Vind Skole

Tre skoler, sognemenighed, valgmenighed, pigeforening, foredragsforening, vælgerforening, husmoderforening, borgerforening, idrætsforening og flere andre. Vind har igennem de seneste hundrede år været et lokalsamfund rigt på initiativ og foreningsliv, både af den åndelige slags og af den fysiske.

På denne side findes oplysninger om og billeder af Vind Skole, hhv. den gamle og den ny skole, samt af eleverne derfra. Vi modtager gerne supplerende oplysninger og eventuelle korrektioner -og naturligvis også meget gerne flere billeder!

Finder du oplysninger om dig selv, som du ikke ønsker offentliggjort, kontakt da arkivet -så vil oplysningerne naturligvis blive fjernet.

Skulle nogen ønske kopi af billeder, med eller uden nummerering, så fremsender vi gerne billedfiler elektronisk. Kontakt venligst arkivet.

– – –

Vind Skole
Gl. skole, opført 1867, lukket 1953
Ny skole, opført 1953, lukket 2011

Lærere ved Vind Skole
    1821-1857: Niels Jensen Hede (o.1782-1861)
    1857-1875: Christen Jensen Grydgaard (o.1814-1876)
    1875-1879: Christen Jensen (1837-1930)
    1879-1901: Carl Christian Johan Ludvigsen (1854-1930)
    1902-1903: Richard William Svalmstrup (1876-1950)
    1904-1910: Anders Gravesen (1875-1950)
    1910-1921: Christen Christensen Norborg (1884-1934)
    1922-1926: Esbern Jespersen (1892-1983), efterfølgende mangeårig lærer ved Vinding Hovedskole
    1927-1949: Jens Christian Laursen (1897-1975), forinden kortvarigt lærer ved Stråsø Skole
    1943-         : Ernst Christian Vandborg Fuursted (1919-1999), vikar
o. 1949          : Kristian Bjørnkjær Rindom Sørensen (1928-2018), vikar
    1949-1971: Jens Berg Jensen (1904-1987), forinden lærer ved Stråsø Skole
o. 1953-1956: Margrethe Bjerg (1925-2014)
                       : Frk. Viuf
o. 1955          : Frk. Rindum
o. 1956          : Inger Birgit Simmelsgaard (g. Bjerre), vikar
o. 1957          : Arne Berg Jensen (1941-2022), vikar
             -1959: Frk. Rohde Hansen
o. 1959          : Frk. Aarup (vikar)
                       : Nini Gylling Thode (1939-2015), vikar
o. 1960          : Frk. Kirkegaard
o. 1960-1962: Hr. Mogensen 
    1963-1969: Carl Anker Houlind (1937-2010)
    1963-1969: Ingrid Marie Houlind
    1962-         : Vilhelm Christian Andersen (1897-1989), forinden lærer ved Agerfeld Skole
                       : Ellen Margrethe Foget (g. ‘Milter’ Andersen), vikar
    1965-1983: Knud Frede Stehr Nielsen (1916-2008)
    1965-1992: Kathrine ‘Stehr’ Nielsen (f. Jensen, 1927-2015)
                       : Fru Mikkelsen
                       : Bodil Tang
o.1968           : Inger-Marie Bach Andersen (g. Pedersen, 1943-2018)
    1969-         : Bjarne T. Nielsen
    1969-1978: Karen Vibe
    1970          : Ester Larsen (f. Jørgensen) 
    1971-1977: Lasse Byrge Sørensen, lærer og skoleleder    
                       : Ester Hestbech, vikar
                       : Else Lysgaard
    1977-2010: Carsten Juul Sørensen, lærer og skoleleder
                       : Ruth Nørregaard
                       : Lisbeth Colstrup
                       : Anne-Marie Veigaard
                       : Knud Erik Stehr Nielsen
    1995-1999: Pernille Christensen
                       : Heidi Frydendal, lærer og skoleleder
                       : Connie Schmidt
                       : Hanne Madsen
                       : Kirsten Lykkegaard
                       : Gry Neimann
                       : Lisbeth Kirk Mikkelsen

– – –

Vind Gamle Skole, opført 1867, i dag privatbolig.

Vind Gamle Skole, opført 1867, i dag privatbolig.

Skole- og elevbilleder fra Vind Skole samt små og store nyheder, som de kunne læses i samtidens aviser (i kronologisk rækkefølge)

‘Skolelærer- og Kirkesangerembedet i Vind Sogn, Ulvborg Herred, Ringkjøbing Amt, er ledigt. Reguleringssum: 200 Rdl. 8 Sk. Indtægter: 10 Tdr. Rug, 1 Tde. Byg, hidtil ydet in natura, 2 Tdr. 2 Skp. Byg efter Capitalstaxt; Offer og Accidentser c. 14 Rdl., hvorfor har været afkortet 6 Tdr. Byg efter Planen; for Fourage 16 Rdl.; Kirkesangerløn 10 Rdl.; Godtgjørelse efter Anordning af 29. Juli 1814, A § 34, og Skolepenge efter Loven af 8. Marts 1856; 12 Sk. daglig i Kostpenge efter Planen, naar der undervises i Biskolen; Smaaredsel: 6 Pd. Ost, 6 Snese Æg; Brændsel: 300 Snese Hedetørv, 300 Snese Skudtørv. Skolelod af Hartkorn 1 Skp. 3 Fk. 2 Alb. med c. 20 Tdr. Land, middelmaadig Jord; indskrænket Bolig.
Ansøgninger om dette Embede, som besættes af Skoledirektionen for Ringkjøbing Amts nordre Provsti , kunne indtil den 30. Sept. d. A. indgives til Provst Krarup i Hygum pr. Lemvig.’
-Ribe Stifts-Tidende, den 22. august 1857.

‘Løverdagen den 1ste December d. A. Kl. 11 Formiddag afholdes offentlig Licitation i Vind Skole over Arbeidet ved Opførelsen af en ny Skolebygning i Sognet. Conditioner, Tegning, Overslag m.m. ligge til Eftersyn i Vind Skole.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, 20. november 1866.

– – –

‘Natten mellem forrige Torsdag og Fredag slog Lynet ifølge Ringkjøbing Amts Avis ned i Vind Skole og gjorde en Del Skade uden at tænde. Efter at Lynet først havde ødelagt en Skorsten, gik det igjennem 4 Værelser og spolerede Vægge, Gibs og Vinduer. Skolen er for Tiden ubeboet.’
-Nationaltidende, 29. august 1879.

– – –

‘Auktion: Mandag den 20. d. M., Formd. Kl. 10 lader Lærer Ludvigsen paa Grund af Embedsforflyttelse ved offentlig Auktion, der afholdes i Vind Skole, bortsælge: Faar, 1 Arbejdsvogn, 1 Fjedervogn, Plov, Harve og andre Avlsredskaber, 1 Tærskemaskine, en Del Møbler, Kar, Ballier, 1 Kakkelovn, 1 Kobber-Grubekedel, Bøger, et Havestakit samt et Parti Hø, Turnips og Kartofler m.m. Købere, der er Herredsfuldmægtig Bierfreund bekendte som vederhæftige, erholder Kredit i 6 Uger.’
-Holstebro Dagblad, 12. januar 1902.

fortsat:

‘Enelærerembedet ved Vind Skole er ledigt. Begyndelsesløn 700 Kr. (Afkortning for Jordlod 100 Kr., Højtidsoffer 35 Kr., 8 Øre, Accidenser 35 Kr., 8 Øre). Kirkebylærerløn 50 Kr. Anordningsmæssig Bolig med Have og Brændsel. Kirkesangerløn 100 Kr.’
-Holstebro Dagblad, 29. januar 1902.

– – –

‘Seminarist Richard William Svalmstrup er kaldet til Enelærer ved Vind Skole og Kirkesanger ved Vind Kirke.’
-Jyllands-Posten, 14. marts 1902.

Lærer ved Vind Skole i årene 1902-1904, Richard Villiam Svalmstrup (1876-1950) og hustru Ellen Marie Svalmstrup (f. Hansen, 1876-1943).

Lærer ved Vind Skole i årene 1902-1904, Richard William Svalmstrup (1876-1950) og hustru Ellen Marie Svalmstrup (f. Hansen, 1876-1943).

-se også øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede, november 2014’.

