Foreningsliv

Tre skoler, sognemenighed, valgmenighed, pigeforening, foredragsforening, vælgerforening, husmoderforening, borgerforening, idrætsforening og flere andre. Vind har igennem de seneste hundrede år været et lokalsamfund rigt på initiativ og foreningsliv, både af den åndelige slags og af den fysiske.

På denne side findes oplysninger om og billeder fra foreningslivet i Vind, for de ældstes vedkommende primært baseret på gamle avisartikler. Desværre er store dele af arkivalier i relation til ikke-længere eksisterende foreninger enten ikke blevet gemt eller gået tabt. Primær kilde til oplysninger om disse foreninger er derfor samtidens aviser. Vi modtager meget gerne supplerende oplysninger og eventuelle korrektioner -og naturligvis også meget gerne flere billeder!

Skulle nogen ønske kopi af billeder, med eller uden nummerering, så fremsender vi gerne billedfiler elektronisk. Kontakt venligst arkivet.

Foreningerne er nævnt i den rækkefølge, de første gang er fundet omtalt -reelt kan de dermed være ældre end angivet nedenfor.

Dilettant (fundet omtalt første gang i 1897)

‘Dilettantforestilling: Fredag den 26. Febr., Lørdag den 27. Febr. og Søndag den 28. Febr., hver Aften Kl. 7, opføres “Soldaterløjer” af C. Hostrup i Vind Forsamlingshus. Første Aften er Forestillingen kun for Børn. Billetter à 20 Øre faas ved Indgangen. Lørdag og Søndag Aften koste Billetterne 50 Øre for voxne og 25 Øre for Børn. Billetter faas hos Kjøbmand J. C. Jensen og ved Indgangen.’
-Holstebro Dagblad, den 23. februar 1897.

‘Inserat: For nogen Tid siden fandtes indrykket en Artikel i Kristeligt Dagblad under mærket ‘”En Afholdsmand”. Artiklen var et hvast Angreb paa Dilettantforestillingerne, der er holdt i Vind i Vinter, og Artiklen har vakt adskillig Opsigt. Navnlig er der gjættet paa, hvem den anonyme Forfatter er, der ikke tør være sit Navn bekjendt. Der skal ogsaa være gjættet paa undertegnede som Forfatter, og af denne Grund finder jeg mig foranlediget til at fralægge mig enhver som helst Lod eller Del i Artiklens Forfatterskab og Fremkost, der maa søges hos andre -maaske udensogns.
Jens Hansen, Vind Kirkeby.’
-Holstebro Dagblad, den 26. februar 1898.

‘Halvnøgne Dilettanter! For nogen Tid siden spilledes der Dilettantkomedie ude i Vind Sogn. Saa vidt vi erindrer, var det til Fordel for en eller anden velgørende Institution. En Korrespondent fra Kristeligt Dagblad følte sig imidlertid forarget over Komedien og fik gennem Bladets Agent her i Byen optaget en Artikel imod “Uvæsenet”. Der taltes heri om “svære Skrig og Skraal”, og om at Dilettanterne løb halvnøgne omkring på Scenen. Nu har Dilettanterne forlangt og faaet optaget et Svar i Kristeligt Dagblad, hvori Korrespondentens Udtalelser karakteriseres som en Løgnehistorie, og man fordrer, at Korrespondenten, der skriver anonymt, skal opgive sit Navn. Lærer Agger tager forskræmt Afstand fra dette famøse Inserat, som han i sin blinde Iver for at kapre lokalt Stof har puttet ind i Holstebrorubrikken, uden at tænke paa Følgerne.’
-Holstebro Avis, den 9. marts 1898.

– – –

Afholdsforening (fundet omtalt første gang i 1897)

‘Vind Afholdsforening holder Grundlovsfest i Vind Forsamlingshus 2. Pinsedags Eftm. fra Kl. 5. Folketingsmand Mads Mølgaard-Nielsen har lovet at tale, og flere Talere ventes.’
-Holstebro Dagblad, den 1. juni 1897.

‘Vind Afholdsforening holdt i Onsdags generalforsamling i Vind Skole. Der foretoges Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer: Efter Tur afgik Formanden, Lærer Gravesen, Vind, og Landpost P. Pedersen, Vestertoft, der begge genvalgtes, og nyvalgtes Karoline Frydendal, saa Bestyrelsen har nu et Medlem mere, og Foreningen har nu ca. 25 Medlemmer. Der var mødt ikke saa faa, og Lærer Gravesen underholdt de tilstedeværende med Oplæsning, sang m.m.’
-Lemvig Folkeblad, 28. november 1908.

‘Vind Afholdsforening har ved en Generalforsamling vedtaget, at der fremtidig skal være 5 Bestyrelsesmedlemmer, da Foreningen nu er vokset en Del. Tilgangen har i Aarets Løb været 17. Formanden, Lærer Graversen, og Mathilde Kjær genvalgtes til Bestyrelsen, og valgtes Kristen Frydendahl i Stedet for Landpost Pedersen, Vestertoft. Det ny Medlem, der blev valgt, var Marie Madsen, Røjkjær.’
-Holstebro Dagblad, 29. november 1909.

‘Vind Afholdsforening afholdt i Søndags sin halvaarlige Generalforsamling. Tilslutningen var ikke overvældende stor. Af Bestyrelsen afgik efter Tur Landpost P. Pedersen og Karen Thomsen. Førstnævnte er nu helt fraflyttet Sognet til en anden Postrute. Der valgtes Bertel Bertelsen, Vestervang, og Kristen Frydendal. Til Revisor genvalgtes Else Kjær, Blaakjær. Til Fanebærer valgtes Ungkarl Jens Rounborg, Skelvad.’
-Holstebro Dagblad, den 15. november 1916.

