Kirkeby og stationsby

Vind kirkes historie kan føres helt tilbage til middelalderen. Kirken nævnes første gang i gamle håndskrifter omkring 1325, og kirkeklokken -mere end 800 år gammel- hører til de ældste i landet. Efter i en årrække at have ligget øde og ubenyttet hen, blev kirken genopført  i begyndelsen af 1500-tallet forud for Reformationen i 1536. Men Vind var et sogn præget af stor fattigdom, og kirken, der i mange år var privatejet, har i perioder båret tydeligt præg af ikke at være holdt i forsvarlig stand. Et af de tidligst kendte fotografier fra Vind, trykt som postkort omkring år 1900, viser kirken set fra nordøst. Som det bemærkes, står på kirkegården blot nogle enkelte jern- og trækors. Det var de færreste, der på dén tid overhovedet havde råd til at sætte gravminder.

Med undtagelse af en periode på knap 50 år midt i 1500-tallet, hvor Vind var et selvstændigt sogn med egen præstegård, var Vind både forinden da samt efterfølgende en del af Vinding pastorat med fælles præst, hjemmehørende i Vinding.

Omkring kirken voksede kirkebyen, bestående af et forsamlingshus, senere et missionshus, en købmand, en tømrer, en smedje, en skomager foruden nogle få husmandssteder og områdets gårde.

Vind Stationsby betragtes -som jubilæumsstenen, der i dag står ved busholdepladsen midt i byen, vidner om- at være grundlagt i 1923. To år senere indviedes jernbanen, hvorefter udviklingen hurtigt tog fart. Snart havde stationsbyen egne købmænd, mejeri, tømrer, murer, smed, slagter, vognmænd, cykel- og træskohandler.

Nedenfor ses en samling af billeder fra Vind Kirkeby og Vind Stationsby.

Om Kristen Kjær Pedersen (1872-1939), Vind Kirkeby:

‘Vinduer og Døre: Til Foraaret anbefaler jeg mig herved til Omegnens Beboere, som maatte have Brug for Vinduer og Døre saa vel som andet Bygningssnedker- og Tømrerarbejde. Send Bud til mig og opgiv Maal og Dimensioner, og jeg skal betjene Dem vel og overmaade billig. Kun fortrinligt Materiale benyttes, og for Soliditet garanteres. NB: Hele Bygninger tages i Entreprise, og flere Aars Erfaring gør mulig for mig at tilbyde saa nøjagtig udregnede Overslag, som i det hele paa Forhaand kan gøres. Altsaa, henvend Dem til mig, og ingen skal fortryde det.
Ærbødigst, Kristen Kjær Pedersen, Tømrer- og Snedkerforretning, Vind Kirkeby pr. Holstebro.’
-Holstebro Dagblad, den 30. december 1900.

– – –

‘5 Murersvende og 3 Forbundtere kan faa godt, nyt Arbejde ved straks at henvende sig til undertegnede. God Løn gives.
Murermester P. M. Mathiasen, Vind Kirkeby, Holstebro.’
-Holstebro Dagblad, den 16. maj 1907.

– – –

Om smedjen i Vind Kirkeby, Esper Kjærgaard Jørgensen (1883-1969):

‘Ejendomshandel: Købmand J. C. Jensen, Vind, m.fl. har solgt en Smedje i Vind Kirkeby til Smed Esper Jørgensen, Ryde, for 400 Kr. Overtagelse er sket.’
-Holstebro Dagblad, den 19. marts 1908.

– – –

Om ejendom i Vind Kirkeby, Mads Mosetoft Kristensen (1881-1908):

‘Tvangsauktion: Efter Begæring af Skifterettens Medhjælper i Dødsboet efter Mads Mosetoft Kristensen bliver den nævnte Bo tilhørende Ejendom, skyldsat under Matr.-Nr. 1c, Kirkegaard By, Vind Sogn, Hartkorn 1 Skp., 1 Fdk., 1 1/4 Alb., med paastaaende Bygninger og disses mur- og sømfaste Tilbehør, Besætning, Avls- og Driftsinventarium, Avl, Afgrøde og Gødning m.v. stillet til Bortsalg ved en eneste Tvangsauktion, som afholdes paa Raadhuset i Holstebro Torsdag d. 28. d. M., Eftm. Kl. 4. Ejendommen staar indtil Auktionen til Eftersyn for lysthavende, naar man derom henvender sig til Sagfører Bruun, og Auktionsvilkaarene samt alle Salget vedrørende Dokumenter henligger fra Dato til Eftersyn her paa Kontoret.
J. B. Jørgensen, By- og Herredsfogedkontoret i Holstebro, den 9. Januar 1909.’
-Holstebro Dagblad, den 13. januar 1909.

