Agerfeld Skole

Tre skoler, sognemenighed, valgmenighed, pigeforening, foredragsforening, vælgerforening, husmoderforening, borgerforening, idrætsforening og flere andre. Vind har igennem de seneste hundrede år været et lokalsamfund rigt på initiativ og foreningsliv, både af den åndelige slags og af den fysiske.

På denne side findes oplysninger om og billeder fra Agerfeld Skole, som ganske vist er hjemmehørende i Vinding sogn, men som gennem årene har haft mange elever også fra Vind sogn. Vi modtager gerne supplerende oplysninger og eventuelle korrektioner -og naturligvis også meget gerne flere billeder!

Skulle nogen ønske kopi af billeder, med eller uden nummerering, så fremsender vi gerne billedfiler elektronisk. Kontakt venligst arkivet.

Agerfeld Skole, som den så ud i begyndelsen af 1900-tallet, med lærerbolig til venstre og skolestue til højre. Bemærk gymnastikribberne på gavlen.

Agerfeld Skole, som den så ud i begyndelsen af 1900-tallet, med lærerbolig til venstre og skolestue til højre. Bemærk gymnastikribberne på gavlen.

Agerfeld Skole
Seneste skole opført 1877
Lukket 1962

Lærere ved Agerfeld Skole
1877-1879: Jens Christian ‘I.C.’ Christensen (1856-1930), senere konseilspræsident (statsminister)
1880-1888: Hans Jørgen Kjeldsen (1827-1899)
1888-1900: Jens Larsen (1854-1926)
1900-1902: Mads Christian Christensen (1859-1928)
1902-1911: Hans Frederik Jacobsen (1877-1922)
          1911: Jens Thorvald Thomsen (f. 1888), vikar
1911-1914: Jens Bollerup Jensen (1883-1968)
1914-1952: Søren Christian Fuursted (1888-1957)
1952-1962: Vilhelm Christian Andersen (1897-1989), efterfølgende kortvarigt lærer i Vind Skole

Nedenfor gengives et uddrag af en artikel, trykt i Holstebro Dagblad den 13. oktober 1955, hvori pensioneret dyrlæge, Christen N. D. Wollesen beretter om sin tid i Agerfeld Skole i 1870’erne og 1880’erne. Christen Nielsen Dorotheus Wollesen (1869-1957) blev født i Staby, men flyttede forud for sin skolestart med sine forældre -hans far var skomager og hans mor jordemoder- til jordemoderboligen i Agerfeld. Som voksen uddannede han sig til dyrlæge og fungerede i mange år som sådan i Rude mellem Skælskør og Næstved.

Mangeårig dyrlæge i Rude på Vestsjælland, Christen N. D. Wollesen (1869-1957). Årstal ukendt.

Mangeårig dyrlæge i Rude på Vestsjælland, Christen N. D. Wollesen (1869-1957). Årstal ukendt.

‘[…] Ja, min Skolegang er et Kapitel for sig, saavel som den er det for de fleste af min Alder. Jeg gik i Skole i Agerfeld i Vinding Sogn syd for Holstebro. Hele Sognet havde en Hovedskole og 2 Biskoler, og sidstnævnte, som Agerfeld hørte til, blev betjent af Lærere, som maatte gaa fra Skole til Skole, og som i øvrigt aldrig blev ret længe i Tjenesten der, hvad der er forstaaeligt nok.

Skolestuen bestod af et langt Bord anbragt midt i Rummet, hvor Vinduerne var sømmet fast og aldrig kunde lukkes op. Foruden den lille Entré til vore Halstørklæder (vi havde jo aldrig andet Overtøj paa dengang) var der kun et lille Hummer mere med en Briks til Læreren at sove paa, naar han overnattede i Skolen. Skolestuen opvarmedes af en Bilæggerovn, hvor der blev fyret med Hedetørv, og om Vinteren, naar vi var vaade efter Vandringen gennem Driverne til Skolen, tørrede vi Strømperne paa Ovnen. Mon ikke De saa kan tænke Dem til Luften og Atmosfæren derinde? Vi var jo sammen alle Klasserne om Vinteren, mens vi om Sommeren kun gik i Skole to Gange ugentlig, ja, de øverste Klasser mødte kun hver Lørdag Formiddag i Sommerperioden. Paa Væggen hang et Danmarkskort som hele Stuens Udsmykning.