– – –

Assuranceforening for små heste (fundet omtalt første gang i 1901)

‘Assuranceforeningen for smaa Heste i Vinding, Vind, Felding og Tvis Sogne afholder Generalforsamling hos Gæstgiver Bømler i Holstebro Tirsdag den 30. April, Eftermd. Kl. 4. Ny Medlemmer indmeldes i Foreningen’.
-Holstebro Dagblad, 25. april 1901.

‘Assuranceforeningen for smaa Heste i Vinding-Vind m.fl. Sogne afholder en ekstraordinær Generalforsamling Lørdag den 8. Decbr., Eftermd. Kl. 1 hos Gæstgiver Hvidbjerg, Holstebro. Forhandlingen angaar Erstatningen af Hopper i nævnte Forening, som er bedækket af jydske Hingste, hvis Mist eller andet Uheld indtræffer.’
-Holstebro Dagblad, 1. december 1906.

‘Markedsdagen den 8. Oktober Kl. 10½ Fmd. bortsælger Assuranceforeningen for smaa Heste i Vinding-Vind m.fl. Sogne en Hoppe (Russer), 6 Aar gl., i Landmandshotellets Gaard, Nørregade, Holstebro.’
-Holstebro Dagblad, 3. oktober 1908.

– – –

Fodbold (fundet omtalt første gang i 1906)

‘Ved en Fodboldkamp i Søndags mellem Vind og Raasted Fodboldforeninger sejrede Raasted med 10 Maal mod 0.’
-Holstebro Dagblad, den 29. august 1906.

‘Opfordring: Alle i Vind, der interesserer sig for at spille Fodbold, og som ønsker at deltage i Sommerens Øvelser, anmodes om at give Møde paa Boldpladsen ved Røjkjær Søndag d. 5. April, Eftermd. Kl. 3.
Kr. Berg Kjær.’
-Holstebro Dagblad, den 2. april 1914.

‘Vind Fodboldforening afholder selskabelig Sammenkomst i Vind Forsamlingshus Søndag den 19. September Kl. 7 Eftmd. Brød og Sukker medbringes.’
-Holstebro Dagblad, 14. september 1920.

‘Ved en Fodboldkamp i Gaar mellem Vinding og Vind Fodboldforeninger vandt Vinding med 4 Maal mod 0 og indhentede herved en Sølvplade, der var udsat af Vind Fodboldforening.’
-Holstebro Dagblad, den 1. august 1921.

– – –

Børnebogsamling (fundet omtalt første gang i 1906)

‘Børnebogsamlingen i Vinding-Vind: Der er oprettet Børnebogsamlinger i samtlige Kommunens 6 Skoler med Tilskud af Sogneraadet og af Staten. Til Bestyrelsesmedlemmer er valgt Lærer Larsen, Koldkjær, og Lærer Jakobsen, Agerfeld.’
-Herning Avis, 11. december 1906.

‘Vinding-Vind Børnebogsamling, der stadig gaar godt fremad, fordi det støttes kraftigt og velvilligt af Kommunalbestyrelsen, har nu naaet over de 400 Bind. En Del er dog gaaet til i Aarenes Løb. For Aaret 1911 har Bogsamlingen som sædvanlig modtaget 50 Kr. af Kommunen og 30 Kr. af Staten. Sidstnævnte Tilskud plejer at være 35 Kr.’
-Holstebro Dagblad, 2. januar 1912.

– – –

Landboforening (fundet omtalt første gang i 1907)

‘En ny Landboforening stiftedes i Forgaars ved et Møde i Agerfeld Kro, hvortil der var mødt omkring 50 Landboere fra Vinding, Vind og Nr. Omme. Til Bestyrelsen valgtes i Følge Holstebro Dagblad Kroejer N. K. Jensen (Formand), Svend Madsen, Nr. Omme (Kasserer), Niels Offersen, Vinding, Peter Petersen, Ommegaard, og Jens Volsted, Vind. Der vedtoges Love, og det bestemtes, at der skal afholdes Dyrskue allerede i Sommer. Foreningens Navn er Landboforeningen or Vinding, Vind og Nr. Omme.’
-Holstebro Dagblad, 18. marts 1907.

‘Vinding-Vind, Nr. Omme Landboforening arrangerer Søndag den 28. Juni en udflugt til Silkeborg og Himmelbjerget. Medlemmer, der ønsker at deltage, maa melde sig hos Bestyrelsen senest den 24. d. M. Retur fra Holstebro til Silkeborg 3 Kr. 28 Øre, og Retur fra Vildbjerg til Silkeborg 2 Kr. 28 Øre pr. Deltager. Betales ved Indtegningen. Sejltur fra Silkeborg til Himmelbjerget, Retur ca. 65 Øre, betales ved Landgangen. God Tilslutning forventes, Madkurve medbringes.’
-Holstebro Dagblad, 16. juni 1914.

