Sognets gårde

Ved 1900-tallets begyndelse var Vind et simpelt bondesamfund som så mange tilsvarende på egnen. Ved folketællingen i 1901 taltes sammenlagt 483 sjæle i sognet fordelt på nogle få husmandsbrug, mange små bøndergårde foruden nogle enkelte lidt større gårde. Jorden var hovedsageligt dækket af hede og derfor svær opdyrkelig. I det hele taget var livsbetingelserne hårde og fattigdom udbredt.

Nedenfor ses nogle af de ældste billeder, der kendes fra Vind.

 

Østermarkhus

Familien Rasmussen i Østermarkhus, motiv anvendt som julekort i 1912.

Familien Rasmussen i Østermarkhus, motiv anvendt som julekort i 1912.

Foran Østermarkhus ses ovenfor hegnsmand Anders Jørgen Julius Rasmussen (1877-1950) med sin hustru Oline Rasmussen (f. Nielsen, 1880-1963) og deres seks ældste børn. Yderst til venstre står Edith Erna Emilie Rasmussen (g. Jensen, 1907-1991), på sin mors knæ sidder Karen Marie Rasmussen (g. ‘Bang’ Andersen, 1911-1983), på stolen i midten sidder Esther Nielsine Kristine Rasmussen (g. ‘Nøresp’ Jensen, 1910-1981), dernæst stående pigerne Anna Katrine Rasmussen (g. Koustrup, 1905-1990), Herdis Elise Rasmussen (g. Kristensen, 1902-1958) og Lilly Karen Marie Rasmussen (g. Kjeldgaard, 1904-1980). Yderligere seks børn kom til i årene efter, at billedet blev taget.

‘Skovvæsenet: Skovarbejder A. J. J. Rasmussen er fra 1. Maj antaget som Hegnsmand ved Straasø Plantage.’
-Holstebro Dagblad, den 12. marts 1912.

– – –

Siden er flere gårde kommet til og en del af de eksisterende blevet udbygget, således de har kunnet følge med kravene til moderne tiders landbrug. Nedenfor ses en række af sognets gårde, som de tog sig ud i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne.

Se også serierne af luftfotografier fra 1949, 1962 og 1991 under menupunktet ‘Vind i billeder’ -> ‘Månedens billede’, henholdsvis december 2015, februar 2017 og april 2019.

Om Øster Skovgård, Peder Mede Andersen (1825-1912):

‘Under det heftige Tordenveir, som fandt Sted Søndagen den 3die Juni om Eftermiddagen slog Lynilden ned i et Udhuus i Skovgaard i Vind Sogn hos Sognefoged Peder Andersen. Udhuset nedbrændte aldeles. Saavel Huset som Indboet var assureret. Kreaturerne blev reddede.’
-Holstebro Avis og Avertissementstidende, den 14. juni 1860.

– – –

Om Trækris, C. Christensen:

‘Gaarden Trækkeriis i Vind Sogn, som er beliggende 1 1/4 Miil sønden for Holstebro, har Ager, Eng og Hede af Hartkorn 2 Tdr. 2 Skpr., og hvor Mergel haves flere Steder paa Eiendommen – kan kjøbes meget billig baade med Hø- og Kornafgrøden, naar vedkommende Liebhavere snarest muligt henvender sig til undertegnede Eier,
Kjøbmand C. Christensen
Holstebro, den 2den August 1861.’
-Skive Avis, den 8. august 1861.

– – –

Om Skelvad:

‘Jens Chr. Nielsen har i disse Dage bortbyttet sit Sted Kringelgaard i Vildbjerg, hvorpaa hviler Aftægt til en gammel Kone, med Jens Risom Andersen af Skjælvad i Vind Sogn. Til førstnævnte Sted hører 20 Tdr. Land og til sidstnævnte 41 Tdr. Land. Førstnævnte skal give 700 Kroner i Bytte. Flytningen sker i disse Dage.’
-Herning Folkeblad, den 2. oktober 1877.