Undervisningen bestod af Oplæsning efter en Dansk Læsebog og efter Det nye Testamente. Al Ære og Respekt for Religion, men Testamentet var nu ikke det bedste at læse op efter for Børn i vor Alder. Herudover havde vi Regning og Skrivning og Bibelhistorie med tilhørende Katekismus.

De har gaaet i Skole under J. C. Christensen?

Ja, han virkede en Periode ved Skolen og boede da ogsaa mange Gange i det lille omtalte Hummer, hvor han kunde lave sig en Kop Kaffe, eller hvad han ønskede, ved et lille Køkken. Dette Rum eksisterer i øvrigt endnu, vil jeg tro. For 5-6 Aar siden var jeg paa Egnen og kiggede indenfor. Da var det grangiveligt som i 1880. J. C. Christensen lærte os i øvrigt Historie og Geografi, som vi godt kunde lide, men der var en Tid, hvor en Missionsbølge gik over Egnen og forbød den Slags Tidsspild. Det blev naturligvis senere optaget paa Skoleplanen igen. I Modsætning til saa mange af de andre Lærere, som gav os “nogle paa Torsken” af deres Egespir, legede J. C. med os paa en stor Legeplads, som hørte til Skolebygningen. Vi lærte Trapezkunster, Gymnastik, Balancegang osv. […]’

Skole- og elevbilleder fra Agerfeld Skole samt små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

‘Kultusministerens første Embede, Agerfeld Skole ved Holstebro, Begyndelsesløn 700 Kr., er i disse Dage bleven besat med Andenlærer Jakobsen fra Lemvigegnen. Med derfor er det jo ikke givet, at Jakobsen bliver Minister.’
-Silkeborg Avis, Midt-Jyllands Folketidende, 31. oktober 1902.

fortsat:

‘Ved Ringkjøbing Amts Skoleraads Møde: Læreren ved Agerfeld Skole, der i Fjor blev afskediget uden Pension, skylder 21 Kr. 71 Øre til Skolefonden, der forskudsvis havde udbetalt Beløbet for ham. Beløbet er uerholdeligt og vedtoges ført til Afgang.’
-Lemvig Folkeblad, 29. november 1902.

– – –

‘Ved Ringkøbing Amtsskoleraads Møde: Lærer H. F. Jacobsen ved Agerfeld Skole androg om et Gratiale for Sangundervisning i Vinteren 1908-09. Vinding-Vind Sogneraad har bevilget 10 Kr.’
-Holstebro Dagblad, 27. maj 1909.

– – –

‘Embedet som Enelærer ved Agerfeld Skole i Vinding Sogn opslaas ledigt. Begyndelsesløn 1.000 Kr., hvori afkortes for Højtidsoffer 41 Kr. 39 Øre og for Accidenser 41 Kr. 39 Øre. Anordningsmæssig Bolig, Brændsel og Have. Læreren er pligtig til at spille Orgelet i Vinding Kirke mod et Honorar af 100 Kr. aarlig.’
-Lemvig Folkeblad, 17. december 1910.

– – –

‘I Mandags jordedes Lærer Fuursteds lille Pige i Agerfeld under stor Deltagelse fra Distriktets Beboere. Desuden satte Skolebørnene i Agerfeld Skole en smuk Mindelade paa hendes Grav. Det vidner om et smukt og godt Forhold mellem Beboerne og deres Lærer.’
-Holstebro Dagblad, 30. januar 1919.

– – –

‘Ved Ringkøbing Amtsskoleraads Møde: Lærer ved Agerfeld Skole, S. Chr. Fuursted, androg om Tilskud til Vikarhold under hans 3 Maaneders Kursus i Orgelspil i København s. A. Udgiften havde udgjort ialt 175 Kr., hvoraf 1/3 søges refunderet. Kunne ikke bevilges.’
-Holstebro Dagblad, 29. august 1919.

