Agerfeld Skole

Tre skoler, sognemenighed, valgmenighed, pigeforening, foredragsforening, vælgerforening, husmoderforening, borgerforening, idrætsforening og flere andre. Vind har igennem de seneste hundrede år været et lokalsamfund rigt på initiativ og foreningsliv, både af den åndelige slags og af den fysiske.

På denne side findes oplysninger om og billeder fra Agerfeld Skole, som ret beset er hjemmehørende i Vinding sogn, men som gennem årene har haft mange elever også fra Vind sogn. Vi modtager gerne supplerende oplysninger og eventuelle korrektioner -og naturligvis også meget gerne flere billeder!

Finder du oplysninger om dig selv, som du ikke ønsker offentliggjort, kontakt da arkivet -så vil oplysningerne naturligvis blive fjernet.

Skulle nogen ønske kopi af billeder, med eller uden nummerering, så fremsender vi gerne billedfiler elektronisk. Kontakt venligst arkivet.

Agerfeld Skole, som den så ud i begyndelsen af 1900-tallet, med lærerbolig til venstre og skolestue til højre. Bemærk gymnastikribberne på gavlen.

Agerfeld Skole, som den så ud i begyndelsen af 1900-tallet, med lærerbolig til venstre og skolestue til højre. Bemærk gymnastikribberne på gavlen.

Agerfeld Skole
Seneste skole opført 1877
Lukket 1962

Lærere ved Agerfeld Skole
1877-1879: Jens Christian ‘I. C.’ Christensen (1856-1930), senere konseilspræsident (statsminister)
1880-1888: Hans Jørgen Kjeldsen (1827-1899)
1888-1900: Jens Larsen (1854-1926)
1900-1902: Mads Christian Christensen (1859-1928)
1902-1911: Hans Frederik Jacobsen (1877-1922)
          1911: Jens Thorvald Thomsen (f. 1888), vikar
1911-1914: Jens Bollerup Jensen (1883-1968)
1914-1952: Søren Christian Fuursted (1888-1957)
1952-1962: Vilhelm Christian Andersen (1897-1989), efterfølgende kortvarigt lærer i Vind Skole

– – –

I. C. Christensen (1856-1930) fotograferet som ung mand og omtrent, som han må formodes at have set ud, da han underviste i Agerfeld Skole i årene 1877-1879.

I. C. Christensen (1856-1930) fotograferet som ung mand og omtrent, som han må formodes at have set ud, da han underviste i Agerfeld Skole i årene 1877-1879.

– – –

Nedenfor gengives et uddrag af en artikel, trykt i Holstebro Dagblad den 13. oktober 1955, hvori pensioneret dyrlæge, Christen N. D. Wollesen beretter om sin tid i Agerfeld Skole i 1870’erne og 1880’erne. Christen Nielsen Dorotheus Wollesen (1869-1957) blev født i Staby, men flyttede forud for sin skolestart med sine forældre -hans far var skomager og hans mor jordemoder- til jordemoderboligen i Agerfeld. Som voksen uddannede han sig til dyrlæge og fungerede i mange år som sådan i Rude mellem Skælskør og Næstved.

Elev i Agerfeld Skole, senere mangeårig dyrlæge i Rude på Vestsjælland, Christen N. D. Wollesen (1869-1957). Årstal ukendt.

Elev i Agerfeld Skole, senere mangeårig dyrlæge i Rude på Vestsjælland, Christen N. D. Wollesen (1869-1957). Årstal ukendt.

‘[…] Ja, min Skolegang er et Kapitel for sig, saavel som den er det for de fleste af min Alder. Jeg gik i Skole i Agerfeld i Vinding Sogn syd for Holstebro. Hele Sognet havde en Hovedskole og 2 Biskoler, og sidstnævnte, som Agerfeld hørte til, blev betjent af Lærere, som maatte gaa fra Skole til Skole, og som i øvrigt aldrig blev ret længe i Tjenesten der, hvad der er forstaaeligt nok.

Skolestuen bestod af et langt Bord anbragt midt i Rummet, hvor Vinduerne var sømmet fast og aldrig kunde lukkes op. Foruden den lille Entré til vore Halstørklæder (vi havde jo aldrig andet Overtøj paa dengang) var der kun et lille Hummer mere med en Briks til Læreren at sove paa, naar han overnattede i Skolen. Skolestuen opvarmedes af en Bilæggerovn, hvor der blev fyret med Hedetørv, og om Vinteren, naar vi var vaade efter Vandringen gennem Driverne til Skolen, tørrede vi Strømperne paa Ovnen. Mon ikke De saa kan tænke Dem til Luften og Atmosfæren derinde? Vi var jo sammen alle Klasserne om Vinteren, mens vi om Sommeren kun gik i Skole to Gange ugentlig, ja, de øverste Klasser mødte kun hver Lørdag Formiddag i Sommerperioden. Paa Væggen hang et Danmarkskort som hele Stuens Udsmykning.