– – –

‘Skoledirektionen for Ulfborg-Hind Herreder har under 18. April 1904 konstitueret Lærer Anders Gravesen ved Horne Skole som Enelærer ved Vind Skole i Vind Sogn, Ulfborg Herred, fra den 1. April at regne.’
-Herning Avis, 20. april 1904.

– – –

‘En Mand i Vind, der hverken kan læse eller skrive, synes formodentlig, at hans Børn heller ikke skal lære saadanne Kunster. Han har i alt Fald holdt Børnene ude af Skolen nu i 3 Maaneder, trods gentagne Paalæg fra Sogneraad og Skolekommission, og det lader til, at han vil fortsætte fremdeles. Forleden Søndag truede han Præsten med Sagførerene i Holstebro, hvis ikke han maatte faa Lov til at fortsætte sin lovstridige Færd.’
-Holstebro Dagblad, 29. marts 1908.

– – –

‘Lærer Gravesen, Vind, er kaldet til Lærer ved Fiskbæk Skole fra 1. Januar.’
-Holstebro Dagblad, 4. januar 1910.

– – –

‘Ledigt Lærerembede: Paa Grund af manglende Ansøgere opslaas Embedet som Enelærer ved Vind Skole, Vind Sogn, og som Kirkesanger ved Vind Kirke paany ledigt. Begyndelsesløn 1.000 Kr., hvori afkortes for Jordlod 100 Kr. aalig, for Højtidsoffer 35 Kr. 8 Øre og for Akcidenser 35 Kr. 8 Øre. Kirkesangerløn 100 Kr. og som Kirkebylærer 20 Kr. En Part af Jordlodden er bortforpagtet. Anordningsmæssig Bolig, Brændsel og Have. Der paahviler Embedet et Havelaan (100 Kr.) fra 1907 at forrente og afdrage i 10 Aar. Ansøgninger (paa Skema) stilede til Skoledirektionen for Ulfborg-Hind Herreder, sendes til Provst B. H. Petersen, Ringkøbing, inden 28. Februar d. A.’
-Holstebro Dagblad, den 9. februar 1910.

– – –

‘Til Vind Lærer- og Kirkesangerembede er indstillet 1: C. C. Norborg, Vikar i Blaahøj, Sdr. Omme, 2: H. A. Hansen, Hjælpelærer i Koldkjær, Vinding, 3: V. Holst, Lærer i Holsteinsminde, Sjælland.’ 
-Holstebro Dagblad, 22. marts 1910.

fortsat:

‘Skoledirektionen for Ulfborg-Hind Herreders Provsti har konstitueret Seminarist C. C. Norborg som Enelærer ved Vind Skole, Vind Sogn, fra 1. Maj.’
-Holstebro Avis, 6. maj 1910.

Christen Christensen Norborg, lærer ved Vind Skole i årene 1910-1921.

Christen Christensen Norborg, lærer ved Vind Skole i årene 1910-1921.

-se også øverst på siden under menupunktet ‘Jeg husker dengang, da…’ -> ‘Christen Christensen Norborg (1884-1934)’.

– – –

‘Vinding-Vind Sogneraad har med forventet Tilladelse solgt en Jordlod fra Vind Skole til Marinus Pedersen, Blaakjærhus i Vind for 1.350 Kr. En anden mindre Lod fra Vind Skole er solgt til Smed P. Jensen Vinkel, Vind, for 150 Kr. Endnu er der dog en lille Jordlod, som tilhører Skolen.’
-Holstebro Dagblad, 8. februar 1911.

– – –

Vind Skole 1915.

Vind Skole 1915. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Christen Christensen Norborg (1884-1934)
  2: Lærer Norborgs hustru, Ane Norborg (f. Christensen, 1879-1940) med sønnen Peder Benedikt Norborg (1913-1997) på skødet og datteren Marie Katrine Norborg (g. Sønderborg, 1911-1998) lige bag sig med hvid krave.
  3: Niels Damtoft Bilgrav (f. 1903), Nørgård
  4: Viktor Faber Kjær (f. Pedersen, 1904-1994), Blåkjær
  5: Valdemar Jensen (1909-1991), Mikkelborg
  6: Jens Viktor Jeppe Vestergaard Hansen (1905-1999), Virkelyst
  7: Ukendt
  8: Ukendt
  9: Sigurd Herluf Mogensen (1908-1989), Røjkjær
10: Hans Rosenkvist Andersen (1906-1968), Røjkjær
11: Peter Christian Pedersen Daater (1902-1986), Nørre Vindgabhus
12: Ukendt
13: Ukendt
14: Kirsten Johanne Kathrine Jacobsen (g. ‘Crone’ Christensen, 1902-1992), Gl. Skold
15: Edel Kathrine Jensen (1901-1927), Østergård
16: Ukendt
17: Anders Richardt Jensen Kirkegaard (1905-1974), Kirkegård
18: Ukendt
19: (usikkert) Karl Taarn
20: Ukendt
21: Ukendt
22: Sigrid Dagmar Hansen (1902-1986), Virkelyst
23: Pouline Kirstine Bilgrav (g. Hansen, 1905-1987), Nørgård
24: Ukendt
25: (usikkert) Kirstine Kallerup
26: Johanne Katrine Jensen (1902-1968), Østergård
27: Johanne Jacobsen (g. Nielsen, 1904-1990), Gl. Skold
28: Esther Elvine Jensen Vinkel (1904-1966), Skårmose
29: (usikkert) Karen Jensen
30: Johanne Kathrine Jensen Kirkegaard (1901-1962), Kirkegård
31: Klara Marie Hansen (g. Pedersen, 1903-1980), Virkelyst
32: Ukendt
33: Ukendt
34: (usikkert) Marie Grydegaard
35: (usikkert) Esther Marie Jensen Kirkegaard (1906-1981), Kirkegård
36: Ukendt
37: Olga Alfrida Jensen Vinkel (f. 1907), Skårmose
38: (usikkert) Anine ‘Ninna’ Amalie Jacobsen (1906-1955), Fromborg
39: Ukendt
40: (usikkert) Martine Poulsen (f. 1902, g. Nielsen), Nørre Vindgab
41: Olga Amalie Jensen (g. Jensen, 1907-1938), Østergård
42: Ejnar Andreas Madsen (f. 1900), Røjkjær
43: Martin Luther Poulsen (1902-1984), Sønder Vindgab
44: Ukendt
45: Ukendt
46: Peder Pedersen Daater (1899-1979), Nørre Vindgabhus
47: Kjeld Alfred Jensen Kirkegaard (1903-1983), Kirkegård
48: Ukendt
49: Ukendt
50: Jens Arnold Jensen (1902-1991), Vind Kirkeby
51: (usikkert) Viktor Jakobsen

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

‘Vind Skole er foreløbig lukket paa Grund af nogle lettere Tilfælde af spansk Syge i Distriktet.’
-Holstebro Dagblad, 17. december 1918.

fortsat:

‘Den spanske Syge synes nu at være færdig i Vind. Næsten alle er nu raske, og Skolerne aabnes i Morgen.’
-Holstebro Dagblad, den 28. januar 1919.

– – –

Vind Skole, efteråret 1921.