‘I Anledning af, at der har været Tale om Oprettelse af en ny Landboforening for Nr. Omme m.fl. Sogne holdtes der i Onsdags et Møde i Ørnhøj af interesserede Landboere ang. denne Sag. Formanden for Vinding-Vind m.fl. Sognes Landboforening, Chr. N. C. Hedegaard, Vinding, var kommet til Stede og holdt et Foredrag, hvorunder han gjorde Rede for sit Syn paa, at Landboforeningerne ikke burde være mange og smaa, men hellere faa og store, idet disse vilde have større Livskraft i sig til at kunne udrette noget stort og godt, baade  m.H.t. Dyrskuer og Planteavlsforsøg, der var de to betydeligste Faktorer. Før havde Dyrskuerne været det mest dominerende, men nu var Planteavlen ved at komme i Forgrunden. Han betonede Nødvendigheden af, at alle gik med, og fremførte flere Eksempler paa, hvorledes større Sammenslutninger bedre havde kunne magtet at gennemføre noget, og bedre kunde blive hørt udadtil. Taleren omtalte dernæst de Bestræbelser, han havde hørt, der var oppe for at faa oprettet en ny Landboforening der paa Egnen. I stedet for at gøre dette, vilde han foreslaa, at der kom et Samarbejde i Gang med de bestaaende Organisationer Nord og Syd for Nr. Omme, og det var vist ikke umuligt, at man fra disse Sider vilde strække sig for at imødekomme mulige Ønsker og Krav, der vel sagtens vilde komme. Taleren ønskede gerne, at der maatte blive stillet Forlangender, og at der maatte falde Udtalelser, om nogen havde noget imod Vinding Vind mfl. Sognes Landboforening, der jo havde en Del Medlemmer i Nr. Omme. Til Ordstyrer valgtes Gdjr. Møller, Skraastrup. På det nedsatte Udvalgs Vegne udtalte Ole Østergaard, at Udvalget ikke nu kunde fremkomme med noget Forslag, da Udvalget var begyndt med at indtegne til en eventuel ny Landboforening, for at man kunde se, om der kunde blive nok. Kunde der ikke det, ansaa Udvalget sig for løst, og vilde da være taknemlig for at høre, hvad der muligen kunde ventes af Vinding-Vind-Nr. Omme Landboforening. I den videre Forhandling deltog N. Madsen, Ole Østergaard, Kr. Kjærgaard, Kr. Svendsen, Martin Mortensen, Mathias Andersen, Søndergaard, Nygaard, Svend Madsen, Nr. Omme, Kr. Glarbjerg, Brejning, J. Voldsted, Vind og N. Offersen, Vinding, som alle dels klargjorde for deres Stilling eller fremkom med forskellige Spørgsmaal. Til sidste havde N. C. Hedegaard Ordet for nogle afsluttende Bemærkninger og lovede at virke for, at Dyrskuer og Generalforsamlinger kunne blive afholdt skiftevis i Ørnhøj og Agerfeld, naar der indmeldtes en Del ny Medlemmer. Ordstyreren sluttede Mødet med en Tak til Vinding-Vind Landboforening.’
-Holstebro Dagblad, 2. december 1915.

‘Vinding-Vind-Nr. Omme Landboforening holdt i Gaar for første Gang Dyrskue i Ørnhøj. Skuet er ellers altid bleven holdt i Agerfeld. Det smukke Sommervejr havde lukket en Mængde Mennesker til Dyrskuet, medens Tilslutningen med Dyr i Aar ikke var saa stor, som den plejer at være. Kl. 5½ blæstes til Samling, og Landboforeningens Formand, N. Kr. Hedegaard, Vinding, bød Velkommen og motiverede et Leve for Konge og Fædreland….’
-Holstebro Dagblad, 27. juni 1916.

For yderligere oplysninger om landboforeningen, se også øverst på siden under menupunktet ‘Månedens billede 2014-2019′, juli 2019.

– – –

Skytteforening (fundet omtalt første gang i 1907)

‘En ny Skytteforening er oprettet i Vind med Peder Mathiasen, Vind Kirkeby, som Formand. Den tæller ca. 20 Medlemmer og agter snarest at begynde sin Virksomhed. Jakob Jakobsen, Sofiedal i Vind, skal lede Skydeøvelserne.’
-Lemvig Folkeblad, den 3. april 1907.

‘Vind Skytteforening har nu begyndt sine Øvelser under Ledelse af Poul Kristian Poulsen, Vindgab. De ny Bestyrelsesmedlemmer ere: Marinus Pedersen, Blaakjær Mark, som blev Formand, Søren Peder Madsen, Røjkjær (Kasserer), Andreas Jakobsen, Vind Kirkeby, og Kristen Poulsen, Vindgab. Der skydes samme Sted som i Fjord i Nærheden af Bahr. Foreningen har ca. 20 Medlemmer.’
-Holstebro Dagblad, den 15. maj 1908.

‘Skytteforeningen for Vind Sogn holdt forleden Generalforsamling. Til Bestyrelsen valgtes Murerm. Visti Pedersen, Vind Kirkeby, Kristian Vinkel, Skaarmose, og Tømrer Andreas Jacobsen, Vind Kirkeby. De øvrige Bestyrelsesmedlemmer er Poul Christian Poulsen, Damtoft, og Jens Bak Poulsen, Vindgab. Til Formand er valgt Poul Christian Poulsen, Damtoft.’
-Lemvig Folkeblad, 4. april 1913.