– – –

Om Sandfær:

‘Ejendomshandel: Gaarden Sandfær i Vind er af Ejerinden, Jens Sandfærs Enke, overdraget Datteren Sidsel Sandfær for Kjøbesum 10.600 Kr. Kjøberinden overtager en Ejendommen paahvilende Gjæld, stor 1.000 Kr., samt udreder Aftægt og 1.000 Kr. til Moderen, 7.600 Kr. til Søsteren Stine Jensen og 1.000 Kr. til sin Svoger Thomas Poulsen, hvilke Beløb forrentes fra 11. Juni 1889. Bygningerne ere forsikrede for 7.382 Kr. og Løsøre, med Undtagelse af 70 Læs Hø, for 12.610 Kr.’
-Holstebro Dagblad, den 21. november 1888.

– – –

Om Meldgård, Laust Poulsen (1866-1911):

‘Tordenvejr og Ildebrand: Mandag trak et hæftigt Tordenvejr med vældige Regnskyl hen over Egnen syd for Holstebro. Lynet slog ned i Laust Poulsens Gaard i Vindby, der fuldstændig nedbrændte. 7 Kreaturer, Svinene, Avlsredskaberne og det meste Inventar brændte. Bygningerne var assurerede for 5.400 Kr. i Wistofts Brandkasse, Løsøret i “Ulfborg-Hind Herreders Brandkasse”. Det hele var lavt assureret, saa Ejeren lider et betydeligt Tab.’
-Holstebro Dagblad, den 17. juni 1896.

– – –

Om Blåbjerg, Niels Christian Sanddahl Blaaberg (1834-1911):

‘Lynnedslag i Vind Sogn: Under Uvejret Natten til i Tirsdags slog Lynet ned i Gaarden Blaabjerg i Vind Sogn. Gaarden nedbrændte fuldstændig. Ejeren, N. Chr. Pedersen, havde assureret for 7.400 Kr.’
-Herning Folkeblad, den 8. oktober 1896.

fortsat:

‘Auktion: Gaardejer Niels Christian Pedersen af Blaabjerggaard i Vind lader paa Grund af den hans nævnte Ejendom overgaaede Ildebrand bortsælge ved offentlig Auktion, som afholdes paa Brandstedet Mandag den 26. Oktober d. A. fra Kl. 2½ Eft., en Del Besætnings- og Inventariegjenstande, hvoraf fremhæves: 5 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg, 4 Tyre, 2 Trækstude, 10 Faar med Uld og 1 Fjedervogn. Vederhæftige og den antagne Inkassator, Overretssagfører C. Wium i Holstebro, bekjendte Kjøbere erholde Kredit indtil 1. April 1897.
By- og Herredsfogedskontoret i Holstebro, den 17. Oktober 1896.
A. Hänschell.’
-Holstebro Dagblad, den 22. oktober 1896.

– – –

Om Gosmer, Jens Peder Knudsen (1831-1914):

‘Min iboende Gaard, Gosmer i Vind Sogn, ønskes bortsolgt. Paa Ejendommen kan holdes 2 Heste, 10 a 12 Fækreaturer og 20 Faar. Hartkornet er 1 Td., 3 Skpr. Ejendommen kan kjøbes med eller uden Aftægt.
Jens Peder Gosmer.’
-Holstebro Dagblad, den 18. december 1896.

– – –

Om Lillegård, Niels Christian Jensen (1867-) og Øster Skovgård, Mourids Spaabæk Bøndergaard (1874-1941):

‘Mageskifte: Niels Chr. Jensen, Lillegaard i Vind, har mageskiftet sin Ejendom paa Troldtoft Mark med den Mourids Spaabæk Bøndergaard tilhørende Gaard Skovgaard i Vind. Niels Chr. Jensen giver 1.800 Kr. i Byttesum, og hver beholder sin besætning.’
-Holstebro Dagblad, den 24. februar 1899.