Vind Skole, efteråret 1921. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Christen Christensen Norborg (1884-1934) og hustru Ane Norborg (f. Christensen, 1879-1940)
    3: Solveig Elisabeth Norborg (g. Mikkelsen, 1921-1982)
    4: Krista Jensine Norborg (g. Jacobsen, 1915-1998)
    5: Marie Kathrine Norborg (g. Søndergaard, 1911-1998)
    6: Peder Benedikt Norborg (1913-1967)
    7: (usikkert) Irene Jensine Saustrup (1903-1967), husassistent hos lærer Norborg og desuden fru Norborgs niece
    8: Helene Kirstine Jensen (1909-1922), Vind Kirkeby
    9: Laurits Lauritsen (1908-1989), Viholm
  10: Thomas Bjerregaard (f. Poulsen, 1908-1993), Bjerregård
  11: Sigurd Herluf Mogensen (1908-1989), Røjkjær
  12: Gunnar Mogensen (f. 1912), Røjkjær
  13: Christian Strande Richardt Mogensen (f. 1910), Røjkjær
  14: Thue Gammelvind (1910-2000), Gammelvind
  15: Kjeld Østergaard Jensen (1910-1957), Østergård
  16: Jakob Nørgaard Damtoft (f. Poulsen, 1910-1993), Damtoft
  17: Martha Marie Grydgaard (g. Vennevold, 1910-1983), Røjkjær
  18: Valdemar Jensen (1909-1991), Mikkelborg
  19: Anna Gammelvind (g. Schultz, 1908-1950), Gammelvind
  20: Gunnar Jensen (1911-1946), Mikkelborg
  21: Signe Elvira Vingtoft Jespersen (1908-1993), Vingtoft
  22: Mads Østergaard Jacobsen (1909-1983), Gl. Skold
  23: Sigrid Nielsen (f. 1908), Gosmer
  24: Agnes Kristine Jensen Kirkegaard (1909-1930), Kirkegård
  25: Laura Pouline Jensen Kirkegaard (1911-1989), Kirkegård
  26: Andrea Petrea Bilgrav (g. Langballe, 1909-1974), Nørgård 
  27: Margrethe Gammelvind (1913-1941), Gammelvind
  28: Ane Marie Jacobsen (g. Haaning, 1914-2008), Gl. Skold
  29: Alma Asmine Jensen (g. Jeppesen, 1914-2004), Mikkelborg
  30: Karen Karoline Andersen (g. Pedersen, 1914-1947), Ulstrup
  31: Jensine Petrea Lauritsen (g. Petersen, 1911-2007), Viholm
  32: Anna Margrethe Bjerregaard (f. Poulsen, g. Nielsen, 1914-2000), Bjerregård, senere Vester Spartoft
  33: Asta Marie Jensen Kirkegaard (g. Nørsøller, 1913-1994), Kirkegård
  34: (usikkert) Anna ?
  35: (usikkert) Martine Amalie Jacobsen (g. ‘Tipsmark’ Pedersen, 1908-1998), Fromborg
  36: Mary Kristina Mosetoft Kristensen (1908-1929), Vind Kirkeby
  37: Dagmar Kathrine Jensen Vinkel (f. 1911), Skårmose
  38: Dagmar Elvira Nielsen (g. Andersen, f. 1910), Løvhus
  39: Madsine Bilgrav (g. Nielsen, f. 1912), Nørgård
  40: Alma Kristiane Poulsen (g. Lisbjerg, 1911-1998), Damtoft
  41: Anna Marie Poulsen (g. ‘Stokholm’ Knudsen, 1909-1991), Damtoft
  42: Johanne Marie Lauritsen (g. Beck, 1911-2004), Viholm
  43: Dagmar Emilie Pedersen (g. ‘Raabjerg’ Jensen, 1915-1993), Blåkjærhus
  44: Klara Kristiane Pedersen (g. Jeppesen, 1911-1990), Blåkjærhus, senere Bahr
  45: Else Lydia Jensen (g. Sønderby, 1911-1996), Vind Kirkeby
  46: Anna Ingeborg Jensen (1913-1997), Vind Kirkeby
  47: Marie Hedegaard Poulsen (g. Katborg, 1912-2002), Hedegård, senere Flidsminde og siden igen Hedegård
  48: Marie Kristine Pedersen (g. Simmelsgaard, 1914-1996), Blåkjærhus
  49: (usikkert) Karl, plejebarn i Vester Skovgård
  50: Karl Magnus Poulsen (1914-2008), Damtoft
  51: Kristian Herrup Poulsen (1912-1986), Damtoft, senere Solvang
  52: Peder Spaabæk Vingtoft Jespersen (1913-1992), Vingtoft
  53: Thomas Hedegaard Poulsen (1913-1974), Hedegård

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

‘Skoledirektionen fra Hjerm-Ginding Herreder har kaldet Lærer i Vind, Chr. Christensen Norborg til Enelærer ved Vejrum Sdr. Skole og Kirkesanger ved Vejrum Kirke fra 1. December d. A.’
-Holstebro Dagblad, 15. november 1921.

fortsat:

‘I Søndags holdt Lærer Norborg et Møde til Afsked i Vind Missionshus, før han nu med Familie drager til sit ny Embede i Vejrum […] Efter Mødet bragte Lærer Norborg en hjertelig Tak til Beboerne i Vind for al den Venlighed og Kærlighed, der var vist ham og hans Familie i disse uforglemmelige Aar her – ogsaa for de store Gaver nu til sidst. Mange var kommen fra alle Sognets Kanter for at sige Farvel til den afholdte Lærer, og mange gode Ønsker, Forbønner og varme Haandtryk fik Lærer Norborg og Hustru til Afsked fra den store Vennekreds i deres første Gerning og Hjem i Vind. Beboerne i Vind har givet Lærer Norborg et Guldur med Inskriptionen “Fra Beboerne i Vind med Tak for Aarene 1910-21” nu i Anledning af hans Bortrejse, og desuden fik Fru Norborg et smukt Halssmykke. Fra K.F.U.M. og K blev dem foræret en stor smuk Sølv-Frugtskaal, samt fra Børnene i Vind Skole to Sølv-Spiseskeer og en Sølv-Blomstervase.’
-Holstebro Dagblad, 6. december 1921.

– – –

‘Til det ledige Lærerembede ved Vind Skole er indstillet som Nr. 1 Lærer E. Jespersen, Rønbjerg, Nr. 2 Lærer J. Vaslev, Bording. Der var kun to Ansøgere til Embedet.’
-Lemvig Folkeblad, 6. februar 1922.

fortsat:

‘Andenlærer Jespersen, Rønbjerg, er kaldet som Enelærer ved Vind Skole fra 1. April.’
-Holstebro Dagblad, 18. marts 1922.

fortsat:

‘Onsdag den 12. April vies i Holstebro Sognekirke Frk. Dagmar Hald Geertsen, D. af Kbmd. Geertsen, Vinding, til Lærer Esbern Jespersen, Vind Skole, tidligere Rønbjerg.’
-Holstebro Dagblad, 10. april 1922.

– – –

Haven bag Vind Skole, angiveligt 1922. Til højre står lærer i årene 1922-1926, Esbern Jespersen (1892-1983) med sin hustru Dagmar Hald Jespersen (f. Geertsen, 1901-1985).

Haven bag Vind Skole, angiveligt 1922. Til højre står lærer i årene 1922-1926, Esbern Jespersen (1892-1983) med sin hustru Dagmar Hald Jespersen (f. Geertsen, 1901-1985).

 

Vind Skole, angiveligt 1926.

Vind Skole, angiveligt 1926. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Esbern Jespersen (1892-1983)
  2: Marie Prangsgaard Nielsen (g. Pedersen, f. 1911), husassistent hos lærer Laursen
  3: Grethe Jespersen (g. Sognstrup, 1923-1993), lærer Jespersens datter
  4: Dagny ‘Bundgaard’ Kristensen (1914-2000), Vind Kirkeby
  5: Ukendt (angiveligt ‘københavnerpige’)
  6: Asta Marie Jensen Kirkegaard (g. Nørsøller, 1913-1994), Kirkegård
  7: Alfrida Hansen (g. Jensen, 1915-2010), Virkelyst
  8: Kathrine Kjær Pedersen (g. Pedersen, 1915-1957), Sønderkjær
  9: (usikkert) Karl Emanuel Pedersen (f. 1915), Vind Kirkeby
10: Peder Spaabæk Vingtoft (f. Jespersen, 1913-1992), Vingtoft
11: Karl Magnus Poulsen (1914-2008), Damtoft
12: Anna Maria Meldgaard Poulsen (g. ‘Bach’ Nielsen, 1919-2003), Meldgård
13: Laura Meldgaard Poulsen (g. ‘Blæsbjerg’ Nielsen, 1917-1994), Meldgård
14: Sigrid Kjær Pedersen (g. ‘Herrup’ Poulsen, 1918-2000), Lyskjær, senere Solvang
15: Johanne Kjær Pedersen (g. Nielsen, 1917-1966), Lyskjær
16: Ingrid Mikkelsen (g. Kragelund, 1917-1996), Højbjerg
17: Poul Vindgab Poulsen (1918-1980), Sønder Vindgab
18: Ejler Stokholm Knudsen (f. 1917), Nørre Røjkjær
19: Oskar Verner Knudsen (f. 1917), Sønderkjær
20: Edvard Søndergaard Vingtoft Jespersen (1915-1977), Vingtoft
21: Thomas Hedegaard Poulsen (1913-1974), Hedegård
22: Dagmar Emilie Pedersen (g. ‘Raabjerg’ Jensen, 1915-1993), Blåkjærhus
23: Kathrine Jeppesen (g. Steffensen, 1914-1997), Vestergård
24: Anna Østergaard Jensen (g. Jensen, 1914-1995), Østergård
25: Marie Hedegaard Poulsen (g. Katborg, 1912-2002), Hedegård
26: Anna Ingeborg Jensen (1913-1997), Vind Kirkeby
27: Marie Kristine Pedersen (g. Simmelsgaard, 1914-1996), Blåkjærhus
28: Alma Asmine Jensen (g. Jeppesen, 1914-2004), Mikkelborg
29: (usikkert) Edith Nielsen, tjenestepige i Højbjerg
30: Ane Marie Jacobsen (g. Haaning, 1914-2008), Gl. Skold
31: Anna Margrethe Bjerregaard (f. Poulsen, g. Nielsen, 1914-2000), Bjerregård
32: Anna Marie Nørgaard Poulsen (1914-1927), Nørre Vindgab
33: Nina Jensen Kirkegaard (1915-1994), Kirkegård
34: Mette Marie Nielsen Højbjerg (f. 1914), Nygård
35: Sigurd Nielsen (f. 1913), Gosmer
36: Aage Emil Poulsen (1915-1995), Damtoft
37: Oskar Gammelvind (1915-1979), Gammelvind
38: Jens Johan Nielsen Højbjerg (f. 1913) Nygård
39: Ane Katrine Hedegaard Poulsen (g. Møller, 1915-2014), Hedegård
40: Karen Karoline Andersen (g. Pedersen, 1914-1947), Ulstrup
41: Alma Hedegaard Poulsen (g. Gravesen, 1916-2005), Hedegård