– – –

Husflidsforening (fundet omtalt første gang i 1907)

‘En ny Husflidsforening er oprettet i Straasø. Den har omtrent 20 Medlemmer, og det er Meningen at begynde Husflidsundervisningen i Vinter. Som Bestyrelse valgtes Plantør Tang, Straasøgaard, Jens Svendsen, Blaabjerghus, samt Lærer Larsen, Straasø, der blev Foreningens Formand og Kasserer og tillige skal lede Undervisningen i Husflid, efter at han nu har faaet Kursus i Kjøbenhavn. Som Revisorer valgtes Skovfogedaspirant Bundgaard, Straasøgaard, og Morten Mortensen, Sandfær. N. P. Mortensen, Sandfær, valgtes til tilsynshavende, mens Undervisningstiden varer.’
-Holstebro Dagblad, den 26. september 1907.

– – –

Sønderjysk Forening (fundet omtalt første gang i 1908)

‘Sønderjysk Forening for Vind holdt i Søndags Møde i Vind Skole. Lærer Jensen, Linde, Asp, holdt et godt og interessant Foredrag om Forholdene i Sønderjylland i Hjem, Skole og Kirke. Derefter talte Lærerne Gravesen, Vind, og Larsen, Straasø, ganske kort og anbefalede varmt den sønderjyske. Mødet var ret godt besøgt.’
-Lemvig Folkeblad, 15. maj 1908.

– – –

Hedebrug (fundet omtalt første gang i 1908)

‘For Hedebruget er dannet en ny Lokalforening i Vind Sogn. Til Bestyrelse er valgt Karl Kirkegaard, Karl Frydendal og Marinus Damgaard, Krathus, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 10. oktober 1908.

– – –

Kvægavlsforening (fundet omtalt første gang i 1910)

‘Vind Kvægavlsforening holdt forleden Generalforsamling i Vind. Ved Lodtrækning afgik som Bestyrelsesmedlemmer Sognefoged Jens Volsted, Laust Poulsen, Vindby, og Kristian Katborg, Blaabjerg. Alle de afgaaede genvalgtes, og Plantør Tang, Straasø, genvalgtes som Revisor.’
-Holstebro Dagblad, den 24. juni 1910.

‘Stamtyr til Salg: Paa Grund af Foreningens Ophævelse vil Bestyrelsen for Vind Kvægavlsforening være til Stede i Kirkegaard i Vind Mandag d. 30. Marts, Eftmd. Kl. 2, for at bortsælge Foreningens 1. Præmietyr. Tyren, der egner sig godt for en Kvægavlsforening, er 3½ Aar, af Assistent-Stammen, kalden efter Hee Kvægavlsforenings Tyr “Assistent Hee” og tillagt hos P. Bollerup, Hee.
Jens Voldsted.’
-Holstebro Dagblad, den 25. marts 1914.

– – –

Pigeforening (fundet omtalt første gang i 1911)

Fra foreningens første protokol:
‘Kristelig Forening for unge Kvinder, Vind Sogn, oprettet 20. Februar 1911.

‘Foreningens Love § 1: Foreningens Formaal er Guds Riges Fremme blandt de unge Kvinder, og deres Opgave er derfor baade at drage de unge til Herren og befæste Troslivet, hvor saadant alt findes […].

Det aarlige Kontingent pr. Medlem sættes til 1 Kr. 20 Øre.

Foreningens Bestyrelse bestaar af en Formand og Kasserer. Til Formand er valgt Lærer K. Norborg, Vind. Til Kasserer er valgt Jens Iversen, Vester Skovgaard, Vind.’ 

Vind Pigeforening, KFUK, omkring 1915.

Vind Pigeforening, KFUK, omkring 1915.

Lærer Norborg fotograferet med medlemmer af Vind Pigeforening, en forening for sognets unge piger og ugifte kvinder, der stiftedes på hans initiativ.
  1: Christen Christensen Norborg (1884-1934)
  2: Dorthea Johanne ‘Kjær’ Pedersen (1869-1935), Vestertoft 
  3: Marie Jeppesen (1885-1940), Bahr
  4: Karen Laustsen (1905-1945), Bramstrup
  5: Ukendt
  6: Ane Thomsen (1874-1954), søster til købmand Jensens hustru
  7: Ane Kirstine Larsine ‘Kjær’ Pedersen (1881-1950), Vestertoft
  8: Mariane ‘Boutrup’ Andersen (1885-1968), Boutrup
  9: Ane Marie ‘Boutrup’ Andersen (1889-1968), Boutrup
10: Karen Marie Laustsen (1897-1971), Bramstrup
11: Nielsine Kristine Kjeldsen (1890-1983), Troldtofthus
12: Ukendt, angiveligt med lærer Norborgs datter, Marie Katrine Norborg (g. Søndergaard, 1911-1998) på armen
13: (usikkert) Irene Jensine Saustrup (1903-1965), hushjælp hos lærer Norborg og desuden fru Norborgs niece

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –

Forsamlingshus (fundet omtalt første gang i 1912)

‘Forsamlingshus i Vind: Der har i den senere Tid været Planer oppe om at faa bygget et Forsamlingshus i Vind. For en Tid siden blev et Udvalg valgt, der nu har fuldført sit Hverv saa vidt, at der er taget Bestemmelse om at bygge Huset, der skal ligge tæt Nord for Kirken. Huset skal være ca. 18 Al. langt med en større og en mindre Sal samt Gang. Arbejdet ved Opførelsen er overdraget Tømrer Andreas Jakobsen, Sofiedal i Vind. Den nu valgte Bestyrelse -væsentlig de samme, som var i Udvalget- er Kristian Jensen Katborg, Blaabjerg, Anders Kjær, Blaakjær, Plantør Tang, Straasøgaard, Marinus Pedersen, Blaakjærhus, og Laust Chr. Madsen, Røjkjær.’
-Holstebro Dagblad, den 18. juli 1911.