– – –

Ejendomme i Røjkær:

‘Ejendomshandel: Landpost Lars Peter Grydgaard og Peder Pedersen Krusager har mageskiftet deres i Røjkjær i Vind beliggende Ejendomme. Lars Peter Grydgaard giver 1.700 Kr. i Bytte, og hver beholder sin Besætning. Ombytningen sker strax.’
-Holstebro Dagblad, den 4. marts 1899.’

– – –

Om Østergård, Jacob Kyndesen (1849-1921) og Karl Jensen Kirkegaard (1872-1952):

‘Gaard til Salg: Gaarden Østergaard i Vind By er paa Grund af Ejerens Svaghed til Salg. Paa Ejendommen, der har 14 Skp. Hartkorn, kan holdes 8 Køer, 6 Ungkreaturer, 2 Heste og 15 Faar, og den kan købes for ca. 10.000 Kr. med en Udbetaling paa ca. 5.000 Kr. I Mangel af Salg, kan der ske Mageskifte med en mindre Ejendom.
Jacob Kyndesen, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 4. marts 1900.

fortsat:

‘Ejendomshandel: Jacob Kyndesen, Østergaard i Vind, har solgt sin Gaard til Carl Jensen, Kirkegaard, Vind, for 7.000 Kr.’
-Holstebro Dagblad, den 23. oktober 1904.

– – –

Om Trækris, Mads Kristensen og Peter Hansen:

‘Ejendomshandel: Gaarden Trækris i Vind er af Ejeren, Mads Kristensen, solgt til Ungkarl Peter Hansen fra S. Omme med al Besætning og Avlsredskaber for 6.000 Kr. Handelen er sket under Medvirkning af Ejendomskommissionær Søndergaard, Ulfborg.’
-Lemvig Folkeblad, den 27. juli 1905.

– – –

Om Vestertoft, Peder Pedersen:

‘Ejendomshandel: Landpost Peder Pedersen har solgt sin Ejendom Vestertoft i Vind til Jens Mikkelsen Bak af Vind Kirkeby for 3.500 Kr. Besætning medfølger, og Overtagelse sker straks.’
-Holstebro Dagblad, den 7. juni 1910.

– – –

Om Sofiedal, Niels Marinus Jakobsen:

‘Ejendomshandel: Niels M. Jakobsen, Sofiedal i Vind, har solgt sin Ejendom til sin Søn, Plantør Jakob Jakobsen ved Ulfborg Aktieplantage for 7.000 Kr. Besætning medfølger, og Overtagelse sker til næste Foraar.’
-Holstebro Dagblad, den 7. juni 1910.

– – –

Om Damtofthus, Magnus Morten Mortensen (1884-1921):

Ejendomshandel: Fhv. Hegnsynsmand af Straasø, Magnus Mortensen, har købt Damtofthus i Vind af Husmandskreditforeningen for 1.000 Kr. Overtagelsen er sket.’
-Holstebro Dagblad, den 8. maj 1912.

– – –

Om Skovgård:

‘Ejendomshandel: Mads Jakobsen, Røjkjær i Vind, har solgt sin Ejendom til sin Søn, Peder Jakobsen, og derefter købt P. Chr. Thomasens Ejendom, Skovgaard i Vind. Sidstnævnte er flyttet til Struer.’
-Holstebro Dagblad, den 28. august 1912.