Undervisningen bestod af Oplæsning efter en Dansk Læsebog og efter Det nye Testamente. Al Ære og Respekt for Religion, men Testamentet var nu ikke det bedste at læse op efter for Børn i vor Alder. Herudover havde vi Regning og Skrivning og Bibelhistorie med tilhørende Katekismus.

De har gaaet i Skole under J. C. Christensen?

Ja, han virkede en Periode ved Skolen og boede da ogsaa mange Gange i det lille omtalte Hummer, hvor han kunde lave sig en Kop Kaffe, eller hvad han ønskede, ved et lille Køkken. Dette Rum eksisterer i øvrigt endnu, vil jeg tro. For 5-6 Aar siden var jeg paa Egnen og kiggede indenfor. Da var det grangiveligt som i 1880. J. C. Christensen lærte os i øvrigt Historie og Geografi, som vi godt kunde lide, men der var en Tid, hvor en Missionsbølge gik over Egnen og forbød den Slags Tidsspild. Det blev naturligvis senere optaget paa Skoleplanen igen. I Modsætning til saa mange af de andre Lærere, som gav os “nogle paa Torsken” af deres Egespir, legede J. C. med os paa en stor Legeplads, som hørte til Skolebygningen. Vi lærte Trapezkunster, Gymnastik, Balancegang osv. […]’

– – –

Skole- og elevbilleder fra Agerfeld Skole samt små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

‘Kultusministerens første Embede, Agerfeld Skole ved Holstebro, Begyndelsesløn 700 Kr., er i disse Dage bleven besat med Andenlærer Jakobsen fra Lemvigegnen. Med derfor er det jo ikke givet, at Jakobsen bliver Minister.’
-Silkeborg Avis, Midt-Jyllands Folketidende, 31. oktober 1902.

fortsat:

‘Ved Ringkjøbing Amts Skoleraads Møde: Læreren ved Agerfeld Skole, der i Fjor blev afskediget uden Pension, skylder 21 Kr. 71 Øre til Skolefonden, der forskudsvis havde udbetalt Beløbet for ham. Beløbet er uerholdeligt og vedtoges ført til Afgang.’
-Lemvig Folkeblad, 29. november 1902.

– – –

‘Ved Ringkøbing Amtsskoleraads Møde: Lærer H. F. Jacobsen ved Agerfeld Skole androg om et Gratiale for Sangundervisning i Vinteren 1908-09. Vinding-Vind Sogneraad har bevilget 10 Kr.’
-Holstebro Dagblad, 27. maj 1909.

– – –

‘Embedet som Enelærer ved Agerfeld Skole i Vinding Sogn opslaas ledigt. Begyndelsesløn 1.000 Kr., hvori afkortes for Højtidsoffer 41 Kr. 39 Øre og for Accidenser 41 Kr. 39 Øre. Anordningsmæssig Bolig, Brændsel og Have. Læreren er pligtig til at spille Orgelet i Vinding Kirke mod et Honorar af 100 Kr. aarlig.’
-Lemvig Folkeblad, 17. december 1910.

– – –

Om Erna Gunhild Vandborg Fuursted (1913-1919):

‘I Mandags jordedes Lærer Fuursteds lille Pige i Agerfeld under stor Deltagelse fra Distriktets Beboere. Desuden satte Skolebørnene i Agerfeld Skole en smuk Mindeplade paa hendes Grav. Det vidner om et smukt og godt Forhold mellem Beboerne og deres Lærer.’
-Holstebro Dagblad, 30. januar 1919.

– – –

‘Ved Ringkøbing Amtsskoleraads Møde: Lærer ved Agerfeld Skole, S. Chr. Fuursted, androg om Tilskud til Vikarhold under hans 3 Maaneders Kursus i Orgelspil i København s. A. Udgiften havde udgjort ialt 175 Kr., hvoraf 1/3 søges refunderet. Kunne ikke bevilges.’
-Holstebro Dagblad, 29. august 1919.

– – –

‘Ved Ringkøbing Amtsskoleraads Møde: Lærer ved Agerfeld Skole i Vinding, S. Chr. Fuursted, androg om et Embedslaan af Skolefonden paa 200 Kr. til Anlæg af en Have ved Skolen. Bevilgedes.’
-Holstebro Dagblad, 21. maj 1920.

Agerfeld Skole, omkring 1930. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, omkring 1930. Klik på billedet for at se det i større format.