– – –

Om ejendom i Vind Kirkeby:

‘Ejendomshandel: Tømrer P. Pedersen, Ø. Blæsbjerg, Raasted, har af Købmændene Schou og Andersen, Holstebro, købt Tømmerforretningen i Vind Kirkeby, der forhen har været drevet af afdøde M. Mosetoft. købesummen er 4.200 Kr., dog uden Maskiner. Overtagelse er sket.’
-Holstebro Dagblad, den 20. december 1910.

– – –

Om ejendomme i Vind Kirkeby:

‘Tømrer Peder Pedersen, Vind Kirkeby, har solgt sin Ejendom til Ungkarl Ole Pedersen, s. St., for 4.600 Kr. Sidstnævnte har igen bortbyttet Ejendommen med en anden Ejendom i Vind Kirkeby, der tilhører hans Broder, Murer Visti Pedersen, hvis Ejendom ansattes til 1.500 Kr.’
-Holstebro Dagblad, den 28. marts 1912.

fortsat:

‘Hus til Salg: Et Hus i Vind Kirkeby ved Holstebro er meget billig til Salg. I Mangel af Salg kan det ogsaa faas til Leje ved Henvendelse til Murer Visti Pedersen, Vind Kirkeby pr. Holstebro.’
-Holstebro Dagblad, den 25. juli 1912.

– – –

Om købmandsforretningen i Vind Kirkeby, Jens Christian Jensen (1867-1938):

‘Indbrudstyveri i Vind: Natten mellem Lørdag og Søndag er der forøvet Tyveri hos Købmand J. Chr. Jensen, Vind Kirkeby. Tyven er, efter hvad der kan skønnes, gaaet ind gennem en Ladedør og op over Loftet og ned i Butikken gennem en Loftslem, som der findes. Tyven har der taget Pengeskuffen ud af Disken og taget de Sølvpenge, som fandtes deri, men levnet i Kobberpenge ca. 4½ Kr. Pengeskuffen fandtes om Morgenen udenfor Huset, hensat paa Møddingfjælen med Kobberpengene i. Hvor stort Udbyttet har været for Tyven vides ikke bestemt, men det antages at have været ca. 10 Kr.’
-Holstebro Dagblad, den 11. februar 1914.

– – – 

Om smedjen i Vind Kirkeby, Esper Kjærgaard Jørgensen (1883-1969):

‘Min Smedeforretning med godt og rigeligt Værktøj samt ny Beboelseslejlighed med 2 Skp. Ld. Havejord, beliggende ved Købmand, Kirke og Skole, er billig til Salg, naar Handelen kan ske snart, begrundet på Landejendomsovertagelse.
Smed Esper Kærgaard, Vind Kirkeby pr. Holstebro.’
-Holstebro Dagblad, den 25. maj 1914.

For yderligere oplysninger om Esper Kjærgaard Jørgensens smedje, se øverst på siden under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Vi behøver din hjælp…’, oktober 2014.

– – –

Om ejendom i Vind Kirkeby:

‘Ejendomshandel: Murer Visti Pedersen, Vind Kirkeby, har solgt sin Ejendom til Anders Boutrup Andersen, Spartoft i Vind, for 8.000 Kr.’
-Holstebro Dagblad, den 17. marts 1916.

– – –

Om Boutrup og ejendom i Vind Kirkeby, Anders Boutrup Andersen (1859-1925) og Dorthea Johanne Pedersen (1869-1935):

‘Ejendomshandel: Anders Chr. Andersen, Boutrup i Vind, har solgt sin Ejendom til Chr. Christensen fra Knudsig i Raasted for 15.500 Kr. Overtagelse er sket. Anders Chr. Andersen har derefter købt en Byggegrund af Dorthea Johanne Pedersen, Vind Kirkeby, for 300 Kr., hvorpaa han agter at opføre et Hus.’
-Holstebro Dagblad, den 22. august 1922.

fortsat: 

‘I Vind Kirkeby aabner undertegnede fra Dato en Træhandel m.m. samt Brødudsalg fra Arbejdernes Fællesbageri.
Ærbødigst, A. Kristian Andersen.’
-Holstebro Dagblad, den 12. maj 1923.

fortsat:

‘Til Salg er et nyt Stuehus i Vind Kirkeby, hvori drives Træhandel m.m. Kreditforeningslaan 4.200 Kr. NB: Kan byttes med en Landejendom til 2 Køer og en Hest.
Kristian Andersen, Vind Kirkeby.’
-Holstebro Dagblad, den 15. oktober 1923.

