hansine Karoline Svendsen (1906-1962), Blåbjerghus 
  6: Aksel Jensen Katborg (1906-1995), Blåbjerg
  7: Svend Hansen, Troldtofthus
  8: Niels Valdemar Troldtoft (1906-1980), Troldtoftgård
  9: Anna Katrine Rasmussen (g. Koustrup, 1905-1990), Østermarkhus
10: Karen Troldtoft (g. Jensen 1904-1993), Troldtoftgård, senere Røjkærgård
11: Ukendt
12: Vilhelm Damgaard (1909-1982), Kristiansminde
13: Rebekka Kristine Damgaard (g. ‘Foldberg’ Andersen, 1907-1988), Krathus
14: Lars Erik Bernhard Larsen (1910-1981), Stråsø Skole
15: Georg Hansen, Troldtofthus
16: Niels Kristian Jensen Katborg (1904-1999), Blåbjerg
17: Robert Kristian Damgaard (1905-1963), Kristiansminde
18: Niels Hermod Tang (1907-1996), Stråsøgård
19: Clara Jensen Katborg (g. Offersen, 1905-1981), Blåbjerg
20: Edith Erna Emilie Rasmussen (g. Jensen, 1907-1991), Østermarkhus

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Stråsø Skole, foråret 1919. Klik på billedet for at se det i større format.

Stråsø Skole, foråret 1919. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Niels Peter Larsen (1873-1947) og hustru Kirsten Larsen (f. Frederiksen, 1883-1958)
    3: Aksel Jensen Katborg (1906-1995), Blåbjerg
    4: Ukendt
    5: Rebekka Kristine Damgaard (g. ‘Foldberg’ Andersen, 1907-1988), Krathus
    6: Hansine Karoline Svendsen (1906-1962), Blåbjerghus 
    7: Edith Erna Emilie Rasmussen (g. Jensen, 1907-1991), Østermarkhus
    8: Ukendt
    9: Ukendt
  10: Ukendt
  11: Ukendt
  12: Ukendt
  13: Ukendt
  14: Ukendt
  15: Anna Katrine Rasmussen (g. Koustrup, 1905-1990), Østermarkhus
  16: Alma Nielsen (g. Sommer, 1907-1994), Gosmer
  17: Ukendt
  18: Ukendt
  19: Ukendt
  20: Gunhild Tang (g. Christiansen, f. 1908), Stråsøgård
  21: Niels Valdemar Troldtoft (1906-1980), Troldtoftgård
  22: Ukendt
  23: Ukendt
  24: Ukendt
  25: Ukendt
  26: Ukendt
  27: Ukendt
  28: Ukendt
  29: Ukendt
  30: Ukendt
  31: Ukendt
  32: (usikkert) Lars Erik Bernhard Larsen (1910-1981), Stråsø Skole
  33: Ukendt

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Stråsø Skole, omkring 1919. Klik på billedet for at se det i større format.

Stråsø Skole, omkring 1919. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærervikar Niels Christen Nielsen (1893-1964), efterfølgende mangeårig lærer ved Lystlund Skole.
  2: Ukendt
  3: Ukendt
  4: Ukendt
  5: Ukendt
  6: Helga Alvilde Troldtoft (g. Jensen, 1911-1997), Troldtoftgård, senere Moesgård
  7: Ukendt
  8: Jens Kristian Ormstrup Jensen (1908-1978), Fuglsang, senere Grundflod
  9: Ukendt
10: Dagmar Troldtoft (g. Andersen, 1909-2007), Troldtoftgård
11: Ukendt
12: Ukendt
13: Ukendt

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

‘Ved Ringkøbing Amtsskoleraads Møde: Lærer N.P. Larsen, Straasø Skole, androg om Tilskud til Vikarhold paa Grund af Sygdom fra 1. November 1919 til 30. Juni 1920. Udgiften havde andraget 2.100 Kr. I det lukkede Møde bevilgedes 1.050 Kr.’
-Holstebro Dagblad, 4. december 1920.

– – –

‘Den strenge Frost: Den laveste Temperatur ved Straasø Plantørbolig i Vind var i Nat -22½ Gr. Celsius. Jorden er nu haardfrossen en Alen ned, meddeles der os i Dag.’
-Holstebro Dagblad, den 7. februar 1922.

– – –

Stråsø Skole, omkring 1922. Klik på billedet for at se det i større format.

Stråsø Skole, omkring 1922. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærervikar Niels Christen Nielsen (1893-1964), efterfølgende mangeårig lærer ved Lystlund Skole.
  2: Gerda Marie Jensen (f. 1914), Troldtofthus
  3: Frida Kirstine Damgaard (g. Andersen, 1914-2004), Krathus
  4: (usikkert) Anna Margrethe Rasmine Jensen (f. 1915), Fuglsang
  5: Dagmar Nielsen (g. Svenstrup, 1915-2004), Gosmer
  6: Sigurd Nielsen (f. 1913), Gosmer
  7: Niels Kristian Rasmussen (1913-1992), Østermarkhus
  8: Anna Engbjerg Jensen (g. Pedersen, 1912-1966), Engbjerg (delvist skjult)
  9: Eleonora Kristine Troldtoft (g. Gammelvind, 1914-1999), Troldtoftgård, senere Gammelvind
10: Karen Marie Rasmussen (g. ‘Bang’ Andersen, 1911-1983), Østermarkhus
11: (usikkert) Karl Børge Ardahl Jensen (f. 1913), Fuglsang
12: Niels August Damgaard (1911-2003), Krathus, senere Bakkely
13: Aage Jensen Katborg (1912-1994), Blåbjerg

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Stråsø Skole, 1924. Klik på billedet for at se det i større format.