Afventer verificering:
1-2: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954), Agerfeld Skole
   3: Aage Vandborg Fuursted (1930-2003), Agerfeld Skole
   4: Holger Vandborg Fuursted (1928-2013), Agerfeld Skole
   5: Kristian Klejnstrup Andersen (1923-1971), Lille Bjerregård i Vinding
   6: Arne Nielsen Højbjerg (1920-2003), Agerfeld
   7: (usikkert) Mads Klejnstrup Mortensen (tvilling, 1922-1983), Sdr. Klejnstrup i Vinding
   8: (usikkert) Søren Klejnstrup Mortensen (tvilling, 1922-1994), Sdr. Klejnstrup i Vinding
   9: Marthinus ‘Thinus’ Dusinus Nielsen (1918-2005), Kommunehuset i Vind
 10: Svend Ejnar Frydendal (1920-1992), Frydendal i Vind
 11: Viggo Nielsen Højbjerg, Agerfeld
 12: Kristian Hoffmann Hansen (1920-1991), Solvang i Vinding
 13: Orla Vandborg Fuursted (1921-1973), Agerfeld Skole
 14: Niels Andreas Kristensen (1923-1982), Boutrup i Vind
 15: Hans Hoffmann Hansen (1923-1994), Solvang i Vinding
 16: Emma Vandborg Fuursted (1925-2008), Agerfeld Skole
 17: Karen Marie Lund Hansen (g. Damtoft, 1921-2002), Nylund i Vinding
 18: Hilda Klejnstrup (g. Christensen, 1921-1979), Klejnstruphus i Vinding
 19: Elna Klejnstrup (g. Sørensen, 1923-1989), Klejnstruphus i Vinding
 20: Karen Kristensen (g. ‘Degnbol’ Kristensen, 1922-1997), Boutrup i Vind
 21: Erna Gunhild Vandborg Fuursted (g. Jensen, 1923-1984), Agerfeld Skole
 22: Edel Nielsen Højbjerg, Agerfeld
 23: Anna Karoline Jensen (g. Andersen, 1923-2018), Staunstrup i Vinding
 24: Maren Jensen (g. Holbøll, 1919-2009), Staunstrup i Vinding
 25: Karen Marie Andersen (g. Jensen, 1920-2007), Lille Bjerregård i Vinding
 26: Else Krista Poulsen (g. Lauridsen, 1923-2003), Moselund i Vind
 27: Else Irene Frydendal (g. Larsen, 1922-2020), Frydendal i Vind
 28: Ane Marie Mogensen (g. Andersen, 1921-2004), Gildbjerg i Vinding
 29: Ane Kirstine Mogensen (g. Jensen, 1919-1978), Gildbjerg i Vinding
 30: Laurits Christian Poulsen (1920-2000), Løgagerhus i Vinding
 31: Bertel Jensen (1917-1969), Havrsnap i Vinding
 32: Jens Lyskjær Mortensen (1917-1999), Sdr. Klejnstrup i Vinding (senere gift med nr. 52)
 33: Ukendt
 34: Ukendt
 35: Ukendt 
 36: Ukendt
 37: Ukendt
 38: Ukendt
 39: Ukendt
 40: Anna Vandborg Fuursted (g. Hornshøj, 1917-1997), Agerfeld Skole (tvilling, kan være forvekslet med nr. 41)
 41: Aase Vandborg Fuursted (g. Lyskjær, 1917-1993), Agerfeld Skole (tvilling, kan være forvekslet med nr. 40)
 42: Ukendt
 43: Ukendt
 44: Ernst Christian Vandborg Fuursted (1919-1999), Agerfeld Skole
 45: Ejnar Klejnstrup Mortensen (1919-2005), Klejnstrup i Vinding
 46: (usikkert) Christian Pedersen
 47: Karl Frydendal (1917-2001), Frydendal i Vind
 48: Christen Ejvind Vilstrup (1919-2001), Agerfeld
 49: Lilly Vandborg Fuursted, Agerfeld Skole
 50: Dagny Lyskjær (g. ‘Aagaard’ Jørgensen, 1918-1993), Klejnstruphus i Vinding
 51: Anna Nielsen (g. Knudsen, 1919-2005), Kommunehuset i Vind
 52: Severine Lund Hansen (g. Mortensen, 1919-1996), Nylund  i Vinding (senere gift med nr. 32)
 53: Anna Kirstine Albertsen (g. Hansen, 1921-1993), Damtofthus i Vind
 54: Ukendt
 55: Jenny Marion Frydendal (g. Bækdahl, 1919-2003), Frydendal i Vind
 56: (usikkert) Vagn Hansen
 57: Kristian Klejnstrup Mortensen (1920-1991), Sdr. Klejnstrup i Vinding
 58: Harry Pedersen, Opstrup i Vind
 59: Vikar, sandsynligvis Johannes Andersen (1903-1985)