– – –

Om jernbanen:

‘Holstebro-Ørnhøj-Banen – Ekspropriationsforretningerne tilendebragt, hvorefter Arbejdet snart vil blive paabegyndt: Forarbejderne angaaende Holstebro-Ørnhøj-banens Anlæg er nu saa vidt fremskredne, at selve Arbejdet snart vil kunne blive paabegyndt. […] Banen, hvis Længde er ca. 23 Km., udgaar fra Ørnhøj i lige Linie mod Nord til Vind Station, der ligger ca. 1500 Meter Sydøst for Vind Kirke. Fra Vind gaar Banen stik mod Øst til Sørvad Station i Vinding, og herfra i nordvestlig Retning til Vennevold, hvor der er Trinbræt, og herfra videre i samme Retning til Nørre Felding Station, idet den kort forinden denne Station skærer Holstebro-Skjern-Landevejen. Fra Nørre Felding gaar Banen lige mod Nord, umiddelbart Vest for fornævnte Landevej og støder saa til Herning-Banen ved Sønderport Station. Ekspropriationsforretningerne blev, som nævnt, tilendebragt i Gaar, og efter hvad vi erfarer, har Kommissionen opnaaet Forlig med de allerfleste af de paagældende Lodsejere. Der er af disse ca. 100, og med Undtagelse af 7-8 Ejere er man enedes om Erstatningen for den afstaaede Jord. Ialt vil der for Jordafstaaelse og Ulemper blive udbetalt ca. 110.000 Kr. […] Hermed er man nu naaet saa langt frem med de omstændelige forberedende og tilrettelæggende Forarbejder, at man saa at sige naar det skal være kan gaa i Gang med selve Anlægsarbejdet, herunder naturligvis først og fremmest Jordarbejdernes. […]’
-Holstebro Dagblad, den 27. oktober 1922.

– – –

Om Vind Stationsby:

‘Ejendomshandel: Sofus Jacobsen, Skovgaard i Vind, har solgt en Byggegrund ved den ny Station til Niels Halkjær, Nr. Omme, for 1.000 Kr. Køberen agter, saa snart Vejrforholdene tillader, at opføre en Bygning og etablere sig som Købmand.’
-Holstebro Dagblad, den 26. februar 1923.

– – –

Om Vind Stationsby:

‘Vind Station: Da der mangler alle Slags Haandværkere, er Byggegrunde billig til Salg. Plan over Stationspladsen kan ses hos Karl Kirkegaard.
Jens Gammelvind.’
-Holstebro Dagblad, den 20. juni 1923:

– – –

Om købmandsforretning i Vind Kirkeby, Jens Christian Jensen (1867-1938):

‘Ejendomshandel: Købm. J. Chr. Jensen, Vind Kirkeby, har solgt sin Ejendom til sine Sønner, Kristian og Arnold Jensen, for 25.000 Kr. Overtagelse er sket. Sælgeren beholder selv Købmandsforretningen.’
-Holstebro Dagblad, den 19. oktober 1923.

– – –

Om købmandsforretningen i Vind Stationsby, Niels Mourids Halkjær (f. Nielsen, 1893-1965):

‘Vind Station: Herved tillader jeg mig at meddele det ærede Publikum, at jeg flytter over i den ny Ejendom den 31. d. M. og anbefaler mig fremdeles. 
N. Halkjær, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 29. oktober 1923.

– – –

Om smedjen i Vind Stationsby, Niels Rønberg Pedersen (1892-):

‘Smedeforretning: Til Salg eller Leje er et nyt Hus med Smedie og Værktøj, beliggende ved Vind Station. Henvendelse sker til Laust Peder Vingtoft eller Diderik Bendtsen.’
-Holstebro Dagblad, den 22. september 1924.

fortsat:

‘Vind: Dags Dato aabner undertegnede en Smedeforretning ved Vind Station og anbefaler mig med alt til Faget henhørende.
N. Rønberg Pedersen, Smed.’
-Holstebro Dagblad, den 1. november 1924.

– – –