Forsamlingshuset, formentlig fotograferet omkring tidspunktet for dets indvielse i 1912. I baggrunden til højre genkendes kirken, og i baggrunden til venstre anes Toftegård. Enkelte af personerne lader sig identificere som bestyrelsens medlemmer, dog med en vis usikkerhed.

Forsamlingshuset, formentlig fotograferet omkring tidspunktet for dets indvielse i 1912. I baggrunden til højre genkendes kirken, og i baggrunden til venstre anes Toftegård. Enkelte af personerne lader sig identificere som bestyrelsens medlemmer, dog med en vis usikkerhed.

‘Vind Forsamlingshus staar altsaa nu færdigt til at tages i Brug. Hyggeligt og smukt ligger det tæt Nord for Kirken og tager sig net og pynteligt ud, som det staar der med sine røde Mure og med Gavlen ud mod Vejen. Huset er 20 Alen langt og 10 Alen Bredt og er inddelt i en større og en mindre Sal samt Gang. Den store Sal er 14 Alen lang, og den lille Sal er 6 Alen i Firkant. Selve Husets Opførelse har kostet ca. 1.500 Kr. og med Kakkelovne, Bænke og anden Inventarium bliver det ca. 1.800 Kr. Omtrent 1.050 Kr. er tegnet i Aktier, desuden er der givet en Del frivillige Bidrag af forskellige indenfor Sognet samt nogle Bidragydere i Holstebro. Der optoges nu et foreløbigt Laan for at dække Gælden, siden skal der optages fast Laan i Huset paa en Sum, der bliver til Rest i, hvad Husets Opførelse har kostet mere end de tegnede Aktier og Bidrag. Foruden de frivillige Pengebidrag fra Holstebro er der derfra skænket en Talerstol og flere andre Ting, som altsammen hygger og pryder Huset. Arbejdet er udført af Tømrer Andreas Jakobsen, Sofiedal i Vind, og Murer Visti Pedersen, Vind Kirkeby, der begge har Ære af det smukke og gode Arbejde, der er udført og udført til billige Priser, for derved at støtte Foretagendet. Festdagen oprandt med dejligt Vejr og god Tilslutning. Efter Sangen “Hvad Solskin er for den sorte Muld” bød Anders Kjær, Blaakjær, Forsamlingen Velkommen, derefter sang man “Til vor lille Gerning ud”, hvorefter Pastor Møller-Andersen, Idom, talte om kristelig Karakterdannelse. Dernæst talte Lærer Johs. Nielsen, Idomlund, om aandelige Værdier, aandelige Kapitaler. Efter Sangen “Jeg har baaret Lærkens Vinge” talte Pastor Jensen, Vinding, kort, særlig ud fra denne Sang og for en Del henvendt til de unge. Efter Anders Kjær havde bragt Talerne en Tak, havde Plantør Tang, Straasø, og Lærer Norborg, Ordet, begge hovedsagelig i Tilslutning til, hvad der var sagt og i Ønsket om, at det ny Hus, og hvad der derud fra virkes, maatte blive Egnen til Velsignelse. Efter Mødet samledes man ved Kaffebordene og havde et rart og hyggeligt Samvær endnu en lille Tid.’
-Holstebro Dagblad, den 12. juli 1912.

‘Efter et Møde i Forsamlingshuset, hvor Pastor Kristensen, Harlev, holdt et udmærket Foredrag, holdt Aktieselskabet for Vind Forsamlingshus Generalforsamling. Regnskabet fremlagdes af Kassereren, Plantør Tang, og godkendtes. Der afgik ved Lodtrækning to af Bestyrelsens Medlemmer, Anders Kjær og Kristian Katborg, Blaabjerg, der begge genvalgtes. Som Revisor afgik Bertel Jensen Bækdal, Røjkjær, der ligeledes genvalgtes.’
-Holstebro Dagblad, 21. februar 1913.

‘I Fredags holdt Aktieselskabet Vind Forsamlingshus Generalforsamling. Regnskabet fremlagdes og godkendtes. De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer Anders Kjær og Kr. Jensen, Blaabjerg, blev genvalgt. Efter Generalforsamlingen var der selskabelig Sammenkomst af en ret talrig Forsamling af Interessenternes Husstand. Det blev budt paa Oplæsning og derefter paa en særdeles interessant og smuk Opførelse af Folkedans i Nationaldragt, udført af 7 Søskende i Alder fra 10-20 Aar. Den ældste, Frk. Kjær, ledede Udførelsen af Dansen af sine 6 Søskende, 3 Piger og 3 Drenge. Den veludførte Dans lønnedes med kraftige Bifald. Aftenen sluttede med fælles Kaffebord og en ganske lille Svingom til Søren Peters kendte og skattede Toner.’
-Holstebro Dagblad, 8. marts 1915.

– – –

Foredragsforening (fundet omtalt første gang i 1911)

‘Efter et fortræffeligt Foredrag i Vind Skole i Mandags af Højskolelærer Bak, Ollerup, blev der taget fat paa Oprettelsen af en Foredragsforening. Der blev straks indtegnet 31 Medlemmer, og det forventes, at en hel Del flere vil være med. Senere vil der saa blive valgt en Bestyrelse. Forsamlingshuset i Vind er nu under Opførelse og ventes færdigt til at tages i Brug om kort Tid.’
-Holstebro Dagblad, 25. oktober 1911.