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, omkring 1935. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, omkring 1935. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954), Agerfeld Skole
   3: Ukendt
   4: Ukendt
   5: Ukendt
   6: Ukendt
   7: Ukendt
   8: Orla Vandborg Fuursted (1921-1973), Agerfeld Skole
   9: Ukendt
 10: Ukendt
 11: Ukendt
 12: Ukendt 
 13: Ukendt
 14: Ukendt 
 15: Ukendt
 16: Ukendt
 17: Ukendt
 18: Ukendt
 19: Hilda Damtoft (f. Poulsen, g. Jensen, 1927-2011), Damtoft i Vinding
 20: (usikkert) Emma Vandborg Fuursted (1925-2008), Agerfeld Skole
 21: Villy Aksel Vandborg Fuursted (1932-2020), Agerfeld Skole
 22: Aage Vandborg Fuursted (1930-2003), Agerfeld Skole
 23: Ukendt
 24: Søren Nyborg Poulsen (1928-2019), Moselund i Vind
 25: Rosa Viktoria Albertsen (1928-2021), Damtofthus i Vind
 26: Ukendt
 27: Ukendt
 28: Aase Vandborg Fuursted (g. Lyskjær, 1917-1993), Agerfeld Skole (tvilling, kan være forvekslet med nr. 42)
 29: Ukendt
 30: Ukendt 
 31: Ukendt
 32: Ukendt
 33: Ernst Christian Vandborg Fuursted (1919-1999), Agerfeld Skole
 34: Ukendt
 35: Anna Kirstine Albertsen (g, Hansen, 1921-1993), Damtofthus i Vind
 36: Ukendt
 37: Else Irene Frydendal (g. Larsen, 1922-2020), Frydendal i Vind
 38: Else Krista Poulsen (g. Lauridsen, 1923-2003), Moselund i Vind
 39: (usikkert) Karen Kristensen, Spartoft i Vind
 40: Erna Gunhild Vandborg Fuursted (g. Jensen, 1923-1984), Agerfeld Skole
 41: Ukendt
 42: Anna Vandborg Fuursted (g. Hornshøj, 1917-1997), Agerfeld Skole (tvilling, kan være forvekslet med nr. 28)
 43: Ukendt
 44: Ukendt
 45: Ukendt
 46: (usikkert) Andreas, Spartoft i Vind
 47: Ukendt 
 48: Anders Albertsen (1923-2024), Damtofthus i Vind
 49: Ukendt
 50: Jens Kristian Albertsen (1924-2014), Damtofthus i Vind
 51: Ukendt
 52: Ukendt
 53: Agnete Albertsen (g. Kristoffersen), Damtofthus i Vind
 54: Ukendt
 55: Ukendt
 56: Jenny Marie Andersen (g. Sørensen, 1926-2015), Nybo i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Lærere og elever fra Agerfeld og Vinding Skoler på udflugt til København omkring 1935, her fotograferet ved Elefanthuset i Zoologisk Have. Klik på billedet for at se det i større format.