– – –

Om Troldtoft, Peder Larsen (1841-1926):

‘Ildebrand – en rask Daad: I Gaardejer P. Larsens Ejendom i Troldtoft i Vind Sogn opstod forleden en mindre Ildløs. Man mærkede, at en stærk, kvælende Røg trængte ud fra en Stue, og ved nærmere Eftersyn viste det sig, at der fra den hede Kakkelovn var gaaet Ild i nogle nær ved denne staaende Møbler samt i noget Tøj. Der blev straks gjort Alarm, og P. Lassen, en nogle-og-halvfjerds Aar gammel Mand, sprang ind i Stuen med Fare for sit Liv og fik to Børn, der laa og sov, bragt ud. Ved et energisk Slukningsarbejde fik man nu Ilden slukket, inden den greb videre om sig, men en Del Løsøre, der tilhørte Gaardens Bestyrer, og som efter Forlydende ikke var forsikret, var da allerede blevet Ildens Bytte.’
-Herning Avis, den 4. marts 1913.

fortsat:

‘Tordenvejret i Onsdags – mange Lynnedslag og Ildebrande: Ved 4-Tiden slog Lynet ned i P. Larsens Gaard i Troldtoft i Vind. Nedslaget skete i Laden, og den sammenbyggede Gaard var næsten øjeblikkelig omspændt af Luerne. Kreaturerne var heldigvis kommen paa Græs samme Dag, ellers var de utvivlsomt indebrændte, da er kun var en Kone hjemme i Gaarden. Ejeren og hans Folk var i Mosen. 4 Polte og et Par smaa Kalve indebrændte, og af Indboet reddedes saa godt som intet. Bygningerne var assureret i “Landbygningernes alm. Brandforsikring” for ca. 9.000 Kr. og Løsøret i “Wistofts Brandkasse”.’
-Holstebro Dagblad, den 2. maj 1913.

fortsat:

‘Ejendomshandel: P. Larsen har solgt sin Ejendom i Troldtoft i Vind til et Interessentskab bestaaende af Kornhandler Jensen, Ulfborg, Købmand Jensen, Esbjerg og Murer Vejgaard, Ulfborg. Gaardens Bygninger nedbrændte ved Lynild for nogle Uger siden og er endnu ikke genopførte. P. Larsen beholder Avl og Besætning, og Køberne faar Brandtomten og Bygningernes Assurancesum. Købesummen er 12.500 Kr.’
-Holstebro Dagblad, den 18. juni 1913.

– – –

Om Skovgård:

‘Ejendomshandel: Mads Jacobsen, Røjkjær i Vind, har solgt sin Ejendom til Th. Kristian Ravnholt af Holstebro. Overtagelsen er sket. Mads Jacobsen har derefter overtaget Skovgaard i Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 1. april 1913.

– – –

Om Arnsbjerg, Søren Peder Madsen (1883-1918): 

‘Ejendomshandel: Søren P. Madsen, Arendsbjerg i Vind, har solgt sin Gaard, ca. 60 Tdr. Ld. Ager og Eng, til Anders Andersen, tidl. Skovhus i Maabjerg, for 12.200 Kr. Besætningen medfølger. Overtagelse 11. December.’
-Holstebro Dagblad, den 21. november 1913.

fortsat:

‘Handelen gik tilbage: For kort Tid siden solgte Søren P. Madsen, Røjkjær i Vind, sin Ejendom til en Mand fra Maabjerg. Handelen gik imidlertid tilbage, og Køberen har derfor betalt Papiromkostninger samt 400 Kr. til Sælgeren Søren P. Madsen.’
-Holstebro Dagblad, den 2. januar 1914.

– – –

Om Højbjerg, Ane Ebbesen (f. Hansdatter, 1829-1914) og Mikkel Peder Mikkelsen (1888-1981):

‘Ejendomshandel: Landpost Peder Mikkelsen, Vind, har købt Ane Højbjergs Ejendom Øst for Vind Skole for 1.150 Kr. Overtagelse med det samme.’
-Holstebro Dagblad, den 23. maj 1914.