– – –

‘Ved Ringkøbing Amtsskoleraads Møde: Lærer ved Agerfeld Skole i Vinding, S. Chr. Fuursted, androg om et Embedslaan af Skolefonden paa 200 Kr. til Anlæg af en Have ved Skolen. Bevilgedes.’
-Holstebro Dagblad, 21. maj 1920.

Agerfeld Skole, omkring 1935. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, omkring 1935. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954)
   3: Ukendt
   4: Ukendt
   5: Ukendt
   6: Ukendt
   7: Ukendt
   8: Orla Vandborg Fuursted (1921-1973), lærer Fuursteds søn
   9: Ukendt
 10: Ukendt
 11: Ukendt
 12: Ukendt 
 13: Ukendt
 14: Ukendt 
 15: Ukendt
 16: Ukendt
 17: Ukendt
 18: Ukendt
 19: Hilda Damtoft (f. Poulsen, g. Jensen, 1927-2011), Damtoft i Vinding
 20: (usikkert) Emma Vandborg Fuursted (1925-2008), lærer Fuursteds datter
 21: Villy Aksel Vandborg Fuursted (1932-2020), lærer Fuursteds søn
 22: Aage Vandborg Fuursted (1930-2003), lærer Fuursteds søn
 23: Ukendt
 24: Søren Nyborg Poulsen (1928-2019), Moselund i Vind
 25: Rosa Viktoria Albertsen (1928-2021), Damtofthus i Vind
 26: Ukendt
 27: Ukendt
 28: Aase Vandborg Fuursted (g. Lyskjær, 1917-1993), lærer Fuursteds tvillingdatter (kan være forvekslet med nr. 42)
 29: Ukendt
 30: Ukendt 
 31: Ukendt
 32: Ukendt
 33: Ernst Christian Vandborg Fuursted (1919-1999), lærer Fuursteds søn
 34: Ukendt
 35: Anna Kirstine Albertsen (g, Hansen, 1921-1993), Damtofthus i Vind
 36: Ukendt
 37: Else Irene Frydendal (g. Larsen, 1922-2020), Frydendal i Vind
 38: Else Krista Poulsen (g. Lauridsen, 1923-2003), Moselund i Vind
 39: (usikkert) Karen Kristensen, Spartoft i Vind
 40: Erna Gunhild Vandborg Fuursted (g. Jensen, 1923-1984), lærer Fuursteds datter
 41: Ukendt
 42: Anna Vandborg Fuursted (g. Hornshøj, 1917-1997), lærer Fuursteds tvillingdatter (kan være forvekslet med nr. 28)
 43: Ukendt
 44: Ukendt
 45: Ukendt
 46: (usikkert) Andreas, Spartoft i Vind
 47: Ukendt 
 48: Anders Albertsen, Damtofthus i Vind
 49: Ukendt
 50: Jens Kristian Albertsen (1924-2014), Damtofthus i Vind
 51: Ukendt
 52: Ukendt
 53: Agnete Albertsen (g. Kristoffersen), Damtofthus i Vind
 54: Ukendt
 55: Ukendt
 56: Jenny Marie Andersen (g. Sørensen, 1926-2015), Nybo i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Elever og lærere fra Agerfeld og Vinding Skoler på udflugt til København, omkring 1935. Klik på billedet for at se det i større format.