Lærere og elever fra Agerfeld og Vinding Skoler på udflugt til København omkring 1935, her fotograferet ved Elefanthuset i Zoologisk Have. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer i Agerfeld Skole, Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954)
3-4: Lærer i Vinding Hovedskole, Esbern Jespersen (1892-1983) og hustru Dagmar Kristine Hald Jespersen (f. Geertsen, 1901-1985)
   5: Ukendt
   6: (usikkert) ‘Dudden’ Jensen
   7: Grethe Jespersen (g. Sognstrup, 1923-1993), Vinding Hovedskole
   8: (usikkert) Ellen Bertelsen
   9: Ukendt
 10: Else Irene Frydendal (g. Larsen, 1922-2020), Frydendal i Vind
 11: Ukendt
 12: Karen Marie Lund Hansen (g. Damtoft, 1921-2002), Nylund i Vinding
 13: (usikkert) Kathrine Hoffmann Andersen (g. Lok, 1924-2002), Glidstrup i Vinding
 14: Ukendt
 15: Laurits Christian Poulsen (1920-2000), Løgagerhus i Vinding
 16: Ukendt
 17: (usikkert) Niels Langbo
 18: (usikkert) Christen Langbo Pedersen, Sørvad
 19: (usikkert) Hans Peter Svenningsen
 20: Aage Marius Gammelvind (1922-1998), Lundbæk i Vind, senere Løvhus i Vind
 21: Orla Vandborg Fuursted (1921-1973), Agerfeld Skole
 22: Ernst Christian Vandborg Fuursted (1919-1999), Agerfeld Skole
 23: Sigurd Poulsen (1921-2014), Løgagerhus i Vinding
 24: Harry Pedersen, Opstrup i Agerfeld
 25: (usikkert) Tage Pedersen
 26: Poul Kristian Svenstrup (1920-1986), Svenstrup i Vinding
 27: Magne Ramskov (1921-1979), Kirketoft i Vinding
 28: (usikkert) Anton Svenstrup
 29: (usikkert) Arne Tanghøj
 30: (usikkert) Kristian Hoffmann Hansen
 31: Svend Ejnar Frydendal (1920-1992), Frydendal i Vind
 32: (usikkert) Arne Højbjerg
 33: Arne Lund Hansen (1921-2008), Nykjær i Vinding
 34: Valdemar Mogensen (1921-1991), Øster Thusholt i Vinding
 35: (usikkert) Peder Birkemose Jørgensen (1920-1986)
 36: Edith Jørgine Bothilde Jensen (g. Pedersen, 1919-2015), Sdr. Thyregård i Vinding
 37: Hilda Klejnstrup (g. Christensen, 1921-1979), Løgager i Vinding
 38: Ukendt
 39: (usikkert) Else Jensen, Sørvad Mejeri
 40: Signe Offersen (g. Hansen), Øster Ramskov i Vinding
 41: (usikkert) Else Løkke
 42: Kristine Svenstrup, Spåbæk i Vinding
 43: (usikkert) Karen Marie Andersen (g. Jensen, 1920-2007), Lille Bjerregård i Vinding
 44: Petra Brandsbjerg Andersen (g. Højhus, 1919-2009), Nybo i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, midten af 1940'erne. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, midten af 1940’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957), Agerfeld Skole
  2: Johannes Marinus Pedersen, hos bedsteforældre i Nybo i Vind
  3: Jørgen Birkmose Knudsen, Aldersro i Vinding
  4: Krista Søndergaard (g. ‘Østergaard’ Pedersen), Havrsnap i Vind
  5: Elisabeth Kristensen (g. Lauridsen), Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  6: Gudrun Kamma Ravnsbæk (1937-2013), Skovhuset i Vind
  7: Aase Katrine Andersen, Østertoft i Vind
  8: Inge Vemmelund (1936-2022), Opstrup i Vind
  9: Helga Bilgrav, Løgagerhus i Vinding
10: Lilly Irene Poulsen (g. Mørch, 1937-2021), Moselund i Vind
11: Ingrid Søndergaard (g. Jensen), Havrsnap i Vind
12: (usikkert) Else Kirstine ‘Kamp’ Jensen, Bak i Vind, senere Vejvad i Vinding
13: Tove Troldtoft Jensen (g. Hansen), Moesgård i Vind
14: Ruth Emmy Andersen (g. Mikkelsen, 1936-2012), Spartoft i Vind
15: Ukendt
16: Svend Tage Albertsen (1936-2000), Damtofthus i Vind
17: Mary Augusta Holmgaard Pedersen (g. Halkjær, 1934-2003), Spartoft i Vind
18: Emma Plougmann Poulsen (g. Nielsen), Moselund, senere Nybo i Vind
19: Ninna Mathea Ravnsbæk (g. Lausten), Skovhuset i Vind
20: Bodil Fonager Andersen (g. Overgaard, 1934-2021), Brandtoft i Vind
21: (usikkert) Sonja (tjenestepige)
22: Nelly Bilgrav (g. ‘Hougaard’ Madsen), Løgagerhus i Vinding
23: Else Marie Andersen (g. Stjernholm, 1938-1997), Spåbæklille i Vinding
24: Karoline Severine Andersen, Lille Bjerregård i Vinding
25: Mette Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
26: (usikkert) Anna Knudsen
27: (usikkert) Ruth ‘Kamp’ Jensen, Bak i Vind, senere Vejvad i Vinding
28: Svend Erik Knudsen, Aldersro i Vinding
29: Karl Erik Poulsen, Løgagerhus i Vinding
30: (usikkert) Bjørn (hyrdedreng)
31: Valdemar Søndergaard (1933-2017), Havrsnap i Vind
32: Viggo Poulsen (1933-2009), Moselund i Vind
33: Børge Hoffmann Hansen, Solvang i Vinding
34: Karl Erik Poulsen (1936-2010), Moselund i Vind
35: Henry Ravnsbæk (1935-2013), Skovhuset i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, omkring 1948-1949. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, omkring 1948-1949. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954), Agerfeld Skole 
    3: Esther Solvejg Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
    4: Ingrid Nielsen, Vester Spartoft i Vind
    5: Lis Kathrine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
    6: Ingrid Søndergaard (g. Jensen), Havrsnap i Vind
    7: Eva Johanne Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
    8: Else Marie Andersen (g. Stjernholm, 1938-1997), Spåbæklille i Vinding
    9: Gudrun Kamma Ravnsbæk (1937-2013), Skovhuset i Vind
  10: Anni Eva Frederiksen, Agerfeld
  11: Ester Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  12: Ukendt
  13: Anna Løgager Jensen (g. Vammen, 1936-2022), Løgager i Vinding
  14: Bente Kristine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
  15: Gerda Andersen (g. Andersen), Spåbæklille i Vinding, senere Nygård i Vind
  16: Elisabeth Kristensen (g. Lauridsen), Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  17: Tove Troldtoft Jensen (g. Hansen), Moesgård i Vind
  18: Inge Vemmelund (1936-2022), Opstrup i Vind
  19: (usikkert) Ulla Frederiksen
  20: Helga Bilgrav (g. Jensen), Løgagerhus
  21: Aase Katrine Andersen, Østertoft i Vind
  22: Henny Gunhild Holmgaard Pedersen (1936-1994), Spartoft i Vind
  23: Lilly Irene Poulsen (g. Mørch, 1937-2021), Moselund i Vind
  24: Krista Søndergaard (g. ‘Østergaard’ Pedersen), Havrsnap i Vind
  25: Bent Stjernholm Pedersen, Agerfeld
  26: Jens Marinus Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  27: Henry Martinus Andersen (1940-2005), Spåbæklille i Vinding
  28: Preben Larsen, Voldstedgård i Vind
  29: Børge Søndergaard, Havrsnap i Vind
  30: Carl Ejnar Løgager Jensen, Løgager i Vinding
  31: Bent Hansen, Sønderlund i Vinding
  32: Mads Bjarne Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  33: Thyge Larsen, Voldstedgård i Vind
  34: Aksel Løgager Jensen, Løgager i Vinding
  35: (usikkert) Vagn Skov Særkjær, Bakkehus i Agerfeld
  36: Ukendt
  37: Børge Vemmelund, Opstrup i Vind
  38: Ukendt
  39: Svend Tage Albertsen (1936-2000), Damtofthus i Agerfeld
  40: Jens Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  41: Jørgen Birkemose Knudsen, Aldersro i Vinding
  42: Børge Stjernholm Pedersen (1936-2022), Agerfeld
  43: Bent Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  44: Ukendt
  45: Henry Ravnsbæk (1935-2013), Skovhuset i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Elever fra Agerfeld Skole på besøg i København omkring 1950. Billedet er taget på taget af Daells Varehus. I baggrund ses Skt. Petri kirketårn. Klik på billedet for at se det i større format.