– – –

Om Opstrup, Peder Ingvard Pedersen (1890-1961):

‘Ildebrand i Vind: I Gaar ved Middagstid er Ingvard Petersens Ejendom i Vindby nedbrændt. Der indebrændte en Ko, en Kalv og 4 Svin. Det er ikke oplyst, hvorledes Ilden er opkommen.’
-Holstebro Dagblad, den 6. maj 1915.

fortsat:

‘Branden i Vind: Branden hos P. Pedersen i Vindby opstod ved Middagstid. Konen var ene hjemme, og hun formoder, at Ilden hidrører fra Skorstenen, da hun kort forinden havde fyret op med noget Kvas. Ejendommen var forsikret for 1.900 Kr., og Løsøret er forsikret for 3.460 Kr. i “Ulborg-Hind Herreders Brandforsikring”.’
-Holstebro Dagblad, den 7. maj 1915.

– – –

Om Brandtoft, Jacob Jensen Brandtoft (1870-1940) og Anders Thusholt (1883-1952):

‘Ejendomshandel: Anders Thusholt, Holstebro Bymark, og Jacob Jensen Brandtoft, Vind, har mageskiftet deres Ejendomme. Ombytningen har fundet Sted.’
-Holstebro Dagblad, den 20. august 1915.

fortsat:

‘Gaard til Salg: Paa Grund af anden Bestemmelse er Brandtoft i Vind billig til Salg med eller uden Besætning. Areal med Eng og Mosejord ca. 50 Tdr. Land. Gode Bygninger. Stor Have og en Del Beplantning. Stort Mergelleje i Ejendommen. Nærmere ved Ejeren.
A. Thusholt.’
Holstebro Dagblad, den 9. februar 1916.

– – –

Om Arnsbjerg og Nørreholm:

‘Ejendomshandel: Søren Peder Madsen, Røjkjær i Vind, har solgt sin Ejendom uden Besætning til Ungkarl Peder M. Kristensen af Vind for 11.000 Kr. Peder M. Kristensen har derefter solgt Ejendommen til Niels Chr. Pedersen, forhen af Sønderkjær, Vind. Søren Peder Madsen har derefter købt Jens Poulsens Ejendom i Røjkjær, Vind, med Besætning for 21.000 Kr. Overtagelserne sker med det samme.
-Holstebro Dagblad, den 14. april 1916.

– – –

Om Kirkegård, Karl Jensen Kirkegaard (1872-1952):

‘Ildløs i Vind: Natten til Onsdag er alle Udlænger til Vind Kirkegaard, tilhørende Karl Kirkegaard, totalt nedbrændt. Ilden opstod ved Firetiden i et af Udhusene. Med store Anstrængelser fra Ejerens og Karlens Side lykkedes det i sidste Øjeblik at redde Besætningen. Avl og Maskiner brændte. Ilden formenes at være opkommen i Vaskerhuset, hvor der netop Dagen i Forvejen havde været tændt Ild. Saavel Ejeren som Karlen var meget medtagne af Redningsarbejdet. Stuehuset lykkedes det at redde. Ejendommen var forsikret i “Landbygningernes almindelige Brandforsikring” for 16.000 Kr. Skaden paa de brændte Udbygninger udgør ca. 10.000 Kr. Løsøret var forsikret i “Ulfborg-Hind Herreders Brandkasse”.’
-Holstebro Avis, den 23. november 1916.

– – –

Om Nygård, Knud Poulsen (1857-1917):

‘Gaard til Salg: Nygaard i Vindby er paa Grund af Ejerens Død til Salg snarest med Besætning og Avl (Kobesætningen ren jydsk). Areal ca. 62 Tdr. Land Ager og Eng, ca. 60 Tdr. Land Hede og Mose; det meste tjenlig til Opdyrkning. Tørveskær til Gaardens Brug. Anvises af Ejerinden. Konditioner, Salget vedrørende, kan faas hos Jens Kjærgaard, Øster Bøgild i Borbjerg, eller Carl Kirkegaard, Vind.’
-Holstebro Dagblad, den 1. marts 1917.