Elever og lærere fra Agerfeld og Vinding Skoler på udflugt til København, omkring 1935. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer i Agerfeld Skole, Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954)
3-4: Lærer i Vinding Hovedskole, Esbern Jespersen (1892-1983) og hustru Dagmar Kristine Hald Jespersen (f. Geertsen, 1901-1985)
   5: Ukendt
   6: (usikkert) ‘Dudden’ Jensen
   7: Grethe Jespersen (g. Sognstrup, 1923-1993), Vinding Hovedskole (lærer Jespersens datter)
   8: (usikkert) Ellen Bertelsen
   9: Ukendt
 10: Else Irene Frydendal (g. Larsen, 1922-2020), Frydendal i Vind
 11: Ukendt
 12: Karen Marie Lund Hansen (g. Damtoft, 1921-2002), Nylund i Vinding
 13: (usikkert) Kathrine Hoffmann Andersen (g. Lok, 1924-2002), Glidstrup i Vinding
 14: Ukendt
 15: Laurits Christian Poulsen (1920-2000), Løgagerhus i Vinding
 16: Ukendt
 17: (usikkert) Niels Langbo
 18: (usikkert) Christen Langbo Pedersen, Sørvad
 19: (usikkert) Hans Peter Svenningsen
 20: Aage Marius Gammelvind (1922-1998), Lundbæk i Vind, senere Løvhus i Vind
 21: Orla Vandborg Fuursted (1921-1973), Agerfeld Skole (lærer Fuursteds søn)
 22: Ernst Christian Vandborg Fuursted (1919-1999), Agerfeld Skole (lærer Fuursteds søn)
 23: Sigurd Poulsen (1921-2014), Løgagerhus i Vinding
 24: Harry Pedersen, Opstrup i Agerfeld
 25: (usikkert) Tage Pedersen
 26: Poul Kristian Svenstrup (1920-1986), Svenstrup i Vinding
 27: Magne Ramskov (1921-1979), Kirketoft i Vinding
 28: (usikkert) Anton Svenstrup
 29: (usikkert) Arne Tanghøj
 30: (usikkert) Kristian Hoffmann Hansen
 31: Svend Ejnar Frydendal (1920-1992), Frydendal i Vind
 32: (usikkert) Arne Højbjerg
 33: Arne Lund Hansen (1921-2008), Nykjær i Vinding
 34: Valdemar Mogensen (1921-1991), Øster Thusholt i Vinding
 35: (usikkert) Peder Birkemose Jørgensen (1920-1986)
 36: Edith Jørgine Bothilde Jensen (g. Pedersen, 1919-2015), Sdr. Thyregård i Vinding
 37: Hilda Klejnstrup (g. Christensen, 1921-1979), Løgager i Vinding
 38: Ukendt
 39: (usikkert) Else Jensen, Sørvad Mejeri
 40: Signe Offersen (g. Hansen), Øster Ramskov i Vinding
 41: (usikkert) Else Løkke
 42: Kristine Svenstrup, Spåbæk i Vinding
 43: (usikkert) Karen Marie Andersen (g. Jensen, 1920-2007), Lille Bjerregård i Vinding
 44: Petra Brandsbjerg Andersen (g. Højhus, 1919-2009), Nybo i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, midten af 1940'erne. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, midten af 1940’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957)
  2: Johannes Andersen, hos bedsteforældre i Nybo i Vind
  3: Jørgen Knudsen, Aldersro i Vinding
  4: Krista Søndergaard, Havrsnap i Vind
  5: Elisabeth Kristensen (g. Lauridsen), Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  6: Gudrun Kamma Ravnsbæk (1937-2013), Bakhus i Vind, senere Skovhuset i Vind
  7: Aase Katrine Andersen, Østertoft i Vind
  8: Inge Vemmelund (g. Nielsen), Opstrup i Vind
  9: Helga Bilgrav, Løgagerhus i Vinding
10: Lilly Irene Poulsen (g. Mørch, 1937-2021), Moselund i Vind
11: Ingrid Søndergaard (g. Jensen), Havrsnap i Vind
12: Else Kamp Jensen, Bak i Vind
13: Tove Troldtoft Jensen (g. Hansen), Moesgård i Vind
14: Ruth Emmy Andersen (g. Mikkelsen), Spartoft i Vind
15: Ukendt
16: Svend Tage Albertsen (1936-2000), Damtofthus i Vind
17: Mary Augusta Holmgaard Pedersen (g. Halkjær, 1934-2003), Spartoft i Vind