Elever fra Agerfeld Skole på besøg i København omkring 1950. Billedet er taget på taget af Daells Varehus. I baggrund ses Skt. Petri kirketårn. Klik på billedet for at se det i større format.

På grund af sygdom var lærer Fuursted forhindret i at deltage i turen. I stedet ledsagedes eleverne af Kathrine Andersen og Helga Jensen.

  1: Kathrine ‘Brandtoft’ Andersen (f. Fonager, 1903-1971), Brandtoft i Vind
  2: Helga Alvilde Jensen (f. Troldtoft, 1911-1997), Moesgård i Vind, mor til nummer 12
  3: Henny Gunhild Holmgaard Pedersen (1936-1994), Spartoft i Vind
  4: Esther Solvejg Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
  5: Anna Løgager Jensen (g. Vammen, 1936-2022), Løgager i Vinding
  6: Else Marie Andersen (g. Stjernholm, 1938-1997), Spåbæklille i Vinding
  7: Ingrid Søndergaard (g. Jensen), Havrsnap i Vind
  8: Gudrun Kamma Ravnsbæk (1937-2013), Skovhuset i Vind
  9: Ukendt
10: Børge Vemmelund, Opstrup i Vind
11: Inge Vemmelund (1936-2022), Opstrup i Vind
12: Tove Troldtoft Jensen (g. Hansen), Moesgård i Vind
13: Krista Søndergaard (g. ‘Østergaard’ Pedersen), Havrsnap i Vind
14: Lilly Irene Poulsen (g. Mørch, 1937-2021), Moselund i Vind
15: Jens Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup
16: Ukendt (københavnsk guide)

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole omkring 1950-51.

Agerfeld Skole omkring 1950-51.

1-2: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954), Agerfeld Skole 
    3: Ingrid Søndergaard (g. Jensen), Havrsnap i Vind
    4: Else Marie Andersen (g. Stjernholm, 1938-1997), Spåbæklille i Vinding
    5: Esther Solvejg Holmgaard Pedersen, Spartoft i Vind
    6: Eva Johanne Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
    7: Ingrid Nielsen, Vester Spartoft i Vind
    8: Børge Søndergaard, Havrsnap i Vind
    9: Bent Poulsen (1939-2014), Bjerregård i Vinding
  10: Bent Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  11: Børge Vemmelund, Opstrup i Vind
  12: Preben Larsen, Voldstedgård i Vind
  13: Jens Marinus Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  14: Mads Bjarne Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  15: Henry Martinus Andersen (1940-2005), Spåbæklille i Vinding
  16: Carl Ejner Løgager Jensen, Løgager i Vinding
  17: Bent Stjernholm Pedersen, Agerfeld
  18: Aksel Løgager Jensen, Løgager i Vinding

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, angiveligt 1951. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, angiveligt 1951. Klik på billedet for at se det i større format.

    1: Lærer Søren Christian Fuursted (1888-1957), Agerfeld Skole
    2: Ingrid Løgager Jensen (g. Thusholt, 1943-2017), Løgager i Vinding
    3: Ingrid Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding
    4: Ulla Jørgensen, Agerfeld
    5: Grethe Elisabeth Nielsen, Vester Spartoft i Vind
    6: Johannes Erik Frederiksen, Agerfeld
    7: Jens Kristian ‘Mando’ Kristensen, Boutrup i Vind
    8: Hilda Søndergaard (g. Jørgensen), Havrsnap i Vind
    9: Gerda Andersen (g. Andersen), Spåbæklille i Vinding, senere Nygård i Vind
  10: Anni Eva Frederiksen, Agerfeld
  11: Lis Kathrine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
  12: Lilly Irene ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding 
  13: Ester Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  14: Margit Særkjær, Bakkehus i Agerfeld
  15: (usikkert) Knud Erik – , Gilbjerg i Vinding
  16: Vagn Skov Særkjær, Bakkehus i Agerfeld
  17: Thyge Larsen, Voldstedgård i Vind
  18: Bent Hansen, Sønderlund i Vinding
  19: Halvor Jørgen Frederiksen, Agerfeld
  20: Kai Hareskov Mortensen (1943-2012), Lille Klejnstrup i Vinding
  21: Jens Ole Larsen, Voldstedgård i Vind
  22: Børge Ravnsbæk, Skovhuset i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Mangeårig lærer i Agerfeld Skole, Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954). Årstal ukendt.