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole 1933. Klik på billedet for at se det i større format.

Vind Skole 1933. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Christian Laursen (1897-1975)
  2: Johanne Meldgaard Poulsen (g. Bendtsen, 1922-2010), Meldgård (senere gift med nr. 20)
  3: Esther Gerda Ahle (g. ‘Kjær’ Andersen, 1922-1999), Røjkjærgård
  4: Niels Bendtsen (1922-2003), Søndergård
  5: Henry Emil Bertelsen (1921-2007), Vind Stationsby
  6: Bertel Bækdahl (f. Pedersen, 1920-1995), Blåkjærhus
  7: Karl Johan Poulsen (1921-1977), Sønder Vindgab 
  8: Viggo Arnold Poulsen (1919-1976), Damtoft
  9: Jens Kristian Marius Bilgrav (1920-2002), Nørgård
10: Svend Evald Jensen Voldsted (1924-1980), Voldstedgård
11: Kristian Jeppesen (1923-2004), Vestergård
12: Ejner Mikkelsen (1921-1982), Højbjerg
13: Jacob Nørregaard (f. Poulsen, 1921-1996), Nørre Vindgab (senere gift med nr. 32)
14: Mette Marie Broe (g. Andersen, 1919-1995), Engholm
15: Sigrid Kjær Pedersen (g. Poulsen, 1918-2000), Lyskjær
16: Anna Maria Meldgaard Poulsen (g. ‘Bach’ Nielsen, 1919-2003), Meldgård
17: Agnes Mariane Pedersen (1919-2005), Blåkjærhus
18: Gerda Kjær Pedersen (g. Poulsen, 1920-1959), Lyskjær (senere gift med nr. 46)
19: Kaj Poulsen (1920-1995), Sønder Vindgab
20: Edvard Søndergaard Bendtsen (1920-2003), Søndergård (senere gift med nr. 2)
21: Irene Marie Jørgine Hansen (g. Nielsen, 1920-2003), Virkelyst
22: Petra Brandsbjerg Andersen (g. Højhus, 1919-2009), Nybo
23: Karen Mikkelsen (g. Christensen, 1919-2003), Højbjerg
24: Kristian Peder Vingtoft Jespersen (1921-2009), Vingtoft
25: Eva Andrea Pedersen (g. Damtoft, 1922-2001), Blåkjærhus
26: Elise Nørregaard Poulsen (g. Abildgaard, 1925-2018), Nørre Vindgab
27: Frederikke Bertelsen (g. Simonsen, 1925-2015), Vind Stationsby
28: Usikkert: Sine Jensen, Viholm
29: Magda Bertelsen (g. Pedersen, 1922-1987), Vind Stationsby (senere gift med nr. 43)
30: Gudrun Stjernholm Madsen (1925-1984), Grydgård
31: Laura Marie Bilgrav (g. Jespersen, 1924-2006), Nørgård
32: Rigmor Ahle (g. Nørregaard, 1925-2002), Røjkjærgård (senere gift med nr. 13)
33: Usikkert:          , Granly
34: Usikkert: Mary, Granly
35: Dorthea Marie Jensen, Trækris
36: Karlo Johan Poulsen (1925-2007), Damtoft
37: Knud Harald Tved (1925-2010), Vind Stationsby
38: Krista Ravnsbæk (g. Jensen, 1922-1990), Ulstrup
39: Gotfred Emanuel Blæsbjerg Nielsen (1925-2007), Løvhus
40: Søren Kristian Thingsager Madsen (1923-1993), Grydgård
41: Børge Mikkelsen (1924-1979), Højbjerg
42: Sigurd Bendtsen (1925-1995), Søndergård
43: Emanuel Andreas Pedersen (1923-1978), Vind Kirkeby (senere gift med nr. 29)
44: Tomas Søndergaard Poulsen (1924-2020), Sønder Vindgab
45: Peder Sand Madsen, Grydgård
46: Jan Kristian Poulsen (1914-2004), Nørre Røjkjær (senere gift med nr. 18)
47: Richardt Verner Bertelsen (1924-1956), Vind Stationsby
48: Viggo Kristian Pedersen (1923-1996), Blåkjærhus
49: Viggo Mikkelsen (1925-2009), Højbjerg
50: Niels Kristian Ravnsbæk (1925-1984), Ulstrup
51: Sigfred Emanuel Pedersen (1924-1996), Blåkjærhus
52: Knud Christian Meldgaard Poulsen (1924-1994), Meldgård
53: Svend Aage Ravnsbæk (1923-1959), Ulstrup
54: Magda Nørregaard Poulsen (g. Svenstrup, 1924-1995), Nørre Vindgab

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, slutningen af 1930'erne.

Vind Skole, slutningen af 1930’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Christian Laursen (1897-1975)
  2: Ester Stjernholm Pedersen (g. Jensen, 1928-2020), Vind Stationsby
  3: Gerda Marie Kjærgaard Jensen (g. Csizmadia, 1926-1985), Vind Stationsby
  4: Daniel Pedersen (1928-1988), Blåkjærhus
  5: Svend Aage Bertelsen (1929-2014), Vind Stationsby
  6: Tage Brunsborg Nielsen (1930-2006), Vind Stationsby
  7: Knud Erik Halkjær (1929-1999), Vind Stationsby
  8: (usikkert) Frede Asbjørn Mogensen (1929-1995), Røjkjær
  9: (usikkert) Hans Peder Søren Kjærgaard Jensen (1930-1978), Vind Stationsby
10: Ukendt
11: Ove Mikkelsen (1929-1974), Højbjerg
12: Ukendt
13: Signa Alvilda Klejnstrup Madsen (g. Pedersen, 1925-1993), Vind Kirkeby
14: Nancy Brunsborg Nielsen (1927-2013), Vind Stationsby
15: (usikkert) Anna Sørensen
16: Karen Margrethe ‘Grethe’ Stjernholm Andersen (g. Jensen, 1928-2014), Vind Stationsby
17: Laurids Christian Vestervang Bertelsen (1926-2008), Vind Stationsby
18: Hans Viktor Nedergaard Hansen (1926-2022), Virkelyst
19: Knud Christian Meldgaard Poulsen (1924-1994), Meldgård
20: Gunnar Halkjær (1926-1997), Vind Stationsby
21: Rigmor Ahle (g. Nørregaard, 1925-2002), Røjkjærgård
22: Agnes Ahle (g. Poulsen, 1927-1987), Røjkjærgård
23: (usikkert) Rita Ernst (g. Lousdal, 1930-1998), Vester Skovgård
24: Gerda Jensen (1930-2006), Trækris
25: Anna Kathrine Damgaard (g. ‘Øllgaard’ Christensen, 1929-2019), Fromborg
26: Gudrun Johanne Mikkelsen (g. Laursen, 1929-2003), Vildkilde
27: Anna Marie Nørregaard Poulsen (g. Andersen, 1929-2011), Nørre Vindgab
28: Oda Jensen, (g. ‘Hestbjerg’ Jensen, 1927-1974), Trækris
29: Karla Marie Albertsen (g. Mikkelsen, 1928-2016), Vestervang
30: Elna Kirstine Albertsen (g. Sørensen), Vestervang, senere Højgård
31: Inger Marie Hansen (g. Jensen, 1929-2010), Virkelyst
32: Jens Erik Jacobsen (1930-2008), Gl. Skold
33: Oluf Bjerg Mogensen (1930-2021), Røjkjær
34: Kaj Erik Thusgaard Mathiasen (1929-2020), Vind Kirkeby

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, midten af 1940'erne.