‘Vind Foredragsforening afholder Sommermøde i Blaakjær Plantage Søndag den 4. Juli, Eftermiddag Kl. 4. Præsterne Nielsen, Bøvling, og Morten Larsen, Holstebro, har lovet at tale. Kl. 8 Folkedans. Madkurve medbringes. Kaffe kan faas i Haven. Entré 25 Øre.’
-Holstebro Dagblad, 26. juni 1915.

– – –

Indre Mission (fundet omtalt første gang i 1913)

‘Missionsdage afholdes i Vind Missionshus fra 27. februar til 2. Marts.’
-Holstebro Dagblad, 21. februar 1913.

‘Vind Missionshus, der blev aldeles ødelagt af Stormen sidst i September, er nu ombygget og fremtræder i en meget smukkere Skikkelse. I Onsdags var der Møde af Lærer Østerby, Grønfeld. Bagefter talte Lærer Norborg, der er Formand for Husets Bestyrelse, kort over Salme 127, 1.-2. Vers.’
-Holstebro Dagblad, 2. januar 1915.

Det nyopførte missionshus i Vind Kirkeby, 1915.

Det nyopførte missionshus i Vind Kirkeby, 1915.

Søndagsskoleudflugt til indlandsklitterne i Stråsø, omkring 1915.

Søndagsskoleudflugt til indlandsklitterne i Stråsø, omkring 1915.

– – –

‘Aarsfesten i Vind Missionshus var ret godt besøgt og havde i det hele taget Festpræget over sig. I Kirken prædikede Pastor Stærmose, Holstebro, ud fra Johannes Aabenbaring, 3. Kap. over Brevet til Menigheden i Sardes. I Missionshuset talte Missionær Anneberg ud fra Davids 126. Salme, hvorefter Lærer Norborg sluttede. Ved en Kollekt i Kirken ved Udsalget m.m. indkom der en Del Penge, som fordeles mellem Indre- og Ydre-Mission samt til Udgifter ved Mødet m.m.’
-Holstebro Dagblad, 9. juni 1916.

‘Den 23. Maj kan Gaardejer Anders Kjær, Blaakjær i Vind, fejre et vistnok noget sjældent Jubilæum: Da er det nemlig 25 Aar, siden han blev Kirkeværge for Vind Kirke – et Hverv, han i de mange Aar har taget sig af med stor Interesse og Dygtighed.’
-Holstebro Dagblad, 21. maj 1917.

‘Der bliver Juletræ i Vind Missionshus 4. Juledag Kl. 6 for gamle og unge. Gratis Kaffe. Brød og andet Tilbehør maa medbringes. 5. Juledag Juletræ for Børnene kl. 4. Der gives Chokolade, men Brød maa medbringes. Begge Dage taler Lærer Hansen, Flynder. Alle indbydes venligst.’
-Holstebro Dagblad, 21. december 1917.

Søndagsskoleudflugt til Stråsø, omkring 1910-1920. Blandt de voksne i bageste række anes lærer Norborg og hans hustru Ane, plantør Tang og hans hustru Petrine, købmand Jensen og hans hustru Ane Kathrine, Karen og Karl Kirkegaard, Mette Kirstine og Johannes 'Østergaard' Jensen, Eleonora og Ole Bjerg Mogensen m.fl. Klik på billedet for at se det i større format.

Søndagsskoleudflugt til Stråsø, omkring 1910-1920. Blandt de voksne i bageste række anes lærer Norborg og hans hustru Ane, plantør Tang og hans hustru Petrine, købmand Jensen og hans hustru Ane Kathrine, Karen og Karl Kirkegaard, Mette Kirstine og Johannes ‘Østergaard’ Jensen, Eleonora og Ole Bjerg Mogensen m.fl. Klik på billedet for at se det i større format.

De følgende to billeder er taget ved en børnegudstjeneste den 1. maj 1938, formentlig i Missionshuset i Vind Kirkeby. Prædikanten er Niels Peter Larsen Straasø (1873-1925), tidligere mangeårig lærer ved Stråsø Skole. Yderst til venstre står angiveligt husmand i Damtoft, Poul Kristian Poulsen (1885-1962). Skulle nogen se sig i stand til at identificere børnene, hører vi meget gerne nærmere.  

Børnegudstjeneste, 1938. Afventer yderligere billedtekst.

Børnegudstjeneste, 1938. Afventer yderligere billedtekst.

Børnegudstjeneste, 1938. Afventer yderligere billedtekst.

Børnegudstjeneste, 1938. Afventer yderligere billedtekst.

– – –

Mergel (fundet omtalt første gang i 1914)

‘Alle, som interesserer sig for Oprettelse af et Mergelselskab, indbydes til Møde i Vind Forsamlingshus Fredag den 13. ds. Kl. 1. Assistent Olsen, Hedeselskabet, kommer til Stede.’
-Holstebro Dagblad, 10. februar 1914.

fortsat:

‘En Mergelforening i Vind: Forleden dannedes en Forening i Vind til Fremskaffelse af Mergel til Sognet, og et Udvalg blev valgt til at virke for Sagen. Der blev valgt Karl Kirkegaard, Morten Stokholm, Røjkjær, og Kristian Poulsen, Vindby.’
-Holstebro Dagblad, den 14. oktober 1924.