18: Emma Plougmann Poulsen (g. Nielsen), Moselund, senere Nybo i Vind
19: Ninna Mathea Ravnsbæk (g. Lausten), Bakhus i Vind, senere Skovhuset i Vind
20: Bodil Fonager Andersen (g. Overgaard, 1934-2021), Brandtoft i Vind
21: (usikkert) Sonja (tjenestepige)
22: Nelly Bilgrav (g. ‘Hougaard’ Madsen), Løgagerhus i Vinding
23: Else Marie Andersen (g. Stjernholm, 1938-1997), Spåbæklille i Vinding
24: Karoline Severine Andersen, Lille Bjerregård i Vinding
25: Mette Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
26: Anna Knudsen, Spartoft i Vind
27: Ruth Jensen
28: Svend Knudsen, Aldersro i Vinding
29: Karl Erik Poulsen, Løgagerhus i Vinding
30: (usikkert) Bjørn (hyrdedreng)
31: Valdemar Søndergaard (1933-2017), Havrsnap i Vind
32: Viggo Poulsen (1933-2009), Moselund i Vind
33: Børge Hoffmann Hansen, Solvang i Vinding
34: Karl Erik Poulsen (1936-2010), Moselund i Vind
35: Henry Ravnsbæk (1935-2013), Bakhus i Vind, senere Skovhuset i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, omkring 1948-1949. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, omkring 1948-1949. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954) 
    3: Ester Solvejg Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
    4: Ingrid Nielsen, Vester Spartoft i Vind
    5: Lis Kathrine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
    6: Ingrid Søndergaard, Havrsnap i Vind
    7: (usikkert) Eva Johanne Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
    8: Else Marie Andersen (g. Stjernholm, 1938-1997), Spåbæklille i Vinding
    9: Gudrun Kamma Ravnsbæk (1937-2013), Bakhus i Vind, senere Skovhuset i Vind
  10: Ukendt
  11: Ester Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  12: Ukendt
  13: Anna Løgager Jensen (g. Vammen), Løgager i Vinding
  14: Bente Kristine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
  15: Gerda Andersen (g. Andersen), Spåbæklille i Vinding, senere Nygård i Vind
  16: Elisabeth Kristensen (g. Lauridsen), Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  17: Tove Troldtoft Jensen (g. Hansen), Moesgård i Vind
  18: Inge Vemmelund (g. Nielsen), Opstrup i Vind
  19: (usikkert) Ulla Frederiksen
  20: Ukendt
  21: Aase Katrine Andersen, Østertoft i Vind
  22: (usikkert) Gunhild
  23: Lilly Irene Poulsen (g. Mørch, 1937-2021), Moselund i Vind
  24: Krista Søndergaard, Havrsnap i Vind
  25: Bent Stjernholm Pedersen, Agerfeld
  26: Jens Marinus Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  27: Henry Martinus Andersen, Spåbæklille i Vinding
  28: Preben Larsen, Voldstedgård i Vind
  29: Ukendt
  30: Carl Ejner Løgager Jensen, Løgager i Vinding
  31: Ukendt
  32: Mads Bjarne Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  33: Thyge Larsen, Voldstedgård i Vind
  34: Aksel Løgager Jensen, Løgager i Vinding
  35: (usikkert) Vagn Særkær
  36: Ukendt
  37: Børge Vemmelund, Opstrup i Vind
  38: Ukendt
  39: Svend Tage Albertsen (1936-2000), Damtofthus i Agerfeld
  40: (usikkert) Jens Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  41: Ukendt
  42: Børge Stjernholm Pedersen, Agerfeld
  43: Ukendt
  44: Ukendt
  45: Henry Ravnsbæk (1935-2013), Bakhus i Vind, senere Skovhuset i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Elever fra Agerfeld Skole på besøg i København omkring 1950. Billedet er taget på taget af Daells Varehus. I baggrund ses Skt. Petri kirketårn. Klik på billedet for at se det i større format.