– – –

Om Sandfær:

‘Ejendomshandel: Sandfær i Vind er af Ejeren, Proprietær O. R. Olesen, Store Riddersborg pr. Naskskov (forhen Taarupgaard), solgt til Paul Lassen, København Ø. Købesummen ønskes ikke meddelt. Al Besætning medfølger, og Overtagelse sker den 15. Oktober.’
-Holstebro Dagblad, den 15. oktober 1918.

fortsat:

‘Faareavl i Vind: Grosserer Paul Lassen, som i Efteraaret købte Sandfær i Vind, har indkøbt en hel Del Faar – foreløbig ca. 100 Stk. – og vil lægge sig efter Faareavl. Der bygges nu et Hus til Faarene i Nærheden af Gaarden, og en Mand er antaget – en Faarechef – til at passe Faareflokken. Det er Tanken, at der i Fremtiden skal indkøbes en hel Del flere Faar. Netop paa disse Egne saa man fordum paa de store Hedegaarde store Faareflokke, saa Egnen var helt broget deraf. De senere Aar har man indskrænket Faareholdet, men nu kommer paa dette Punkt de gamle Forhold frem igen.’
-Holstebro Dagblad, den 28. januar 1919.

– – –

Om Mikkelborg, Jens Jensen (1868-1942):

‘Min Ejendom, ca. 90 Tdr. Land og ca. 50 Tdr. Land god, sandmuldet Jord, egner sig til Frø- og Kartoffelavl, resten god Hede til Opdyrkning, kan købes meget billig pr. Td. Land. Stuehuset trænger til Ombygning. Jeg mangler Kontanter. En, som har en Kapital, kan tjene Penge.
Jens Jensen, Mikkelborg i Vind pr. Holstebro.’
-Berlingske Tidende, den 23. oktober 1918.

– – –

Om Engholm:

‘Ejendomshandel: Ejeren af Sandfær i Vind, Grosserer P. Larsen, har købt Johan Jensens Ejendom Engholm i Vind, for 6.250 Kr. Overtagelse 1. Novbr.’
-Holstebro Dagblad, den 18. juni 1919.

– – –

Om Østertoft, Kirsten Marie Jensen Brandtoft (g. Christiansen, 1877-1950):

‘Ildebrand i Vind: Natten til Tirsdag ved 11-Tiden er Stuehuset og Tørveskuret i Østertoft i Vind, tilhørende Kirstine Marie Jensen Brandtoft, nedbrændt. Ilden er opstaaet i Tørvehuset og er derfra med Vinden sprunget over til Stuehuset, hvor Beboerne alle laa i dyb Søvn. Paa et hængende Haar kunde de nær have fundet Døden i Flammerne, men heldigvis havde en af Naboerne opdaget Ilden og var styrtet hen til den brændende Gaard. Han dundrede paa Vinduerne og fik Beboerne vækkede. Kun iført det allernødvendigste tumlede de ud i Gaarden, og det var paa høje Tid. Det var umuligt at redde noget af Indboet, da Flammerne allerede havde omspændt hele Stuehuset, og et ret kostbart Møblement foruden det andet Løsøre indebrændte. En af Gaardens Karle maatte ligeledes flygte i største Hast, og foruden hans Indbo, som kun var forsikret for 500 Kr., brændte en Tegnebog med 200 Kr., som ikke var forsikret. Udbygningerne, der var tækkede med haardt Tag, blev derimod reddet. De brændte Bygninger var forsikret i “Landbygningernes alm. Brandkasse” for 8.400 Kr., og Løsøret var forsikret i “Ulfborg-Hind Herreds Brandkasse” for ca. 11.000 Kr. Ejerinden lider et meget stort Tab, da alt var for lavt forsikret. Hvorledes Branden er opstaaet har ikke med Bestemthed kunnet fastslaaes, men man hælder til den Anskuelse, at den er opkommet derved, at Ejerindens Fader, der om Eftermiddagen havde kørt et Læs Tørv i Hus, paa en eller anden Maade har tabt en Glød fra sin Pibe ned i Tørvene, hvor Ilden saa maa have ligget og ulmet for til sidst, da alle var gaaet til Ro, at udbryde i lys Lue.’
-Holstebro Dagblad, den 6. august 1919.