– – –

Vind Hedebrugsforening (fundet omtalt første gang i 1914)

‘Vind Hedebrugsforening holdt forleden Generalforsamling i Forsamlingshuset. Formanden, Karl Kirkegaard, afgav Beretning om Foreningens Virksomhed, bl.a. ogsaa om Hedebrugets Generalforsamling i Esbjerg. Der er i Aarets Løb udbetalt i Statstilskud til Medlemmerne 414 Kr. 93 Øre, deraf 261 Kr. 84 Øre til Ansøgere fra 1909-10 og 153 Kr. 9 Øre til Aargangen 1913-14. Det bliver for i Aar 15 Kr. pr. Tønde Land. Efter Forslag fra Bestyrelsen vedtoges det til næste Aar at dele Ansøgerne i tre Afdelinger, saaledes at den mest formuende Afdeling afgiver en Trediedel til den mindst formuende Trediedel, og den mellemste Afdeling kommer til at staa paa Gennemsnittet saaledes, at hvis f. Eks. Gennemsnittet pr. Td. Land er 18 Kr., bliver Tilskudet efter de 3 Skalaer: 12, 18 og 24 Kr. pr. Td. Land. Foreningen har for Tiden 34 Medlemmer. Karl Kirkegaard genvalgtes til Formand.’
-Holstebro Dagblad, den 6. januar 1914.

– – –

Idrætsforening – V.I.F. (fundet omtalt første gang i 1915)

‘Vind Idrætsforening begynder Fodboldspillet Søndag den 25. April, Eftermd. Kl. 4, paa Boldpladsen ved Røjkjær. Alle, som ønsker at deltage, bedes give Møde. God Tilslutning ventes.
Kr. Berg Kjær, Gymnastiklærer.’
-Holstebro Dagblad, den 21. april 1915.

‘Sportsfest i Vind: Vind Idrætsforening holdt i Søndags sin aarlige Sportsfest paa Sportspladsen. I det dejlige Sommervejr var der mødt mange Tilskuere, der med Interesse fulgte de forskellige Præstationer. Festen indlededes med, at 19 Ryttere i Procession med Fane i Spidsten red ind paa Pladsen. Derefter tog Ringridningen sin Begyndelse, og der blev vist mange gode Resultater. De 5 bedste Ryttere, der hver fik en Præmie, var følgende: Jacob Nørregaard Poulsen, Mourids Ahle, Chr. Bramstrup, Magnus Damtoft og Kaj Poulsen. De 5 Præmietagere havde samme Ringeantal i første Omgang og opnaaede ved Omridning den ovenfor anførte stilling. Ved et Cykleløb, der strakte sig over ca. 10 km., vandt Mourids Ahle 1. Præmien og Svend Lystbæk 2. Præmien. Ved Cykleringridningen blev Nancy Nielsen Nr. 1. Sækkeløb for Drenge blev vundet af Aage Halkjær, Æggeløb blev vundet af Gudrun Mikkelsen. Derefter var der baade 100 og 400 Meter Løb. 100 Meter Løbet blev vundet af Mourids Ahle, der ligeledes vandt 400 Meter Løbet og et 2 Km. Løb. Festen sluttede med Præmieuddeling i Vind Forsamlingshus, hvorefter der var Dans for Foreningens Medlemmer.’
-Holstebro Dagblad, den 25. juni 1941.

‘Vind Idrætsforening: Gymnastikken begynder Fredag den 3. November for Karle Kl. 8.
Bestyrelsen.’
-Holstebro Dagblad, den 31. oktober 1944.

– – –

Husmandsforening (fundet omtalt første gang i 1916)

‘Vind Husmandsforening holdt forleden Generalforsamling i Vind Forsamlingshus. Efter at forskellige Ting angaaende Foreningen var drøftede, foretoges Valg af Bestyrelse. Efter Tur afgik Poul Kr. Poulsen, Damtoft, og Mads Jacobsen, Skovgaard, og i Stedet for valgtes Kristen Frydendahl og Murer Visti Pedersen, Vind Kirkeby. Til Formand for Foreningen valgtes Peder Jensen Vinkel, Skaarmose.’
-Holstebro Dagblad, 23. februar 1916.

‘Vind Husmandsforening afholdt i Onsdags Generalforsamling, og Formanden, Plantør Tang, Straasø, fremlagde Regnskabet, der godkendtes, og han gjorde Rede for Foreningens forskellige Udgifter og Indtægter, om Udflugten til Møltrup og Planteavlsudstillingen i Ørnhøj, der havde givet et lille Overskud. Foreningen staar med en Kassebeholdning paa ca. 117 Kr. Formanden mindedes afdøde Bestyrelsesmedlem Søren Peder Madsen, Røjkjær, og ligeledes nu afdøde Karl Frydendahl, der havde været en af de første, der havde ført Husmandssagen frem i Vind. Det vedtoges, at Foreningen fremtidig lægger en Krans paa dens afdøde Medlemmers Grave. Af Bestyrelsen afgik Jens Mikkelsen, Vestertoft, og Lars Grydgaard. Førstnævnte genvalgtes og nyvalgtes Peder Kr. Bertelsen, Vind. I Stedet for afdøde Søren Peder Madsen valgtes Chr. Sandfær Poulsen, Hedegaard. Som Revisor afgik Lærer Larsen, Straasø, men genvalgtes. Derefter var der fælles Kaffebord.’
-Holstebro Dagblad, 14. februar 1919.