Mangeårig lærer i Agerfeld Skole, Søren Christian Fuursted (1888-1957) og hustru Johanne Christine Graversen Fuursted (f. Vandborg, 1889-1954). Årstal ukendt.

– – –

Agerfeld Skole omkring 1952-1953. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole omkring 1952-1953. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Vilhelm Andersen (1897-1989) og hustru Ruth Andersen (f. Pedersen, 1910-1996), Agerfeld Skole
    3: Benedicte Andersen, Agerfeld Skole
    4: Bente Kristine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
    5: Lise Larsen (g. Elling, 1944-2002), Voldstedgård i Vind
    6: Lis Kathrine ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
    7: Gerda Andersen (g. Andersen), Spåbæklille i Vinding, senere Nygård i Vind
    8: Hilda Søndergaard (g. Jørgensen), Havrsnap i Vind
    9: Ulla Jørgensen, Agerfeld
  10: Ingrid Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding
  11: Ingrid Løgager Jensen (g. Thusholt, 1943-2017), Løgager i Vinding
  12: Børge Ravnsbæk, Skovhuset i Vind
  13: Vagn Skov Særkjær, Bakkehus i Agerfeld
  14: (usikkert) Thorvald – , tjenestedreng i Sdr. Klejnstrup i Vinding
  15: Frede Richardt Søndergaard (1944-2012), Havrsnap i Vind
  16: Emanuel Blæsbjerg Dalager, Ørnhøj
  17: Jens Kristian ‘Mando’ Kristensen, Boutrup i Vind
  18: Kai Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  19: Margit Særkjær, Bakkehus i Agerfeld
  20: Ester Kristensen, Sdr. Agerfeld (Æ Law’)
  21: Grethe Elisabeth Nielsen, Vester Spartoft i Vind
  22: Mads Bjarne Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  23: Preben Larsen, Voldstedgård i Vind
  24: Bent Stjernholm Pedersen, Agerfeld
  25: Thyge Larsen, Voldstedgård i Vind
  26: Jens Ole Larsen, Voldstedgård i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skoles yngste klasse fotograferet i 1954 med medlemmer af skolekommissionen. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skoles yngste klasse fotograferet i 1954 med medlemmer af skolekommissionen. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Vilhelm Andersen (1897-1989) og hustru Ruth Andersen (f. Pedersen, 1910-1996), Agerfeld Skole
    3: Inger Lund ‘Gjedbo’ Nielsen, Agerfeld Kro, medlem af skolekommissionen
    4: Mette ‘Metha’ Kathrine Mortensen (f. Thomsen, 1915-1959), Lille Klejnstrup i Vinding, medlem af skolekommissionen
    5: Aage Emil Poulsen (1915-1995), Lyskjær i Vind, medlem af skolekommissionen
    6: Laurits Kristian Lyskjær (1916-1988), Lyskjær i Vinding, medlem af skolekommissionen
    7: Frida Christensen Andersen (1919-2014), Sdr. Klejnstrup i Vinding, medlem af skolekommissionen
    8: Frederik Kristian Olesen Sigh (1907-1996), sognepræst i Vinding-Vind og medlem af skolekommissionen
    9: Hans Hartvig Toft Jørgensen, Nyholm i Vinding
  10: Bjarne Valentin Kristensen (1947-2015), Spartoft i Vind
  11: Jørgen Svenstrup, Vinding
  12: Niels Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding
  13: Kaj Jørgensen, Agerfeld
  14: Kurt Jørgensen, Agerfeld
  15: Bent Gjedbo Nielsen, Agerfeld Kro
  16: Villy Ravnsbæk, Skovhuset i Vind
  17: Niels Otto Albertsen (1946-2020), Damtofthus i Vind
  18: Henning Ejler Jensen (1945-2019), Bak i Vind
  19: Knud Erik Kristensen, Spartoft i Vind
  20: Niels Gunnar Andersen, Spåbæklille i Vinding
  21: Karl Johan Særkjær (1946-2024), Bakkehus i Agerfeld
  22: Villy Marinus Ganshorn Jørgensen, Nyholm i Vinding
  23: Benedicte Andersen, Agerfeld Skole
  24: Tove Agnete Andersen (g. Pedersen, 1945-2001), Østertoft i Vind
  25: Jytte Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  26: Mona Gjedbo Nielsen (g. Kastrup), Agerfeld
  27: Ruth Hornshøj, Egelund i Vinding
  28: Else Cathrine Frydendal (g. Sørensen), Frydendal i Vind
  29: Anna Marie Hareskov Mortensen (g. Jensen, 1945-2020), Lille Klejnstrup i Vinding
  30: (usikkert) Elly Frida Knudsen (g. Hoffmann), Vinding
  31: Aase Alma Jørgensen, Nyholm i Vinding

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole, farvelagt luftbillede fra 1955.