– – –

Om Grundflod, Anders Albertsen (1854-1937) og Fuglsang, Poul Kristian Jensen (1873-)

‘Ejendomshandel: Anders Albertsen, Grundflod i Vind, har solgt sin Ejendom til Poul Chr. Jensen, Fuglsang i Vind, for 13.500 Kr. Overtagelse er sket.
-Holstebro Dagblad, den 3. januar 1920.

– – –

Om Trækris:

‘Ejendomshandel: Gaarden Trækkeris i Vind er af N. F. Nielsen, Hotel Postgaarden i Holstebro, solgt til Ungkarl Jørgen Votkjær Nielsen i Mejrup, med Avl og Besætning. Købesum 50.000 Kr. Overtagelse 1. Novbr.’
-Holstebro Dagblad, den 25. oktober 1920.

– – –

‘Gaarden Østertoft i Vind er billig til Salg med Besætning, Ager, Eng og Mose, ny komplette Bygninger. Pengevilkaarene kan til Dels rette sig efter en solid Købers Ønske.
Carl Kirkegaard, Vind.
Tlf. 15 b Vinding.’
-Holstebro Dagblad, den 29. maj 1922.

– – –

Om Boutrup og ejendom i Vind Kirkeby, Anders Boutrup Andersen (1859-1925) og Dorthea Johanne Pedersen (1869-1935):

‘Ejendomshandel: Anders Chr. Andersen, Boutrup i Vind, har solgt sin Ejendom til Chr. Christensen fra Knudsig i Raasted for 15.500 Kr. Overtagelse er sket. Anders Chr. Andersen har derefter købt en Byggegrund af Dorthea Johanne Pedersen, Vind Kirkeby, for 300 Kr., hvorpaa han agter at opføre et Hus.’
-Holstebro Dagblad, den 22. august 1922.

– – –

Om Bahr, Marie Jeppesen (1885-1940) og Marinus Jeppesen (1892-1984):

‘Ejendomshandel: Marie Jeppesen har solgt sin Ejendom, Bahr i Vind, til sin Broder Marinus Jeppesen for ca. 20.000 Kr. Overtagelse med det samme.’
-Holstebro Dagblad, den 22. august 1922.

– – –

Om Vester Skovgård, Kristian ‘Kallerup’ Jensen (1860-) og Christian Moesgaard Christensen (1888-):

‘Ejendomshandel: Kristian Kallerup, Vester Skovgaard i Vind, har solgt sin Ejendom til Ungkarl Kristian Moesgaard fra Ilskov (Sunds) for 12.400 Kr. uden Besætning. Overtagelse er sket.’
-Holstebro Dagblad, den 22. august 1922.

– – –

Om Damtofthus, Albert Albertsen (1893-1993): 

‘Ejendomshandel: Albert Albertsen, Nr. Omme, har købt Damtofthus i Vind af J. Borup for 6.000 Kr. Overtagelse er sket.’
-Holstebro Dagblad, den 12. oktober 1922.

– – –

Om Voldstedgård, Jens Jensen Voldsted (1860-1923):

‘Gaard til Salg: Voldsted i Vind er til Salg straks paa billige Betingelser for en solid Køber.
Jens Voldsted, Tlf. 34 Vinding.’
Holstebro Dagblad, den 19. december 1922.