‘Vind Husmandsforening holdt forleden Møde med en festlig Sammenkomst i Vind Forsamlingshus, og alle de mødte blev beværtede med Kaffe og Brød. Formanden, Martin Jensen, V. Spartoft, talte om mulige Sommerrejser for Medlemmerne og omtalte bl.a. en samlet Rejse til Sønderjylland, til Haderslev og Sønderborg-Egnene, hvis det kan ordnes. Der bliver ingen 2-Dags Rejser i Aar, men derimod kan der bevilges 3-Dags Rejser. Bliver der intet af Turen til Sønderjylland i Sommer, tænkes paa en anden samlet Udflugt et eller andet Sted hen, med det blev ikke fast bestemt i dette Møde, hvorhen Udflugten bliver. Efter at have drukket Kaffe til det medbragte Brød blev der talt af Lærer Norborg, Vind, der paahørtes med Interesse, og der sluttede med Sang.’
-Holstebro Dagblad, 18. april 1921.

‘Vind Husmandsforening afholdt den 9. ds. et vellykket Medlemsmøde. Amtsraadsmedlem S. Kjærgaard holdt Foredrag over vor Sociallovning, specielt Aldersrenteloven. Derefter var der fælles Kaffebord og Uddeling af Præmier. Holstebro Svineslagteri havde skænket Foreningen 25 Kroner til Ærespræmier. Præmier for Roemark og Kartofler fik følgende: 1. Præmie og Ærespræmie: Jens Bak, Vestertoft. 3. Præmier: Anders Kjær og Smed P. Vinkel. For Haver: 1. Præmie og Ærespræmier: Niels Daater. 2. Præmier: Anders Kjær og Poul Bjerregaard. Poul Bjerregaards 14-aarige Søn, Thomas, fik Ærespræmie for en lille Have, han selv havde anlagt og passet’.
-Holstebro Dagblad, 13. december 1922.

– – –

Gødning (fundet omtalt første gang i 1916)

‘Landbrugere i Vind, som ønske at være Medlemmer af en Lokalforening for Vind under Dansk Andels Gødningsforretning af 1916, maa inden den 4. April tegne sig paa en Liste, som er fremlagt hos Karl Kirkegaard.’
-Holstebro Dagblad, 29. marts 1916.

– – –

Elektricitet (fundet omtalt første gang i 1918)

‘Mødet i Vind angaaende Elektricitetssagen i Onsdags havde det Resultat, at mange tegnede sig og vilde have Del i Værket. Der valgtes et Udvalg paa tre Mand til at arbejde videre for Sagen, nemlig Karl Kirkegaard, Vind, Plantør Tang, Straasø, og Martin Jensen, Spartoft.’
-Holstebro Dagblad, den 7. december 1918.

– – –

Venstrevælgerforening (fundet omtalt første gang i 1919)

‘Vind Sogns Venstrevælgerforening holdt i Gaar Generalforsamling. Der er i Aaret indtegnet 153 Medlemmer. Af Bestyrelsen afgik Jens Voldsted og Plantør Tang, der genvalgtes begge. Lærer Norborg afgik som Revisor og genvalgtes ligeledes. Til Amtsmødet i Ringkøbing valgtes: Carl Kirkegaard, Jens Voldsted, Plantør Tang, Lærer Norborg, Chr. Sandfær Poulsen og Marinus Pedersen. Til Generalforsamlingen i Holstebro: De ovennævnte samt Martin Jensen og Peter Blaabjerg.’
-Holstebro Dagblad, 14. februar 1919.

– – –

KFUK-spejdere

-se også øverst på siden under menupunktet ‘Månedens billede 2014-2019′, august 2019.

KFUK-spejdere fra Vind. Klik på billedet for at se det i større format.

KFUK-spejdere fra Vind. Klik på billedet for at se det i større format.

  1: Karen Barbesgaard Præstholm, Vestertoft
  2: Janne Frydendal (g. Kirkegaard), Frydendal
  3: Poula Nielsen, Vester Spartoft
  4: Elly Bækdahl Pedersen, Tolstrup
  5: Karen Margrethe ‘Grethe’ Kirkegaard, Kirkegård
  6: Gerda Troldtoft Jensen, Moesgård
  7: Birgit Troldtoft Jensen, Moesgård
  8: Karen Frydendal, Frydendal
  9: Margit Ahle, Vind Kirkeby
10: Ingrid Marie Houlind, Vind Skole (troppeleder)
11: Ellen Elisabeth Svendsen (g. Kruse), Blåbjerghus
12: Annelise Kirkegaard (g. Hansen), Kirkegård
13: Gunhild Troldtoft Jensen (g. Søndergaard), Røjkjærgård
14: Hilda Bendtsen, Søndergård
15: Britta Mary Pedersen, Blåkjærhus
16: Bodil Pedersen, Blåkjærhus
17: Alis Berg Jensen, Vind Skole
18: Poula Marion Drøjdal Lisbjerg (g. Jacobsen), Vind Gl. Skole
19: Jette Margrethe Jensen, Bakhus
20: Signe Kirsten Svendsen (g. Dam), Blåbjerghus
21: Elisabeth ‘Lisbeth’ Bendtsen, Søndergård
22: Ruth Herdis Kirkegaard, Kirkegård
23: Mette Lucia Bendtsen, Nyholm
24: Kirsten Damgaard, Bakkely
25: Vera Frydendal, Frydendal

Har vi set galt, eller har du supplerende oplysninger, så vil vi meget gerne vide besked. Kontakt os øverst på siden under menupunktet ‘Om arkivet’ -> ‘Kontakt’.

– – –