Agerfeld Skole, farvelagt luftbillede fra 1955.

– – –

Agerfeld Skole, omkring 1957. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole, omkring 1957. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Vilhelm Andersen (1897-1989) og hustru Ruth Andersen (f. Pedersen, 1910-1996), Agerfeld Skole
    3: Niels Arne Andersen, Sdr. Klejnstrup i Vinding
    4: Frands Jensen, Bak i Vind
    5: Kristen Frydendal, Frydendal i Vind
    6: Henning Nielsen (1947-2012), Vester Spartoft i Vind
    7: Bjarne Valentin ‘Mando’ Kristensen (1947-2015), Boutrup i Vind
    8: Anders Henrik Andersen, Sdr. Klejnstrup i Vinding
    9: Kaj Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
  10: Tage Svenstrup (1948-2017), Thyregårdhus i Vinding
  11: Elvine Marie Lillelund Poulsen, Fonager i Vinding
  12: Inger Marie Kristensen, Agerfeld
  13: Ellen Kirstine Hornshøj, Egelund i Vinding
  14: Aase Alma Jørgensen, Nyholm i Vinding
  15: Asta Kristine ‘Mando’ Kristensen (g. Vennevold Damkier), Boutrup i Vind
  16: Birgit Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  17: Fin Nygaard Kragelund, Spåbæk i Vinding
  18: Grethe Nygaard Kragelund, Spåbæk i Vinding
  19: Janne Frydendal (g. Kirkegaard), Frydendal i Vind
  20: Karen Frydendal, Frydendal i Vind
  21: Poula Nielsen, Vester Spartoft i Vind
  22: Helge Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole 1959. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole 1959. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Vilhelm Andersen (1897-1989) og hustru Ruth Andersen (f. Pedersen, 1910-1996), Agerfeld Skole
    3: Astrid Marianne Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding
    4: Anne Grethe Kristensen, Vinding
    5: Anna Lis Dalby Nielsen, Agerfeld Møllegård
    6: Mette Lucia Bendtsen, Nyholm i Vind
    7: Vera Frydendal (g. Fries), Frydendal i Vind
    8: Kamma Larsen (g. Kragelund), Voldstedgård i Vind
    9: Edith Kaja ‘Toft’ Jørgensen, Nyholm i Vinding
  10: Jette Margrethe Jensen (g, Domdal), Bak i Vind
  11: Birgit Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  12: Henry Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
  13: Anders Peter Fonager Poulsen, Fonager i Vinding
  14: Jens Frydendal, Frydendal i Vind
  15: Egon Svenstrup, Thyregårdhus i Vinding
  16: Ole Diderik Bendtsen (1951-1971), Nyholm i Vind
  17: Egon Hoffmann Hansen, Solvang i Vinding
  18: Villy Hardy Andersen, Øster Spartoft i Vind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Agerfeld Skole 1960-61. Klik på billedet for at se det i større format.

Agerfeld Skole 1960-61. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Vilhelm Christian Andersen (1897-1989), Agerfeld Skole
  2: Birgit Troldtoft Jensen, Moesgård i Vind
  3: Birgit Hareskov Mortensen, Lille Klejnstrup i Vinding
  4: Kamma Larsen (g. Kragelund), Voldstedgård i Vind
  5: Karen Frydendal, Frydendal i Vind
  6: Grethe Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
  7: Janne Frydendal (g. Kirkegaard), Frydendal i Vind
  8: Poula Nielsen, Vester Spartoft i Vind
  9: Jette Margrethe Jensen (g. Domdal), Bak i Vind
10: Henry Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
11: Helge Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding
12: Fin Nygaard Kragelund, Lille Spåbæk i Vinding
13: Asta Kristine ‘Mando’ Kristensen (g. Vennevold Damkier), Boutrup i Vind
14: Inger Marie Kristensen, Agerfeld
15: Gunnar Gjedbo Nielsen, Agerfeld
16: Niels Arne Andersen, Sdr. Klejnstrup i Vinding
17: Egon Svenstrup, Thyregårdhus i Vinding
18: Georg Fuursted Lyskjær, Lyskjær i Vinding

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

Agerfeld Skole, i dag privatbolig og desuden anvendt som 'bed and breakfast'. I et nyopført anneks -ikke synligt på billedet- er indrettet dame- og modetøjsforretning.

Agerfeld Skole, i dag privatbolig og desuden anvendt som ‘bed and breakfast’. I et nyopført anneks -ikke synligt på billedet- er indrettet dame- og modetøjsforretning.