– – –

Om Sønderkjær, Niels Jespersen (1883-1964):

‘Ildebrand i Vind: Sønderkjær fuldstændig nedbrændt – En Del Svin indebrændt: I Formiddags ved 10-Tiden, da man hos Gdr. Niels Jespersen, Sønderkjær i Vind, var beskæftiget med Hjemkørsel af Korn, der blev sat i Stak, opdagede en ung Mand, der forkede Korn af Vognen, pludselig, at der var en hel Del Røg over Gaardens Staldlænge. Han gjorde en Bemærkning om, at det var voldsomt, som Blæsten i Dag “slog Røgen ned”, men en ældre Mand, der ogsaa hjalp til, blev snart klar over, at noget alvorligere var paa Færde, og omtrent i samme Øjeblik slog Flammer ud gennem Taget paa Staldbygningen. Man gik nu hurtigst i Gang med at redde, hvad reddes kunde, men dette blev kun til saare lidt, thi da Ilden først rigtig havde faaet fat, bredte den sig med rivende Fart gennem de tre gamle, sammenbyggede og straatækte Længer, og i Løbet af næsten utrolig kort Tid var hele Gaarden nedbrændt til Grunden. Heldigvis var Kvægbesætningen, der bestod af ca. 20 Kreaturer, og Hestene paa Marken, men 8 Svin indebrændte. En Griseso reddedes. Man mener ogsaa, at noget Fjerkræ er indebrændt. En stor Del af Indboet brændte eller ødelagdes. Som ovenfor nævnt slog Flammerne ud gennem Staldtaget, og det ser saaledes ud, som Ilden er opstaaet paa Loftet over Stalden, men hvorledes den er opstaaet, ved man endnu ikke. Man tænker sig Muligheden af, at den kan være opstaaet fra en Drivrem ved en Motor, der skulde være løben varm. Bygningerne var forsikrede i “Landbygningerne alm. Brandforsikring” for 25.000 Kr. og Løsøret i “Ulfborg-Hind Herreders Brandkasse” for 20.000 Kr. Husbestyrerinden havde sine ejendele forsikret i “Danmark” for 2.000 Kr. Overkriminalbetjent Jacobsen, Holstebro, var i Middags paa Brandstedet for at foretage nærmere Undersøgelser og Afhøringer i Anledning af Branden.’
-Holstebro Dagblad, den 11. september 1923.

– – –

Om Fuglsang:

‘Ejendomshandel: Gdr. J. Chr. Jensen, Fuglsang i Vind, har bortbyttet sin Gaard med det H. Alminde, Faare, tilhørende Afholdshotel. Fuglsang i Vind er ansat til 20.000 Kr. og Hotellet til 25.000 Kr. Overtagelse finder Sted i December Termin.’
-Holstebro Dagblad, den 11. december 1923.

– – –

Om Flidsminde, Anders Dahl Nielsen (1886-1963):

‘Min Ejendom, Flidsminde i Vind, beliggende 2 Km. fra den ny Stationsplads, ønskes solgt. Der er 40 Tdr. Ld. Ager og 5 Tdr. Ld. Eng med Tørvejord, næsten ny Bygninger og fuld Besætning af alt muligt. Ejendomsskyld 13.000 Kr. Henvendelse til Ejeren, Anders Dahl.’
-Holstebro Dagblad, den 29. april 1924.

– – –

Om Øster Spartoft:

‘Ejendomshandel: Laust Chr. Andersen har solgt sin Ejendom, Øster Spartoft i Vind, til Søren Chr. Mortensen, forhen Agerfeld, for 16.200 Kr. Overtagelsen er sket.’
-Holstebro Dagblad, den 18. juni 1924.

– – –

Ukendt ejendom, Poul Christensen:

‘Ildebrand i Vind: Lørdag Aften er Boelsmand Poul Christensens Ejendom i Vind nedbrændt. En Karl, der tjente paa Ejendommen, havde tidligere paa Aftenen væltet en Spand med glædende Aske i Stalden, og man opdagede, at Gløderne derfra havde tændt. Ilden dér blev dog slukket, men kort Tid efter opdagedes det, at det brændte kraftigt pa Staldens Loft, og denne Gang var Redningsarbejde ikke mulig. Ejendommen nedbrændte fuldstændig. Der indebrændte 3 Fedesvin og en Griseso med Grise.’
-Holstebro Dagblad, den 11. august 1924.