Elever fra Agerfeld Skole på besøg i København omkring 1950. Billedet er taget på taget af Daells Varehus. I baggrund ses Skt. Petri kirketårn. Klik på billedet for at se det i større format.

På grund af sygdom var lærer Fuursted forhindret i at deltage i turen. I stedet ledsagedes eleverne af Kathrine Andersen og Helga Jensen.

  1: Kathrine ‘Brandtoft’ Andersen (f. Fonager, 1903-1971), Brandtoft i Vind
  2: Helga Alvilde Jensen (f. Troldtoft, 1911-1997), Moesgård i Vind, mor til nummer 12
  3: Henny Gunhild Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
  4: Esther Solvejg Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
  5: Anna Løgager Jensen (g. Vammen), Løgager i Vinding
  6: Else Marie Andersen (g. Stjernholm, 1938-1997), Spåbæklille i Vinding
  7: Ukendt
  8: Gudrun Kamma Ravnsbæk (1937-2013), Bakhus i Vind, senere Skovhuset
  9: Ukendt
10: Børge Vemmelund, Opstrup i Vind
11: Inge Vemmelund (g. Nielsen), Opstrup i Vind
12: Tove Troldtoft Jensen (g. Hansen), Moesgård i Vind
13: Krista Søndergaard, Havrsnap i Vind
14: Lilly Irene Poulsen (g. Mørch, 1937-2021), Moselund i Vind
15: Jens Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup
16: Ukendt (københavnsk guide)

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole omkring 1950-51.

Agerfeld Skole omkring 1950-51.

1-2: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954) 
    3: Ingrid Søndergaard (g. Jensen), Havrsnap i Vind
    4: Else Marie Andersen (g. Stjernholm, 1938-1997), Spåbæklille i Vinding
    5: Ester Solvejg Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
    6: Eva Johanne Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
    7: Ingrid Nielsen, Vester Spartoft i Vind
    8: Børge Søndergaard, Havrsnap i Vind
    9: Bent Poulsen, Bjerregård i Vinding
  10: (usikkert) Bent Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  11: Børge Vemmelund, Opstrup i Vind
  12: Preben Larsen, Voldstedgård i Vind
  13: Jens Marinus Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  14: Mads Bjarne Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  15: Henry Martinus Andersen, Spåbæklille i Vinding
  16: Carl Ejner Løgager Jensen, Vinding
  17: Bent Stjernholm Pedersen, Agerfeld
  18: Aksel Løgager Jensen, Løgager i Vinding

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, angiveligt 1951. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, angiveligt 1951. Klik på billedet for at se det i større format.

    1: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957)
    2: Ukendt
    3: Ukendt
    4: Ukendt
    5: Ukendt
    6: (usikkert) Johannes Frederiksen
    7: (usikkert) Knud Erik
    8: Hilda Søndergaard, Havrsnap i Vind
    9: Gerda Andersen (g. Andersen), Spåbæklille i Vinding, senere Nygård i Vind
  10: (usikkert) Anni Frederiksen, Agerfeld
  11: Lis Kathrine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
  12: Ester Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  13: Margit Særkær, Vingtoft i Vinding
  14: Ingrid Løgager Jensen, Løgager i Vinding
  15: (usikkert) Bjarne Kristensen
  16: Vagn Særkær, Vinding
  17: Thyge Larsen, Voldstedgård i Vind
  18: (usikkert) Bent Hansen
  19: Halvor Jørgen Frederiksen, Agerfeld
  20: Kaj Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  21: Jens Ole Larsen, Voldgårdgård i Vind
  22: Børge Ravnsbæk, Bakhus i Vind, senere Skovhuset i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole omkring 1952-1953. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole omkring 1952-1953. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Vilhelm Andersen (1897-1989) og hustru Ruth Andersen (f. Pedersen, 1910-1996)
    3: Benedicte Andersen, Agerfeld Skole
    4: Bente Kristine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
    5: Lise Larsen (g. Elling, 1944-2002), Voldstedgård i Vind
    6: Lis Kathrine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
    7: Gerda Andersen (g. Andersen), Spåbæklille i Vinding, senere Nygård i Vind
    8: Hilda Søndergaard, Havrsnap i Vind
    9: Ulla Jørgensen, Agerfeld
  10: Ukendt
  11: Ukendt
  12: Børge Ravnsbæk, Bakhus i Vind, senere Skovhuset i Vind
  13: Vagn Særkær, Vinding
  14: (usikkert) Hans Jørgen, Nybo i Vind
  15: Frede Richardt Søndergaard, Havrsnap i Vind
  16: Børge Søndergaard, Havrsnap i Vind
  17: Emanuel Blæsbjerg Dalager, Ørnhøj
  18: (usikkert) Bent Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  19: (usikkert) Margit Særkær, Vingtoft i Vinding
  20: Eva Johanne Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  21: (usikkert), Spartoft i Vind
  22: Mads Bjarne Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  23: Preben Larsen, Voldstedgård i Vind
  24: Bent Stjernholm Pedersen, Agerfeld
  25: Thyge Larsen, Voldstedgård i Vind
  26: Jens Ole Larsen, Voldstedgård i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, farvelagt luftbillede fra 1955.