Stråsø Skole, 1924. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærervikar Jens Christian Laursen (1897-1975), efterfølgende mangeårig lærer ved Vind Skole
  2: Aage Jacobsen (1911-1989), Sofiedal
  3: Lars Erik Bernhard Larsen (1910-1981), Stråsø Skole
  4: Uvist
  5: Chresten Nørgaard Tang (1911-1989), Stråsøgård
  6: Aage Jensen Katborg (1912-1994), Blåbjerg
  7: Niels August Damgaard (1911-2003), Krathus, senere Bakkely
  8: Sigurd Nielsen (f. 1913), Gosmer
  9: Eleonora Kristine Troldtoft (g. Gammelvind, 1914-1999), Troldtoftgård, senere Gammelvind
10: Karen Marie Rasmussen (g. ‘Bang’ Andersen, 1911-1983), Østermarkhus
11: Christian Markus Eskild Larsen (1919-1983), Stråsø Skole
12: Astrid Jacobsen (g. Jensen, 1910-1985), Sofiedal
13: Esther Nielsine Kristina Rasmussen (g. ‘Nøresp’ Jensen, 1910-1981), Østermarkhus
14: Nielsine Kristine Jensen (g. Andreasen, 1911-1998), Grundflod

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

‘Danmarks første kvindelige Enelærer: Lærerinde, Fru Katrine Mølgaard Sørensen, Blidstrup Skole, Nordsjælland, er fra 1. September kaldet som Enelærer ved Straasø Skole i Vind. Fru Mølgaard Sørensen, der er Datter af fhv. Folketingsmand Mølgaard Nielsen, er, saa vidt vides, Danmarks første kvindelige Enelærer.’
-Holstebro Dagblad, den 31. juli 1925.

– – –

Stråsø Skole, omkring 1940. Klik på billedet for at se det i større format.

Stråsø Skole, omkring 1940. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987) og hustru Viktorya Maria Joniec Berg (f. Larsen, 1913-2018)
   3: Ukendt
   4: Ukendt
   5: Ukendt
   6: Ukendt
   7: Ukendt
   8: Ukendt
   9: Ukendt
 10: Ukendt
 11: Ukendt
 12: Ukendt
 13: Else Rigmor Larsen (g. Lorenzen, 1933-1991), Stråsøgård.

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Elever fra Stråsø Skole på besøg i København omkring 1950. Lærer og elever var indkvarteret på 'Fregatten Jylland', og billedet herover er taget på taget af Daells Varehus. I baggrunden til venstre ses rådhustårnet, til højre Skt. Petri kirketårn. Klik på billedet for at se det i større format.

Elever fra Stråsø Skole på besøg i København omkring 1950. Lærer og elever var indkvarteret på ‘Fregatten Jylland’, og billedet herover er taget på taget af Daells Varehus. I baggrunden til venstre ses rådhustårnet, til højre Skt. Petri kirketårn. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Christian Sørensen (1908-1987)
  2: Jens Kristian Svendsen, Blåbjerghus
  3: Karl Ejnar Damgaard, Grundflod
  4: Jens Kristian Jensen, Kamphus, senere Damhus i Råsted
  5: Preben Damgaard Kragelund, Engholm
  6: Erik Jensen, Kamphus, senere Damhus i Råsted
  7: (usikkert) Leo, tjente i Garsdal i Råsted
  8: Magne Damgaard Kragelund (1939-2020), Engholm
  9: Ruth Damgaard Kragelund (g. Garsteen), Engholm
10: Anne Marie Svendsen (g. Hoffmann, 1939-2000), Blåbjerghus
11: Ukendt (københavnsk guide kaldet ‘onkel’)

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

‘Ringkøbing Amts skoledirektion har meddelt konstitueret enelærer Johs. P. Larsen, Stråsø Skole, afsked fra 31. marts.’
-Holstebro Dagblad, den 2. januar 1959.

‘Vinding-Vind sogneråd behandlede på sit møde i lørdags en skrivelse fra amtets skoledirektion med godkendelse af, at Stråsø Skole nedlægges fra 1. april, hvorefter skolens 16 elever sendes til undervisning i Vind Skole. Den stråtækte Stråsø Skole vil sandsynligvis blive solgt til statsskovvæsenet, som er interesseret i at anvende den som bolig for skovfogedaspiranter. Sognerådet har i øvrigt modtaget flere henvendelser fra private, som ønskede at købe skolen i den hensigt at anvende den som jagthytte, men da den ligger i statsskovvæsenets område, kan den jo ikke så godt anvendes af private til dette formål.’
-Holstebro Dagblad, den 12. januar 1959.

‘Stråsø Skole, der blev nedlagt den 1. april, vil nu blive købt af statsskovbruget. Skolen, der tilhører Vinding-Vind Kommune, er beliggende på statsskovvæsenets grund, og direktoratet har fundet det ønskeligt at erhverve skolen, da der er behov for boliger til udlejning til det personale, der er tilknyttet statsskovvæsenet. Købesummen er sat til 18.000 kr., og dette beløb søger landbrugsministeriet nu bevilget af finansudvalget.’
-Holstebro Dagblad, den 28. april 1959.

Stråsø Skole, i dag udlejningsejendom.

Stråsø Skole, i dag udlejningsejendom.