Vind Skole, midten af 1940’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Christian Laursen (1897-1975)
  2: Ernst Jacobsen, Ny Skold
  3: Mads Kristian Damgaard (1932-2021), Fromborg
  4: Erik Jensen, Trækris
  5: Andreas Peter Brunsborg Nielsen (1932-2011), Vind Stationsby
  6: Elias Nathanael Boutrup Andersen (1932-1987), Sønderbæk
  7: Verner Roslev Jacobsen (1932-2022), Gl. Skold, senere Virkelyst
  8: Svend Aage Jensen (1934-2013), Trækris
  9: Leo Højgaard Lauritsen, Højgård
10: Aksel Mohr Jensen (1933-2002), Vind Kirkeby
11: Erna Gunhild Klejnstrup Madsen, Vind Stationsby
12: Asta Højbjerg Andersen, Nygård
13: Ragnhild Bak Poulsen (1933-2012), Sønder Vindgab
14: Lilly Elisabeth Mikkelsen (g. Kamp), Vildkilde
15: Ketty Stokholm Knudsen (g. Pedersen, g. Søndergaard, 1933-2017), Røjkjær
16: Vera Stjernholm Pedersen (1933-1996), Vind Stationsby
17: Ruth Højgaard Lauritsen (1932-2010), Højgård
18: Anna Maria Jacobsen (g. Jeppesen, 1934-2016), Gl. Skold, senere Højbo
19: Jutta Mogensen (g. Sørensen, 1935-2023), Vesterager
20: John ‘Milter’ Andersen, Vind Stationsby
21: Niels Kristian Jensen Katborg (1935-2002), Flidsminde
22: Egon Stjernholm Andersen, Vind Stationsby
23: Svend Erik Albertsen (1933-2021), Vestervang
24: Anders Svend Ove Kjær (1934-2015), Kjærgård
25: Henry Pedersen Daater (1934-2000), Skelvad
26: Harry Thusgaard Mathiasen (1935-2007), Vind Kirkeby

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, yngste elever, angiveligt 1946.

Vind Skole, yngste elever, angiveligt 1946. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Christian Laursen (1897-1975)
  2: Grethe Valborg Kjær, Kjærgård
  3: Anna Kirstine Højgaard Lauritsen (g. Nielsen, 1939-2014), Højgård
  4: Karen Katborg (g. ‘Bang’ Nielsen), Flidsminde
  5: Anna Katrine Mohr Jensen (g. Frederiksen), Vind Kirkeby
  6: Jonna Lis Mogensen (g. Poulsen), Vesterager
  7: Ruth Clemmensen, Øster Skovgård
  8: Gudrun Bertelsen (g. Kragelund, 1939-1998), Vind Stationsby
  9: Ebba Marie Damgaard, Fromborg
10: Karen Margrethe ‘Git’ Poulsen (g. Larsen, 1937-2021), Sønder Vindgab
11: Tove Agnete Rosenkvist Andersen (g. Nielsen), Grydegård, senere Vind by
12: Bodil Laursen, Vind Skole
13: Bendt Aage Mikkelsen (1937-2022), Vildkilde
14: Ole Jensen (1936-2004), Trækris
15: Ejner Damgaard (1937-2010), Fromborg
16: Anna Katborg, Flidsminde
17: Bente Gunhild Bertelsen (g. Christensen), Vind Stationsby
18: Sinne Kirstine Jensen (g. Kristensen, 1936-2020), Viholm
19: Magna Marie Drøjdal Lisbjerg, Skårmose
20: Ella Ruth Jeppesen (g. Pedersen, 1938-2013), Skovgård Hede
21: Erik Esager (1939-2022), Ulstrup
22: Anders Højbjerg Andersen, Nygård
23: Verner Pedersen Daater (1938-1999), Skelvad
24; Henrik Jeppesen (1938-2023), Bahr
25: Jacob Jacobsen, Ny Skold
26: Aksel Georg Mikkelsen, Vind Stationsby
27: Villy Halfdan Johansen (1937-2020), Vind Stationsby
28: Bent Kjærgaard Jensen (1936-2015), Vind Stationsby
29: Ejner Jacobsen (1936-2009), Gl. Skold
30: Hans Klejnstrup Madsen, Vind Kirkeby
31: Jens Mourits Gammelvind, Gammelvind

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, slutningen af 1940'erne.

Vind Skole, slutningen af 1940’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Christian Laursen (1897-1975)
  2: (usikkert) Niels Kristian Jensen Katborg (1935-2002), Flidsminde
  3: Ukendt
  4: Aksel Mohr Jensen (1933-2002), Vind Kirkeby
  5: (usikkert) Leo Højgaard Lauritsen, Højgård
  6: Svend Aage Jensen (1934-2013), Trækris
  7: Elias Nathanael Boutrup Andersen (1932-1987), Sønderbæk
  8: Mads Kristian Damgaard (1932-2021), Fromborg
  9: Henry Pedersen Daater (1934-2000), Skelvad
10: Anders Svend Ove Kjær (1934-2015), Kjærgård
11: Henry Mohr Jensen, Vind Kirkeby
12: Erik Jensen Katborg (1936-2012), Flidsminde
13: Børge Stjernholm Pedersen (1936-2022), Vind Stationsby
14: Erik Kjærgaard Jensen, Vind Stationsby
15: Harry Thusgaard Mathiasen (1935-2007), Vind Kirkeby
16: Frede Højbjerg Andersen, Nygård
17: Egon Stjernholm Andersen, Vind Stationsby
18: Villy Stokholm Knudsen (1936-2009), Røjkjær
19: Asta Højbjerg Andersen, Nygård
20: Ragnhild Bak Poulsen (1933-2012), Sønder Vindgab
21: Edith Troldtoft Jensen (g. Mortensen, 1936-2020), Røjkjærgård
22: Anna Katborg, Flidsminde
23: Inga Jacobsen, Ny Skold
24: Karen Marie Nørgaard Poulsen, Røjkjær
25: Margit Esager (g. Jespersen, 1936-1996), Ulstrup
26: Dorit Højgaard Lauritsen, Højgård
27: Anna Maria Jacobsen (g. Jeppesen, 1934-2016), Gl. Skold, senere Højbo
28: Bodil Laursen, Vind Skole
29: Jutta Mogensen (g. Sørensen, 1935-2023), Vesterager

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, omkring 1950. Klik på billedet for at se det i større format.

Vind Skole, omkring 1950. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987)
  2: (usikkert) Krista, Vind Stationsby
  3: Birgit Kirkegaard, Kirkegård
  4: Ingrid Pedersen Daater (g. Gaardsvig)
  5: Gerda Bertelsen (g. Mogensen), Vind Stationsby
  6: Vagn Berg Jensen, Vind Skole
  7: Iris Lilian Poulsen, Damtoft
  8: Rita Damtoft Poulsen (g. Laursen, 1942-2002), Damtoft
  9: Mourits Troldtoft Jensen (1942-2007), Røjkjærgård
10: Inga Gammelvind (g. Sørensen, 1942-2017), Gammelvind
11: Henny Gammelvind (g. Søndergaard), Gammelvind
12: Lilian Stjernholm Andersen (g. Sørensen, 1942-2017), Vind Stationsby
13: Jens Jørgen Kirkegaard, Vesterbo
14: Hans Erik Thomsen, Skovgårdhus
15: Svend Aage Højbjerg Andersen, Nygård
16: Erling Bertelsen, Vind Stationsby
17: John Damtoft Poulsen (1940-2015), Damtoft
18: Poul Erik Nørgaard Poulsen (1940-1966), Nørre Røjkjær
19: Bent Stokholm Knudsen, Nørreholm
20: Arne Berg Jensen (1941-2022), Vind Skole

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole omkring tidspunktet for indvielsen i 1953.