Agerfeld Skole, farvelagt luftbillede fra 1955.

– – –

Agerfeld Skole, omkring 1957. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, omkring 1957. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Vilhelm Andersen (1897-1989) og hustru Ruth Andersen (f. Pedersen, 1910-1996)
    3: Niels Arne Andersen, Sdr. Klejnstrup i Vinding
    4: Frands Jensen, Bak i Vind
    5: Kristen Frydendal, Frydendal i Vind
    6: Henning Nielsen, Vester Spartoft i Vind
    7: Bjarne Valentin Kristensen, Boutrup i Vind
    8: Anders Henrik Andersen, Sdr. Klejnstrup i Vinding
    9: Kaj Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
  10: Tage Svenstrup, Thyregårdhus i Vinding
  11: Elvine Marie Lillelund Poulsen, Fonager i Vinding
  12: Inger Marie Kristensen, Agerfeld
  13: Ellen Kirstine Hornshøj, Egelund i Vinding
  14: Aase Jørgensen, Vinding
  15: Asta Kirstine Kristensen, Boutrup i Vind
  16: Birgit Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  17: Fin Nygaard Kragelund, Spåbæk i Vinding
  18: Grethe Nygaard Kragelund, Spåbæk i Vinding
  19: Janne Frydendal (g. Kirkegaard), Frydendal i Vind
  20: Karen Frydendal, Frydendal i Vind
  21: Poula Nielsen, Vester Spartoft i Vind
  22: Helge Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole 1959. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole 1959. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Vilhelm Andersen (1897-1989) og hustru Ruth Andersen (f. Pedersen, 1910-1996).
    3: Marianne Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding
    4: Grethe Kristensen, Vinding
    5: Anna Lis Dalby Nielsen, Agerfeld Møllegård
    6: Mette Bendtsen, Nyholm i Vind
    7: Vera Frydendal, Frydendal i Vind
    8: Kamma Larsen (g. Kragelund), Voldstedgård i Vind
    9: Edith Kaja ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
  10: Jette Margrethe Jensen, Bak i Vind
  11: Birgit Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  12: Henry Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
  13: Anders Fonager Poulsen, Fonager i Vinding
  14: Jens Frydendal, Frydendal i Vind
  15: Egon Svenstrup, Thyregårdhus i Vinding
  16: Ole Diderik Bendtsen (1951-1971), Nyholm i Vind
  17: Egon Hoffmann Hansen, Solvang i Vinding
  18: Villy Hardy Andersen, Øster Spartoft i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole 1960-61. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole 1960-61. Klik på billedet for at se det i større format.

 1: Lærer Vilhelm Christian Andersen (1897-1989)
  2: Birgit Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  3: Birgit Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  4: Kamma Larsen (g. Kragelund), Voldstedgård i Vind
  5: Karen Frydendal, Frydendal i Vind
  6: Grethe Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
  7: Janne Frydendal (g. Kirkegaard), Frydendal i Vind
  8: Poula Nielsen, Vester Spartoft i Vind
  9: Jette Margrethe Jensen, Bak i Vind
10: Henry Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
11: Helge Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding
12: Fin Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
13: Asta Kristensen, Boutrup i Vind
14: Inge Kristensen, Vinding
15: Gunner Gjedbo Nielsen, Agerfeld
16: Arne Andersen, Vinding
17: Egon Svenstrup, Thyregårdhus i Vinding
18: Georg Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

Agerfeld Skole, i dag privatbolig og desuden anvendt som 'bed and breakfast'. I et nyopført anneks -ikke synligt på billedet- er indrettet dame- og modetøjsforretning.

Agerfeld Skole, i dag privatbolig og desuden anvendt som ‘bed and breakfast’. I et nyopført anneks -ikke synligt på billedet- er indrettet dame- og modetøjsforretning.

– – –

Copyright: Hjemmesidens beretninger og billeder må anvendes til private formål og herudover kun gengives efter forudgående aftale.