Vind Skole omkring tidspunktet for indvielsen i 1953.

 

Fra indvielsen af Vind Skole i 1953. For yderligere oplysninger, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Vi behøver din hjælp, maj 2014’.

– – – 

Vind Skole, 1953 eller kort tid derefter.

Vind Skole, 1953 eller kort tid derefter. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: (usikkert) Lærerinde Viuf
  2: Ove Møller Thomsen (1943-2002), Skovgårdhus
  3: Erling Filsø Poulsen (1943-2023), Vester Skovgård
  4: Verner Kjær Poulsen (1945-2023), Solvang
  5: Else Katborg (g. Sognstrup), Hedegård
  6: Gerda Bertelsen (g. Mogensen), Vind Stationsby
  7: (usikkert) Marie Jensen, Granly
  8: (usikkert) Svend Aage Klejnstrup Madsen, Mikkelborg
  9: Clemmen Nørgaard Poulsen (1945-1998), Nørre Røjkjær
10: Vagn Berg Jensen, Vind Skole
11: Mona Elise Ahle (g. Mortensen, 1944-2007), Vind Kirkeby
12: Karen Marie Højbjerg Andersen, Nygård
13: Lene Nørtoft Lauridsen, Vind Station
14: Iris Lilian Poulsen, Damtoft
15: Aase Allis Bjerregaard (g. Jeppesen, 1943-1990), Bjerregård
16: Rigmor Helene Damgaard, Fromborg
17: Inger Gravesen (g. Blæsbjerg), Vind Stationsby
18: Jens Kristian Poulsen, Vester Skovgård
19: Kristen Ahle Poulsen (1945-2008), Lyskjær
20: Hans Jørgen Jeppesen, Bahr
21: Poul Vilfred Johansen, Vind Stationsby
22: Bent Ejgild ‘Jon’ Mikkelsen (1943-2012), Vind Stationsby
23: Henry Jensen, Ny Skold
24: Svend Erik Kirkegaard, Kirkegård
25: Kresten Nørgaard Poulsen (1943-1996), Nørre Røjkjær
26: Christian Normann Kjær, Kjærgård

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, midten af 1950'erne.

Vind Skole, midten af 1950’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærerinde Margrethe Bjerg (1925-2014)
  2: Mogens Bjerg Mogensen, Vesterager
  3: John Leslie Pedersen, Vind Stationsby
  4: Henning Hajslund Poulsen, Nørre Røjkjær
  5: Frank Ahle, Øster Skovgård
  6: Egon Bertelsen, Vind Stationsby
  7: Ove Domdal, Vind Stationsby
  8: Jens Ole Damgaard, Fromborg
  9: Kristen Hedegaard Katborg, Hedegård
10: Anne Marie Esager, Ulstrup
11: Irma Thusgaard Mathiasen (g. Jespersen), Vind Kirkeby
12: Ingrid Kirkegaard (g. Thusholt, 1949-2009), Vesterbo
13: Anni Lyster Blæsbjerg Madsen (g. Andersen), Vind Stationsby
14: Conny Stjernholm Jensen, Vind Stationsby
15: Karen Margrethe Nielsen, Vind Stationsby
16: Bente Pedersen Daater (g. ‘Junge’ Jensen), Rishøj
17: Alis Berg Jensen, Vind Skole
18: Kaj Rask, Nørgård
19: Robert Birger Bjerregaard (1947-1983), Bjerregård
20: Ruth Agnethe Damgaard (g. Hauge), Fromborg
21: Annelise Kirkegaard (g. Hansen), Kirkegård
22: Lissi Stjernholm (f. Jensen, 1947-2013), Vind Stationsby
23: Karen Barbesgaard Præstholm, Vestertoft
24: Asta Gammelvind (1947-2010), Gammelvind
25: Else Marie Kjær (g. Rasmussen), Kjærgård
26: Poula Marion Drøjdal Lisbjerg (g. Jacobsen), Vind Gl. Skole
27: Mary Møller Thomsen (g. Albertsen), Skovgårdhus
28: Ejgil Bertelsen, Vind Stationsby
29: Henning Troldtoft Jensen, Røjkjærgård
30: Ejlif Aleksander Vingtoft (1947-2001), Vind Stationsby
31: Flemming ‘Milter’ Andersen, Vind Stationsby
32: Erik Domdal, Vind Stationsby
33: Poul Kristian Poulsen, Lyskjær
34: Milter Viholm Jensen (1947-2015), Viholm
35: Henning Barbesgaard Præstholm, Vestertoft
36: Vagn Bækdahl Pedersen, Tolstrup

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Elever fra Vind Skole på besøg i København i slutningen af 1950'erne. Billedet er taget på trappen foran feriehjemmet på Strandvejen i København, drevet af foreningen ‘Provinsbørns Ferieophold’.

Elever fra Vind Skole på besøg i København i slutningen af 1950’erne. Billedet er taget på trappen foran feriehjemmet på Strandvejen i København, drevet af foreningen ‘Provinsbørns Ferieophold’. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987)
  2: Lærerinde Margrethe Bjerg (1925-2014)
  3: Ukendt københavnsk guide
  4: Leif Barbesgaard Præstholm (1940-2019), Vestertoft
  5: John Damtoft Poulsen (1940-2015), Damtoft
  6: Mads Bjarne Troldtoft Jensen, Moesgård
  7: Erling Bertelsen, Vind Stationsby
  8: Egon Jeppesen (1940-2010), Vestergård
  9: Mourits Troldtoft Jensen (1942-2007), Røjkjærgård
10: Bent Stokholm Knudsen, Røjkjær
11: (usikkert) Martin Jensen (1942-2006), Ny Skold
12: Jens Jørgen Kirkegaard, Vesterbo
13: Hans Erik Thomsen, Skovgårdhus
14: Agner Kjær Poulsen, Solvang
15: Gunhild Jeppesen, (g. Poulsen, 1941-2010), Bahr
16: Inga Gammelvind (g. Sørensen, 1942-2017), Gammelvind
17: Henny Gammelvind (g. Søndergaard), Gammelvind
18: Rita Damtoft Poulsen (g. Laursen, 1942-2002), Damtoft
19: Lilian Stjernholm Andersen (g. Sørensen, 1942-2017), Vind Stationsby
20: Ingrid Pedersen Daater (g. Gaardsvig)

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skoles 5. klasse, slutningen af 1950'erne. Klik på billedet for at se det i større format.

Vind Skoles 5. klasse, slutningen af 1950’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987)
  2: Svend Egon Svendsen, Blåbjerghus
  3: Annelise Kirkegaard (g. Hansen), Kirkegård
  4: Helga Katborg, Hedegård
  5: Else Elin Pedersen (g. Tuck), Gosmer
  6: Bente Pedersen Daater (g. ‘Junge’ Jensen), Rishøj
  7: Finn Thusgaard Mathiasen (1946-1995), Vind Kirkeby
  8: Gunhild Troldtoft Jensen (g. Søndergaard), Røjkjærgård
  9: Else Marie Kjær (g. Rasmussen), Kjærgård
10: Asta Gammelvind (1947-2010), Gammelvind
11: Karen Barbesgaard Præstholm, Vestertoft
12: Ruth Agnethe Damgaard (g. Hauge), Fromborg
13: Gurli Stokholm Knudsen, Nørreholm
14: Ejgil Bertelsen, Vind Stationsby
15: Erik Domdal, Vind Stationsby
16: Bent Bjerg Nielsen, Lystlundhus
17: Jens Kristian Kjærgaard Mathiasen, Stråsø
18: Aksel Juul Ahle, Vind Kirkeby
19: Otto Juul Damgaard, Grundflod
20: Ejlif Aleksander Vingtoft (1947-2001), Vind Stationsby

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Elever fra Vind Skole på besøg i København omkring 1960. Billedet er taget på trappen foran feriehjemmet på Strandvejen i København, drevet af foreningen ‘Provinsbørns Ferieophold’.

Elever fra Vind Skole på besøg i København omkring 1960. Billedet er taget på trappen foran feriehjemmet på Strandvejen i København, drevet af foreningen ‘Provinsbørns Ferieophold’. Klik på billedet for at se det i større format.

1-2: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987) og hustru Viktorya Maria Joniec Jensen (f. Larsen, 1913-2018) 
   3: Ukendt københavnsk guide
   4: Henning Troldtoft Jensen, Røjkjærgård
   5: Milter Viholm Jensen (1947-2015), Viholm
   6: Robert Birger Bjerregaard (1947-1983), Bjerregård
   7: Svend Egon Svendsen, Blåbjerghus
   8: Flemming ‘Milter’ Andersen, Vind Stationsby
   9: Ejgil Bertelsen, Vind Stationsby
 10: Niels Peder Damgaard Kragelund, Engholm
 11: Kaj Rask, Nørgård
 12: Vagn Bækdahl Pedersen, Tolstrup
 13: Mary Møller Thomsen (g. Albertsen), Skovgårdhus
 14: Poula Marion Drøjdal Lisbjerg (g. Jacobsen), Vind Gl. Skole
 15: Bente Pedersen Daater (g. ‘Junge’ Jensen), Rishøj
 16: Lis Vera Johansen, Vind Stationsby
 17: Gurli Egebjerg Mogensen, Kamphus 
 18: Else Marie Kjær (g. Rasmussen), Kjærgård
 19: Else Elin Pedersen (g. Tuck), Gosmer
 20: Otto Juul Damgaard, Grundflod
 21: Bent Bjerg Nielsen, Lystlundhus

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, omkring 1960. Klik på billedet for at se det i større format.

Vind Skole, omkring 1960. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987)
  2: Frank Ahle, Arnen
  3: Jens Ole Damgaard, Fromborg
  4: Kristen Hedegaard Katborg, Hedegård
  5: Ole Nørgaard Poulsen, Nørre Røjkjær
  6: Ove Domdal, Vind Stationsby
  7: Kaj Rask, Nørgård
  8: Irma Thusgaard Mathiasen (g. Jespersen), Vind Kirkeby
  9: Conny Stjernholm Jensen, Vind Stationsby
10: Karen Margrethe Nielsen, Vind Stationsby
11: Vagn Bækdahl Pedersen, Tolstrup
12: Egon Bertelsen, Vind Stationsby
13: Ingrid Kirkegaard (g. Thusholt, 1949-2009), Vesterbo
14: Mary Møller Thomsen (g. Albertsen), Skovgårdhus
15: (usikkert) Lis Vera Johansen, Vind Stationsby
16: Anne Marie Mathiasen, Stråsø
17: Poula Marion Drøjdal Lisbjerg (g. Jacobsen), Vind Gl. Skole
18: Gurli Egebjerg Mogensen, Kamphus
19: Anne Marie Esager, Ulstrup
20: Anni Lyster Blæsbjerg Madsen (g. Andersen), Vind Stationsby
21: John Leslie Pedersen, Vind by
22: Milter Viholm Jensen (1947-2015), Viholm
23: Mogens Bjerg Mogensen, Vesterager
24: Henning Barbesgaard Præstholm, Vestertoft
25: Poul Kristian Poulsen, Lyskjær
26: Henning Troldtoft Jensen, Røjkjærgård
27: Robert Birger Bjerregaard (1947-1983), Bjerregård

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, begyndelsen af 1960'erne. Klik på billedet for at se det i større format.

Vind Skole, begyndelsen af 1960’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Vilhelm Andersen (1897-1989)
  2: Bodil Hedegaard Katborg (g. Hedegaard, 1950-2007), Hedegård
  3: Gunhild Solvejg Pedersen (g. Stephansen, 1950-2013, Vind by
  4: Karen Frydendal, Frydendal
  5: Elly Bækdahl Pedersen, Tolstrup
  6: Poula Nielsen, Vester Spartoft
  7: Ellen Elisabeth Svendsen (g. Kruse), Blåbjerghus
  8: Janne Frydendal (g. Kirkegaard), Frydendal
  9: Karen Margrethe ‘Grethe’ Kirkegaard, Kirkegård
10: Peder Møller Thomsen, Skovgårdhus
11: Doris Damgaard, Kristiansminde
12: Elisabeth ‘Lisbeth’ Rahbek, Vind by
13: Irma Thusgaard Mathiasen (g. Jespersen), Vind Kirkeby
14: Anne Marie Esager, Ulstrup
15: Conny Stjernholm Jensen, Vind by
16: Karen Margrethe Nielsen, Vind by
17: Lisbeth Bertram, Damtoft
18: Egon Bertelsen, Vind by
19: Ove Domdal, Vind by
20: Kristen Hedegaard Katborg, Hedegård
21: Hardy Egebjerg Mogensen, Kamphus
22: Frank Ahle, Arnen
23: Kaj Madsen, Vind by
24: Ole Nørgaard Poulsen, Nørre Røjkjær
25: Jens Ole Damgaard, Fromborg

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Elever fra Vind Skole på udflugt til København i begyndelsen af 1960'erne. Billedet er taget på trappen foran feriehjemmet på Strandvejen i København, drevet af foreningen ‘Provinsbørns Ferieophold’.

Elever fra Vind Skole på udflugt til København i begyndelsen af 1960’erne. Billedet er taget på trappen foran feriehjemmet på Strandvejen i København, drevet af foreningen ‘Provinsbørns Ferieophold’.

1-2: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987) og hustru Viktorya Maria Joniec Jensen (f. Larsen, 1913-2018) 
   3: Elly Bækdahl Pedersen, Tolstrup
   4: Anne Marie Esager, Ulstrup
   5: Poula Nielsen, Vester Spartoft
   6: Karen Frydendal, Frydendal
   7: Conny Stjernholm Jensen, Vind by
   8: Janne Frydendal (g. Kirkegaard), Frydendal
   9: Irma Thusgaard Mathiasen (g. Jespersen), Vind Kirkeby
 10: Karen Margrethe Nielsen, Vind by
 11: Ellen Elisabeth Svendsen (g. Kruse), Blåbjerghus
 12: Alis Berg Jensen, Vind Skole
 13: Birgit Troldtoft Jensen, Moesgård
 14: Elisabeth ‘Lisbeth’ Rahbek, Vind by
 15: Doris Damgaard, Kristiansminde
 16: Gunhild Solvejg Pedersen (g. Stephansen, 1950-2013), Vind by
 17: Bodil Kirstine Katborg (g. Hedegaard, 1950-2007), Hedegård
 18: Karen Margrethe ‘Grethe’ Kirkegaard, Kirkegård
 19: Kaj Madsen, Vind by
 20: Egon Bertelsen, Vind by
 21: Frank Ahle, Arnen
 22: Kristen Hedegaard Katborg, Hedegård
 23: Ole Nørgaard Poulsen, Nørre Røjkjær
 24: John Leslie Pedersen, Vind by
 25: Ove Domdal, Vind by
 26: Hardy Egebjerg Mogensen, Kamphus
 27: Peder Møller Thomsen, Skovgårdhus

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – – 

Lærer Andersen (tv) og førstelærer Berg (th) foreviget i en munter stund på Vind Skole i begyndelsen af 1960’erne. Se også øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede, august 2015’.

– – –

Vind Skole, begyndelsen af 1960'erne.

Vind Skole, begyndelsen af 1960’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærerinde (ukendt)
  2: Frede Jensen, Fejsøhus
  3: Jørgen Thusgaard Mathiasen, Vind Stationsby
  4: Tove Østergaard Sørensen, Højgård
  5: Kirsten Marie Nørregaard Poulsen, Nørre Vindgab
  6: Jonna Thusgaard Mathiasen, Vind Stationsby
  7: Anne ‘Mando’ Kristensen (g. Søjborg), Boutrup
  8: Irma Rask, Nørgård
  9: Jytte Margrethe ‘Grethe’ Svendsen (g. Præstholm), Blåbjerghus
10: Henning Damgaard Kragelund, Engholm
11: Finn Nørgaard Poulsen, Nørre Røjkjær
12: Bjarne Steen Poulsen (1954-2000), Flidsminde
13: Steen Stjernholm Jensen, Vind Stationsby
14: Kirsten Damgaard, Bakkely
15: Mette Lucia Bendtsen (g. ‘Nygaard’ Nielsen, 1953-2001), Nyholm
16: Elisabeth ‘Lisbeth’ Bendtsen, Søndergård
17: Britta Mary Pedersen, Blåkjærhus
18: Inger Mathiasen, Stråsø
19: Inga Mathiasen, Stråsø
20: Aase Madsen, Vind Stationsby
21: Aase Sig Christensen, Højvang
22: Johnny Egebjerg Mathiasen, Vind Stationsby
23: Ejvind Andreas Pedersen (1953-2018), Vind Stationsby
24: Kurt Kjær Poulsen, Solvang
25: Henning Olsen, Lystlundhus
26: Vagn Barbesgaard Præstholm, Vestertoft
27: Villy Hardy Andersen, Øster Spartoft
28: Anders Plougmann Nielsen, Østergård
29: Jens Frydendal, Frydendal
30: Jens Christian Meldgaard Poulsen, Meldgård
31: Arne Nielsen (1954-2017), Nybo

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, midten af 1960'erne.

Vind Skole, midten af 1960’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Knud Frede Stehr Nielsen (1916-2008)
  2: Inga Mathiasen, Stråsø
  3: Inger Mathiasen, Stråsø
  4: Britta Mary Pedersen, Blåkjærhus
  5: Elisabeth ‘Lisbeth’ Bendtsen, Søndergård
  6: Aase Sig Christensen, Højvang
  7: Mette Lucia Bendtsen (g. ‘Nygaard’ Nielsen, 1953-2001), Nyholm
  8: Kirsten Damgaard, Bakkely
  9: Ejvind Andreas Pedersen (1953-2018), Vind by
10: Steen Stjernholm Jensen, Vind by
11: Henning Olsen, Lystlundhus
12: Vagn Barbesgaard Præstholm, Vestertoft
13: Jens Frydendal, Frydendal
14: Villy Hardy Andersen, Øster Spartoft
15: Jens Christian Meldgaard Poulsen, Meldgård

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, 4. klasse, 1966-1967.

Vind Skole, 4. klasse, 1966-1967. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærerinde Ingrid Marie Houlind
  2: Karen Manly Thomsen
  3: Anni Damgaard, Kristiansminde
  4: Gerda Østergaard Sørensen, Højgård
  5: Ebbe Sig Christensen, Højvang
  6: Jytte Jeppesen, Nørreris
  7: Elvi Olsen, Lystlundhus
  8: Inger Bertram, Damtoft
  9: Maren Berit Pedersen, Blåkjærhus
10: Heine Stjernholm Jensen, Vind by
11: Per ‘Milter’ Andersen, Vind by
12: Steen Vestergaard
13: Kurt Troldtoft Jensen, Sønderkjær
14: Bjarne Pedersen, Vind by

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – – 

Vind Skole, 4. klasse, 1965.

Vind Skole, 4. klasse, 1965. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987)
  2: Else Jonna Vingtoft (g. Laursen, 1955-2022), Vind by
  3: Aase Domdal (g. Søgaard), Vind by
  4: Joan Christensen (g. Kragelund, 1955-2000), Sandfær
  5: Birthe Jensen, Bak
  6: Bodil Irene Nørgaard Poulsen, Nørre Røjkjær
  7: Leila Egebjerg Mathiasen, Vind by
  8: Samuel Bækdahl Pedersen, Tolstrup
  9: Jan Bo Lyster Blæsbjerg, Vind by
10: Bjarne Fiilsø Poulsen, Vester Skovgård
11: Egon Andersen, Katborg
12: Karl Johan Meldgaard Poulsen, Meldgård
13: Henning Jeppesen, Højbo
14: Erik Bendtsen, Søndergård

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, midten af 1960'erne.

Vind Skole, midten af 1960’erne. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987)
  2: Tove Østergaard Sørensen, Højgård
  3: Anne ‘Mando’ Kristensen (g. Søjborg), Boutrup
  4: Jonna Thusgaard Mathiasen, Vind by
  5: Irma Rask, Nørgård
  6: Kirsten Marie Nørregaard Poulsen, Nørre Vindgab
  7: Jytte Margrethe ‘Grethe’ Svendsen (g. Præstholm), Blåbjerghus
  8: Bent Jeppesen (1954-2020), Bahr
  9: Kurt Kjær Poulsen, Solvang
10: Bjarne Steen Poulsen (1954-2000), Flidsminde
11: Johnny Egebjerg Mathiasen, Vind by
12: Finn Nørgaard Poulsen, Nørre Røjkjær
13: Arne Nielsen (1954-2017), Nybo
14: Anders Plougmann Nielsen, Østergård
15: (usikkert) Christian Manly Thomsen, Vind by
16: Frede Jensen, Fejsøhus
17: Jørgen Thusgaard Mathiasen, Vind by

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, 1. klasse 1965-66. Klik på billedet for at se det i større format.

Vind Skole, 1. klasse 1965-66. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Fru Mikkelsen
  2: Jørgen Mikkelsen, Højbjerg
  3: Lissi Gravesen (g. Svenstrup), Vind by
  4: Irene Meldgaard Poulsen, Meldgård
  5: Bente Jeppesen, Højbo
  6: Conny Jacobsen, Virkelyst
  7: Bent Thusgaard Mathiasen, Vind Kirkeby
  8: Poul Christian Poulsen (1958-2008), Flidsminde
  9: Benny Rask, Nørgård
10: Kaj-Verner Bækdahl Pedersen, Tolstrup
11: Helge Nielsen, Nybo
12: Preben Berg Pedersen, Blåkjærhus
13: Villy Thusgaard Mathiasen (1958-2018), Vind by
 
Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, 5. klasse 1969-70. Klik på billedet for at se det i større format.

Vind Skole, 5. klasse 1969-70. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Jens Berg Jensen (1904-1987)
  2: Bent Thusgaard Mathiasen, Vind Kirkeby
  3: Lissi Gravesen (g. Svenstrup), Vind by
  4: Irene Meldgaard Poulsen, Meldgård
  5: Bente Jeppesen, Højbo
  6: Conny Jacobsen, Virkelyst
  7: Villy Thusgaard Mathiasen (1958-2018), Vind by
  8: Jørgen Mikkelsen, Højbjerg
  9: Helge Nielsen, Nybo
10: Preben Berg Pedersen, Blåkjærhus
11: Kaj-Verner Bækdahl, Tolstrup
12: Benny Rask, Nørgård
13: Poul Christian Poulsen (1958-2008), Flidsminde

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, 3. klasse, 1968-1969. Klik på billedet for at se det i større format.

Vind Skole, 3. klasse, 1968-1969. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærerinde Inger-Marie Bach Andersen (g. Pedersen, 1943-2018)
  2: Keld Vestergaard Kristensen, Sandfær
  3: Ib Frydendal, Frydendal
  4: Flemming Troldtoft Jensen, Sønderkjær
  5: Tommy Egebjerg Mogensen, Vind by
  6: Vagn Hoffmann Hansen, Laulund
  7: Nils-Jørn Rahbek, Vind by
  8: Ina Frederiksen, Bundgård
  9: Kirsten Halkjær (g. Guldager), Vind by
10: Birthe Thusgaard Mathiasen, Vind by
11: Pia Fast Nielsen, Nyholm
12: Jette Bak Poulsen, Sønder Vindgab
13: Laila Jeppesen, Nørreris
14: Karen Marie Eriksen, Ulstrup
15: Yvonne Egebjerg Mathiasen (g. Rendbæk, 1959-2014), Vind by

-i samme klasse, men fravarende: Inger Susanne Thomsen, Brohusvej

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, 6. klasse, 1968-1969.

Vind Skole, 6. klasse, 1968-1969. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Lærer Knud Frede Stehr Nielsen (1916-2008)
  2: Kurt Troldtoft Jensen, Sønderkjær
  3: Per ‘Milter’ Andersen, Vind by
  4: Bjarne Pedersen, Vind by
  5: Heine Stjernholm Jensen, Vind by
  6: Ebbe Sig Christensen, Højvang
  7: Elvi Olsen, Lystlundhus
  8: Jytte Jeppesen, Nørreris
  9: Inger Bertram, Damtoft
10: Anni Damgaard, Kristiansminde
11: Gerda Østergaard Sørensen, Højgård

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Vind Skole, i dag indrettet og anvendt som natur- og aktivitetscenter under navnet VindKRAFTEN.

Vind Skole, i dag indrettet og anvendt som natur- og aktivitetscenter under navnet VindKRAFTEN.